МУСТАКОВА ВНАСЯ ДОКЛАДНА!

02 Август, 2017
7 коментара

Мария Мустакова – общински съветник и председател на СНЦ „Местна инициативна група” внася докладна до Общинския съвет като иска съветниците да вземат решение за одобряване на Стратегията за местно развитие на територията на община Хисаря, основана на подхода „Водено от общностите местно развитие.” 

 Тя иска съветниците да упълномощат председателя на Общинския съвет да подпише декларация, че стратегията е изработена въз основа на местните потребности. И още една точка в решението: съветниците да предоставят на Местна инициативна група 22 701.66 лв., което е 3.5% от размера на финансовия ресурс по подмярка 19.4 и 19.2. 

За какво по - точно ще бъдат тези пари, ще ни обясни г-жа Мустакова, след като съветниците и гласуват тези пари. Всеки съветник ще трябва да изчете около 200 страници стратегия, която е изготвена с договор за безвъзмездна помощ на стойност 58 674,90 лв. и изпълнението му е от 7 декември 2015 година до 7 септември 2016 година. Кандидат на заявлението за изразяване на интерес е община Хисаря, а негови парньори в реализацията на проекта са:Кооперация „АГРОКОМЕРС 98” – представител на стопанския секторНЧ „Иван Вазов - 1904” – представител на нестопанския сектор. 

 Припомням, че миналата година, когато трябваше да се създаде новата Местна инициативна група, стана скандал във връзка с едно решение на Общинския съвет, което „Тракийски свят” издири. Ще го прочете по- надолу. 

То е прието с подпис и вие ще разберете защо сега председател на МИГ е Мария Мустакова. След заседанието на комисиите, от съветниците се иска стратегията да бъде приета. Тя важи до 31 декември 2020 година. 

 Освен двете публични обсъждания, от февруари 2017 година има подадени седем заявления. В информацията не е посочено от кого са подадени и по кои подмярки. Може би по тези подробности ще се говори след заседанието на съветниците. То ще мине чрез подпис, така, както е минало и това решение, което сега ще прочетете. 

 Че Мария Мустакова е амбицирана да работи, това е факт. Но нека напомним, че председател на МИГ можеше да е инж. Пенка Дойкова – кмет на община Хисаря. На заседание на Общинския съвет, на което трябваше да се решава този въпрос, изведнъж председателят на БСП и общински съветник – Пенчо Шапков направи ново предложение - Мария Мустакова. При гласуването инж. Дойкова изгуби и това се отрази зле на очакванията и за работата на Местната инициативна група. 

Мария Мустакова сега е председател и хората се питат: 

- Кои експерти ще работят в офиса на МИГ?

-Те ли ще решават дали да приемат внесения проект и той ще тръгне ли към Министерството на земеделието, или към други министерства?

-Колко щата ще има в МИГ и на каква заплата?

Добре, че поне тя винаги отговаря на нашите въпроси, та ясно и точно последния път каза, че тя пари няма да получава. 

А какво ще става с МИГ по - нататък, вярваме, че г-жа Мустакова ще продължи да ни осведомява, за да няма слухове и клюки из града. 

 А сега вижте защо за „Агрокомерс 98” и за Куковски се говори в минало време, когато стане дума за МИГ. 

И по - осведомените сигурно знаят, че има Закон за конфликт на интереси, което също не е в полза на известния фермер. 

 Р Е Ш Е Н И Е № 785 ВЗЕТО С ПОДПИС С ПРОКОКОЛ № 87 НА 28.08.2015 ГОДИНА ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ГРАД ХИСАРЯ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТОтносно: 

точка „Първа” - Докладна записка относно Покана за избор на кандидати за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и чл. 34, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГРАД ХИСАРЯ Р Е Ш И : 

 1. Изразява съгласие за участието на Община Хисаря, в създаването на публично-частно партньорство за подаване на заявление за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

2. Въз основа на Протокол от съвместна среща състояла се на 17.08.2015г. приема като партньори за подписване на споразумение за партньорство и подаване на заявление за интерес следните организации: - Представител на стопанския сектор – КООПЕРАЦИЯ АГРОКОМЕРС – 98, адрес: гр.Хисаря, ул. "Васил Петлешков” № 12, ЕИК 115189903, представлявана от АТАНАС ПЕТРОВ КУКОВСКИ – Управител; - Представител на нестопанския сектор – Народно читалище „Иван Вазов – 1904г.” – гр. Хисаря, ул. ”Генерал Гурко” №23, Булстат 000455927, представлявано от Георги Иванов Топузлийски – Секретар. 

3. Изразява съгласие ОБЩИНА ХИСАРЯ, гр. Хисаря 4180, ул. „Генерал Гурко“ № 14, ЕИК 000471671, представляване от Пенка Йотова Ганева - Кмет на община Хисаря да бъде водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ да подаде документите за партньори за подписване на споразумение за партньорство и подаване на заявления за интерес кооперация 4и подпише договор за безвъзмездна финансова помощ подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

4. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЩАТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА И ПОДПИСВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ДА БЪДЕ АТАНАС ПЕТРОВ КУКОВСКИ. 

5. Община Хисаря се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител и други лица в подготовката на заявление за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

6. Изразява предварително съгласие във връзка с успешното изпълнение на проекти по програмата, община Хисаря да осигури помещение за офис. МОТИВИ: С оглед използване на възможността за финансиране на дейностите, упоменатите в Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с цел подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) в селски райони;подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво; подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие; подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;подкрепа за популяризиране на местната идентичност, Общинският съвет – Хисаря намира настоящото решение за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17 – “за” – 11 Подписали – 12 – “против” – 1 Гласували – 12 – “въздържали се” – няма 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски ПРОТОКОЛИРАЛ:ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: Асен Сурчев

                                                                                                                                                      ТРАКИЙСКИ СВЯТ 

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от Оракула от Делфи
02 Август, 2017 | 21:40
Напиши отговор
Оценка: +7
От този документ виждам ясно следните неща. 1.Тотален контрол над парите и проектите в Община Хисаря от една" калинка" и тем подобни. 2. Тотална липса на прозрачност ,поради причината че тук има много пари за харчене. 3. Какъв опит имат тези хора в безпристрастно взимане на решение за всичи проекти, защото тук ти работиш за цялата община и нейния бизнес, както винаги останалата част от бизнеса в Хисара е осъдена да гледа шуробаджинащина на всяка цена. 4.Къде е устава на тази МИГ група ,побликувайте го , трябваше да го направите преди да се избирате един друг. Или устава както винаги е във задния джоб. 5.Публикувайте заплатите на тези които са назначени. 6.Публикувайте бюджета на това здружение. 7.Неможе да имаш фирма и да си назначен на заплата в тази организация с нестопанска цел. Мустакерска се учи в движение, как стават нещата, стига Калинката да е разрешил каво да прави. Всичко мирише на" биоцентрала ала калинка". Това здружение няма да проработи в този си вид , нещата са тотално без контрол. Стратегията е преписана от някой друга миг група ,но точките липсват, всичко е повърхностно и защо не се потърси компетентен стратег за да изготви стратегия в която е заложено, начина по който нещата ще се осъществят неможахте ли да направите конкурс за експерт , или и тука има някой" с който да се разберем".
Анонимен
#2 от Ха ха
02 Август, 2017 | 23:05
Напиши отговор
Оценка: +4
Е,...ние го мислим за летяща калинка, он се окичил с титли:председател на кооперация,председател на сдружение за напояване, председател на МИГ, кажи де калинка кажи на нещо друго не си ли председател? Опасна калинка хи хи.
Анонимен
#3 от данс
02 Август, 2017 | 23:16
Напиши отговор
Оценка: +4
Долови се информация, че калинката контролира 2 полиции. Давал указания кой да бъде следен, как да бъде нагласен, ако му пречи.Намират се послушковци чакащи за постове ,който изпълняват неговите заръки.Да видим до кога ще продължи това и тези хора не вършат ли престъпления.
Анонимен
#4 от ''//
03 Август, 2017 | 13:34
Напиши отговор
Оценка: +1
Куковски няма нищо общо с тази МИГ. Да каже какво направи като беше в миналата МИГ председател.
Анонимен
#5 от Антикомунист
03 Август, 2017 | 13:45
Напиши отговор
Оценка: +5
Някои хора в общината забравят, че комунизмът свърши. Тогава се викаха тези, които не са членове на БКП в партийния комитет и им се казваше:" Накъде си тръгнал, това не е в линията на партията. " Сега забелязвам, че хора, членове на тази червена партия и техните наследници, все не одобряват нещо, което е в реда на демокрацията. Ами като не харесвате, имате свобода на словото за разлика от комунизма. Направете си вестник, листовка, лозунг, позив, брошура, радио, телевизионен канал и напишете и говорете вътре каквото искате. Все сте богати, имате пари да го направете. Пък тогава ще видите как хората ще реагират.
Анонимен
#6 от Оракула от Делфи
03 Август, 2017 | 16:07
Напиши отговор
Оценка: +5
Куковски има много общо с тази и предишната МИГ, нали неговата фирма Агрокомерс-98 е в партньорство със Община Хисаря, това е станало по времето на една бивша" Кметска звезда" Пена Ганева ,жената чудо. Обаче след загубата на местните избори за кмет на Хисаря, се случиха някой не предвидени рокади в управлението, затова и сега рабират някои наши читатели, че има такава дейност , този МИГ се е пазил доста ревниво от групата на калинките, защото за какво им са някой, дето ще им се бъркат в работата ,девиза на тази група е ако има едни пари защо да ги вземе някой друг а не ние. Със добре завоалирана информация , и действайки почти тайно , незабелижимо ,е постигната целта. На въпроса от интересуващи се , дали има МИГ група ,отговора е , Кой ва, ния сме и тука... Този капак на всяка манджа, е запазена марка на Калинките. Или както какзват в Европа ,самохвалството без покритие, мирише лошо....
Анонимен
#7 от Ще изядат златната ябълка
05 Август, 2017 | 13:08
Напиши отговор
Оценка: 0
За тези, които ще подават проекти, е добре да знаят, че големите лами вече са готови да лапнат големите пари.Търсете си правата, не изпускайте от очи обичайно заподозрените , че иначе от МИГ пари няма да видите.
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.