ВЪВ ВТОРНИК ЩЕ ИМА СЕСИЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл. 36, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на заседание на 18.06.2019 год. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

Докладна записка относно: Информация за реализацията на проектите по Европейски програми.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

2. Докладна записка относно: Информация за постъпилите жалби и сигнали в Общината и работата по тяхното решение.

Докладва: П. Петров – секретар на община Хисаря

3.  Докладна записка относно: Доклади за осъществени  читалищни  дейности в читалищата, намиращи се на територията на Община Хисаря през 2018 година.

Докладва: Тони Илиева – зам. кмет на община Хисаря

4. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-И-135/10.04.2019 г. от Иван Костадинов Длъгнеков, допълнено със Заявление вх. № 94-00-И-135(2)/27.05.2019 г. за разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ V-107, в кв. 2 по плана на Красновски бани, с. Красново, община Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

5.  Докладна записка относно: Промяна вида собственост на имот № 000506-полски път, землище с. Мътеница, от публична в частна общинска собственост.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

6.  Докладна записка относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерални води от находище „Красново” – № 37 (съгласно Приложение № 2 от Закона за водите).

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

7. Докладна записка относно:Заявление вх. № 26-00-64-(1) г. от „Сенид” ЕООД за разрешаване на изработване на план-схема на трасе на минерален водопровод от водоем м3 с помпена станция при сондаж № 5 от находище „Хисаря” до УПИ I-667, кв. 4 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

8. Докладна записка относно:Кандидатстване на община Хисаря по Мярка 7 –„Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря” от Стратегията на МИГ Хисаря с проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център  в гр. Хисаря”

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

9. Докладна записка относно: Решение № 706, взето с Протокол № 74/22.01.2019 г. за решаване на проблема за достъп на техниката до основната база на ЧОСР.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

10. Докладна записка относно: Предложение за закупуване на нова техника във връзка с дейността на    ЧОСР.

Докладва: Тони Илиева – зам. кмет на община Хисаря

11. Докладна записка относно: Задание за проектиране на екопътека Момина баня.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

ИВА ВЪЛЧЕВА

Председател на Общински съвет-Хисаря

Предишна статия

Pобите създават диктаторите…

Следваща статия

ЧУДЕСНО, НО СВЪРШВА!

Други интересни