ЕТО ОТ КЪДЕ ЗАПОЧНА ВСИЧКО

Автор: Няма коментари Сподели:

Общинска администрация

Хисаря

4180, гр. Хисаря, бул.”Генерал Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, Факс : 0337/62030,

е-mail: obhisar@hisar.bg ,obstina@hisar.bg ,d_polis@abv.bg,web: http://hisar.bg

Изх.№………………….

…………………2017 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ХИСАРЯ

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

От ИНЖ. ПЕНКА ДОЙКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Относно: Искане за разсрочване на задължение.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В община Хисаря постъпи предложение Вх.№ 94-00-М-257 от 31.08.2017г. (Приложение № 1) от Мария Данчева Кощилакова собственик на «Натура фит» ЕООД за разсрочване на задълженията на фирмата към Общината за Данък за недвижими имоти и Такса битови отпадъци общо в размер на 75142,36 лв. към 31.08.2017г., от които 63100,68 лв. за Такса битови отпадъци(ТБО) и 12041,68 лв. за Данък недвижими имоти(ДНИ) (в посочените задължения са включени главница и начислена лихва до 31.08.2017г.).Размера на задълженията е представен в Приложение № 2.

Съгласно чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), компетентен орган за отсрочване и разсрочване на месните данъци в размер до 100000 лв. и местни такси в размер до 30000 лв. и при условие, че отсрочването се иска до една година от издаването на разрешението, е кмета на общината, а в останалите случаи е общинския съвет.

            За постъпилото искане от Мария Данчева Кощилакова разрешение за отсрочване на ТБО, следва да се иска и разреши от Общински съвет.

            Освен искането за разсрочване на задължението има и искане за преизчисляване на  задължението на фирмата за ТБО. Предложението от фирмата е: задълженията за 2015г., 2016г., и 2017г. да се преизчислят като за данъчна основа се ползва данъчната оценка на имота.

            За 2014г. ТБО е определена, съгласно чл.19, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря, като размера е 1/5 от определения размер на база отчетна стойност на обекта по размера на промила за населеното място .

            При изчисляване на ТБО за посочените години на база данъчна оценка и на база 1/5 от таксата изчислена на база – отчетна стойност, е посочена в следващата таблица:

 

стойност

ТБО – години

общо

2014

2015

2016

2017

данъчна оценка

114 352,41

857,64

487,14

926,25

926,25

3 197,29

отчетна стойност

2607 475

19 556,06

11 107,84

21 120,55

21 120,55

72 905

1/5 от отчетната стойност, съгласно чл.19, ал.2

521 495

3 911,21

2 221,57

4 224,11

4 224,11

14 581

промил за нас. място

7,5

4,26

8,1

8,1

За 2015г. – промила за с.Ст.Железаре е 8.1, но фирмата е подала декларация, че няма да ползва услугата по СС и СИ и дължи задължение само за  услугата – Депониране.

            ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ,

В тази връзка на основание чл. 4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ предлагам на Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Дава съгласие Кмета на общината да подпише споразумение за разсрочване на задълженията на „Натура фит”ЕООД за ДНИ и ТБО  в размер на 75142,36 лв. за период от три месеца, с погасителен план: първия месец вноска в размер на 25% от задължението, а втория и третия месец остатъка разпределен на две равни вноски.

ИНЖ. ПЕНКА ДОЙКОВА

Кмет на община Хисаря

Изготвил:

Диляна Антонова

Началник отдел БСМП


Р Е Ш Е Н И Е № 375 Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год.

 Относно: точка „Седемнадесета” – Докладна записка относно искане за разсрочване на задължение – докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, , Общински съвет гр. Хисаря

Р Е Ш И :

Частично опрощава задължението на „Натура фит” ЕООД , като същите се изчислят на база 1/5 от отчетната стойност ведно със законната лихва.

МОТИВИ: Общински съвет Хисаря, намира че сумата, която е начислена като такса за битови отпадъци на „Натура фит” ЕООД, е прекомерна с оглед факта, че има само два контейнера разположени в дружеството, в които биват генерирани отпадъци. С оглед на това обстоятелство, че се предлага услуга, касаеща битови отпадъци, събирани в два контейнера на територията на дружеството, Общински съвет Хисаря, освобождава юридическото лице частично от заплащане на такса битови отпадъци, като дължимата сума годишно, след опрощаването, да се изчисли на база 1/5 от отчетната стойност, ведно със законната лихва, така както е било през 2014г.

 Общ брой общински съветници – 17 –

„за” – 8

Присъствали – 12

– “против” – няма

Гласували – 12 –

“въздържали се” – 4

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: /Петко Петров/

Предложението за опрощаването  е направено от инж. Георги Пирянков, а е оформено от Пенчо Шапков.

Кои бяха на сесията, ще разберете от гласуването.

„ЗА” гласуваха :

инж. Георги Пирянков – съветник от съюз на патриотичните сили ,,Защита”

 инж. Атанас Куковски, Борис Витев – Коалиция за Хисар,

Стоян Найденов – ГЕРБ

Пенчо Шапков, Ива Вълчева, Мария Мустакова – от БСП

Д-р Стефан Недевски от „Промяна”. Той твърди, че се е объркал и затова е гласувал така.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:

Гатьо Султанов – „Промяна”

Д-р Александър Александров – ГЕРБ

Инж. Вълко Макавеев и Митко Нейчев – Партия на зелените

 

      Общински съветници твръдят, че са  видяли  Шапков на извънредната сесия на 12 октомври 2017 година, на която трябваше да бъде разгледано така важното и пълно с мотиви писмо на инж. Дойкова, той най- напред  да вдига ръка, но после е казал, че се въздържа. Сините отсреща изтръпнали, че ако Шапков гласува да има сесия, обърква бройката. Така  заседанието се отложи. Мнението си  промениха д-р Александър Александров, който гласува  „против” и д-р Стефан Недевски, който гласува да се приеме   дневен ред.

                                                                Тракийски Cвят

Предишна статия

ЦВЕТАНОВ БУТА ПЛЕВНЕЛИЕВ ЗА ПРЕМИЕР. БОРИСОВ – /ЕВЕНТУАЛНО/ ПРЕЗИДЕНТ, ИЛИ „ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ“

Следваща статия

Свобода на словото ли? В България?

Други интересни