Уважаеми граждани на град Хисаря, приятели на град Хисаря и колеги!/продължение/

Автор: Няма коментари Сподели:

           Управителен съвет на САБ, дружество Пловдив

СЛА – Пловдив

15.04.2016

До Предс. на Общински съвет гр. Хисаря

До Кмета на Община Хисаря

С Т А Н О В И Щ Е

Относно: Изработване на инвестиционен идеен проект (етап ІІ) за седем обекта от централната част на археологически резерват „Хисаря” – гр. Хисаря, Общ. Хисаря, Обл. Пловдив

На редовното си събиране съвместно с „РНТС с Дом на Техниката-гр.Пловдив“, колегията на ландшафтните архитекти бе запозната с депозирано в община Хисаря становище на ланд.арх. Денка Тодорова относно инвестиционен проект засягащ изградени паркови територии, както и градоустройствени промени касаещи зелената система на града.

Подкрепяме мнението на ланд.арх. Денка Тодорова и допълваме:

В предложената за обсъждане разработка липсват основни изходни данни – опорен план с геодезично заснемане на съществуващата растителност , фито-санитарна оценка на нейното състояние и ландшафтна таксация (които са основа за всяка интервенция в паркови площи). Отсъства и ОВОС от премахването на трайна дървесна растителност – улично озеленяване от доказали жизнеността си при специфичните климатични условия на гр.Хисаря видове и замяната им с неизвестни по произход „високо декоративни“ видове. (По най-груба преценка дърветата, които ще бъдат премахнати са няколко стотици)

Към обект №1. Комбинацията от т.н.реплика на римски мост и ресторант ще компроментира вече изградена паркова среда. Дори при неотложна нужда от подобна пешеходна връзка, тя би трябвало да се изгради дискретно и в стила на алейната мрежа и настилките на парка. Решението да се ситуира ресторант противоречи на чл. 32 от наредба №7 към ЗУТ, където ясно е регламентирано какви видове обекти могат да се разполагат в паркова територия и по какъв начин, придружени със съответните схеми в регламентираните за това фази в ЗУТ.

Към обект №2. Предложените нови елементи (пейки по борда на фонтана, паметни плочи на писатели, боскетни форми) ще утежнят и внесат дисхармония . Подобно с нищо не аргументирано внасяне на нови детайли ще промени визията на това емблематично за града парково пространство в което доминанта е Колонадата с водопийния павилион.

Към обект №3. Проектираният амфитеатър северно от южната порта е в разрез с градоустройствената схема на древния римски град. Все пак това е вход , а не deus ex machina (изход от безизходна ситуация). Решаването на комуникационните проблеми на града с тази бутафория издава лош вкус и неуважение към историята.

Към обект №4. С така предложената “реконструкция на зелени площи” – ъгъла между бул.“Иван Вазов“ и ул.“Д. Благоев“- покрити изцяло с настилки, неорганизирани зелени петна без никаква композиционна обосновка и сух фонтан… обслужващ само съществуващото заведение. Евентуалното му изграждане и съпътстваща инфраструктура ще нанесе поражение на и без това малкото зелени площи. Този участък е наситен с прекалено много архитектурни елементи, което претоварва градската среда.

Към обект №7. Изграждането на паркоместа между дърветата на ул.“Гладстон“ ще доведе до унищожаването им в бъдеще.

14.04.2016 г

…………………

. гр. Пловдив                                                      Предс.на СЛА-Пловдив: ланд.арх. Вл.Маринов

До Председателя на Общински съвет гр. Хисаря

До Кмета на Община Хисар

                                                                     М Н Е Н И Е

От: инж. Бонка Рачева

За проект: Изработване на инвестиционен идеен проект (етап ІІ) за седем обекта от централната част на археологически резерват „Хисаря” – гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдивска

След като се запознах с проекта, като гражданин на град Хисаря, не може да не изразя мнението си.

            Години наред след промените, в град Хисаря се изразходваха доста средства, но не се случваше нещо по забележително по отношение на инфраструктурата и модернезирането на града. Днес сме на път да станем свидетели на поредното източване и харчене на пари за незряли, не обмислени, непремерени съчинения – наречени проекти.

            Ще отделя повече внимание на предложението за нов мост, който е със смущаваща ширина шест метра, свързващ двете части на града пресичащ парк „Летен театър“ – извинявайте, но в XXI век ще строим отново „римски кули“. Връзката между двате части до сега се осъществява с три пешеходни моста, които години на наред не се обновяват. Това ново инвестиционно намерение може да се осъществи с една лека въздушна конструкция, която няма да наруши композицията на парка. Що се отнася за панорамните площадки не са необходими тъй като целия мост ще бъде панорамна площадка , от която парка ще се вижда на север и юг. Намирам за неуместно да се строи на другия бряг ресторант, защото в града има достатъчно заведения и самото му функциониране (зареждане, обслужване и посетители) ще смущава преминаващите пешеходци. Що се отнася до проектираните водни площи, хората си спомнят за съществуването на „водно огледало“ под ресторант „Орфей“, което се бе превърнало в развъдник на комари и бе ликвидирано. Идеите за реконструкция между бившото кино и ул. „Д. Благоев“ са необмислени. През последните няколко мандата в Хисар се направиха много несъответстващи на характера и стилът на градът ни промени.

            Надявам се, че инж. Пенка Дойкова, като човек познаващ добре града, няма да продължи тази традиция. За да бъда по точна ще ви запозная с някои от тях:

-Реконструкция на съществуващите паркове и изграждане на поливна система към тях, която щеше да ги превърне в „оазис“. Какъв е ефекта от поливането – почти никакъв, за отбелязване е „ароматът“, който се носи в парковете, когато се полива от язовира в кв. „Веригово“. Растителността в парковете намалява, не се засажда нова и начинът, по който се поддържа съществуващата е на път да загине.

-Ефектно осветление около крепостната стена. Това е поредното недомислие за няколко милиона – от което да се срамуваме. Преди години бе направено ефектно осветление за около 40 хил. лева, което все още съществува, но немарливостта на някои? – ефекта се изгуби?.

-По същия начин с лекота от управляващите кметове и общински съветници, бе допуснато унищожаването на парка в центъра до универсалния магазин. Унищожени са целият ансамбъл от съоръжения, водни площи, кътове за отдих и се построи един грозен навес – наречено кафе, за което парковите алеи станаха пътища за зареждане. В предложения проект не е предвидено изменение на регулацията, която да осигори достъп на транспортно средство до заведението за зареждане, което сега е незаконно през алеите на парка. 

-Също така се допусна изграждането на хотел в западната част на парк „Момина сълза“ в близост до крепостната стена. Същият стана преградна стена пред гледката от парка към Крепостта.

-Не на последно място – водопиен павилион в парк „Момина баня“ – пълна дисхармония със съществуващата сграда. Едно от двете е излишно, но кое Вие ще кажете. Спомняте си, че имаше изграден такъв в съответствие със архитектурата на банята, само трябваше да се захрани с вода и модернезира подхода. Питам, колко милиона се потрошиха там?

-Какво да кажем за новите сгради в квартала от ресторант „Орфей“ до хотел „Аугуста“ – източно на парк „Летен театър“. Какво се направи? Има ли цялостна квартална разработка или ПУП за всеки отделен имот. Изградиха се еднотипни, безмислени жил. сгради, наблъскани една в друга, без въздух между тях, зелени площи – така се решават нещата на парче, според „инвеститора“! Имам препоръка към кметовете на последните 3 мандата – да се прегърнат и снимат в този квартал за историята.

Има и други неща, но спирам до тук. Смятам, че проекта е несъстоятелен и  неговата разработка не следва да продължи в същия дух.

15.04.2016г.                                                                                                гр. Хисаря       

                                                                                                                      Тракийски Свят                                                    

Предишна статия

КУКОВСКИ СЪДИ СТАМЕНОВ

Следваща статия

Уважаеми граждани на град Хисаря, приятели на град Хисаря и колеги!

Други интересни