ELEMENTARY SUMERIAN GLOSSARY/част 1/

Автор: Няма коментари Сподели:

University of California at Berkeley

ELEMENTARY SUMERIAN GLOSSARY

Първоначален Шумерски Речник на подбрани думи и изрази

by Daniel А. Foxvog

Lecturer in Assyriology (retired)

2010

Превод на английския текст от проф. Борис Атанасов

(boris@orgchm.bas.bg , borisatanasov2@gmail.com)

Това е безкрайно полезен речник за всеки, който иска да проумее най-древня засега достъпен език. Това е пряк път за научаване живота на тези хора. Той е синхрнизиран с „INTRODUCTION TO SUMERIAN GRAMMAR” от същия автор, който искаме също да преведем на български език. Език без граматика не се разбира. Съпоставянето на двата независими труда позвлява да се уточни превода на много логограми. И двата са малки, но много удобни заместители на пълния академичен ePSD, с който се борави много трудно, макар да е Интернет-достъпен. Дъхът спира като произнасяш (верно или неверно) думи на хората от дълбока древност; хора, които са говорили цели 4,000 години (от VI- то до II-ро хил. ВС) и са направили езика си официално-международен за целия тогавашен Близкоизточен свят – в зората на човешката цивилизация. Коренови срички или трансформирани думи от когото могат да се открият и до днес в много езици навсякъде по света.

За нас е особено важно, че хората, от които се формирала дунавско-българската популация са разбирали този език,

а самите те са говорили на много близък до него език или с много „заемки” от шумерски думи. Ние не знаем езикът на племената лулуби (булуи), кутии, утии, туруки и мн. др., но ползването на шумерския ни отвежда далеч в тяхното минало и те стават по-разбираеми и по-близки за нас. Много са дълбоки корените на дунавските българи, зарити в предпланините  на  Сверозападен  Загрос  (известен  още  като  Загор,  Зигар,  Гордиен,  Чахра  и  др.).  Мисля,  че  не  се нуждаем от превод на думата Загор предвид нашето Загоре.

Успешно ползване, будни българи!

Prof. BorisAtanasov

(borisatanasov2@gmail.com)

ELEMENTARY SUMERIAN GLOSSARY

(by Daniel A Foxvog,  Lecturer in Assyriology (retired), University of California at Berkeley, 2010)

A

a, `à  – water, fluid; semen, seed; offspring, child; father; watercourse (cf. e) –  вода,течност,сперма,семе,дете,баща —-  р. 1

a-a (aya) – father   – баща

a-ab-ba, a-aba  – (water of the) sea (cf. ab)  – (морска) вода

a-ab-ba igi-nim  – Upper Sea, the Mediterranean   – Горното Море, Средиземно

a-ab-ba sig  – Lower Sea, the Persian Gulf    – Долното море, Персийския залив

a-ah (or aah) (Gudea) → uh

a-ba(-a)   – who, whoever, whom, whose (interrogative and relative)   – кой, който и да е, кому, чиито

a – bal  – to pour out water, libate, irrigate   – изливам вода, възлеяние, напоявам, орсявам

a-da-ab (an hymn rubric, a hymn of praise consisting minimally of sagida, saĝara and urubi sections)   – заглавие на химн

a-da-al, a-da-lam  – now; current, present   – сега, текущ, присъстващ

a-da-man – a5/du11 – to hold a contest; to dispute, debate   – подържам спор, дискутирам, дебатирам

a – dé – to pour out water; to libate; to freshen (with water); to flood, be flooded  – пречиствам вода, пийвам, освежавам се (с вода), наводнявам (правя потоп), наводнение / потоп

a-du10 – fresh water, sweet water   – свежа вода, сладка вода

a – du11  – to water, irrigate, flood  – наводнявам, напоявамм Потоп   – /нещо страшно/ = ад/ада

a-è-a – sudden onrush of water, damburst, flood wave   – внезапен прилив на вода, разръшен язовир, разливна вълна

a-ga – back, rear (of a building), hind quarters; after  – гръб, задна част от постройка, заден квартал; след

a-ga-am, a-ga-àm (etc.) artificial pond or lake for controlling flood waters   – изкуствено езерце за контрол над течаща вода

a-ga(-aš)-gi4, (OS àgagi4) – later, (the one) after; àga-gi4-a-bé – later, afterwards   – по-късно, след; после

a-gàr, a-gar – agricultural tract, area of field parcels, irrigation district;  a-gar5, a-gàr, a-bár  – lead (the metal) (Reiter) – угър

a-gin7 – how  – как, както, защо

a-gúb-ba –  lustration water, holy water  – светена вода

kuša-ĝá-lá – leather sack   – кожена торба

a-la(-la) ululation, expression of joy   – викане, кряскане, израз на радост

a-ma-ru(-k), a-má/mar-ru10/uru5(-k) devastating flood; the mythical Deluge (see mar-uru5) – опустошителен потоп  — р.2

a-ma-ru-kam It is urgent! Without fail! (lit. It is like water of the tempest!)   – настоятелно; без провала, като вода в буря

a-mah  – high water, flood, inundation   – висока вода, потоп, наводнение

a-na-aš(-àm), a-na-šè(-àm) –  why ; a-na-gin7 – how, why; thus, so   – що, как, по такъв начин, така

a-ne – he, she, this one (e-ne)  – той, тя, тези едни

da-nun-na(-k) – (a grouping of high gods)   – (групиране на висши богове)

a-pa4 – gutter, pipe; (as beer and water libation pipe   – улей, вадичка, тръба

a-ra-li (poetic term for the netherworld; the desert between Bad-Tibira and Uruk where Dumuzi pastured his flocks and was killed   – (поет.подземен свят; пустинята мегду ад-Тибира и Урук, където Думузи пасял стадото си бил убит

a-ra-zu, a-rá-zu, rá-zu prayer, supplication  – молитва, молба

a-rá  – way, path, course; state; multiplied by, “times” (math.) ; a-rá N-kam for the nth time   – начин, път, курс; състояние, положение; условие; умножено на, „пъти” (мат.); за n-ти път

a-ri-a, `à-ri-a  – wasteland, desert    – западна земя, пустиня

a – ru  – to dedicate, donate to a deity   –  посвещавам, дарявам на божеството

a-ru-a   – temple donation, votive gift   – дар за храма, оброчен дар

a-ru12(EN)-da (Pre-Sarg. and Sarg.)  – copper (variant of → urudu)     – мед /метал/, руда

a-sig, a-si(-ig)-ga, a-sa-ga   – clear, clean water   – ясен, чиста вода

a-tu5-a   – bath, bathing ritual   – баня, ритуално къпане

a-zu, a-su   – physician   – лекар, доктор

á, ax(DA)  – arm, wing; branch; side (cf. da); (knife) edge; strength, force; work-force; work-period/unit (measured in days); wage(s), hire, fee, payment, expenditure   – ръка, крило, клон; страна; острие (на нож); сила, насилие; усилна работа; заплата, наем,     награда, плащам, награда; разход, разноски

á – áĝ   – to command, give orders or instructions to someone (-da-) regarding (-ši-)   – заповед, давам ред или указания някому…относно

áĝĝá  – instruction, order; news   – обучение, указание, ред, порядък; новини, вести

ankára

to help

(re

á-an-kára, á – dah   –

, en-kára  – (a divine or royal weapon or staff) (áan-kára)  – божествено или владетелско оръжие / жезъл

ad tah); á-dah help, aid; helper   – помагам, помощ, подкрепа; помощник

á-dam  – settlement, habitation   – селище, заселване, обитаване, живеене      – Адам ?

á – dar   – to seize illegally, confiscate   – хващам / завземам незаконно (!!!), изземам, конфискувам

á-dàra   – horns of wild goats, deer antlers(Steinkeller,BSA 63 n. 24)(see dàra)  – рогове от диви кози,разклонен еленски рог

——————————–———————– р.3

á – è to rear, bring up, take care of   – вдигам се, нося нагоре, грижа се за

á-gùb-bu   – left arm, side; to the left, on the left   – лява ръка, страна; наляво, от ляво

á-ĝál   – mighty, powerful, strong (cf. á-nun-ĝál)  – сила, мощ, могъщ, твърд

á – ĝar – to apply force, overpower   – прилагам сила, надвивам, овладявам    – р. Ангар.а???

á-ĝi6-ba(-a)  – at midnight   – полунощ

á-ki-ti   – (a festival and the temple where it takes place)  – празник и храм, където то става

á – kúš   – to tire (the arms)   –  украсявам, обличам

á-mè(-k)  – arm of battle (describing a weapon, poetic)    – водя битка (с описани оръжия, поетично)

á-nun(-ĝál)   – having great power, (most) powerful (cf. á-ĝál)  – имащ голяма мощ, (най-)могъщия

á-nam-ur-saĝ  – heroic arm/strength/weapon (poetic)   – силно оръжие в героични ръце (поет.)

á-sàg (a demon);   – (a source of sickness or death) (> asakku)    – източник на болести и смърт

á-sìg   – sling stone  – камък за прашка

á – sù(dr)  – to extend the arm(s),spread the wings;to proceed,march on; to sail – удължавам ръка,разстилам крило,отплувам

á-še – now (anumma)  –  сега, веднага

á – tuku  – to have strength, power;  á-tuku powerful, strong, able-bodied   – имам сила, мощ, физически силен (за боец)

á-u4-te-na   – (at) twilight, (in the) evening (coolness) –  полумрак, здрач

á-u4-zal-le  – daybreak, morning   – зазоряване,бразсъмване, сутрин

á-zi-da – right arm, side   – дясна ръка, дясна страна

a5(k), ak –  to do, perform, exercise, act (often as an auxiliary verb); to make, construct; to make like, make into  – правя, изпъл-

ням, упръжнявам, действам, произвеждам, конструирам, правя подобно, правя в

ab   – hole, opening, window, roof vent  (вода);  ab, ab-ba, a-ab-ba, a-aba  – sea – дупка, отвор, прозорец, дупка на покрива

ab-ba, ábba(ABxÁŠ)   – old man, elder, wise man; father; witness  – стар мъж, възрастен, мъдър мъж, баща; свидетел

ab-ba-ab-ba  – grandfather    – дядо

ab-làl  – window, opening, pigeon hole     –  прозорче, вратичка

áb  – cow   – крава

áb-za-za  – (an exotic animal: water buffalo(?), zebu(?))   – екзотично животно: бивол, зебу (индийски бивол)

abgal (apkal)   – (a cultic profession); (mythical) sage    – (култова професия) мъдрец, (митичен) гадател

abrig (NUN.ME.DU)   – (a cultic profession) (abriqqu)   – (култова професия)

abul(la), a-bul5-la – city gate, main gate/entrance  – вход в града, главен вход       ————————————- р.4

abzu  – (mythological underground fresh water ocean, home of the god Enki); (a water-basin shrine in many Mesopotamian temples)  – митичен подземен сладководен океан, дом на бог Енки (водно-басейнови капиша в много Месопо-

тамски храмове)

ad, ad-da father; forefather, great great-grandfather  – баща, прадядо, пра-пра-прадядо

ad  – sound; voice, cry   – звук, глас, вик

ad – gi4  – to advise, take counsel with (-da-), consult; to discuss; to echo, respond;  ad-gi4(-gi4) advice, counsel; advisor, counsellor   – съветвам, съвещавам се с, обсъждам, отеквам, отговарям; съвет,съвещателен, съветник

ad-KID   – reed craftsman, basket and mat weaver;   – тръстиков майстор; кошници и черги плетач

ad – ša4  – to sob, groan, wail  –  ридая, плача;   ad-ša4 wailing, lamenting (nissatu); sound (of an instrument or song) – стѐна

addir  – river-crossing, ford; toll, fare, rent, hire (cf. má-addir ferry boat) – река-пресичащ брод; звъня; такса, наем,заплата

aga  – (a kind of crown, “tiara, diadem”); (an axe)   – (вид корона: „тиара”, „диадема”); (брадва)

àga-gi4-a-bé  – later, afterwards (see a-ga(-aš)-gi4)  – последни, после

àga-kár/ŠÈ – sì   – to conquer, defeat (cf. àga – kár to defeat)   – завоювам, побеждавам, разбивам, поразявам àga-ús, aga-ús  – constable, guard, bodyguard; soldier  – полицай; пазя, охранявам, телохранител; войник agrun(É.NUN)   – (a sacred building or room); (an epithet of the abzu)   –  (свещена сграда или стая) (епитет за АБЗУ) áĝ   – to measure out, mete out; to pay (esp. in grain)   – измервам, раздавам, предназначавам, плащам

áĝ – gi4  – to kill   – убивам, погубвам

aĝarin (AMA.dINANNA), àga-rí(-n)  –  mother (creatress); (fertile) soil; mold, crucible; mixing basin   – майка; почва,пръст

ah, aah (in Gudea) → uh

akkil – cry, clamor; acclaim   – викам, крещя; шумя, плаша; одобрявам

al-a5   – to hoe, work with the hoe      – работя с мотика, прекопавам

al-du11   – to desire, want; to request, ask for, demand   – желание,искам,молба; питам, искане, ———————–  р.5

al-la-nu-um – oak; acorn    – дъб; жълъд

al-lubku6, al-lu5(b)  – (older rdg. al-lul)  – (crayfish or crab)  – (вид рак, омар, морски рак)

alal(ŠIDxA), alalx(ABxA) – conduit, pipe   – тръбопровод, тръба

alam, alan  – figure; statue    – фигура, статуя

alim  – bison (kusarikku)   – бизон                                             (Имало ли е бизони в Шумер? –  Да,  Bos bonasus /Aurochs/)

am – wild bull  – див бик am-si – elephant   – слон ama  – mother   – майка

ama-ab, ama-ad   – parents  – родители

ama-ér(-ra)  – wailing woman, female mourner – плачеща /опечалена жена ama-ugu(4)   – mother who has born, one’s own true mother  – родна майка amalu (AMA.dINANNA) – (personal) goddess   – (лична) богиня

damar-utu(-k) – Marduk, patron-deity of Babylon   – Мардук, патрон-божество на Вавилон

amaš   – sheepfold   – кошара (за овце)

ambar   – marsh, swamp   – блато, трасавище

an  sky, heaven; the sky god An   – небе, небосвод, небето на бог Ан

an, an-na  – high, tall    – висок, възвишен; хваля се

an-bar, an, KÙ.AN   – iron; an-bar7   – noon, noontime heat  – желязо; пладне, пладнешка топлина

an-dùl – shade, cover; protection    – сянка, покривам, предпазване

an-eden-na   – high plain, steppe   – висока равнина, степ

an-ĝá   – and still, even so   – и все още, дори така

an-pa   – heaven’s top, zenith   – „върха на небето”, зенит

an-šà  – heaven’s middle, middle of the sky   – средата на небосвода, средата на небето

an-šár  – heavenly sphere, whole sky    – небесна сфера, цяло небе

an-ta   – above, from above, down; in front; prefix (grammatical term)   – горе, отгоре, долу; отпред; префикс (граматичен)

an-ub-da-límmu-ba   – the four world quarters   – четирите четвъртини на света (четирите посоки)

an-úr   – base of heaven, horizon   – основа на небето, хоризонт      ————————————————— р.6

an-usan, an-ú-sa11-an – evening   – вечер (късен скедобед)

an-za-gàr  – tower, (fortified) outpost  – кула, (защитна) предна стража   (анзагар)

anše  – donkey; (equid in general)   – магаре, (нещо като кон)

anše-kúnga (ANŠE.BARxAN)  –  mule (offspring of a donkey and an onager)   – муле (потомък на магаре и диво магаре) anše-zi-qùm  – equids kept at royal road stations (Ur III)   – товарни животни пазени в царки пътни станции (УрIII) anzu(d)mušen, ánzu(d)mušen  – (a mythological lion-headed eagle, symbol of Ninĝirsu & Ninurta)   – огромен митичен орел с

лъвска глава, символ на Нингирсу и Нинурта

gišapin – plow     – плуг, рало

ár, ar, a-a-ar   – praise;  àr  – to mill, grind flour   – цена; смилам, брашно от зърна

na4àra –  mill, millstone    – мелница, мелничен камък

àr-dú → HAR-tud, ìr ;    arad, árad → ìr

gišásal(A.TU.GAB.LIŠ)  – Euphrates poplar(?) (şarbatu)   – Евфратска топола

 aš( a)   – v. and adj. (to be) one, alone, unique (cf. dili)   – той (сам), самичек; уникален

áš, á-áš, aš   – curse    – проклятие, клетва; псувня

àš  – six   – шест (6)

munusáš-gàr  – female goat (reading zèh is obsolete)   – женска коза

dašnan  – (a goddess figure personifying emmer wheat) (see also  dezinu)  – богиня на житото

az    – bear   – мечка

azlagx(LÚ.TÚG), azlag3-6 – fuller, washerman           – тепавичар

B

ba  – to allot, distribute, assign, divide up, give a gift or share; to reduce, diminish; deteriorate   – разпределям, възлагам;

определям; разделям; подарявам или споделям, намалям; развалям ba-al-gi(4), ba-al-gu7 (also with fish determinative)  – turtle  – (водна) костенурка ba-an → bán

ba-an-du8(-du8), ba-an-du5 (reed, wood or copper determinative) –  bucket, pail; sowing basket   – кофа,ведро; посевен кош

ba-an-gi4   – response, answer   – отзив, отклик, отговор                ——————————————————-  р.7

ba-ba(-da/za)   – porridge    – овесена каша

ba-da-ra  – dagger, a ceremonial kind of knife (Akk. patru > Sum. ba-da-ra back-loaned > Akk. patarru)  – кама, кинжал dba-ú   –  chief goddess of Ĝirsu, consort of Ninĝirsu (also read dba-ba6)  – главна богина на нГирсу, съпруг на Нингирсу ba-za  – cripple, dwarf      – малък, куц човек

bà(EŠ)   – v. to halve; n. Half    – деля наполовина; половина

babbar, bar6-bar6 (bábbar)  – v. and adj. (to be) white, shining;   – избелвам, ставам блестящ  (Бабарев)

bad(r)   – to open up, spread wide, be wide apart, separate; to untie, unravel, reveal; to be distant, remote, removed; to thresh   –

отваеям, простирам широко, настрана, разделям; развързвам, разплитам, откривам, далечен; надвивам

bad, bad-rá, bad-da – open(ed), spread wide; remote   – отворен, разпростирам, отдалечен

bàd (city)  – wall, fortification         – „град” (на Изток)

bàd(-da)  – high (cf. ùn)   – висок, голям

báhar   – potter    – грънчар

bal – to cross (over), pass by or through; around, aside, upside down, against; to change, exchange; to pour out (liquid)   –

пресичам (над),преминавам чрез или през;наоколо,настрана;наоаки (с глава надолу),проненям,обменям; изливам

bal-a-ri  opposite side, shore   – противоположна страна, бряг (на море или голямо езеро)

bala – (rotating) term of office or service, turn of duty; reign; cf. bala-gub-ba term of duty   – срок на услугата, въртя дълг, царуване; имам дълг

bala(-šè)-a5   – transport (for trade)   – транспорт (за търговия)

balaĝ-di   – harp player, lamentation singer   – опяващ музикант, оплакващ певец

gišban → gišpan

 bànda

bàn-da (or bàndada) – small(er), young(er), minor, junior; short (time); impetuous, wild   – малък, млад, кратко;  буен

bànda  – young one,child,infant;offspring,progeny;attendant   – младият, дете, потомък, рожба; придружител (Лугал Банда)

gišbanšur –  table; offering table, altar   – маса, маса за предлагане, олтар

bappir, bàppir   – beer bread (a baked loaf of brewing ingredients)   – бирен хляб (печена питка от бирени инградиенти) bar  – to (make) lie/be outside, go away, send out, set aside, release, split open; to delimit, allot (fields)  – лъжа, външност, махай се, изпращам, слагам настрана, пускам, освобождавам; разцепвам; определям (граници), разпределям

bar  – outside, exterior; outer appearance; body; back, edge; fleece  – отвън,външност,появяване;тяло;гръб,ръб; руно (овца)

bar  –  alien, strange; cf. lú-bar-ra – foreigner, stranger    – чуждинец, странник, чужд човек

bar –  “liver” (as a seat of emotions), mood, spirits   – „чер дроб” (като място на емоциите), настроение; душа

bar NOUN-ak-a or bar-PRONOUN-a –  because of, instead of, with regard to, e.g. bar-bi-a  – because of this  – защото на, вместо от, с уважение към; защото на този

bar-rim4    – arid, dry land   – сух, безводен, суха земя                                  —————————————— р.8

bar-sù(d)  – (a rubric marking a sub-section of a tigi or adab hymn of praise)   – название маркиращо под-раздел на химни

bar-šè – out, away, toward the outside   – вън, навън, надалеч, предстиящо навън bar-šèĝ(-ĝá)  –  fog, mist, drizzle   – мъгла, мъглявина, пръскам (ситен дъжд, ръмя) bar-ta  –  away, aside, outside    – надалеч, настрана, отвън

bar-ta – gub, bar-šè – gub  –  to stand aside, keep away, stay aloof   – стоя настрана, държа се настрана, стоя отделно

bar – tam   –  to examine, choose, select (periphrastic: bar-tam – ak)  – проучвам, изследвам; избирам, подбирам

bar-udu   sheep’s fleece    – овче руно

bára(g) (barag)  –  conventional translations: dais, throne; sovereign, ruler, king;  – подиум, трон, суверен, владерел,  царbára-mah –  high dais      – висок подиум

bàra(g), ba-ra(-g), (pàr)  –  to spread out (upon), strew  – разстилам

bí-za-za  – frog    – жаба

bi7(d), bìd  – n. excrement, dung; anus(?); v. to defecate   – изпражнения, оборски тор; анус ; очиствам се

bíl –  to heat, burn, scorch              – обгарям, изгарям

 bíl-ga (fresh) fruit; (male) ancestor

–   (свеж) плод; (мъж) прародител, праотец/прадядо     ( Билга -меш)

bíl-lá → pe-el-lá;   bíl-lá, bíl-la  – hot (!)  –  горещ, топъл

biluda, bi-lu-da, pì-lu5-da, be6-lu5-da–  rites, rituals, customs, usages (<  bēlūtu) – ритуал, церемония, обичай, употреба

bir (reduplicated: bir-bir-re, bi-ib-r(e), bi-bi-r(e))  – to scatter, disperse  – пръскам, разсейвам, разпилявам

bír  – v. to shrivel, wrinkle; adj. flacid, shrivelled      – сбръчквам, съсухрям

bir4   – to bake (bricks, pottery) (pronunciation is uncertain)   – пека (тухли, грънци)

biz, bi-iz  – to drip, drop   – капя, капане, капка

bu(r), bù(r), bur, búr, bux(PAD) (bu-ús, zé(r), zé-zé)  – to pull, rip, tear, pluck out, uproot, extract, extirpate; to drain (water)

– дърпам,тегля изтеглям,разпарям,разкъсвам,късам;скубя,изкоренявам,откъсвам,вадя,изкоренявам;пресъшавам

bu → bú;

bu-lu-úh, bu-luh, bu-úh, bu-bu-luh – to quiver, shudder, be frightened  – треперя, плаша

bu-lu-úh/buluh – si-il  – to belch, burp         –  уригвам се, хълцам

bú, bu, pú –  to flit, rush about                     – прелитам, щурмувам             ————————————– р.9

bugin, bunin (multiple spellings exist, middle/last consonant may be /ĝ/)  – bucket, trough   – кофа, ведро

bul (bu5), – to blow, blow up, fill with air    – издухвам, пълня с въздух

bulug  –  chisel; needle, pin; seal-pin    – дялам, сека; игла, топлийка; печат-щифт

 bùluĝ  –  to grow up, rear children or young, make grow, ripen; to be great, to elevate   – израствам, вдигам, растя, узрявам;

ставам велик, благороден, издигам, повдигам     (след u↔i трансформ. = Билиг?  – Бу-УрКан.ов)

buluggur, wr. urudbulug-gur10 – scythe? (от sPSD и добавено тук от мене) – скит (gur10 – племе, народ, а urudbulug следва да има смисъл на племе (urud); може bulug = buluk, което в урартски запис е buluk т.е. bulu-ki, което се превежда

‘земята на булу-ите”, т.е. по БА – „земя на българите”.

bunga(NITA(2).GA) –  child  – дете, рожба, потомък

bur(stone)  – bowl, vessel  – купа (чаша), съд, съдлина

bur-šu-ma  – old woman, matron, matriarch   – стара жена, почетна омъжена жена; жена глава на род, семейство

 búr   – to free, loosen, release; to reveal, explain, interpret (dreams); to undo, nullify (curse, sin, anger); to spread widely, spread out over, cover   – свободен, нвзависим, отпускам,пускам; откривам, обяснявам; отменям, нулирам; покривам

búr, bu, bu7    – to glow, shine  – грея, светя, блестя,  пламтя, сияя            (коренът на bu-lulu)

i7buranun(-na)  –  Euphrates   – р. Евфрат

bùru (bùr)  – (area measure = 18 iku = 1800 sar = ca. 63,510 m2)  – мярка за площ:

bùru(d) (bùr)  – n. hole, pit, depths; depth; v. to make a hole, pierce, burgle; to be deep; to penetrate, understand; adj. deep   –

дупка, ров, яма, трап, дълбочина; дълбоко; пронизвам; обирам; прониквам, разбирам; дълбоко

buru14    – harvest, crop; harvest time   – жътва, прибиране реколта, посев, култура; урожайно време

D

da, da(g)  – side; near  – страна, близо

da-ga-an, da-ga-na, daggan (KI.GIŠGAL)  – bedroom, private room  – спалня, лична стая

da-gi4-a, dag-gi4-a – district, ward, city quarter (bābtu); cf. ùsar da-gi4-a – neighbour – област, квартал (градски)

da-ri, da-rí – lasting, eternal (cf. Akk. dārû)    – дълготраен, постоянен, вечен, безкраен

da-ri/rí-šè  – forever   – завинаги, навеки

da – ri – to lead at one’s side; who reads the verbal root as /dri/; cf. maš-da-ri-a)   – (заливам) с олово едната страна

dab5, dab, dab6/da5(b) – to fasten onto (-a), hold onto, detain; to seize, take (with –e/a); to be attached to, employed at (-da)   –

прикачвам, прикрепвам, имам власт върху, задържам; хващам, сграбчвам, привързвам към, работя към

dabin(ZÌ.ŠE)   – barley meal or flour   – ечимичена храна или брашно

dadag   – v. and adj. (to be) (cultically)  – pure, (legally) exonerated   –  (to be cultically?), невинен, (легално) оправдан

dag  – to move, run about, roam    – местя, движа, тичам наоколо, скитам (се), бродя

daĝal  – v. & adj.  – (to be) wide, broad, vast, far-reaching, widespread; n. breadth  – разширявам,широк,обширен,важен,шир

daĝal-bé   – broadly   –  (на)широко                                                —————————————————— р.10 daĝal – tag  – to spread wide   – разстилам широко

dah  –  to add (to); to do, say, give in addition; to help  – правя, казвам, давам в допълнение; помагам

gišdal, dalx(HU)   – crosspiece, traverse beam (tallu) – напречник (напречна дъска), преградна греда

dal-ba-an(-na) – in between (area)   – промеждуточна, междина (област)

dalla – è  – to be visible, apparent, manifest; (to shine forth in radiance, be/make resplendent, splendid, i.e. near synonym of pa –

è ?) (šupû)  – видим, явен, очевиден,заявявам, …

dam  – spouse, wife, husband  – съпруг, жена, мъж (оженен), домакин

dam-bàndadasecondary or junior wife, concubine  – втора / вторична или млада съпруга, незаконна (многоженство?)

dam-gàrmerchant (tamkāru)  – търговец (на едро)

dam-ha-ra   – battle (< Akk. tamhāru)   – бой, битка, сражение

danna(KASKAL.GÍD), da-na – double hour (a distance measure, ca. 6.6 miles) – (оценка за скорост на ходене 3.3 мил/час!)

dan6  (UŠxTAG4) – to clean, wash; (cf. gábdan6   cleaner)  – чистя, мия, (чистач)

dar  – to split;  dar-ra  – split, fileted (fish)  – цепя, разцепвам, правя филета (риба)

dàra, darah, dara4  – Persian wild goat, bezoar    – персийска дива коза, безор (антидот срещу отрова)

dàra-maš  – wild goat stag;   – див пръч;  МАŠ – ерген, мъж  à         МАŠ –мъж

dé   – to pour     – наливам, изливам

dè-dal   – ashes    – прахоляк

de5(g) –  to pick up, gather up, collect; to remove, plunder –  грабя, събирам; махам, премествам, грабя, плячкосвам

de5-de5-ga  – collected (dead animals or people)   – събирам, обирам (умрели животни или хора)

di → du and du11

di(d)  – court case, lawsuit, claim; verdict, judgment – съдилище, вътрешен двор; изисквам; решение, присъда, съдя

di – dab5  – to render a verdict  – давам присъда, прицъждам

di – du11 – to sue, go to court, trial, litigate with (-da-)  – давам под съд, отивам в съдебна палата, подсъден, съдя се с

di-ku5 – judge; judging (cf. ki di-ku5)   – съдия, арбитър

di4(l)  – smaller   – по-малък

di4-di4(-lá) –  little ones, youngsters, children   – дребен, мил, малчуган, деца

dib  – to pass, go, move (by, along, or beyond); to walk (along), tread; to pass in review   – преминава, вървя, движа се, ходя dida  – sweet-wort   – сладка малцова каша /леко ферментирала/ = БОЗА              (NB: duda  – sweet-  плод от черница) didli  – individual; individually, singly; several, various, many; miscellaneous   – индивид, индивидуално, отделно, много diĝir (conventionally dingir) – god, goddess  – бог, богиня

dili   –  one, single, individual, lone, unique  – един, единствен, индивид, сам, отделен, уникален

díli(m), dílim   –  spoon; shallow dish, balance-pan   – лъжица; плитка чиния, плитко блюдо

gišdim  – post, mast   – стълб, мачта; желъд

gišdim-gal, gišdimgul  – mooring-pole (tarkullu)    – акустираща котва                           ——————————-  р.11 dím  –  to fashion, form, create, build; to make like, make into (-šè)  – маниернича, фигура, творя, градя, правя подобно dím-ma  –  judgment, discernment (< ţēmu)   – присъда, разпознавам

gišdimgul → gišdim-gal

diri(g) –  to be more than, greater than, exceed, surpass; to be excessive, extra, surplus, additional   – бивам повече отколкото,

по-гплям от, превишавам, надхвърлям, првъзхождам, прекомерно, добавка, излишък, допълнителен

diri(g) – to float, drift, glide; to sail (downstream)   – плувам, нося се, течение, нося се, плъзгам се; корабно платно

diri-bé, diri-šè  – overwhelmingly, even more   – поразително, непреодолимо, даже повече

diš   – one (the counting word?); a single, certain one – първи, убедително първи

du  –  to come, go, move (about)     – идвам, пристигам, вървя, движа се (наоколо)

du-lum –  misery, suffering, hardship    – мъка, нещастие

dù  – to build, erect, make; to plant; to apply, affix make fast, build onto; to detain, hold back; to drive in, insert   – градя, строя, издигам, изправям, разсаждам; прилагам, прикрепям бързо, надграждам; забвям, задържам; вмъквам, втъквам

dù-a(-bi)  –  all (of it/them)   – всичко, всичкият (от него / тях)

du6(dr) – hill, hillock, mound, “tell” (often confused with habrud)  – хълм, могила, купчина; „казвам”

du6-kù  –  The Holy Hill(a primeval residence of the great gods) – Свещеният Хълм (резиденция на великите богове) (Къде?)

du6-ul (or dul6ul)  – to gather   – бера, събирам

du6-úr, du6-ùr  (the name of the ziggurrat in Ur)   – името на зикурата в Ур     (следва да е Еduúr!)

du7(dr) –  to be complete, perfect, unblemished (šuklulu); to be fitting, proper, suited for, becoming to (wasāmu) непорочен

du8  – opening (petû)  – отвор, отвърстие, дупка

du8(h/r) – to release, free, let fall away, hang down, fall free; to wean; to redeem, ransom; open, untie, take off; to bake; to caulk

– пускам,освобождавам,свободно,нека се маха;вися,навеждам,падам свободно;отвиквам;откупвам;пека;запушвам du8(b) – to equip richly, adorn;to heap up,fill up(possibly a variant of dub) – снабдявам богато.пищно, крася; куп; напълвам (na4)du8-ši-a –  topaz(?)   – топаз? (минерал?)

du9  – to churn      – разбивам, бия, бъркам

du9-na (sun5-na)  – humble             – скромен, прост, беден

du10(b), du10-ub  knees, lap         – колена, пола, скут

du10(b)-tuku  – having strong legs (for running)   – имащ силни крака

du10(g) (dùg)  – to be good, pleasing, enjoyable, sweet (fig.); to enjoy, relish  – добър, хубав, приятен, сладък, наслаждавам се

du10(g), du10-ga – good, pleasant, fine, sweet  – хубав, приятен, фин, сладък

du10-du10-ga  – best, finest   – най-добър, най-хубав, най-изящен

du10-sa  – companion, comrade   – другар, съпруг, другар      ————————————————————- р.12

du11(g) (dug4)  – to do, use (aux. verb); to act or serve as   – правя, върша, употребява, ползвам, действам или служа като

dub  –  tablet, document;  – таблет (глинена плоча), документ dub  –  to heap up, pour in piles   –   скупчвам, изливам; изтичам dub-saĝ –  first (mahrû)

dub-sar  –  scribe   – писар, преписвач

dub-šen  – (treasure) chest (as part of temple furnishings); foundation box   – (съкровищен) сандък ; благоторителна кутия

dúb   – to tremble, shake, quake; to flutter, flail, flap (hands or wings)  – треперя, клатя, треса; пърхам; вършея; пляскам

dubsig(ÍL) (or dupsik) – work basket, corvée basket (often with a wood or reed determinative; previously read dusu) (tupšikku)

– работна кошница, кош за ангария; /преди се читяло dusu)

dug   – pot, jar, vessel  – гърне, делва, кюп, съд, съдлина

kušdùg-gan   – bag (tukkannu)  – торба, чанта, чувал

dugud   – v. & adj. (to be) heavy, huge, weighty, important  – тежа, грамаден, огромен; тежък, важен, значителен

duh, dudda(?)   – bran, chaff    – трици, плява

dul, dùl, dul5(TÚG)  – to cover; to envelop, wrap   – покривам, закривам; обвивам, обкръжавам; завивам, увивам

dum-dam – za – to complain (nazāmu);to howl,roar,cry out;to rejoice  – оплаквам се; вия (като вълк), рева, викам;радвам се dumu  – child, son, daughter; citizen (of a particular city); (member of a class, group, craft)  – дете, син, дъщеря, гражданин dumu-gi7(-ra)  – free or “conditionally free” person, freeborn citizen; noble, princely child; aristocrat  – свободна личност;

роден свободен гражданин; благородник; княжеско дете, аристократ

dumu-munus   – daughter (some read dumu-mí; reading dumu-sal is obsolete)   – дъщеря (dumu-sal е остряло)

dumu-nita(h)   – male child   – мъжко дете

dun   – to dig  /копая, проучвам/;    to weave /тъча, плета, измислям/

dun(-a)   – v. and adj. (to be) – under the authority of, subordinate to (see du9(n))  – под властта на, подчинен на

dungu (IM.DIRI)   – cloud   – облак; заплаха

dur   – cable, cord; umbilicus; bond, link   – дебело въже, връв; пъпна (връв), връзка, свръзка, звено

dur-an-ki(-k)  –  ”Bond of Heaven and Earth” (poetic term for Enlil’s temple complex in Nippur)   – „Връзката Небе-Земя”

dúr – base; bottom (the body part, Ugu-mu Susa); seat, residence (išdu, šaplu)  – база, под; седалище, резиденция gišdúr  – seat (of a chair); bottom board, wooden bottom  – седалка (на стол), долна дъска, дървен под ————  р.13 dúr – ĝar to take a seat – сядам (на стол), settle, establish residence (for reading)  – пейка с облегало, правя резиденция

 giš dúr -ĝar   –  chair, throne (durgar(r)û)   – царски стол, трон

dùr, dur9, du24-ùr (or dur9ùr) – donkey stallion   – магаре-жребец

urududur10-al-lub – a war ax with curved handle or semicircular blade; urududur10-tab-ba – double-ax – бойна брадва с извита дръжка или/и полукръгло острие;  двойна брадва

duru5, dur5(-ru)  – wet, moist, damp; irrigated; fresh   – мокър, влажен, влага; напоен; свеж, пресен

E

e Hey! (an interjection)   – Ей!

e, ég, e4(A) – irrigation ditch, embankment, levee,”a broad earthen wall which accomodated a ditch or small canal running along its top”   – напоителна канавка, ров, канал; речно укрепление; насип, дга, вал; „широка земна стена до канал …’

e-el-lu, e-li-lu, e-lil-la – a shout of joy, a work cry    – вик на радост, работен рев

kušE.ÍB (read kušguru21/kuru14?) – belt, girdle  – колан, пояс

kušE.ÍB-ùr – (siege-)shield    – (обсаден) щит

e-ne (older a-ne) – he, she   – той, тя

e-ne – du11(g) – to play, dance   – играя, танцувам

e-ne – sù(-ud)  – to copulate   – съвокуплявам се

e-pa5 (raised) – irrigation ditch  – напоителен канал

e-sír s –  treet ???

kuše-sír, (e)èsir – sandals   – сандали

 é   – house, household, estate; temple; (à or à`, pronounced [ah] or [hah])  – къща, домакинство, имот;  храм

É  – (read or à` as an older variant of a “water”)   – като по-старият вариант на а = вода

é-ba-an, é-pa-na  – pair  – двойка, чифт

é-babbar  – (the temple of of the sun-god Utu in Larsa and Sippar) – (храмът на бог–Слънце УТУ в Ларса и Сиппар)

é-bappir (possibly é-lunga in certain contexts)  – brewery  –  пивоварна (фабрика)          (имало ли е фабрики в Шумер?)

é-dù-a  – built-up house lot, improved real estate   – жребий за строеж на къща, подобрен реален имот

é-dub-ba(-a)   – school; storehouse (in some contexts read é-kìšib-ba?)  – училище; склад /на плочки/ (понякога ékìšibba)

é-duru5 – village, hamlet   – село, селце

é-éš(-k)  – jail      – престъпник, затворник

é-gal – palace   –

Предишна статия

ELEMENTARY SUMERIAN GLOSSARY/част 2/

Следваща статия

Професор доктор Борис Атанасов!/2 част/

Други интересни