ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ – ИДЕЙНА ПРОГРАМА!/част 2/

Автор: Няма коментари Сподели:

9. Особено важно е в условията на относително ниска степен на натрупване на капитали в България да се пристъпи към стимулиране на иновационния бизнес, с акцент върху малките и средните предприятия.  Това може да се постигне с намаляване на разходите и държавно подпомагане за започване и осъществяване на средно-мащабна предприемаческа дейност. Държавата трябва да окуражава и взаимодействието на фирмите с финансовите пазари, институциите за обучение и изследвания, консултантските услуги и технологичните пазари.

10. Енергетиката и транспортът имат определящо значение за екологичната среда. Добивът на енергия създава немалка част от екологичните проблеми на човечеството. Бързото изчерпване на традиционните източници, вредните емисии от изкопаеми горива, остаряващите ядрени централи и отпадъците от тяхното производство, неразумното изразходване на енергия са само част от енергийните проблеми на човечеството. Преди всичко е необходимо е да се разнообразят енергоизточниците.  България  трябва да внедри екологично чисти и възобновяеми източници, които поддържат равновесието на екосистемите, каквито са слънчевата, термалната, водната и вятърната енергия.  Същевременно ние не сме екологични фундаменталисти. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ се обявява за използване сегашните ядрени мощности у нас до изчерпване на техните възможности при повишени изисквания за безопасна експлоатация.  Необходимо е да се премахне монополът в областта на електроснабдяването, газоснабдяването и топлофикацията.

 Автомобилният транспорт е един от основните замърсители на околната среда. Значителното ниво на шума, отработените газове, стотиците хиляди пътни инциденти, срива на екосистемите и унищожителните последици за биологичното разнообразие – това са само най-сериозните, основни последствия от него. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ се обявява за въвеждане на високи стандарти, за емисиите и шума, както и за интегрирана система на транспорт, в която делът на автомобилния транспорт чувствително да бъде намален, чрез избягване на ненужния транспорт, развитие на обществения електротранспорт, преминаване в максимално възможна степен към релсов и воден транспорт. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ се обявява за въвеждане на екологичен транспортен данък, определен на основата на разхода на енергия  и на емисиите на вредни вещества.

   Превръщането на българските енергийна и транспортна система в съставна част от европейската е основен национален приоритет.  Необходима е действена общобалканска политика за издигане ролята на региона в геостратегическата световна конкурентна борба чрез балансирано развитие на транспортната инфраструктура, на водния и сухоземния транспорт, позволяваща съчетаването на водните приоритети на някои от страните с общобалканския сухоземен приоритет. Транспортната политика през следващия информационно-технологичен век според нас, би трябвало да се насочи към логистична макрорегулация на комбинирани превози и високоскоростна железница с краен ефект намаляване на разходите и съхраняване на природната среда.

11. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ счита, че възраждането на българското селско стопанство крие в себе си огромен потенциал като източник на заетост и стимулатор на икономическия растеж.  Земеделците и  животновъдите са естествени радетели на екологията.  Ние сме за насърчаване развитието на органичното фермерство, което да замести скъпото и не щадящо природата индустриално свръхпроизводство на хранителни продукти. Като използва опасни химически торове и средства за растителна защита и борба с плевелите, то свежда селското стопанство до поделение на химическата промишленост. Селскостопанската политика трябва да се реформира, така че да подкрепя възстановяващо се селскостопанско развитие, чрез подпомагане и преференции за екологично чиста продукция.

Зелените са за внимателен подход към генетично изменяните растения и животни. Ние не сме против съвременните биологични и генни технологии, но неизследваните възможни неблагоприятни екологични и социални ефекти от тях изискват цялостен демократичен контрол, прозрачност и отчетност. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ е за стриктно маркиране на всички продукти, съдържащи генетично изменени или третирани съставки, които се предлагат на пазара.

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ е за равнопоставеност на всички форми на стопанисване в селското стопанство. Наред с това, системата на арендуване не трябва да накърнява интереса на собствениците и да не позволява погубването на агробиологичните качества на земята. Кооперирането в селскостопанското производство и търговията с готова продукция е начин да се прекрати рекета на нелоялната конкуренция и спекулата на прекупвачите. България може и трябва да използва благоприятната конюнктура на бързо растящия световен пазар на екологично чисти земеделски продукти.  

12. Икономическата и социална политика в България следва да отговаря на интересите на потребителите.  ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ се обявява за нова политика на хранителна сигурност. Право на потребителя е да има пълна и точна информация за качеството и съставките на хранителните продукти, за съдържащите се в стоките за потребление вредни за здравето вещества и материали.  Необходимо е да се утвърди практиката на “ЗЕЛЕНИЯ ЕТИКЕТ”, като гарант за неговата достоверност могат да станат зелените неправителствени движения и сдруженията на потребителите.

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ предлага да се разшири едностранчивата практика екологична информация да се изисква само от държавата. Уместно е да се изгради и поддържа независима система за мониторинг на околната среда, с водещо участие на неправителствените екологични организации.

13. “ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е за  преосмисляне на социалната отговорност на бизнеса, като в неговите задължения бъде включена и отговорността му  пред човека и природата. Тя е за ефективна стратегия на обвързване на икономиката, социалните отношения и опазването на околната среда.  От друга страна, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ  гледа на природата като на неизчерпаем обект на инвестиции и източник на доходи. Нейното опазване и възстановяване крие потенциал  за разкриване на десетки хиляди работни места.

14. “ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” се обявява за перманентно привеждане на българското екологично законодателство в съответствие с европейското, както и за съобразяване на всички останали закони с изискванията за екологосъобразност на човешката дейност. Същевременно трябва да се запазят българските стандарти  там, където те са по-високи от европейските.  Необходими са енергични стъпки за ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвата и за съхраняване на невъзобновяемите природни ресурси.  Усилията трябва да се насочат към най-тежко засегнатите места и региони, като се използват и възможностите по линия на Европейския съюз.  Особено внимание следва да се отдели на българското Черноморие и на местата за селски и зимен туризъм, които осигуряват както екологични ресурси с условия за почивка и възстановяване на българските граждани, така и значителни финансови приходи  от вътрешен и международен екологичен туризъм.  

15. Опазването на българското природно наследство е водещо за ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ. Защитените природни територии осигуряват ефективното използване на дивата природа като носител на биологично разнообразие. Те са важен климатичен и водно регулиращ фактор, а също така и място за общуване с природата. Необходимо е да се отделят публични и частни, международни и национални средства за доразвитие на системата от националните паркове и резервати, защитените ландшафти и местности.  Напълно реално е защитените територии в България да обхванат 15 % от територията на страната,  както това е в повечето развити европейски страни, САЩ и Канада. 

В същото време ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ ще работи за реалното опазване на онези хиляди хектари защитени екосистеми, които поради прибързана реституция промениха статута си и излязоха извън контрола на държавата и общините. 

Екологията на Черно море вливащите се в него реки е първостепенен въпрос за страните от региона. Необходими са организирани международни усилия за опазването и възстановяването на черноморското биоразнообразие. Природното наследство на България е от изключително значение за Европа и неговото съхраняване следва да бъде важен национален и общоевропейски приоритет. 

V. СИГУРНОСТ И ВЪНШНА ПОЛИТИКА

1. Сигурността и мирът на планетата прекалено дълго бяха и продължават да се свързват с равновесието на военната сила и употребата на насилие и принуда при прекратяване на международни конфликти. Общата сигурност, според ЗЕЛЕНИТЕ не може повече да се дефинира единствено във военни граници. Мирът е нещо повече от липсата на война и регулиране на конфликти. Концепцията на ЗЕЛЕНИТЕ за сигурността включва социални, икономически, екологични, демографски, културни, духовни и психологически аспекти. Проблемите на природната деградация, граничното, етническото и национално съперничество, намаляването на невъзобновимите природни ресурси, социалното неравенство, безработицата, мизерията и липсата на перспектива, производството, продажбата и разпространяването на оръжие и наркотични вещества, търговията с хора са неразривно свързани със сигурността и за тяхното решаване е необходим комплексен подход.

В Европа и по света все още има много обществени проблеми, които лесно могат да разпалят нови въоръжени конфликти. Политиката на ЗЕЛЕНИТЕ се концентрира върху предотвратяването на военните конфликти, върху премахването на причините за война и върху създаването на система за ранно откриване и мирно решаване на възникващите конфликти. Тя включва инвестиране в борбата срещу расизма и духовната деградация, в разбирането и уважението на другите култури. Според  ЗЕЛЕНИТЕ  най-силният фактор за мир и стабилност е краят на световната бедност.

            Главните цели, които си поставят ЗЕЛНИТЕ за постигане на сигурността и мира са:

Да поддържат свободата и демокрацията;

Да се намали бездната (пропастта) между богати и бедни;

Честно разпределение и правилна употреба на природните ресурси;

Защита на околната среда и биосферата от замърсяване;

Създаване на световна и ПАН – Европейска система за сигурност, позволяваща предотвратяването, управляването и решаването на спорове и конфликтни ситуации  без прибягване до насилие;

Подкрепа на усилията но ООН за общо и пълно разоръжаване.

2. Външната политика на България трябва да се основава върху добре осъзната национална идея, а не на конюнктурна или емоционална привързаност към една или друга световна сила. Тя е призвана да защитава националното достойнство и сигурността на страната ни. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ се обявява за външна политика, основана на международното право и националните ни интереси. Ние разглеждаме  външната и вътрешната политика в единство.  Демократичните права и свободи на личността  и благоденствието на нацията са ценностите, които трябва да определят и външно политическата стратегия на България.

Постигането на националните цели не може да бъде за сметка на други държави, на конфликти и нарушаване на международните норми. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ  поставя българските национални интереси над каквито и да било идващи отвън или вътрешни, идеи и решения, които ги пренебрегват. Основните национални цели за нас са:

Гарантиране на бъдещето и просперитета на българските граждани и държава;

Опазване на териториалната цялост, независимостта и суверенитета на България;

Единство на нацията, етнически и социален мир;

Обществено-политическо и икономическо устройство, гарантиращо достойното съществуване и перспективи за всеки български гражданин, при пълно равенство на права, свободи и възможности за развитие;

Развитие на българските национални добродетели, духовност и култура;

Взаимна изгода и зачитане на достойнството на другия в отношенията с държави, политически съюзи, регионални и световни организации;

Разумно потребление на природните ресурси и грижи за опазване на околната среда за поколенията.

3. Членството на България в Европейския съюз и Евроатлантическите структури  не е само външнополитическа доктрина. То е определящ аспект и на вътрешната ни политика. “ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” подкрепя  присъединяването и участието ни в Евроатлантическите структури, защото очаква положително развитие на тенденцията за развитие на НАТО по посока на превръщането му в гарант на мира и сигурността под егидата на ООН и съобразявайки се с политиката на ЕС. До изграждането на демократична  Европейска и Световна система за сигурност, НАТО е единствената добре организирана система, която може да бъде гръбнакът на световния мир и сигурност. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ е реалистична българска партия и тя не може да игнорира и да не се съобразява с постигнатия вътрешно политически консенсус по този изключително важен въпрос на националната ни сигурност.

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ като партия от страна – членка на ЕС си дава ясна сметка за трудностите и недостатъците на европейската и евроатлантическата интеграция, които нямат прецедент в света. Ето защо ние придаваме изключително значение на преодоляването на сериозния дефицит на демокрация в структурата и механизмите на Европейския съюз и ЕК, така че Съюзът да бъде повече Европа на народите и по-малко Европа на бюрократите и корупцията.

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, обявявайки се за разширяване на Европейския Съюз (ЕС) счита, че пан-европейския подход е начина да бъдат избегнати нови граници между ЕС и останалата част от Европа. Всички кандидати за членство, трябва да се третират равностойно, независимо от тяхната географска големина, стратегическа важност и икономическо положение. Единствените предварителни условия трябва да бъдат: наличието на демократични структури, зачитането на гражданските, икономическите, обществените и културните права и свободи като цяло, и в частност правата на малцинствените групи. Страните – кандидатки да преминават преходен период, по време на който да имат право да защитават своите пазари. Те трябва да имат право да участват пълноценно в процеса на институционални реформи в ЕС.

4. България, както и всяка от балканските европейски държави представлява малък и неустойчив пазар, който не може да се самозадоволява, нито да стимулира конкурентна среда. Общият интерес на балканските държави диктува да обединят пазарите си, да консолидират капиталите си, да развият обща инфраструктура и икономико-политически механизми за общ просперитет. Време е дребнавата конкуренция и наследените предубеждения между балканските държави да отстъпят място на сътрудничеството в името на общото благо. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ ще работи за това България да заеме водещо място в този неизбежен балкански интеграционен процес.

5. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ се обявява за поддържане на дипломатически отношения с възможно най-широк кръг от държави в света, като се държи сметка за главните принципи, които определят приоритетите на българската външна политика – спазване на основните права и свободи на човека, функционираща демокрация и върховенство на закона, културна и цивилизационна близост и взаимни икономически интереси, зачитане на ценностите на морала и нормите на международното право.

6. Въоръжени сили и международна интеграция.  Още през 1990 година зелените предложиха във Великото народно събрание България да приеме програма за плавно преминаване към професионална войска.  Днес това вече е факт. Армията като институция, според ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ  трябва да се основава на последните достижения на науката, техниката, електрониката и авангардните технологии. Непосредствена практическа цел в реформата на армията трябва да бъде попълване на състава с високо образовани, професионално добре подготвени и международно конвертируеми кадри.  Тези кадри трябва да получават достойно възнаграждение за патриотичната си професия. Основни мисии на българските въоръжени сили трябва да са: защитата на суверенитета и териториалната цялост на страната; подпомагане на гражданските власти в извънредни ситуации; колективна отбрана; сътрудничеството и интеграция с други въоръжени сили; участие в международни мироопазващи мисии под емблемата на ООН или ЕС.   

7. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ разглежда вътрешната сигурност като изключително важен аспект на националната сигурност. Неспазването на законите, насилието в ежедневния живот,  засилването на организираната престъпност, рекета и корупцията спъват просперитета и личното развитие и благоденствие на българските граждани.  Интернационализацията на престъпността и международния тероризъм изисква България да отделя още по-голямо внимание на въпросите на вътрешната сигурност и в частност да модернизира и постави в съответствие с европейските и световните стандарти опазването на своята национална сигурност, граничния си контрол, да съсредоточи допълнителни средства в сферата на борбата с корупцията и прането на мръсни пари, с различните видове нелегален трафик и транзит, да изгради структура за работа с легалната и нелегалната имиграция, да подобри законодателството и практиката по отношение на бежанците и др. Специално внимание ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ ще отделя на борбата с престъпленията спрямо околната среда.

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ  разглежда личната сигурност като основна ценност на качеството на живот. Престъпленията срещу личността, агресията, рекета и корупцията, злоупотребата с власт, засилват безпокойството и пораждат чувство за несигурност в днешния и утрешния ден. Борбата с престъпността трябва да бъде борба за премахване на причините за нейното възникване. Това са преди всичко бедността и безработицата, дискриминацията, липсата на социална защита и перспективи за развитие. Наказанието е последното и най-силно средство срещу престъпниците и ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ е за най-строго прилагане на закона срещу всички негови нарушители. Но заедно с това, ние считаме, че то е само един отделен елемент от борбата с престъпността като цяло. Усилията на обществото и на властите трябва да бъдат насочени главно към предотвратяване (превенция) на престъпността.

Най-действен начин за противопоставяне на престъпността ние виждаме в реалното самоуправление на общините. Със средства, които да се заделят от данъци и такси, местните парламенти ще имат възможност да финансират ефективна и действена общинска полиция, изградена на изборна основа.  Така гражданите ще бъдат сигурни за своя живот и имущество, а и ще могат да контролират финансите на общината и действията на полицията.

Създаването на среда за спокоен и сигурен живот на българските граждани е неразривно свързана с включването на страната в международните усилия за контрол и ограничаване на престъпността.

 8. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ счита, че България трябва да работи активно за разширяване на регионалното сътрудничество и за утвърждаване на своята роля като фактор за стабилност и пример за развитие в Югоизточна Европа.  Естествено е регионалният акцент да бъде най-съществен от гледна точка на екологичните аспекти на международната политика на България.  Същевременно категорично считаме, че участието в институционализираните форми на сътрудничество в региона трябва да бъде продължение и проява на европейската и атлантическата политика на България.  Задълбочаването на взаимодействието в Югоизточна Европа не може да бъде възприемано като алтернатива на основните български външнополитически приоритети, а като техен компонент и допълнение.  Това са и параметрите, в рамките на които трябва да се развиват  активни и взаимноизгодни отношения със страните от бившия Съветски съюз – Русия, Украйна и другите страни, Близкия и Средния изток, Северна Африка, Китай, които са традиционни външнотърговски партньори на България от недалечното минало, и с които страната ни трябва да възстанови и разшири своите пазарни отношения.

9. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ се обявява за нова стратегия за представяне на България в чужбина.  Тя следва да бъде изградена върху принципите на една демократична външна политика, целяща постигането на мир, стабилност и просперитет, провеждана от политици и специалисти с добри международни контакти и образ.  Важно значение за това има законодателното регулиране на българската дипломатическа служба. 

10. Борбата срещу деградацията и разрушаването на околната среда както на национално, така и на регионално равнище може да бъде успешна единствено с помощта на колективни международни действия.  В този смисъл активното участие на нашата страна в европейските и световни структури и механизми за екологично сътрудничество е задължително. България трябва да играе активна роля за разрешаване на глобалните екологични проблеми. На първо място, това са замърсяването на океаните и въздуха, изчерпването на природните ресурси, глобалните климатични промени,  парниковият ефект и озоновата дупка.  Световният океан, Антарктика и околоземното пространство са важно общочовешко наследство, ключов фактор за поддържане на биосферното равновесие и източник на възобновяеми ресурси от огромно значение за настоящото и бъдещото развитие на човечеството.  ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ се обявява за активно и пълноправно участие на България в тяхното рационално използване и в съвместните усилия за опазването им.  Ние приветстваме  българските постижения в Антарктида и подкрепяме превръщането на Антарктида в световен природен парк.

VI.    НАУКА И КУЛТУРА, МЛАДЕЖ И СПОРТ

1. Днешна България е продукт и законен наследник на огромно културно и научно богатство, в което влиза и това на малцинствата.  Осмислянето на общото ни наследство, неговото осъвременяване и представянето му пред света, включително и с помощта на съвременните информационни технологии е първостепенна задача на българската наука и култура. Държавата следва да подпомага тяхното развитие и научните изследвания в тази област, защото те са свързани с укрепването на  българската идентичност, лежаща в основата на държавността.  За България като държава с ограничени ресурси е важно още по-активно в да участва Европейското и световното изследователско и културно пространство. 

 2. Българските учени и научни звена са призвани да гарантират разработки на високо съвременно равнище във всички области, на фундаменталните и на практико – приложните изследвания. Качеството на науката е пряко свързано с качеството на образованието в страната. Чрез образованието младите българи и българки стават конкурентноспособни в глобализиращия се свят, а квалификацията на работната сила е основен фактор както за развитието и равнището на производството, така и при привличане на инвестиции. Затова, държавата трябва да увеличи  своята поддръжка за системата на науката и образованието в страната.  “ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е за  заделяне на не по-малко от 6% от бюджета на държавата за наука и образование, колкото се залагат в бюджетите на другите Европейски държави.

3. ЗЕЛЕНАТА ВИЗИЯ за бъдещето на човечеството изискват самоограничаване в потреблението на природни ресурси и блага, както и тяхното справедливо, демократично разпределение. Тези предизвикателства на бъдещето могат да  бъдат възприети и осъществени само от високо образовани хора. За това ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ счита, че инвестицията на държавни средства в подобряване на системата на съвременно образование е оптимална и високопродуктивна, както в средносрочен, така и в дългосрочен план. Образователната система трябва да създава “конвертируеми” български специалисти със средно и висши образование във всички сфери на науката и производството. Наред с това, тя трябва да дава еднакви възможности за всяко дете, за всеки гражданин на страната ни. В тази връзка ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ счита и ще се бори за това, образованието на българските деца да не зависи от материалното състояние (от “джоба”) на техните родители, а да бъде грижа на държавата.

4. Създаването и поддържането на високо, научно и  експертно равнище във всяка една област (опазване на околната среда, индустрия, селско стопанство, химическа промишленост, информационни технологии и пр.)  е предпоставка за развитие на икономическа дейност в тези сфери. Държавата следва да подпомага на конкурсна основа научните изследвания в перспективните области и да създаде предпоставки (включително и чрез временни данъчни облекчения) за финансиране на тези изследвания от страна на заинтересованите икономически субекти.

5.  Бъдещето на една нация, а и на света е невъзможно без физически здрава, морално стойностна и образована младеж. Здравето, културата, духовните ценности, образоваността, желанието към наука, изкуство, изобретателство, предприемачество и т.н. се формират в детската и младежката възраст, още от деня на раждане. Поради тази причина ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ поставя въпросите  на младежта и спорта като приоритет в своята политическа дейност.

6. Обществото и държавата са длъжни да осигурят (гарантират) на младите равни възможности за образование, спорт, достъп до изкуство, култура и наука. Това може да се осъществи като в системата на образование, чрез формите на извънкласна ангажираност на учениците и студентите, така и в партньорство на държавата с неправителствени организации. Институциите трябва да създават също и възможности за намиране на работа, за стимулиране на следдипломната квалификация и участието в научно-изследователския и културен процес.

7. Правилата на пазарната икономика важат и в областта на културата, науката и спорта и затова постиженията в тези деликатни области се нуждаят от специална държавна закрила, без тя да се намесва пряко в тяхното управление.  Необходимо е да бъдат създадени специални обществени и държавни фондове, които да стимулират развитието на различните области от изкуството, културата и спорта. Съпричастието на частния бизнес към тези фондове трябва да бъде данъчно стимулирано.

8. Обществото и държавата трябва да поемат основната отговорност за създаване на нормални условия за увеличаването на раждаемостта. Те трябва в максимална степен да стимулират младите семейства за отглеждането и възпитанието на техните деца, за придобиване на самостоятелно жилище и за компенсиране /заплащане/ на техния труд, непроизводителен за икономиката, но от огромно значение за бъдещето на нацията и на света.

         9. “ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” счита, че по законодателен път, чрез един съвременен закон за младежта, физическото възпитание и спорта. трябва да бъдат гарантирани нормални условия за израстване и развитие на младежта, за гарантирани възможности за достъп до спортни съоръжения и пособия, за съвременна, осигурена от държавата спортна база на началните, средните и висшите учебни заведения, независимо от това, дали са държавни или частни. Съществуващата спортна база и съоръжения трябва да бъдат възстановени с усилията на държавата, общините, частния бизнес и сдружения с гарантиран достъп на гражданите и особено на децата. Общините трябва да инвестират в създаването на пешеходни и велосипедни зони и пътеки, пътеки на здравето в съществуващите паркове и градини.

*               *               *

Програмата е приета на Втория редовен конгрес на партията проведен м. юни 2004 г. и е осъвременена на Четвъртия редовен конгрес проведен на 26 април 2015 г.

Предишна статия

Руската S7 Airlines иска да купи българска авиокомпания.

Следваща статия

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ – ИДЕЙНА ПРОГРАМА!/част 1/

Други интересни