ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ – ИДЕЙНА ПРОГРАМА!/част 1/

Автор: Няма коментари Сподели:

Съдържание:

I.

ОБЩА ЧАСТ

2

II.

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ

6

III.

СОЦИАЛНА СФЕРА И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА

8

IV.

ИКОНОМИКА И ЕКОЛОГИЯ

 12

V.

СИГУРНОСТ И ВЪНШНА ПОЛИТИКА

19

VI.

НАУКА И КУЛТУРА, МЛАДЕЖ И СПОРТ

24


І. ОБЩА ЧАСТ

“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” е неотделима част от Европейското и световното движение на ЗЕЛЕНИТЕ. Движение младо, появило се след Втората Световна война и обърнато към бъдещето. Идеите на ЗЕЛЕНИТЕ се фокусират в: опазване на природата като основа за съществуване на живот и на човешко общество на Земята; подобряване на качеството на живот, посредством гарантиране на завишени стандарти за екологичните, социалните и демократичните права и нормално задоволени материални потребности на всеки един човек в условията на природосъобразена, устойчива и социално регулирана пазарна икономика.

Традиционните партии в света за повече от две столетия съществуване, показаха своята неспособност да решават устойчиво и справедливо икономическите и обществените проблеми на човешката общност на Земята. Консервативните (десните) партии продължават в единен неолиберален дух да преследват неконтролируем икономически растеж и пазарна конкуренция в глобален мащаб със съкрушителни, разрушителни последици за околната среда, социалното благосъстояние, духовната и моралната ценностна система на общетвото. Социалдемократите ги следват все по-близо, изоставяйки традиционната си роля на носители на социална справедливост, на защитници на благосъстоянието и наемния труд. Националистическите партии  (от дясно и от ляво), отхвърлят емигрантите, пренебрегват човешките права и създават обществено напрежение. В противовес на тази мрачна картина, ЗЕЛЕНИТЕ  в Европа и по Света искат политическа промяна. Водещ принцип на промяната е  екологично и социално съобразено икономическо развитие, при което икономиката може и трябва да бъде насочена да работи за хората и за опазване на природата на планетата Земя.

ЦЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ са:

– Справедливо общество, уважаващо и гарантиращо човешките свободи и фундаменталните права – на труд, на подслон, на добро здраве, на образование, на култура и на високо качество на живот;

– Разширяване на свободата на хората по отношение на заетостта, не само като се разреши проблема с безработицата, а като се умножат възможностите за избор и се освободи творческия потенциал;

– Задълбочаване на демократичния процес, посредством постепенно ограничаване на представителната демокрация и разширяване на директното участие на хората при вземането на решения, които ги касаят;

– Съхраняване на природната среда на планетата за бъдните поколения и във вечността.

ЦЕННОСТИТЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ се изразяват в

– Насърчаване и осъществяване на принципа на равенство на национално, междудържавно, европейско и световно равнища;

– Използване на човешкия интелект и творчество за създаване на общество, което е от полза за всички негови членове;

– Икономически и социални реформи, целящи да придадат на процеса на общественото развитие такива форми, които да са полезни както за хората, така и за опазването на живата  природа;

– Демократичен процес, обвързващ параметрите на икономическата, финансовата, производствената, търговската и социалната сфери и на сигурността със съхраняването на околната среда и гарантиране на демократичните граждански и човешки права и свободи за всички, независимо от пол, раса, възраст, възможности, сексуална ориентация, етническа принадлежност и религия;

– Високи екологични, социални, демократични и духовни стандарти, осигуряващи добро качество на живот на хората;

– Гарантирани човешки и граждански права и свободи за всички;

– Външна политика, която се основава на ранно долавяне на конфликтите и разрешаване на проблемите с мирни политически средства, а не с военни намеси, тероризъм или всякакви други форми на насилие ;

– Усъвършенствани структури на държавната власт – законодателна, изпълнителна и съдебна, непрекъснато разширяващи възможностите за демократично участие на отделните граждани, профсъюзите (синдикатите) и неправителствените организации във вземането на политически и други важни решения при равнопоставено участие на жените и на всеки един гражданин;

– Гарантиране на равни права  и възможности, на културна, религиозна и езикова идентичност на малцинствата, наред с тяхното интегриране като граждани на Република България.

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ излиза извън рамките на традиционните идеологии, обслужващи ограничени класови интереси. Тя е извън популярната скала на “леви” и “десни”. Така определена в политическото пространство ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ има за цел да изразява стремежите на широки кръгове от населението и да организира гражданската им активност за съществено подобряване на качеството на техния живот, гарантиране на правата и свободите на личността, за утвърждаване на съвременна, екологично и социално съобразена пазарна  икономика, на пряка демокрация, на хуманизъм и опазването на планетата Земя за поколенията.  Партията определя за свой приоритет разрешаването на  все по-болезнените материални и духовни екологични проблеми на съвременното общество. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ предлага на българското общество своята програма, която редом с приемствеността на националните ценности, традиции и интереси внимателно отчита новите реалности и е открита за промени.

Основният критерий за прогрес на зелените е качеството на живота на конкретния човек, неговото лично благосъстояние и самочувствие и на обществото като цяло. Принципи и цели на партията са: плуралистичната и все повече пряка демокрация, върховенството на закона, зачитане на правата и свободите на личността, свободен достъп и прозрачност на информацията, солидарността, социалното благополучие и социална пазарна икономика, основана на свободната инициатива и частната собственост, но ограничена (регулирана) по отношение на хищническа употреба на природата. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, като отрича мизерията, нещастието, безизходицата, дискриминацията на слабите и замърсяването на духа и природата, избира пътя на борба за едно устойчиво, съобразяващо се с природата общество, в което икономиката не руши социалните отношения и не унищожава околната среда.   Високите екологични норми за ЗЕЛЕНИТЕ не са самоцел, а са предпоставка за развитието на икономиката и нормалното задоволяване на потребностите на човека. Целта ни е общество, в което всеки живее в хармония с природата, с другите и със самия себе си. 

Основна характеристика на общественото развитие в последните десетилетия е ускоряването на процесите наглобализация.  ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ възприема глобализацията не като абстрактна идеология, а като факт, който оказва и ще оказва много съществено влияние върху насоките на развитие на страната и затова трябва да бъде отчитан от политиката на всяко правителство.  Глобализацията засяга както начина на функциониране и вътрешния баланс на властта, така и възможните параметри на провежданата национална икономическа, външна и вътрешна политика.  Тя поставя определени предизвикателства пред управлението на национално ниво.  Глобализацията поставя на дневен ред и проблема за преоткриване на българската идентичност така, че съобразявайки се с изискванията на съвременния свят, едновременно тя да съхрани доказаните през вековете български духовни ценности, добродетели, бит, култура.

Досегашната история на България периодично  ни е лишавала от добри възможности  да станем част от голямо демократично семейство, като същевременно запазим националната си самобитност.  Членството в  Европейския съюз и участието в евроатлантическите структури са най-прекият път да запазим своята идентичност. Това в наши дни е рационален избор за малка нация, за която е непосилно сама да защищава ефективно интересите си в условията на интернационализация на капитала, глобализация на пазара и универсализация на  ценностната система на индустриалното пазарно общество.  Налага се да реализираме нашите национални интереси и да търсим възможности да направим своето влияние максимално ефективно, чрез и в резултатите от участието ни в европейските и атлантическите структури. 

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ възприема процесите на регионална интеграция и на глобализация като взаимно допълващи се. 

ЗЕЛЕНИТЕ изповядват разбирането за единство на икономическите и екологическите проблеми.  Развитието на икономиката е неделимо от опазването на околната среда. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ счита, че технологичното развитие, инвестиционната политика и използването на природните ресурси трябва да водят до ново, по-добро качество на живот, здраве и самочувствие на хората, както и до съхраняване на планетата за бъдещите поколения

Вземането на политически решения става все по-отдалечено от действителните нужди и от участието на обикновените хора, в ущърб на правото на активна намеса на всички слоеве на обществото в процеса на вземане на решения и управление. Гражданството трябва да се включи в преразпределянето на публичната власт като се децентрализират съответните нейни нива от национални към общински, регионални, областни. Ето защо ние подкрепяме и се борим за децентрализация на властта и за засилване на местното самоуправление.

Гарантирането на човешките права е крайъгълен камък на идеологията на ЗЕЛЕНИТЕ. Те са основни, индивидуални права, които не могат да бъдат нарушавани в никое кътче на Земята. Човешките права са валидни за всички, без дискриминация на базата на раса, вродени или придобити увреждания (недъгавост), пол, сексуална ориентация, религия, възраст, национален или етнически произход.

Новият 21 век изправя човечеството пред сериозни предизвикателства. Развитието на науката, техниката и технологиите ще предложи в най-близко време решения, които ще изискват изключителна образованост и високи духовни и морални ценности и качества на хората, за да могат да се адаптират към тях и да изградят адекватни обществени отношения. За това ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ счита, че грижите за младежта, за нейното образование, морално и физическо възпитание, трябва да бъдат главна задача на обществото и чрез съответно законодателство, държавата трябва да осигурява бъдещето на България. Българската нация може да просъществува във вековете само с физически здрава, високо образована и с високохуманни духовни и морални качества  младеж.

II. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И НА СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ

1. Ролята на държавата ще се запази още десетилетия, тъй като тя е единствената институция, която хармонизира и насочва  усилията на всички фактори на развитие на обществото в дадената страна.  Реформите на държавното управление следва да се насочат към децентрализация и пренасочване на взимането на решения към по-ниски управленски нива.  Бъдещето ефективно управление в България изисква многостепенна политическа система, която има добри канали за международно взаимодействие и обмен на информация. ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ се обявява за преосмисляне на ролята, отговорностите и управленските взаимоотношения на правителството с местните органи на управление и формированията на гражданското общество. Пътят към това е развитието на демократичната политическа система у нас по посока на все повече елементи на пряката демокрация – мажоритарност в изборите и широко, многообхватно прилагане на референдумите като форма на пряко участие на гражданите във вземането на важни решения в населеното място, общината, региона и на национално равнище.

2. Новите условия изискват българското правителство да насочва усилията си в две направления.  От една страна, към международно сътрудничество и интеграция, а от друга страна, управленските нива да работят в много по-голяма близост с обикновените граждани, така че политиката на държавата да отразява техните очаквания, а не да бъде откъсната от ежедневните им проблеми.  Това ще позволи на гражданина да усети своята сила и отговорност пред себе си, пред своето семейство и пред обществото.

3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ е за създаване и оптимално функциониране на  държавно-обществена система за възпитаване и спазване на моралните, демократичните и  екологичните ценности от ранна детска възраст и във всяка сфера на гражданското общество. Ние се обявяваме за нова политическа ценностна система, в която водещо е това, което ни обединява, а не това, което ни разделя.

4. Новите условия изискват и съответни промени в държавната и общинските администрации. Те трябва да се развият като автономни високопрофесионални административни структури, които да служат ефективно и лоялно на обществото, а не на властващите партии. Преструктурирането на администрацията трябва да е в посока на децентрализация на властта, намаляване до обективно необходимия минимум разрешителните функции за сметка на обслужващите. Тя максимално трябва да се приближи до обикновения гражданин и да се сведат до минимум възможностите за корупция и рекет от страна на административния апарат.  Повишаването на доверието в администрацията е от изключително значение и е свързано главно с нейните компетенции, компетентността на нейните служители  и откритостта за граждански контрол. 

5. ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ е за реформиране на българската съдебна система.  В рамките на тази реформа, тя се обявява за въвеждане на задължително пряко избиране на районните, областните и върховните съдии, следователи и прокурори, както и на полицейските началници на местно и общинско равнище. В съдебния процес да се въведе нова форма, в която свободно избрани съдебни заседатели ще определят вината на подсъдимия с единодушно решение, а съдията само ще се произнася (формално ще обявява) полагащото се според тях наказание за престъплението. Изграждането на ефективна, независима и неподкупна съдебна система е предпоставка за нормалното функциониране на правовата държава, за демократичен ред, за спокойствие и сигурност на гражданите, за създаването на действаща социална пазарна икономика и атрактивна за външните инвеститори икономическа среда.

6. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ  е и ще се бори за такава законодателна система, която обективно, провизорно (с поглед в бъдещето) и достатъчно адекватно да отразява и регулира обществено-икономическите процеси. Българското законодателство трябва да се съобразява с процесите на Европейската и Евроатлантическа интеграция, с процеса на формиране на съвременно социално пазарно стопанство у нас, но заедно с тов, и с необходимостта да бъде съхранена българската национална идентичност, суверенитет, духовни и морални ценности. Създаваните закони би трябвало да действат достатъчно дълго без съществени изменения и допълнения, за да създават атмосфера на сигурност и спокойствие в обществото, дух на предприемачество в икономическата и финансовата сфера, а не хаос и непреодолими пречки в следствие на противоречивост между законите, правни абсурди и нихилизъм.

Законовата рамка за развитие на обществото трябва да утвърждава демокрацията, гражданското общество и управление, общочовешките морални и духовни ценности, екологичните норми за оцеляване на човечеството, мирът и съгласието, като разширява възможностите за законодателна инициатива и пряко участие на всеки гражданин във взимането на важни решения в населеното място, общината, областта и на национално равнище.

7. ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ е за такава избирателна система, която да не допуска двуполюсен модел на партийно управление в България и да отчита интересите и политическата ориентация на значително по-широк кръг български граждани. “ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ” е за смесена избирателна система, при която половината от депутатите и всички общински съветници да се избират мажоритарно в едномандатни териториално обособени райони.

III. Социална сфера и Граждански права

     ЗЕЛЕНИТЕ считат, че човечеството има спешна нужда от увеличаване на спектъра на гражданските права, на демократичното участие, на човешките права и свободи, за да могат да бъдат посрещнати социалните, икономическите и екологичните предизвикателства на времето.

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ ще работи за това в България да бъдат гарантирани законодателно и практически най-високи норми на защита на правата и основните свободи на човека в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека, Хартата на Европейския съюз за основните права, Конституцията и Закона.  За целта, тя ще работи за реформиране в тази посока на  всички обществени системи: законодателната, изпълнителната и съдебната власти, както и системата на моралните и духовни ценности.

ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ е против разделянето и дискриминацията на основата на родно място, произход, раса, вероизповедание, вродени или придобити увреждания или сексуалност. Малцинствата имат право да развиват своята култура, религия и език без ограничаване. На малцинствата трябва да се гарантира социално приобщаване в българското гражданско мултикултурно общество, и преди всичко в областта на образованието, на социалното и политическо равенство и на еднаквите икономически възможности. 

ЗЕЛЕНИТЕ строго осъждат етническите прочиствания и насилствените смени на етническия състав на населението както в България, така и където и да е по света. ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ е за това, пълните законови и граждански права и свободи, включително правото на демократично участие, да се разрешават на основата на гражданството и местоживеенето.

Запазване и развитие на културната, религиозната и езиковата самобитност на основния етнос и на етническите малцинства са основните приоритети на ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ. Моделът на етносоциална адаптация на българските граждани – турци, роми, арменци, евреи, каракачани, както и други етнически групи, определящи се като малцинства, трябва безусловно да позволява те да се интегрират равноправно в обществото, държавата и управлението.  

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ изповядва убеждението, че както опазването на етническото разнообразие обогатява  националната цялост, така и приобщаването на малцинствата към цялото е необходимо условие за техния просперитет. Ние считаме, че проблемите на всеки български гражданин са проблеми на всички. Наличието на един неграмотен ром означава, че в България има неграмотност, а наличието на един мизерстващ български турчин означава мизерия в България.

Развитието на неправителствения сектор и особено стимулирането на гражданската инициатива на отделния гражданин, според ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ  е от ключово значение за пълноценното функциониране на демокрацията у нас.

Развитието на информационните технологии и придобиването на знания и умения на населението за работа в условията на настъпващото информационно-технологично общество неминуемо ще доведе до активизиране на гражданското и демократичното съзнание, като политизира гражданите и ги мобилизира за действие.  Затова, ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ е за правото на пълна и обективна информация и безпрепятствен достъп до нея. Само така човек би имал възможност да изрази отношението си и да осъществява контрол върху всичко, което институциите извършват в и от негово име. Това ще даде сериозно позитивно отражение върху начина на управление и процеса на развитие на страната.

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ се обявява за социална политика, осигуряваща достойно съществуване на всички български граждани и ограничаваща все по-засилващото се разделение между хората с потенциал да задоволяват своите потребности и да се развиват и онези, които са изключени от основните социални дейности и се намират в процес на социална деградация.  Системата за социално осигуряване следва да покрива трите основни риска, свързани с болестите, старостта и издръжката на семейството.  

Колкото повече и по-квалифицирано се е трудил човек, толкова по-осигурени трябва да са той и семейството му !  

В това отношение партията особено държи на актуализиране на трудовото законодателство и усъвършенстване на механизма на неговото прилагане.  Лишаването на служителите (наемните работници) от нормални социални осигуровки, от платен годишен отпуск и нерегламентирания работен ден са престъпления, които трябва да бъдат преследвани с цялата строгост на закона.

Особено внимание следва да се обърне на интересите и подобряването на качеството на живот на семействата, на подобряване на условията за раждаемост, за достойно израстване и модерно обучение на подрастващото поколение.  ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ смята, че в близка перспектива демографският срив и в частност застаряването на нацията е най-опасния фактор за бъдещето на българското общество.  Наложителни са специални програми за насърчаване на раждаемостта и подмладяване на населението, както и за повишаване на продължителността на живота.

Инвалидите, хората с умствени и физически увреждания имат равни права с всички други личности. Те имат право да участват във всяка област на обществената и частната дейност. Затова сред основните приоритети на ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ  е подобряването на бита, утвърждаването и защитата на равноправието на тази категория граждани. Тяхната дискриминация и насаждането на комплекс за малоценност е абсурд във века на високите научни постижения, техника и технологии.

Правото на здраве е основно човешко право, чиято реализация е пряко свързана с екологичното равновесие и социално-икономическото положение.  То е основен елемент от качеството на живота. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ се обявява за задълбочено, обективно изследване на ефектите и действието на системите на здравно осигуряване и на здравеопазване в България и тяхното усъвършенстване при непосредственото използване на опита на страните от Европейския съюз и особено на онези от тях, чиито показатели за средната продължителност на живота са най-добри.  Източниците на осигуряване следва да бъдат разпределени справедливо между индивидуалните вноски, данъка върху дохода, данъка върху добавената стойност и екологичните данъци и такси. 

Същевременно трябва да се отдели значително по-голямо внимание, средства и усилия в областта на превенцията. Тя трябва да обхваща широк диапазон от сфери от здравната профилактика до намаляване на работното време, охраната на труда, борбата със стреса в обществото, модерно градоустройство, премахване на източниците на замърсяване и шум, здравно и екологично образование и т.н. както и борбата с употребата на разрешените – тютюн и алкохол и забранените наркотични вещества. Ние сме за безкомпромисно законодателство и мерки, които да предпазят както употребяващите, така и техните невинни жертви в интерес на бъдещето на нацията.

10.  Безработицата се превръща в най-сериозната заплаха за социално справедлив и демократичен свят. България е един от драстичните примери за висока безработица. Особена тревога будят младежката безработица и регионалния дисбаланс в това отношение. Ние сме за нов модел на пълна заетост, който се основава на справедливо разпределение на платения труд, както и на по-добро преразпределение на доходите чрез данъчното облагане и преустройство на социалната сфера. Новият модел на заетостта трябва да позволява пълна заетост и по-разкрепостен стил на живот, съчетаващ заетост, образование и обучение. Този модел трябва да оценява и възмездява (заплаща) и социалната стойност на доброволния незаплатен труд – грижи за деца, възрастни и болни членове на семейството и др. Чрез подпомагане на дребния и среден бизнес, чрез местни инициативи и проекти могат да бъдат създадени много повече работни места в сравнение с големия бизнес. Могат да бъдат открити нови работни места в сферата на задоволяване на екологичните, социалните и културни потребности, които да компенсират липсващите такива в частния сектор.

            Новият модел на заетостта предвижда следните елементи:  

Развитие на пазара на труда в съответствие с практиката на развитите страни;

Данъчни преференции в стратегически за икономиката отрасли: селско стопанство, лека и хранителна промишленост, туризъм, строителство и пр.;

Увеличаване на заетостта в сектора на услугите;

Инвестиции предимно в човешкия фактор и борбата със социалната маргинализация;

Подготовка за преход към икономика, изискваща интелектуални ресурси, като се пренасочат средства към развитието на информационно-технологично общество и изследователската дейност, а също и като се пристъпи към стимулиране на конкуренцията и иновациите;

Инвестиции в големи инфраструктурни проекти, включително, чрез привличане на съвместно финансиране по линия на международни институции;

Намаляване на данъчната тежест върху работната сила и в частност върху относително неквалифицираните и ниско платени работници;

Поощряване на заетостта и обучението чрез данъчната политика;

Въвеждане на непрекъснато професионално обучение;

Провеждане на активна политика на равните стартови възможности;

Разпределяне на съществуващата платена работа чрез намаляване на работното време и разкриване по този начин на нови работни места;

Стимулиране на заетостта, като платеният труд се направи по-евтин, посредством намаляване на данъците върху труда, като се увеличат данъците върху енергията, употребата на естествени /природни/ ресурси и капитала.

Устойчиво развитие е невъзможно докато съществува бедността и безработицата и хората живеят в материална несигурност. Затова, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ е за гарантиран доход, достатъчен за нормалното съществуване на всеки гражданин, с помощта на ефективна и рационална заетост на работната сила, социална система за помощи, на закон за минимално почасово заплащане и подобряване на паричните помощи от фонд “Обществено осигуряване”, обвързани в единна система.

IV. Икономика и екология

Устойчивото природосъобразно развитие е в основата на “зелената” икономика. Политиката на неконтролируем, икономически растеж и свързаните с нея производствени процеси и необуздана,  консумативна нагласа жестоко вредят на околната среда, като застрашават здравето и съществуването на бъдещите поколения. Промяната на климата става все по-явна. Парниковият ефект е реално осезаем. Рекордните топлинни аномалии напоследък и увеличаващата се честота на тежки природни феномени са силни индикации за това. В резултат от химическото замърсяване на почвите и смога от вредните емисии във въздуха, все повече хора страдат от неизлечими алергии, възпаления, ракови и други тежки заболявания. Генното инженерство и биотехнологиите както могат да допринесат за прогреса в медицината, производството на храни и продукти, така могат и да нанесат непредсказуеми поражения на човешкия род, на флората и фауната. Общата политика на ЗЕЛЕНИТЕ, свързана с опазването на околната среда се изразява в:

Насърчаване използването на екологично чисти технологии;

Задължителното поетапно намаляване на вредните емисии до  реалистични   безопасни нива;

Преминаване към производство на регенерираща се енергия;

Ефективно използване на енергията в промишлеността и в домашни условия;

Система за прогресивно данъчно облагане с екологични данъци и такси на замърсителите, на суровините и горивата, на неефективното разходване на енергия в производството и бита; 

Строг контрол и прозрачност на изследванията и достиженията на генното инженерство и биотехнологиите, на химичната и ядрената физика и т.н.

 Неограничената конкуренция на световния пазар в гонитбата на максимални печалби, разделя обществото на печеливши и губещи, на прекомерно ангажирани и безработни. Бедността и социалното дистанциране все повече ограничават човешката свобода в избора на начина на живот. Пренебрегват се основни човешки права. Екологичните стандарти се занижават под натиска на влиятелни лобита, под претекста за конкурентоспособност на пазара. ЗЕЛЕНИТЕ отхвърлят тезата на традиционните партии, че политиката трябва безпомощно да сведе глава пред  “пазарите”.  Зад такова примирение се крие липсата на политическо желание да се защити демократичното общество и околната среда.

Подходът на ЗЕЛЕНИТЕ към преустройство на икономическата сфера се базира на изискването за оптимални, в интерес на всички хора отношения между икономика, природна среда и демократичен обществен модел.

1. Икономическата политика на ЗЕЛЕНИТЕ се базира на устойчивото потребление, а не на неограничена консумация. Те се обявяват за задоволяване на нуждите (потребностите) на всички, а не само на алчността на малко на брой хора. Политиката на ЗЕЛЕНИТЕ е основана на вярата, че хората искат да живеят в хармония с околната среда и в мир със съседите си в едно общество, което предлага чиста и съхранена природна среда, сигурност в настоящето и увереност в бъдещето. Целите на “ЗЕЛЕНАТА” икономика са екологична устойчивост, равенство, социална справедливост и увереност в собствените сили. Тя предвижда включително и въвеждането при необходимост на квоти за добив и употреба на естествените ресурси, за да бъдат защитени те от пълно изчерпване. Такава икономика ще позволи на тези, които живеят сега да задоволяват нуждите си без да рискуват възможностите на бъдещите поколения. Тя ще запази целостта на екологичните системи, от които зависи съществуването на човечеството. Икономиката може и трябва да работи за хората без да унищожава природата!

2. ПРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ е за смесена икономики, в които да са представени всички форми на собственост. Обществото, чрез добре управлявана от изпълнителната власт държавна собственост, може да гарантира социалната сфера. Гъвкавата кооперативна собственост  поощрява дребното предприемачество. Важна е и общинската собственост за развитието на регионите. Собствеността трябва да бъде локализирана, така че да създава възможности за участие на работниците и гражданите като собственици.

3. ПРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ е за насърчаване на продукцията, която е поправима, може да се употребява повторно или да се преработва. Производителите трябва да бъдат отговорни за целия жизнен цикъл на продуктите си. Всички частни и държавни фирми, предприятия, корпорации трябва да бъдат задължени да провеждат годишни оценки за въздействието върху околната среда от тяхната дейност, като в тяхното изготвяне задължително да имат право на участие и неправителствените природозащитни организации и отделните граждани.

4. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ ще работи за икономически просперираща и перспективна България. Ние сме за отваряне на икономиката към европейския и световния пазар.   Привличането на чуждестранни инвестиции е източникът, който ще изведе икономиката относително бързо от сегашното й кризисно състояние.  Българският икономически модел следва да бъде изграден на основата на съвременните принципи и ценности на устойчивото развитие.  Това означава всеки акт, предназначен да реши днешни проблеми, да държи сметка за проблемите, които ще отвори утре.  Вместо да управлява икономическия живот, държавата следва да го регулира, като все повече усвоява ролята на партньор, катализатор и създател на благоприятни условия за икономическо и социално развитие и опазване на природната среда. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ е убедена, че благосъстоянието на всички зависи от усилията на всеки.  Същевременно икономиката не е самоцел. Тя трябва да бъде  в услуга на хората, а не обратното.

5. Основна цел на ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ в икономиката е изграждане на нормално и ефективно функциониращо социално ориентирано пазарно стопанство, способно да се справя с конкурентния натиск в световен и европейски мащаб, да осигурява стабилен и траен икономически растеж, добро качество на живот (нормално задоволяване на материалните и духовни потребности на българските граждани) и опазването на природата.

6.  ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ  се обявява за оптимизация на данъчната система в България. Тя ще се бори за възстановяване на данъчната справедливост и ефективност. Данъчната система трябва включва прогресивно подоходно облагане и да се разшири с приемането на екологични данъци и такси. Оптимизацията включва и постепенно, планомерно и целево намаляване на данъците със стимулиращ за бизнеса ефект, както и въвеждането на семейно данъчно облагане. Данъчната система трябва да разреши задълбочаващата се от години диспропорция между оборота, събираните данъци и финансите на общините. Ние подкрепяме принципа за разпределение на държавните вземания, така че основната част да остава в населените места и общините. 40-30-30 (40% за населеното място, 30% за общината и 30% за републиканския бюджет) е схемата на разпределение, която ние предлагаме.

7. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ  е категорично против и ще се бори срещу порочната практика, приходите в републиканския бюджет да се формират основно от данъци и косвени вземания от обикновения гражданин, чрез необосновано увеличаване на цените на електроенергията, топлофикацията, водата, телефонните и др. услуги, данък сгради, такси смет, пътен данък, както и данъци върху труда и за социално и здравно осигуряване. Тежестта трябва да се прехвърли върху събирането на данъците от търговските и фирмите производителки, върху печалбата от държавна собственост и естествените монополи на държавата, както и върху екологичните данъци и такси.  

8. Цените, освен производствените и социалните разходи трябва да включват и разходи за опазване на околната среда. За целта трябва да се създаде система от еко-такси и данъци върху невъзстановяемата енергия, недостатъчните ресурси и дейностите вредни за природата. Еко-таксите и данъците трябва да се използват основно за опазване на околната среда, за подпомагане на екологично чисти производства и продукция, както и за намаляване на данъците върху труда.

                                                                                               ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

Предишна статия

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ – ИДЕЙНА ПРОГРАМА!/част 2/

Следваща статия

„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” – СТАНОВИЩЕ.

Други интересни