ВЪВ ВТОРНИК ЩЕ ИМА СЕСИЯ

15 Юни, 2019
6 коментара

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл. 36, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на заседание на 18.06.2019 год. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

Докладна записка относно: Информация за реализацията на проектите по Европейски програми.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

2. Докладна записка относно: Информация за постъпилите жалби и сигнали в Общината и работата по тяхното решение.

Докладва: П. Петров – секретар на община Хисаря

3.  Докладна записка относно: Доклади за осъществени  читалищни  дейности в читалищата, намиращи се на територията на Община Хисаря през 2018 година.

Докладва: Тони Илиева – зам. кмет на община Хисаря

4. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-И-135/10.04.2019 г. от Иван Костадинов Длъгнеков, допълнено със Заявление вх. № 94-00-И-135(2)/27.05.2019 г. за разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ V-107, в кв. 2 по плана на Красновски бани, с. Красново, община Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

5.  Докладна записка относно: Промяна вида собственост на имот № 000506-полски път, землище с. Мътеница, от публична в частна общинска собственост.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

6.  Докладна записка относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерални води от находище „Красново” - № 37 (съгласно Приложение № 2 от Закона за водите).

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

7. Докладна записка относно:Заявление вх. № 26-00-64-(1) г. от „Сенид” ЕООД за разрешаване на изработване на план-схема на трасе на минерален водопровод от водоем м3 с помпена станция при сондаж № 5 от находище „Хисаря” до УПИ I-667, кв. 4 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

8. Докладна записка относно:Кандидатстване на община Хисаря по Мярка 7 –„Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря” от Стратегията на МИГ Хисаря с проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център  в гр. Хисаря”

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

9. Докладна записка относно: Решение № 706, взето с Протокол № 74/22.01.2019 г. за решаване на проблема за достъп на техниката до основната база на ЧОСР.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

10. Докладна записка относно: Предложение за закупуване на нова техника във връзка с дейността на    ЧОСР.

Докладва: Тони Илиева – зам. кмет на община Хисаря

11. Докладна записка относно: Задание за проектиране на екопътека Момина баня.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

ИВА ВЪЛЧЕВА

Председател на Общински съвет-Хисаря

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от Към комунизма се стремим, о светъл ден пред нас блести...
17 Юни, 2019 | 13:47
Напиши отговор
Оценка: +9
А да видим сега БСП как ще гласуват, като Корни се уплаши да подаде оставка. А бе не така, де! И аз съм без кабинет, без кола,без шофьор, без секретарка, без привилегии, пък съм жива. Корни, ти изпълни сърцето на Б. Б. с радост. . А на социалистите съветници желая утре да мислят за Хисар, не за Корни.
Анонимен
#2 от вярно ли е това
19 Юни, 2019 | 06:53
Напиши отговор
Оценка: -7  +2
Вчера на сесията, П. Ганева и Марийка Мустакова сложиха прът в колесницата на Императора.
Анонимен
#3 от ee..e
19 Юни, 2019 | 21:55
Напиши отговор
Оценка: +6
Сложи ли са прът в собствените си колесници.
Анонимен
#4 от т.м
20 Юни, 2019 | 07:17
Напиши отговор
Оценка: +6
Те нямат колесници, те се возят на каруци все още
Анонимен
#5 от Господари на ефира
20 Юни, 2019 | 15:04
Напиши отговор
Оценка: +6
За колесници не знам ,но в СВ бая конаци излизат на Пенината фамилия.Другата е в процес на натрупване, чрез МИГ,ако калинката не и ги прибира.
Анонимен
#6 от срам
25 Юни, 2019 | 17:42
Напиши отговор
Оценка: +2
Съветниците от гроб и марийка от бсп трябва да се срамуват от постъпката си.В този мандат за такива докладни са гласували единодушно поне 4 пъти,дори в еди от случаите дойде кмета на Красново и каза ,че е проучил инвеститора ,който бил някъква секта .Молеше да се откаже докладната,но всички заедно я подкрепиха.Нашета кучка на нашето куче не дава.
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.