Как Пчеларска ферма „Странджа“ намери място в списъка с най-големите биоферми в Европа

Автор: Няма коментари Сподели:

Село Индже войвода се намира на около 40 км от Бургас и е известно в региона най-вече с красивата дива природа и пехливанските борби, които всяко лято са гвоздеят в програмата на местните народни събори. Отскоро обаче има още един повод за гордост: пчеларска ферма „Странджа“, стопанство от ново поколение, което съчетава пчеларство, земеделие, животновъдство, преработка и туризъм в една успешна формула. Със своите 7000 дка площ на територията на Странджа, които включват 4000 дка зеленчукови градини, 1000 дка памучни полета, пасища, ливади и 2200 кошера, то е сред най-големите биоферми в Европа.

Тук обаче поглежда своя, време е да вле­зем във фабриката. Излъскана до блясък, тя изглежда като чисто нова. Хигиената е от решаващо значение, особено когато се използват продукти, в които не се из­ползват консерванти. Мощностите не ра­ботят целогодишно, а сезонно, поясняват собствениците. Но съвсем скоро по поточ­ните ѝ линии ще потекат реки от сезон­ни зеленчуци, плодове и биомед, които, пре­работени по иновативен и щадящ ценни­те свойства на суровините начин, ще за­пълнят портфолиото на фермата с био­продукти, овкусени с мед – сладка, лютени­ци, тахани, туршии, шоколади, плодови со­кове… Процесът протича при железни пра­вила – задължително тестване на продук­цията на входа и изхода, а пластмасата е табу.

Ралица Кунева и Димитър Станчев не са си представя­ли, че могат да стигнат дотук, когато преди четири­найсет години слагат първи­те си кошери край една нива с рапица. Двамата са съвсем млади, той е с диплома за агроном, тя – за туризъм. Станчев работи в американска корпора­ция, Кунева е мениджър в голям хотел.

Макар и да произхождат от „земеделско коляно“, отглеждат и продават зеленчуци и плодове като страничен бизнес. Годината е 2008-a, тежка за земеделските производи­тели.

Тук обаче поглежда своя, време е да вле­зем във фабриката. Излъскана до блясък, тя изглежда като чисто нова. Хигиената е от решаващо значение, особено когато се използват продукти, в които не се из­ползват консерванти. Мощностите не ра­ботят целогодишно, а сезонно, поясняват собствениците. Но съвсем скоро по поточ­ните ѝ линии ще потекат реки от сезон­ни зеленчуци, плодове и биомед, които, пре­работени по иновативен и щадящ ценни­те свойства на суровините начин, ще за­пълнят портфолиото на фермата с био­продукти, овкусени с мед – сладка, лютени­ци, тахани, туршии, шоколади, плодови со­кове… Процесът протича при железни пра­вила – задължително тестване на продук­цията на входа и изхода, а пластмасата е табу.

Ралица Кунева и Димитър Станчев не са си представя­ли, че могат да стигнат дотук, когато преди четири­найсет години слагат първи­те си кошери край една нива с рапица. Двамата са съвсем млади, той е с диплома за агроном, тя – за туризъм. Станчев работи в американска корпора­ция, Кунева е мениджър в голям хотел.

Макар и да произхождат от „земеделско коляно“, отглеждат и продават зеленчуци и плодове като страничен бизнес. Годината е 2008-a, тежка за земеделските производи­тели.

„Контрабандата вървеше с двеста. Вкарваха домати и пипер от Македония, бяхме в тотален фалит. Няма какво да пра­виш продукцията – няма пазар, няма пре­работвателна мощност, където да я да­деш, минимална цена, купища домати сто­ят“, припомня си Станчев. Един следобед, докато е седнал за малко в градината, спи­ра поглед върху близкия слънчоглед. Наблю­давайки как по цъфналите краища на пита­та жужат пчели, той се вдъхновява и пред­лага на жена си: „Дай да пробваме с пчели.“

Ралица Кунева не чака втора покана. Вземат петте кошера на дядото на Ди­митър, купуват още 40 и в края на сезона се радват на първата си щедра реколта. Дори фактът, че някой е откраднал част от пчелите им, не успява да ги обезкуражи. Запалени, те решават да продължат. ‚Пчеларството е болестно състояние, трябва да си малко луд, защото искаш да знаеш все повече и повече, трябва да си малко аг­роном, да разбираш от растения, климат, почва, живота на пчелата. Иска се богата култура“, споделя Ралица Кунева.

По пътя си на пчелари двойката тру­па ценен опит, понякога и горчив. „Има­ло е години без нищо, имало е с малко и с много. 2017-a, 2018-a и 2019-a бяха трудни за сектора. Загубихме пчелни семейства“, припомня фермерката, а в тежките мо­менти постоянството е сламката, която ги задържа на повърхността. „Всяка загу­ба е урок, който трябва да научиш сам, не е нужно да си много силен на мига. Форму­лата е всеки ден по малко, с малка лъжич­ка и нещата се подреждат“, споделя Дими­тър Станчев бизнес философията на се­мейството.

Стъпка по стъпка двамата развиват фермата. Премислят всеки ход – регистри­рат се поотделно като земеделски произ­водители, защото програмите за подпома­гане са насочени към малките стопани. За­това не сключват официален брак, но пък дават старт на бизнеса си. Визията си за иновативно, разнообразно и устойчиво стопанство, с чисти биопродукти млади­те предприемачи развиват с помощта на дигиталните технологии, които им позво­ляват да бъдат гъвкави, бързи и навсякъде.

„Ние сме фермери от ново поколение“, казват те и превръщат „Странджа“ в от­личен пример за „земеделие в смартфона“. Софтуерите, които са внедрили в практи­ката си, ги информират за статуса на ко­шерите, почвата и климатичните условия с един клик и им помагат ефективно да се справят с мултитаскинга. „Имаме систе­ма за мониторинг на пчелите 24/7, метеостанция и от тях получаваме данни за фак­торите, определящи нектароотделянето“, обяснява Станчев. Ако има проблем, пче­ларите могат да реагират изпреварващо и адекватно. Тракторите им са с инсталира­ни тракери, работниците на полето под­държат Live връзка със Станчев, изпращат му видеа всеки ден, сонди измерват влаж­ността на деветте вида почви във ферма­та, геокамера следи количеството дъжд в различните блокове, а друга умна система информира за интензитета на отделяне на хлорофил. Постоянно сме онлайн, подчер­тават фермерите.

Ралица Kунева и Димитър Станчев финансират прогре­са си с всеки спечелен лев по­вече, с банкови кредити и два проекта по европейски про­грами за около 500 хил. лв. Така постепенно активите им растат с нови кошери, цен­трофуги, високопроходими автомобили, ре­маркета, платформи, земи, а фермата им разширява очертанията си. Фабриката, която отварят в бившата районно-потре­бителска кооперация на селото през 2020 г., е ключова инвестиция за младите предпри­емачи. Тя преработва част от земеделска­та им продукция, работи и на ишлеме, и разполага с девет съвременни производ­ства. Това е последната брънка в устойчи­вата верига на бизнес цикъла, а в нейната реконструкция и оборудване семейството влага 2.5 млн. лв. заем от банка. „Тогава навлязохме в период на подем“, казва Рали­ца Кунева. Данните от Търговския регис­тър на двете фирми и данъчните деклара­ции на регистрираните земеделски производители под шапката на пчеларска ферма „Странджа“ показват общи приходи близо 1.3 млн. лв. за 2020 г., като ръстът само при „Странджа Еко Пак“ ЕООД, от­читаща дейността на фабриката, е малко над 300%.

Една от причините за този възход са именно новите технологии, които Кунева и Станчев пренасят и в производството. С машините за пчелна храна и восъчни ос­нови (платки с принтирани пчелни килийки, върху които пчелите създават пило и скла­дират мед), закупени с евросредства през 2019 г., те поемат изцяло в свои ръце пътя на меда от пилото до буркана, за да са си­гурни в чистотата и качеството му. Така успяват да излязат от един порочен кръг в пчеларството, свързан с практиката во­съчните пити да се дават за претопяване, а полученият на финала восък да е развод­нен с парафин и други химични съединения. Факт, който фермерите от Индже войво­да установяват с проба, изпратена за ана­лиз в немска лаборатория.

Сега стерилизаторът и линията за во­съчни основи блестят пред очите ни под лъчите на обедното слънце в едно от по­мещенията на фабриката. Край тях на ви­сок стелаж грижливо са подредени купчи­ни с основи, излъчващи замайващ меден аромат. Ралица Кунева ни подава няколко листа: „За да се получат, питата е мина­ла през стерилизация минимум 12 часа при температура 115 градуса и се е изчисти­ла от всякакви замърсявания.“ В процеса се унищожават и спорите на болестотворни бактерии, и акарите, „най-големият бич на пчелите“, и восъкът излиза стерилно чист. Кунева и Станчев са убедени, че техните основи не могат да заразят кошерите, и посочват, че откакто ги ползват, нямат загуби на пчели. Те предлагат услугата на консигнация, но процесът изразходва доста ток и повечето им колеги не могат да си я позволят. Евтиното обаче излиза скъпо, особено в пчеларството. „В сектора се оп­лакват от масова смъртност на пчелите, а една от главните причини е именно ло­шото обеззаразяване на продуктите“, под­чертава Ралица Кунева.

Но браншът има предразсъдъци и нови­те идеи трудно си пробиват път, показ­ва опитът на семейството. Затова мла­дите фермери се опитват да споделят но­востите с колегите си. Презентират им как работи стерилизаторът, а на пчела­рите, чийто мед изкупуват, предлагат да тестват иновативната им храна за пче­ли, собствена разработка. За разлика от стандартните тяхната бяла захар е заме­нена с тръстикова от остров Мавриций, защото е по-калорична и няма ГМО вари­анти, добавени са етерични масла и специа­лен ензим за по-лесно разграждане на захар­та. Кунева повдига една разфасовка с ярко­жълт прах: „Не изтощаваме пчелата, а ѝ даваме енергия.“

Стремежът на предприемачите посто­янно да са различни и в крак с тенденции­те рефлектира и върху портфолиото им с продукти. Последната им рецепта е за шо­колад с мед, която от четири месеца е в търговската им мрежа. А на лабораторна­та маса ги очакват колби с още нови идеи – мед с магарешко мляко на прах, между другото мисълта така е обсебила Стан­чев, че разширява стопанството с 25 ма­гарета, и синьо-зелена смес от свежа спи­рулина и манов мед, разработка на Ралица Кунева за български бранд.

Фермерите са наясно, че добавената стойност, която влагат в продуктите си, не може да отговори на българския пазар. Производството им е бутиково и се раз­пространява в био- и гурме магазини, на­сочени към клиенти, които знаят точно с какво се хранят. Продажбите им в България не надвишават 25%. Изключение са първите месеци на пандемията, когато процентът се удвоява, защото, уплашени от ковид, хората търсят здравословно меню.

Войната в Украйна, инфлацията и поскъпването на тока поставят Димитър Станчев и Ралица Кунева в ситуацията, в която изкуствено задържат настоящата си цена. Могат да си го позволяват, защото работят с миналогодишна продукция и имат буфер – складовете им са пълни с мед. „Това ни държи в момента. Сега ще споделим печалбата си, за да сме лоялни към клиентите, след това ще се отблагодарят“, коментира фермерът.

Диверсификацията е стратегия, която помага на „Странджа“ да „държи високата топка“. „Като отглеждаме животни, зеленчуци, пчели, вдигаме стойността на стопанството“, убеден е Димитър Станчев. От миналата година са добавили стадо овце, за да уплътнят зимния период, а в момента на дневен ред е още един проект – мини туристически комплекс в селото с басейн, бунгала и всички съвременни удобства за максимум 20 гости.

Това изглежда като началото на нещо по-мащабно, а планът на семейството е да предложи комплексен продукт – посетителите им да опознаят историята на странджанския мед, природа и традиции, да опитат натуралните местни вкусове в техния фермерски ресторант и винарна и да отдъхват на приятно и комфортно място.

Каква е мечтата им за бъдещето на тяхното стопанство? Фермерите искат то да заработи като самостоятелен организъм, а за тях да останат само фините настройки. Надяват се децата им да го поемат и да се предава от поколение на поколение. Димитър Станчев споделя развълнуван: „И когато един ден, след сто години, с моята съпруга сме наредени на портрета, наследниците ни да кажат – това са баба ми и дядо ми, те са основателите на корпорацията, на тази идея.“

https://forbesbulgaria.com/2022/07/01

Предишна статия

Пчеларят от Странджа Димитър Станчев пред BurgasNews: Прекратяваме дейността си… Над нас няма проверки, а репресия…

Следваща статия

Още новини от света на 19 април 2023 година

Други интересни