ВЪВ ВТОРНИК ЩЕ ИМА СЕСИЯ – Хисаря

Автор: Няма коментари Сподели:

№ 180/12.05.2020 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на редовно заседание на 19.05.2020 год. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

Д Н Е В Е Н Р Е Д : 

1. Докладна записка относно: Общинска програма за Закрила на детето за 2020 г.Докладва: Ангелина Пашова – Директор ДСП – Хисаря 

2. Докладна записка относно: Актуализация на инвестиционната програма за 2020 г. на Община ХисаряДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

3. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря, приета с Решение № 300, взето с Протокол № 32 от 19.03.2013 год. на Общински съвет ХисаряДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

4. Докладна записка относно: Приемане на тарифа за таксите за водовземане от минерална вода от находище на минерална вода „Красново”- № 37, село Красново, община Хисаря, област ПловдивДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

5. Докладна записка относно: Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Хисаря през 2019-та годинаДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

6. Докладна записка относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Хисаря за 2020 г.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

 7. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-301/08.05.2020г. от „НИРА КАПИТАЛ” ООД, ЕИК 204347121, със седалище и адрес на управление град Пловдив, община Пловдив, район Северен, ул. „Драва” № 1, чрез пълномощник Владимир Георгиев ПашалиевДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

8. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 годинаДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

 9. Докладна записка относно: Даване на съгласие Община Хисаря да стартира процедура за предоставяне безвъзмездно за управление на Археологически резерват „Античен град в курорта Хисар“ гр. Хисаря, Община Хисаря, съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

10. Докладна записка относно: Готовността на община Хисаря за летния сезонДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

 11. Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2020 г. на Община ХисаряДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

12. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-91/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУП-Парцеларен план на уличен канал от съществуващ уличен канал до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие за преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

13. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-92/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУП-Парцеларен план на уличен водопровод PE-HD Ф 90 от съществуващ водопровод PE-HD Ф 90 до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие запреработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

14. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-89/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУП-Парцеларен план на кабелна линия 20 kV от нов ЖР стълб № 29А до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие за преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

15. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-Т-87/08.05.2020 г. от Тодор Пенчев Шапков за разрешение на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) – за план-схема и ТИП за трасе за въздушна линия ниско напрежение за захранване на ФЕЦ за производство на ел. енергия в УПИ I-общински, кв. 17, по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

16. Докладна записка относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план и план-схема за обект «Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, Община Хисаря»Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

17. Докладна записка относно: Ремонтно-възстановителни дейности по яз. „Керезлъка“, зем. с. Красново и яз. „Лещака“, зем. с. Кръстевич, Община ХисаряДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

18. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 годинаДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

19. Докладна записка относно: Постъпило предложение от Сдружение „Асоциация за социална, здравна и правна помощ Пловдив”, БУЛСТАТ 177136010, с което се депозира проект на Договор за гражданско дружество и пътна карта във връзка с участие и реализация на община Хисаря в „Програма за възстановяване и устойчив растеж на община Хисаря след covid-19”Докладва: Найден Павлов – председател на Общински съвет – Хисаря20. ПИТАНИЯ / РАЗНИ 

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ 

Председател на Общински съвет – Хисаря 

                                                                                         Тракийски Cвят

Предишна статия

Русский танец “Полянка”. Балет Игоря Моисеева.

Следваща статия

Поне веднъж и ние да се ОБЕДИНИМ В ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ!

Други интересни