НОВА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-Хисаря

Автор: Няма коментари Сподели:

                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Докладна записка относно: Утвърждаване на договора за възлагане на управление на „Медицински център I – Хисар“ ЕООД и промяна на Решение № 646 по Протокол № 69 от 13.11.2018 г.

Докладва: Ива Вълчева – председател на ОбС-Хисаря

2. Докладна записка относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря за периода от месец юни 2018 г. до месец ноември  2018г.  включително.

Докладва: Ива Вълчева – председател на ОбС-Хисаря

3. Докладна записка относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет Хисаря за периода от месец януари  2019 г. до септември 2019 г.

Докладва: Ива Вълчева – председател на ОбС-Хисаря

4. Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2018 г. и Разчета на сметките за СЕС за 2018 г. на Община Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

5. Докладна записка относно: Временен безлихвен заем от набирателна сметка.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

6. Докладна записка относно: Актуализация на инвестиционната программа на Община Хисаря за 2018 г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

7. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 18/13.12.2011 г., Решение № 59/21.02.2012 г., Решение № 176/11.09.2012 г., Решение №  241/18.12.2012 г. , Решение № 462/21.01.2014г. Решение №565/22.07.2014г., Решение № 625/16.12.2014 г., Решения № 718 и № 719 от 19.05.2015 г., Решение № 23 от 22.12.2015 г., Решение № 58 от 19.01.2016 г., Решение № 88 от 22.03.2016 г., Решение 460 от 20.02.2018 г., Решение № 478 от 06.03.2018 г., Решение № 626/15.10.2018 г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

8. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Хисаря, приета с Решение № 573/20.01.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011 г., Решение № 434/17.12.2013 г., Решение № 629/23.12.2014 г. и Решение № 175/13.09.2016 г.

         Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

9. Докладна записка относно: Приемане на План – сметка за приходите и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2019 година за Община Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

10. Докладна записка относно: Отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стопанската 2018/2019 г.

         Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

11. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура BG06RDNP001-19.167 – МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сгради – публична общинска собственост – ДГ „Слънце“ с. Паничери, общ. Хисаря”.

         Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

12. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура BG06RDNP001-19.167 – МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сгради – публична общинска собственост – ОУ „Васил Левски” в ПИ № 65, град Хисаря, общ. Хисаря”.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

13. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура BG06RDNP001-19.167 – МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект: „Благоустрояване на прилежащо външно пространство на ДГ “Дъга“, кв.“Момина баня“ ул.“Елин Пелин“№22, УПИ II-1952, кв.18 по пл. на гр.Хисаря.”

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

14. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура BG06RDNP001-19.167 – МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект: „Изграждане на открита спортна площадка в двора на СУ “Христо Смирненски” в ПИ № 545, кв. 72, по плана на  град Хисаря, общ. Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

15. Докладна записка относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Водопровод за непитейни нужди за захранване на ПИ 77270.139.5” в землището на гр. Хисаря, съобщен в държавен вестник без възражения.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

16. Докладна записка относно: Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на община Хисаря.

Докладва: П. Петров – секретар на община Хисаря

17. Докладна записка относно: Актуализация на списъка с пътуващи служители.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

18. Докладна записка относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Хисаря” и присъждане на „Почетен знак на община Хисаря” на български граждани.

          Докладва: П. Петров – секретар на община Хисаря

         19. Докладна записка относно: Допълнение на Общинския план за развитие на община Хисаря 2014-2020 год.

Докладва: П. Петров – секретар на община Хисаря

20. Питания и отговори на поставени въпроси.

ИВА ВЪЛЧЕВА

Председател

Сесията ще се проведе на 18 декември от 13 часа!

Предишна статия

СЪВЕТНИЦИТЕ ЩЕ РЕШАВАТ:

Следваща статия

Имаме нови магистрали – факт – ремонтират се пътища, в тази дейност се наливат милиарди, но сме на… 129-то място от 144 „състезатели“

Други интересни