ПАЗЕТЕ ЗЕМИТЕ СИ, ТЪРСЕТЕ ПРАВАТА СИ!

Автор: Няма коментари Сподели:

       Както се случва в нашата страна, винаги има интереси, които ръководят нашите народни избраници. И така, по предложение на някой от тях се допълва в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, че за да не бъде земята пустееща, се представя за ползване от трети лица.

Затова ето какво трябва да направите:

    Всеки собственик на земеделска земя подава в Общинската служба „Земеделие”, в зависимост от това къде е земята му, декларация, в която посочва формата на стопанисване и начинa на трайно ползване на притежаваната от него земеделска земя. Ако собствениците са няколко, достатъчно е единият да подаде такава декларация. В закона е предвидено и представяне на копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята в Общинската служба „Земеделие”, в случай че има сключени такива.

    Декларацията, както и приложените към нея документи, се подават преди започването на следващата стопанска година, а именно до 31 юли. Декларацията е по образец, подава се  до Общинска служба „Земеделие” според това къде е имотът –пример: Калояново, Хисаря, Горна Оряховица,  Карлово и т. н. Ако вашата земя е в село Старосел, вие подавате декларацията си в Хисаря, ако е в село Сухозем, вие подавате декларацията си в Калояново. Този пример ще ви помогне да се ориентирате. Не е необходимо да подавате декларация за всяка календарна година, ако имате договор за наем или аренда и е представен в Общинската служба „Земеделие”.

Ако собственикът не е декларирал притежаваната от него земеделска земя, или за нея не е сключен договор за аренда, то тя се превръща в “имот – бяло петно”.

Възможността за превръщане на земеделската земя в „бяло петно“ е уредена в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който предвижда, че“площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им почл. 37б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.”

Разговоряхме със селскостопански предприемачи, които твърдят, че законът е направен така, че да може да се заграбва земята на собствениците.

Така че, ако собственикът на земеделска земя не подаде такава декларация до 31 юли, или не изрази изричното си желание притежаваната от него земя да не се включва в масив за ползване, то тя може да бъде разпределена за ползване от други ползватели на земеделски земи. Можете да проверите това в Общинската служба „Земеделие”, където се води регистър. Там, в тази служба трябва да бъдат залепени за сведение ортофото-карти. Но нашето проучване показа, че в „Общинска служба „Земеделие” – Хисаря има такива, но те не са актуализирани с новото самолетно заснемане. Трябва да знаете, че  вашата земя, която е станала „бяло петно”, се разпределя на ползвателите на масиви със заповед на директора на Областна служба по земеделие.

Заповедта се издава конкретно за всяка отделна стопанска година, като стопанската година се различава от календарната и представлява времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.

Заповедта се обявява в кметството, в чийто район попада земеделската земя, както и в сградата на Общинска служба  „Земеделие”. Публикува се и на интернет страницата на общината, а също и на съответната Областна дирекция “Земеделие” в срок до 10 октомври. Така трябва.

   Как стават далаверите с „белите петна”? Предприемачи, които се занимават със селско стопанство, разказват, че може определен председател на кооперация, например, да отиде в Общинска служба „Земеделие” и казва да му признаят едногодишен договор, за да не плаща за „бели петна”. Защото едногодишният договор не се заверява от кмета на общината и от нотариус. Така собственикът на земя не получава нищо. Освен това, предприемачи разказаха, че може да бъде изваден констативен акт с трима свидетели, които да докажат, че примерно, ако собственикът на земя е починал, няма наследници, или те живеят в чужбина, но не се интерисуват от земите си, по този начин този селскостопански бизнесмен става собственик на земята. Знаем името на адвоката в Пловдив, който прави подобни сделки. Но това ни кара да разсъждаваме, че не може „крадецът” да няма връзка с ГРАО, чийто служители да му дават информация.

    И сега нещо, което малко собственици знаят. Ако вашата земя е „бяло петно”, ползвателят на имота ви трябва да ви заплати рента. За да получите парите, подавате заявление по образец и банкова сметка, по която да ви бъдат преведени парите. Общинска служба „Земеделие” служебно изпраща вашето заявление до областта. Ползвателят трябва да преведе парите в Областна управа – Пловдив, говорим за общините, които са към тази област. Ако ползвателите са пропуснали да заплатят на собствениците ползваните от тях земи, директорът на Областна служба „Земеделие” издава заповед за заплащане на трикратния размер за средното годишно рентно плащане на землището. И още нещо. Сумите за „белите петна” са депизитни и се изплащат в десет годишен срок на собствениците от Областна дирекция „Земеделие”.

     А знаете ли как „белите петна” се разпледелят между арендаторите? И за това се срещнахме с арендатори. Те се договарят по между си коя част от земята в коя територия да влезе и кой ще я обработва.

     Ако собственикът не желае да обработва земеделската си земя, но предпочита и да избегне обработката на земята му от различни ползватели през стопанските години, той има възможност  да сключи договор за аренда с избран от него арендатор. Договорът се предоставя в Общинската служба „Земеделие”, в чийто район попада поземления имот и се  вписва по партидата на имота в Агенция по вписванията – Имотен регистър.

Ако стопанинът не открие земята си като „бяло петно”, прави се нотариална покана до деловодството или до председателя на кооперацията, в която е земята му, и ги кани за разваляне на договора. Член – кооператорите могат да го развалят, ако е безсрочен и да си вземат дяловете. Ако не са член- кооператори, с нотариална покана могат да си развалят договора – научихме от големи арендатори.

     С всичко, което ви разказахме след консултации с Областна управа, с адвокати и арендатори, ние искаме да ви помогнем да запазите вашите земи. Така че тръгвайте към Общинска служба „Земеделие”, за да проверите какво става с имотите ви! Четете внимателно и не позволявайте да ви измамят!

                 

СРОКОВЕ

ВИД И НОРМАТИВЕН АКТ

СЛУЖБА

СРОК

1.

Регистриране на правно основание

ОСЗ

31 ЮЛИ-ДЕКЛАРАЦИИ

15 ФЕВРУАРИ – АКТУАЛИЗАЦИЯ

2.

Регистрация на земеделските производители –Наредба № 3/1999г.

ОСЗ

1 ОКТОМВРИ –

31 МАЙ

3.

Актуализиране регистъра на животните – Наредба № 5 /2009г.

БАБХ/РВМС

ДО 28 ФЕВРУАРИ

4.

Регистрация на заявления за подпомагане – Наредба № 5 /2009г. (ИСАК)

ОСЗ

1 МАРТ- 15 МАЙ/ 9 ЮНИ

5.

Подаване на декларация от собствениците на земеделска земя – чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ

ОСЗ

ДО 31 ЮЛИ

6.

Подаване на декларация от ползвателите – чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ

ОСЗ

ДО 31 ЮЛИ

7.

Заявление за участие в споразумение чл. 37, ал.3 от ЗСПЗЗ

ОСЗ

ДО 31 ЮЛИ

8.

Подаване на декларация за произведено количество винено грозде

ИАЛВ

ДО 15 ЯНУАРИ

                                     

                                                                                    Тракийски Cвят

    

Предишна статия

НИКАКВО НАВЕЖДАНЕ, ПРИЯТЕЛИ. ВАДЕТЕ СТАРИТЕ МАРАТОНКИ И ДА ЗАПОЧВАМЕ. ДА СИ ДОВЪРШИМ РАБОТАТА.

Следваща статия

Честит рожден ден на всички бълагари!

Други интересни