„ТРАКИЙСКИ СВЯТ” ВИ ПРЕДОСТАВЯ РЕШЕНИЕТО НА СЪВЕТНИЦИТЕ ОТ МИНАЛОТО ЛЯТО, ЗА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ МНОГО СЕ Е БЪРЗАЛО, ТА СЕ Е НАЛОЖИЛО БИВШИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА ВИКА СЪВЕТНИЦИТЕ В ОБЩИНАТА ДА СЕ ПОДПИСВАТ И НИКЪДЕ НЕ СЕ СПОМЕНАВА, ЧЕ 22 701. 66 ЛВ. СА ЗА ЗАПЛАТИ.

Автор: Няма коментари Сподели:

                                      Р Е Ш Е Н И Е № 354

 Взето СРЕЩУ ПОДПИС  с Протокол № 39 от Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област на 03.08.2017 год.

Относно: точка „Първа” – Докладна записка относно кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група Хисаря” по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. – докладва М. Мустакова – общински съветник и председател на СНЦ „Местна инициатинта група Хисаря”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация,

 СРЕЩУ ПОДПИС  Общински съвет гр. Хисаря

                                              Р Е Ш И :

1. Одобрява Стратегията за местно развитие на територията на община Хисаря, основана на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – Приложение №3.

2. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Хисаря да подпише декларация, че стратегията за ВОМР е разработена въз основа на местните потребности и потенциал и съответства на политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация.

 3. Одобрява да се предоставят средства на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ в размер на 22 701.66 лв., а именно – 3.5%, от размера на финансовия ресурс по подмярка 19.4 за управление на изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие.

 МОТИВИ: С оглед обществения интерес и във връзка спазване срока и изискванията за подаване на документите за кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група Хисаря” по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съгласно Насоките за определяне на условията за изпълнение на одобрените Стратегии за водено от общностите местно за прием през 2017 г. в Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., който е обявил процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР, Общински съвет Хисаря счита решението за целесъобразно.

 Общ брой общински съветници – 17 – “за” – 14

 Подписали – 15 –

 “против” – няма

 Гласували – 14

“въздържали се” – няма

 ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, ЗАМ КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: /Тони Илиева/

Интересно е, когато се приемаше бюджета на общината къде беше г-жа Мустакова да напомни, че има такова решение, та парите да бъдат предвидени в бюджета?  Да не забравяме, че решението за бюджета беше върнато от Областния управител, защото за него не бяха гласували десет човека, така, както изисква законът  и  той беше приет през март 2018 г. 

                                                                       Тракийски Cвят

Предишна статия

ШЕФЪТ НА РАЗУЗНАВАНЕТО ГО ПРАЩАТ КОНСУЛ, А НЕ ПОСЛАНИК

Следваща статия

Може ли Лукойл да събори властта? Може и още как…

Други интересни