17 АПРИЛ 2018 ГОДИНА – СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ХИСАРЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

Сесията на Общинския съвет в Хисаря започва с въпрос на инж. Бойко Гавраилов – общински съветник от ГЕРБ към кмета на общината – инж. Пенка Дойкова. Той попита какво става с въпроса за отговорника на паркинга – Рангел Китенски, на който беше направена внезапна проверка и бяха намерени липси на средства от паркирането в синята зона, които той възстанови веднага.  Инж. Дойкова обясни, че прави собствено разследване и когато приключи, ще съобщи решението си.

    Веднага след това беше зададен нов въпрос към нея  от инж. Ненко Костов – общински съветник от НФСБ, който попита кмета кога ще бъде отворена общинската зазидана улица, на която живее майката на инж. Гавраилов. Инж. Дойкова отговори, че може да се минава и отзад, но ако толкова държат / кои инж. Дойкова?/, може да се отвори улицата. С ирония Ненко Костов каза, че обича да минава отпред, през парадния вход.

     Въпрос зададоха и двама неочаквани гости на сесията – д-р Славчо Иванов и д-р Тинка Дончева, които пък обвиниха съветниците, че не били приели бюджета на Медицинския център за 2016 година. Председателят на Общинския съвет – Гатьо Султанов потвърди в разговора ни, че бъджетът е приет с необходимото мнозинство и решението е  на сайта на общината и в Областната управа, пък и има запис от заседанието на съветниците.

    Преди години някой беше казал, че в тази община, докато не се продаде всичко, няма да спрат тънките сметки. И на тази сесия стана дума за продажба на имоти в селата Беловица и в Мало Крушево. В Беловица имот в регулация ПИ 467-  1 230 кв.м.-  частна общинска собственост има оценка от „Райчева Веди консулт” с начална тръжна цена 5 227,50 лв. В Мало Крушево ще има публичен търг за отдаване под наем за десет години на 11,908 дка изоставена нива с начална тръжна цена 268 лв.. Има доклад за лицензирана оценка на земеделски земи и трайни насаждения от инж.Георги Николов Камбуров. Спор възникна за друг имот в Мало Крушево – частна общинска собственост с оценител „Райчева Веди консулт” с площ 500 кв. м. с начална тръжна цена  2,040 лв. с ДДС. Инж Ненко Костов не се съгласи с тази цена, изразявайки мнение, че тя не е достатъчно голяма спрямо онова място, което продават в Беловица. Но една птичка пролет не прави и предложението на кмета мина.

     Не минаха обаче  вариантите, които инж. Дойкова предложи за разпределението на  минералната вода в Красново. Сондаж № 1 е с 5.50 л. в сек., КЕИ „Топлите извори с 1 250 л./сек.

         Във момента ползватели от находище „Красново”- № 37  са :

1. „Роял сард” ООД– ползват 0,03 л/с. Притежават разрешително за водовземане от минерална вода с № 31610031/28.09.2011г. издадено от БД-ИБР.

2. „Валхала” ЕООД – ползват 0,42 л/с. Притежават разрешително за водовземане от минерална вода с № РР-0001/01.06.2015г. издадено от общинската администрация град Хисаря.

3. „Балкантабако” ЕООД – ползват 0,5 л/с. Притежават разрешително за водовземане от минерална вода с № 01610251/31.08.2009г. издадено от Министерството на околната среда и водите..

Постъпили са заявления за промяна на разрешителни за водовземане от минерална вода от Валхала” ЕООД и Балкантабако” ЕООД  и за издаване на нови разрешителни за водовземане от минерална вода от „КА Интертрейд” ЕООД, „Универсал Т” ЕООД, „Хелвеция Груп” ЕООД, Старосел Инвест Груп” ООД и „ПРО” ЕАД-КЛОН БАНЯ от Сондаж № 1, село Красново.

По инвестиционните намерения на „Валхала” ЕООД и „Балкантабако” ЕООД за увеличаване на количеството ползвана от тях минерална вода от Сондаж 1, в общинската администрация е постъпило уведомително писмо от кмета на село Красново с приложена към него подписка от жителите на селото, с която изразяват несъгласие за отдаване на  допълнително количество минерална вода от Сондаж 1 на двамата ползватели.

По искането на „Старосел инвест груп” ООД кметът на  Красново уведомява общината, че хората от Красново не сасъгласни да се издаде разрешително за водовземане на минерална вода.

С писмо с изх. № 26-00-92(1)/06.02.2018г. от УНИВЕРСАЛ Т” ЕООДса изискани допълнителни документи към преписката, които към момента не са представени в общинската администрация.

С писмо с изх. № 26-00-61(1)/19.01.2018г. от ПРО” ЕАД-КЛОН БАНЯса изискани допълнителни документи към преписката, като към момента част от тях не са представени в общинската администрация.

С писмо с  изх. № 26-00-563(1)/04.09.2017 г.”ХЕЛВЕЦИЯ ГРУП” ЕООД са уведомени за условията за предоставяне на концесия за бутилиране на минерална вода, каквото е тяхното искане, съгласно закона за концесиите. До момента в общинската  администрация  не са постъпили допълнителните документи.

Поради гореописаните обстоятелства не може да бъде стартирана процедура по обявяване на инвестиционните намерения за УНИВЕРСАЛ Т” ЕООД, ”ХЕЛВЕЦИЯ ГРУП” ЕООД и „ПРО” ЕАД-КЛОН БАНЯ.

По инвестиционните намерения на Валхала” ЕООД, Балкантабако” ЕООД,   „Старосел Инвест Груп” ООД и „КА Интертрейд” ЕООД има издадени становища от БДУВ ИБР Пловдив за съгласуване на исканите от тях количества, както следва:

На „КА Интертрейд” ЕООД – съгласувани параметри 0,02л/с. съгласно писмо № ОР-62 от 25.07.2016 г.

На Валхала” ЕООД – съгласувани параметри  2,22 л/с. съгласно писмо № ОР-47 от 10.07.2017г.

На Балкантабако” ЕООД- съгласувани параметри  0,8 л/с. съгласно писмо № ОР-49 от 13.09.2017г.

На „Старосел Инвест Груп” ООД – съгласувани параметри  1,5 л/с. съгласно писмо № ОР-50 от 17.10.2017г.

 Водени са разговори с ВАЛХАЛА” ЕООД и „СТАРОСЕЛ ИНВЕСТ ГРУП” ООД за намаляване на исканите и съгласувани количества, като от тяхна страна има устно съгласие за намаляване на количествата:  на ВАЛХАЛА” ЕООД да бъде разрешено количество от 1,90л/сек, а за „СТАРОСЕЛ ИНВЕСТ ГРУП” ООД да бъде разрешено количество от 1,2 л/сек.

    След като разгледаха подробно докладната на кмета на общината, съветниците не взеха никакво решение и не приеха нито един от трите варианта на кмета. Ще се разгледа подготвяната от общината Наредба за минералната вода и тогава тази точка ще бъде включена в дневния ред на Общинския съвет на следващата сесия.

Днешната сесия не показа нищо ново в мисленето  и разсъжденията на общинските съветници. А навика на някои от тях  да се срещат с ръководството на общината предварително, преди започването на заседанието,  ни кара да мислим, че едно се говори в кабинетите, друго се говори пред слушателите в залата.

                                                                     Тракийски Cвят

Предишна статия

НАЙ-СЕТНЕ ПРИЗНАХА, ЧЕ СМЕ ВТОРА РЪКА!

Следваща статия

В БЪЛГАРИЯ ИСТИНИТЕ СЕ ДОКАЗВАТ ТРУДНО, ОСОБЕНО НЕУДОБНИТЕ И ГРОЗНИТЕ!

Други интересни