Одобрени са нови 25 местни инициативни групи по подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г.

Автор: Няма коментари Сподели:

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. приключи с оценката на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, подадени в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР. 

В съответствие с изискванията Постановление № 161 на Министерския съвет проверката за административно съответствие и допустимост и техническа оценка на постъпилите заявления за одобрение се извърши от Комитет за подбор, в който взеха участие представители на всички управляващи органи, осигурили финансиране по процедурата. 

На основание ПМС № 161 са одобрени 25 броя заявления, класирани в низходящ ред до размера на наличния бюджет съгласно Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие, утвърдени със заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР № РД 09-491/23.06.2017 г., изм. със заповед № РД 09-987/28.12.2017 г. 

Останалите 26 заявления, които са преминали етапа на административно съответствие, допустимост и техническа оценка, са включени в списък с резервни заявления, за които не е наличен бюджет.

Под номер 13 е одобрената стратегия на Сдружение Местна инициативна група – Хисаря. Първи в списъка са Ветрино, Вълчи дръм, Провадия. 

Между одобрените са Червен бряг, Бяла Слатина, Ябланица – Правец, Симитили – Кресна- Струмяни, Павликени – Полски Тръмбеш, Балчик – Генерал Тошево, Кирково- Златоград и т. н. Информация на Министерството на земеделието, храните и горите 

                                                                             ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

КАТО СЕИР ЛИ ЩЕ ОПРЕДЕЛИМ НАСИЛИЕТО НАД КАРАТАНЧЕВА, КОЯТО ЗАЯВИ, ЧЕ ВЪРХУ НЕЯ Е УПРАЖНЕН СЕКСУАЛЕН ТОРМОЗ ОТ ПРЕМИЕРА!?

Следваща статия

Методи Андреев: Срамувам се от ласкателствата на Юнкер…

Други интересни