ВЪВ ВТОРНИК – СЕСИЯ В ХИСАРЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

                                      ВЪВ ВТОРНИК – СЕСИЯ В ХИСАРЯ 

 Председателят на Общинския съвет – Гатьо Султанов свиква на заседание съветниците във вторник – 5 септември 2017 година от 13 часа. 

Този път материалите бяха занесени по къщите, но не на всеки съветник. Не бяха изпратени по електронната поща, както друг път. Свикването на съветниците така рано през септември се налага заради приемане на училищната мрежа и утвърждаването на паралелките под норматив. 

 В общината има пет детски градини и пет училища. В СУ „Христо Смирненски” ще учат 406 ученици, в „Св. Климент Охридски” – 158, във „Васил Левски” – 94, в Паничери – 43, в Красново – 79. В Паничери средно в паралелка ще има по шест ученици, в Красново – по десет. За децата има още една точка. Ето как е озаглавена: 

Приемане наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Хисаря, приета с решение … изменена с решение …. Това означава, че съветниците трябва да намерят първата наредба, да изчетат измененията, та да са наясно с новото предложение. 

 Разглеждайки шестнадесетте точки от дневния ред, установявам, че ще се приема още една наредба за изменение и допълнение на Наредба за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства. Вече като нарушите правилника, ще имате фиш, оставен на колата. 

 Но по – голям интерес предизвиква докладната за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на община Хисаря върху общинската част от капитала на търговските дружества. 

Преди половин година бе обявен конкурс за директор на Медицинския център, когато не се явиха кандидати, които да не работят и на друго място. Предполага се, че това е една причина да предлагат на съветниците да гласуват да отпадне чл. 33, ал.1 , т. 7 в Наредбата, та да може да участват в конкурса работещи медици. 

 Съветниците ще трябва да приемат Стратегия за развитие на туризма от четиринадесет страници и Програма за развитието на туризма за 2017 година. Информацията е много подробна, с пълен анализ, одобрена от Консултативния съвет по туризъм и е на стойност 150 000 лв. 

 Стигам до докладната за газификацията на града. За нея има две решения. Едното е от 26.02.2008 година на ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ АД и друго от 18 март 2008 на СИТИ ГАЗ БЪЛГАРИЯ АД. 

През 2010 година Държавната комисия за енергийно и водно регулиране дава на ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ АД 35 ГОДИНИ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА „СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ.” 

През 2013 г. е изработена специализирана план – схема за газификация. На 16 февруари 2016 година Общинският съвет е одобрил задание за проектиране и е дал разрешение за изработване на Подробен устойствен план, но до сега няма представен проект. Затова кметът иска от съветниците да приемат информация за проучване за присъединяване на град Хисаря за газификация. 

 Друга докладна предлага на съветниците да вземат решение за подмяна на водопроводната мрежа в централната част на града, която е напълно изхабена. За първи път на сесия се предлага да се отнеме разрешителното за минерална вода на „СОЛАР М” ЕООД на Красновски минерални бани, извор 1. Разрешителното е от 1 септември 2014 година за десет години за къща за гости. До 1 август 2017 година не е плащана такса за минералната вода. 

 Пълен отчет за дейността на ОП „Общинско горско стопанство – Хисаря” от 1 януари до 30 юни ще бъде направен на тази сесия и още една информация ще бъде разгледана – за това как се ползва дървесина от горска територия. 

 Ива Вълчева – съветник от БСП внася докладна за еднократно финансово стимулиране с една минимална работна заплата за страната на тринадесет даровити деца от общината и предлага информация кой какви награди е спечелил. 

 Както всяка есен и сега ще се запознаят съветниците как общината се готви за работа при зимни условия. 

 Има едно предложение за имот – частна общинска собственост от 7,429 дка в местността „Оризара” – Черничево за начална тръжна цена от 279 лв., определена от лицензиран оценител Пловдив инвест – 21 АД. 

 Всички подробности как ще се развие сесията можете да разберете, ако на 5 септември 2017 година в 13 часа бъдете в залата на общинската администрация – Хисаря. 

     Тракийски Cвят                                          Ирина Кирилова

Предишна статия

ЗДРАСТИ, ЧЕ БЪРЗАМ, ГЕРГОВ…

Следваща статия

Петър Дънов

Други интересни