СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ.

Автор: Няма коментари Сподели:

          За длъжността „Секретар на община”

images1. Кратко описание на длъжността:

Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на Кмета на общината при спазване разпоредбите на ЗМСМА, Устройствения правилник на Общинска администрация Хисаря и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на администрацията; организира и отговаря за деловодното обслужване, документооборота и общинския архив, за дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; за разгласяването и обнародването на актовете на Общински съвет и на Кмета на общината, за организационно-техническата подготовка и провеждане на избори и местни референдуми.

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността са:

  • Образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“;

  • Професионален опит за заемане на длъжността – 4 /четири/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността – ІIІ младши;

 2. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт:

 • да отговаря на изискванията, установени в чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

4.1 Професионално направление – право, икономика, публична администрация, хуманитарни и социални дейности.

4.2 Компютърна грамотност – Microsoft Office, Microsoft Excell и Internet;

 1. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

5.1. Решаване на тест.

5.2. Интервю.

 1. Необходими документи за участие:

6.1. Заявление за участие в конкурса приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);

6.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;

6.3. Автобиография ;

6.4. Копиe от документ за завършено висше образование;

6.5.Свидетелство за съдимост;

6.6. Медицинско свидетелство /валидно 1 месец от датата на издаване/;

6.7. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионален опит или придобития ранг като държавен служител;

6.8. Копие от документ за самоличност;

 1. Документите по т. 6 се подават в Деловодството на “Общинския център за услуги и информация  на гражданите” намиращ се в сградата на Общинска администрация  Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14 в 10 дневен срок от публикуване на обявата до 02.03.2016 г., включително, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.

 2. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността е  430 лв.при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 3. Списъци или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в информационното табло в “ Общинския център за услуги и информация на гражданите „, в сградата на Общината- бул. “Генерал Гурко” № 14, както и на интернет страницата на община Хисаря http://hisar.bg.

                         РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ЕТАП
              от конкурсната процедура (решаване на писмен тест)
                     за длъжност: СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Петко Делчев Петров – 40т.
Димитър Сотиров Сотиров- 31т.
Евгения Христова Христова- 25т.

С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за длъжност:
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
Комисията, назначена със Заповед № РД-05-148 от 08.03.2016г. на Кмета на община Хисаря, като провери решените писмени тестове на кандидатите за участие реши:
Допуска до втори етап- интервю следните кандидати:
1.Петко Делчев Петров
2.Димитър Сотиров Сотиров

Недопуснат кандидат до втори етап-интервю :
1.Евгения Христова Христова

Вторият етап – интервю ще се проведе с кандидатите преминали теста на 23.03.2016г. от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Хисаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:
Тони Илиева
Зам. Кмет на община Хисаря


                    Извлечение от П Р О Т О К О Л

за проведен конкурс с кандидатите за длъжността “Секретар на община“ в Общинска админинстрация Хисаря

  На основание Заповед № РД-05-148 от 08. 03.2016г. на Кмета на община Хисаря за провеждане на конкурс за избор на държавен служител.

  

Окончателни резултати на кандидатите са както следва:

 

Име презиме фамилия Резултат от начина по чл.24 Коефицент Резултат от интервю Коефицент Окончателен резултат
Петко Делчев Петров 40 5 28,4 5 342
Димитър Сотиров Сотиров 31 5 22,8 5 269

 

 

                                                     Тони Илиева: п

                                    Председател на конкурсна комисия

Предишна статия

Боговете и Ангелите!/на руски език/

Следваща статия

Турската полиция предупреди!

Други интересни