Шумерски подробен речник. JOHN ALAN HALLORAN.

Автор: Няма коментари Сподели:

Image title

Image title

JOHN ALAN HALLORAN

UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT LOS ANGELES, USA

Sumerian Lexicon

A Dictionary Guide to the Ancient Sumerian Language

Version 3.0

Internet free distributed

[This is lightened version with c.a. 1,225 translated logograms and 2,511 composed words]

(С превод на смисловите английски думи на български от проф. Борис П. Атанасов)

borisatanasov2@gmail.com , boris@orgchm.bas.bg

Това е безкрайно полезен речник за всеки, който иска да проумее най-древния засега достъпен език. Това е пряк път за научаване живота на тези хора. Той е аналог на речника „Elementary Sumerian Glossary” от Daniel Foxvog, който се постарахме да преведем на български език. Съпоставянето на двата независими речника позвлява да се уточни превода на многосмисловите логограми. И двата са малки, но много удобни заместители на пълния академичен ePSD, с който се борави много трудно, макар да е Интернет-достъпен. Дъхът спира като произнасяш (верно или неверно) думи на хората от дълбока древност; хора, които са говорили цели 4,000 години (от VI-то до II-ро хил. ВС) и са направили езика си официално-международен за целия тогавашен Близкоизточен свят – в зората на човешката цивилизация. Коренови срички или трансформирани думи, които могат да се открият и до днес в много езици навсякъде по света.

За нас е особено важно, че хората, от които се формирала дунавско-българската популация са разбирали и ползвали този език, а самите те са говорили на много близък до него език или с много „заемки” от шумерски думи. Ние не знаем езикът на нашите далечни предци – племената лулуби (булуи), кутии, утии, туруки и мн. др., но ползването на шумерския ни отвежда далеч в тяхното минало и те стават по-разбираеми и по-близки за нас. Погледнете в края на речника – там е думата ZIZII (‘бунтар’). Тъй като сричките могат да се разместват, тя може да е ZI-I-ZI. А тъй като i = e, то ZI-i-ZI е и ZIeZI. Но това е „ZieziexquoVulgares” (“Зиези от когото са българите”), както е било записано през 354г. в т.н. Анонимен латински хронограф. Владетелят на ‘царските сармати’ Zizaim/ Zizais(тогава в Трансилвания) бил коронован от римския император Константиус II(и папа Либериус, 352-355) за цар на виктохолите, наречени от императора БЪЛГАРИ (по Амиан Марцелан). Това не значи, че Зизаис е от шумерите, а значи, че името му призлиза от среда, в която се говорело близък до шумерския език или с много негови заемки. Още значи, че нашите корени са някаде там!

Много  са  дълбоки  корените  на  дунавските  българи  (клон  от  бунтарите-булуи),  зарити  в  предпланините  на

Сверозападен Загрос (известен още като Загор, Зигар, Гордиен, Чахра и др.). Мисля, че не се нуждаем от превод на думата Загор предвид нашето Загоре.

Успешно ползване, будни българи!

Prof. BorisAtanasov

Sumerian Lexiconeme-ĝir, e-me-gir

(e– храм, къща;  me– идеалните норми; gir– род, племе)

Намалена верия, интернет страницата на която е на  http://www.sumerian.org/ от 1999 г. Вече 16 години! Тя съдържа 1,255

шумерски логограмни думи и 2,511 съставни шумерски думи.

NB: þ – чети като “h (Х)”; ñ – чети като “ng (НГ)”; ð – чети като “td (ТД)”;  š – чети като “sh (Ш)”; ç – чети като „ч”. Думите са подредени от автора по фонетичен принцин: едно-фонемни (#), дву-фонемни (##), три-фонемни (###) и т.н., като първи са гласните (a, e, i, u), а след това са съгласните (b, d, g, ñ, þ, l, m, n, r, s, t, š, z). Забележете с колко много фонеми се различава българския от шумерския.   Преформатираният и преведен на български текст (от Борис Атанасов) е в червено, съставните (многосричкови) думи със начален превод са маркирани в синьо. Смислово-еднакви думи са разделени със ‘запетая’ (,), а при силно различие – с ‘точка и запетая’ (;).

==========================  #  =============================

a:  n., water; watercourse, canal; seminal fluid; offspring; father; tears; flood –   вода, канал; семенна течност;

водоскок; баща; разкъсвам; потоп.

prep., locative suffix –- where; in; when – denotes movement towards or in favor of a person.- къде, в, кога. def. article, nominalizing suffix for a noun or noun clause, denoting ‘the‘. – (граматичен член: -ът, -та. -то)

é:   house, household; temple; plot of land – храм, домакинство, къща, парцел земя.

i: n., cry of pain (derived from ér, ír, разкъсване, болка ‘tears; complaint’ ?)   – (вик от болка: и-и-и!)

v., – to capture, defeat, overcome (cf., ?d, ?; i)- трупам, побеждавам, преодолявам.

?: n., – рlant; vegetable; grass; food; bread; pasture; load ) – растение, трева, храна; хляб; пасбище; товар.

v., – to nourish, support – храня, подкрепям.

adj., – strong, powerful (man) – здрав, силен (мъж).

?: n., – sleep (cf., u5). [u, ù, and u4 were pronounced /o/] – спане, сън.

v., – to sleeр. – спя/

prep.,  – (and; the prospective modal prefix: if; when; after; as a polite imperative – и; ако, когато, след.

pron., a pronominal prefix in a compound noun, to derive a more specific meaning.

u: n., – (an expression of protest; cries, screams; the grunting, panting of battle; fight, dispute. –   у-у-у  (протест, викове, плач, писъци; грухтене; задхване от битка; борба, диспут.

v.,  to bend over. – превивам се.

u5: n., – male bird, cock; totality; earth pile or levee; raised area (sometimes written ?) мъжка птица, петел; пълнота, землен куп или дига (на река да не прелее); наддигната земя.

v., – to mount (in intercourse); to be on top of; to ride; to board (a boat); to steer, conduct.   – възкачвам се, възсядам; яздя; качвам се (на кораб); управлявам, водя.

adj., (raised) high, especially land or ground (sometimes written ù). (повдигната) високо, особено страна и земя.

u18[GI?GAL]:   huge –  огромен, грамаден.

u20[?E]: n.    barley – ечемик.

========================  ##  =======================

ab: n.,  window; opening; niche, nook (cf., aba) – прозорец; отворено; ниша; кътче.

?b: n.,  domestic cow (a, ‘water, liquid’, вода + ?b, ‘middle’  среден) – домашна крава. ib: n.,  corner, angle, nook  – ръб, ъгъл, кътче.

?b, ?b: n., middle; waist; loins; thighs –  среда; кръст; слабини; бедра.

v., to be angry; to flare up in anger; to curse, insult – сърдя се; лумвам, избухвам; кълня, ругая; обиждам.

ub: n., – corner, angle, nook; a small room – ъгъл, кът;  ъгъл; кът; малка стая.

(ku?)ub

3,5

:  – a drum –   тъпан, барабан.

ub4: – cavity, hole; pitfall –   кухина, дупка, вълча яма.

ad: (cf., ada).

ád: (cf., adda4).

ad3,6: (cf., adda).

ad4:      lame, cripple –  куц, сакат, слаб; неубедителен.

éd, è; i:; to go out, emerge ; to send forth; to lead or bring out; to riseto sprout; to be or become visible; to appear as a

witness –  (the final d appears in marû conjugation) – излизам;  водя; става, вдига се; никна;

ставам, видим; появявам се като свидетел.

?d, e11: to exit; to rise; to descend, set; to bring down (or up); to import; to fetch; to remove; to drain  –  (?-d?(-d) in

marы).  излизам; вдига се, слизам, спускам се; да внеса; донасям; премествам; пресушавам,

изцерявам.

íd: (cf., ída)

id4,8, it4: (cf., itud).

ud, u4: n., sun; lightday; time; weather; storm (demon) –  слънце; светлина; ; ден; време; климатично време;

буря (демон).

prep.,  – when; since –  кога; от. úd[ÁŠ]: emmer (wheat) –   пшеница ud5: (cf., ùz).

ag: (cf., ak).

ég, ék, íg, e: n., levee, embankment, dike, bund (a, e4, вода ‘water’,  + ig, врата ‘door’)  –  прием; дига, насип;

вързоп, бохча /тур./

v., to water; to speak, say (e = sing. marû, plural hamtu, and plural marû; cf., dug4, also di); to do (as auxiliary verb preceded by a noun)  –   наводнявам; говоря; казвам; правя, върша.

demonstrative  pron.,  –  this  one;  in  the  immediate  vicinity;  suffixed  to  ergative  agent  –  този  имено;  в непосредствена близост.

prep., locative/terminative suffix –- in; toward  – в близък; предстоящ.

ig: – door, entrance  –  врата,  вход.

ug(2):   lion; anger, fury; storm –   лъв; гняв, ярост / бяс; ругатня.

ug4,5,7,8:  n., – death; dead person –  смърт; умрял човек.

v., – to kill; to die (singular and plural marû stem; plural hamtu, which is sometimes reduplicated; cf., úš) –

убивам; умирам

ug6, u6[IGI.É]: n., amazement; gaze, glance ([‘EYE’ + ‘HOUSE’]) –  смайване / изумление / слисване;

втренчен (поглед), (бърз) поглед.

v., – to look at; to stare at, gaze; to be impressed –  гледам; зяпам / втренчено, впечатлявам. adj., – astonishing  –  удивителен.

áñ: (cf., áña).

ùñ: (cf., ùña).

àþ; uþ:  (cf., laþ).

uþ(3):  lice, louse; nit; flea; moth; insect, parasite, vermin –  хлабав / свободен / разклатен; въшка / гад; гнида;

бълха; молец; инсект; паразит, паразити / гадове.

úþ; uþ, aþ: phlegm; spittle; slaver, froth; paste; venom; malice –    слуз / храчка / апатия; слюнка, лигавя се, пяна/празни_приказки; тесто/лепило; отрова; злоба/лоши_чувства.             .

ak, ag: genitival suffix: ‘of’ (cf. also, aka) –   генитивен суфикс/ -на

ñišal:  digging stick; wooden mattock, pickax; forked hoe with from 2 to 4 teeth; spade – пръчка за копаене; дървена

мотика, търнокоп; чаталеста мотика с 2-4 зъба, бел / лопата / пика.

al: verbal prefix: used immediately before stative verbs; indicates: 1) distance; 2) the speaker is not involved; or 3) the lack of a transitive relationship –     (глаголен префикс пред статични глаголи показващ: 1) разтояние; 2) неучастващ говорещ или 3) липса на преходна връзка).

íl: (cf., íla).

il5: (cf., ili5).

ul: n.,   joy, pleasure, satisfaction; star; flower; bud; ornament; a capacity measure of 36 liters in Presargonic Girsu –

радост,   удоволствие,   задоволство/удовлетворение;   звезда,   цвете,   разцвет,   пъпка;

орнамент; мярка за обем (36 литра в пресаргонов Гирзу).

v., – to glitter, shine –  блестя, грея / огрявам.

adj., –  remote, distant (in time); ancient, enduring –  далечен / отдавен / усамотен; древен; траен.

ùl: (cf., úllu).

ul4: – to be quick; to hurry, hasten, harass – бързам, водя;  ускорявам; безпокоя, нападам постоянно.

am: (cf., àm and áma).

ám: (cf., áña).

àm[A.AN]: the Sumerian enclitic copula – ‘to be’, occurs after a noun [e.g., William king-is]; who, which, what; (same) as, like (in scholarly lists) –   “съществува” / има го (след съществителното име); като, подобно.

im, em: (cf., imi).

ím: (cf., gim4).

(gi)um: –  a rope made of reeds (cf., umu) –   тръстиково въже.

an: n.,  ;sky, heaven; the god An; grain ear/date cluster (вода ‘water’ + ‘high’) [AN archaic frequency: 806] –  небе, небеса, бог Ан;

зърнен клас.

v., – to be high –  извисявам се.

adj.,    –  high –  висок / -о.

prep., –  in front –   отпред.

en:  n.,    dignitary; lord; high priest; ancestor (statue); diviner –  сановник, лорд / господин, висш свещеник;

праотец (статуя); гадател / ясновидец = ВОЖД.

v., –  to rule –  управлявам.

adj., – noble –  благороден.

en(2,3): n., – time; enigmatic background –   време;загадъчен фон / произход / среда.

prep., – until – до (за време).

in:  –   he, she; straw; insult, offense, invective – той, тя; слама/сламка; обиждам; наскърбявам, нападам.

un: (cf., ùña). ar: (cf., ara4). ár: (cf., ára). àr: (cf., þar).

ér,ír: n.,   tears; lamentation; prayer; complaint –  сълзи, оплакване; молитва; жалба.

v.,  to weep –  плача

ir(10): n., sweat; smell, odor, scent; perfume, fragrance –  пот; миризма, аромат, ухание; парфюм, благоухание. adj.,  –  scented, perfumed, fragrant – ухаещ, парфюмиран, благоуханен.

ir(10), er: v., – to bring; to lead away (Emesal dialect for túm, cf.,  re7) –  донасям; заминавам.

ir3,11: (cf., arad(2)).

ur:  n.,   dog; carnivorous beast; servant; young man, warrior; enemy (cf.,   téš) –   куче, месояден звяр; слуга;

младеж, воин; враг.

v.,  to tremble –  разтрепервам,

adj.,  humble –  смирен / скромен.

ur(2,3,4): to surround; to flood; to throw overboard; to drag (over the ground) (often with -ni-); to erase, wipe out; to shear, reap,  mow  (reduplication  class)  (cf.,   gur10)     – обграждам; наводнявам, преливам; влача се (по

земята); изтривам/заличавам; избърсвам; стрижа; жъня, прибирам, кося

úr: floor; base; lap, loins; thighs, leg(s); root; trunk of a tree –   подът; лоча / заливам; слабини; крак/а; корен;

пън, стъбло на дърво.

?r:  roof; entrance; mountain pass; beam, rafter (cf., ur(2,3,4)) –  покрив/подслон, вход; проход; греда / кросно

/ мертек.

ur4: (cf.,  gur10,14).

ur5[?AR]: n.,   –   liver; spleen; heart, soul; bulk, main body; foundation; loan; obligation; interest; surplus, profit; interest- bearing debt; repayment; slave-woman (cf.,  ?ar, mur) – чер дроб; далак; сърце; душа;         обем

/товар/ маса; главно тяло; основа; заем; задължение, лихва; излишък, полза                 /печалба;

изчакван дълг; разплащане; робиня / неволница.

inanimate pron., –  it; these, the referenced; his, hers, theirs  –  то, тези; негов, неин, тяхен.

v., to chew; to smell; to belch, burp; to roar; to clog, block; to imprison; to be bowed with grief; to rub something in; to rent.  Дъвча  /  обмислям;  мириша;  оригвам  се,  хълцам;  ревя;  спъвам,  преча;  преграждам,

блокирам; затварям; опечалявам; втривам; наемам.

demonstrative, –   thus; so; in this way; in the same way; followed by a negation: not at all  –   така/по такъв начин/толкова; (не) изобщо.

ur11: (cf.,  uru4).

as: (cf.,  asa).

us, uzmušen: – domestic goose or duck (cf.,  bibad) (loanword into Akkadian) –  питомна гъска или патица.

ús, úz [UŠ]: n., side, edge; distance; in geometry: length; height; vertical; perpendicular  –  страна, край / ръб;

разтояние, дължина, височина, перпендикуляр.

v.,  to follow; to drive; to come near to, reach; to let reach; to transport, bring; to join; to be next to, border; to moor, dock; to lean against (cf.,    ñíš) –  следвам, карам, возя се, идвам до, достигам, простирам се, пренасям, донасям, свързвам, веднага след, гранича, обшивам; акустирам (връзвам кораб); долепям; осланям се.

us5, u8:  mother ewe, adult female sheep – майка на агне, възрастна овца.

a?: one; unique; alone –   един; единствен / уникат; сам  самотен.

a?(5):  spider –   паяк.

??:   n., wish; curse (abbreviated  t?? ?, a?te ?) –  желание; проклятие/клетва.

v.,  to desire; to curse –  желая; кълня, ругая.

aš3,4,8:  six (ía, пет ‘five’,  + aš, едно ‘one’).   –  шест.

eš:   n., many, much –  много, голямо.

v., to anoint –   намазвам, помазвам.

adv., adverbial force suffix (sometimes followed by -šè) –  обстоятелствен силов суфикс/ (понякога последван от -šè)

??: (cf.,  ??e).

??: shrine –   гробница на светец, ковчег за мощи.

e?5,6,16,21: three  –  три.

i?: (cf.,  i?i).

u?, ?s:  n., foundation (cf.,  ???) – основа / основание

v.,  to support, lift; to stand upon  –  подкрепям, вдигам; стоя на /върху / срещу

: a length measure, reading unknown, = 6 ropes = 60 nindan rods   –   мярка за дължина = 6 рупи = 60 нинданови пръчки.

úš:  n., blood; blood vessel; death –  кръв, кръвоносен съд; смърт

v., to die; to kill; to block (singular hamtu stem) –  умирам; убивам; преграждам . adj.,  dead –  мъртъв / умрял.

ùš: placental membrane, afterbirth –    плацента, послеродово.

uš7: spittle  –   слюнка.

uš8: foundation place, base –   основа, база.

uš11: venom,  poison;  spittle,  slaver;  moistening;  spell,  charm.  –      отрова  (на  змия),  злъч;  плюнка;  влага;

заклинание, магия, женски чар.

az: (cf.,  asa) uz: (cf.,  us). úz: (cf.,  ús).

ùz, ud5, ut5: she-goat –  коза.

ba:  n., share, portion; rations, wages –  дял, пай, част, дажба, надница / заплата.

v., to give; to divide, apportion, distribute; to pay (interchanges with bar) –    давам, разделям, разпределям, раздавам; плащам, правя комплемент.

conjugation prefix, used when the subject is inanimate and/or non-agentive (intransitive). possessive or demonstrative suffix -bi plus nominative -a.

(ku6)ba: a shelled creature (such as a turtle or a snail); a scraping tool – животинска черупка (като на костенурка);

отпадъчен инструмент

bà: liver; liver model; omen –   чер дроб, модел на чер дроб; знак, поличба

ba4: Emesal dialect, cf., ñá, ‘house’ –  къща.

ba7: (cf., bar).

be: (cf., bad).

bi, bé: v., –   to diminish, lessen; to speak, say (accusative infix b 3rd pers. sing. neuter + e говоря ‘to speak’); to

murmer,  chirp,  twitter,  buzz,  hum,  howl,  cry;  mention  (cf.,  biz; bi[z])    –  намалям; казвам;

мърморя, чуруликам, цвърча, бръкча, вия, крещя; споменавам.

pron., –  it – то

poss. suffix, – ‘its’ applies to inanimate (things and animals) and collective objects –  негов.

demonstrative suffix –  this (one),  онзи – that (one) – in this sense can occur with animates –   този / това. conj.,  –  and – и

art.,  – the – (пълен член) – ът / та / то.

adv., adverbial force suffix – обстоятелствен силов суфикс. conjugation prefix, differentiates the semantic meaning of certain verbs.

bí: (cf., i-bí).

bi6 [BA]:  to tear; to tear off (with -ta-)  – късам, дера

bi7: (cf., bìd).

bu(3,6):    (cf., bur12; bul).

bu5: to rush around (cf., bul) –    втурвам сe

da: n.,  arm; side; nearness (to someone) –  ръка / ръкав (на река); страна; близаст (до някого).

v.,  to hold; to be near; to protect –  държа, владея; набижавам; защитавам/закрилям.

prep., comitative suffix,    ‘with’; copula, ‘and’ (mainly in Sargonic date texts)  – събирателен суфикс ‘със’; копула ‘и’

da5: (cf., dab6).

dé: to pour (often with -ni-); to water; to increase, be full; to shape, form; to instruct; to sink (for other meanings – cf.,

de6,2; ég; gù…dé) – лея (се) /често с -ni-/;      поливам/поя; увеличавам/нараствам; напълвам;

оформям; обучавам; потъвам/хлътвам.

dè: ashes; marû form suffix – often indicates a present participle to be translated by English -ing or connotes future sense.

Used like the terminative postposition -šè –after verbal phrases to indicate intent or goal –    след вербална фаза за означаване цел / намерение

de5, di5 [RI]: to advise; to remove (earth clods) (reduplicated) –   съветвам; премествам / махам.

de6,2, ðe6: to bring, carry (-ši- or -ta- denote direction); to continue on (singular hamtu, cf., tumu2,3, laþ4; Emesal

ga(14)) – донася / доставя / причинява; нося / понася / возя (-ši- или -ta- означава посока);

продължава към.

di: n.,  lawsuit,  case; judgment,  decision,  verdict; sentence    –    съдебен процес, случай; присъда, решение, преценка.

v.,  –  to judge, decide; to conduct oneself; to go; to escape (di-dé used as non-finite marû form of dug4, ‘говоря’ ‘to speak’) –  съдя, решава; провежда; сам си; отивам / вървя; избягвам / отървавам се.

di4: (cf., tur).

du: to walk; to go; to come (sing. marû, cf., ñin, re7, súb) – вървя / разхождам се / обикаля / ходя; отивам;

идвам.

dú: (cf., tud).

dù(‘), ðú:n., work; totality – работа, дело; съчинение; цялост, пълнота.

v.,  to build, make; to mould, cast; to erect something on the ground; to raise up; to set up; to plant; to fasten, apply (dù-e in marû) –   строя, създавам, правя; оформям, хвърлям, мятам; изправям) нещо от земята); вдигам нагоре, издигам; садя / залесявам, нанасям удар; закрепям, затварям,

прилагам.

du5: (cf., sug5)

du6: (cf., dul(6)).

du7: (обикновено следвано от rá)   to be finished, complete; to be suitable, fitting; to be necessary; to butt, gore, toss (reduplication class?) (regularly followed by rá) –   да е завършено, пълно, крайно; да е

подходящо,  годно;  нужно,  необходимо;  натъквам  се  (бода),  промушвам,  мятам, тръскам.

du8: (cf., duþ).

du9: (cf., dun5).

du10:     (cf., dùg). du11:     (cf., dug4). du12:     (cf., tuku).

du14: quarrel, struggle, fight –   караница, кавга, борба, битка.

ga: n., –  milk (камера  chamber + вода water) –  мляко.

conjugation prefix,   ‘also’; ‘and then’ –  също, значи, и тогава. modal prefix, cohortative, used with hamtu forms.

ga6: (cf., gùr).

ge(2,6): girl –   момиче.

gi:  reed; length measure, reed = 6 cubits = 3 meters (circular + to sprout) –  тръстика, мярка за дължина (около 3

метра)

gi(n),ge(n): v., to act justly; to stabilize, strengthen; to confirm; to establish something as the property of someone (dative) (loanword from Semitic, Orel & Stolbova #1403, *ka’Vn- ‘be true’, Akkadian kвnu; cf., ?in, ?en). – действам законно; закрепвам, стабилизирам, укрепвам, засилвам; установявам.

adj., just; firm; fixed; reliable, trustworthy –  правилен, справедлив; твърд, постоянен, неизменен;

сигурен, вдъхващ доверие

gi(4): to surround, besiege; to lock up (circle + to descend into) –   обграждам,обсаждам; затварям.

gi(17): n., –  young man (small and thin like a reed) –  млад мъж

adj., –  small –  малък.

g?, g?: reed mat –   тръстикова рогозка.

gi4, ge4: to return, come back; to send (back) (with -?i-); to reject, dislike; to restore; to answer (person to whom answer is given resumed by dative prefix, and with -ni-) (circular motion + to go out, send).   връщам се; пращам назад (с -?i-); отхвърлям, нехаресвам, възстановявам; отговарям, възразявам (лицето на което се отговаря взима дативен префикс и е с -ni-).

gi7: (cf., gir15).

gi9, ge9: (cf., gir10). gi17: (cf., gig). gi25[DUGUD]: (cf., g?g).

gu:  string, thread; wool yarn; flax; hemp; snare; net; orig. word for needle (circular + grass-like) –  канал, конец, връв;

каделя; лен; примка; мрежа; игла.

g?: neck; nape; river bank; side; other side; edge; front; land; pulse, chick pea (for ‘land, district’ cf., g?n; for ‘load; talent’ cf., gun; g?n, g?) (circular + u5, ‘on top of’; cf., Orel & Stolbova #982, *gun- “occiput, neck, nape”) –   шия, врат;

тил; речен бряг; страна; край, крайбрежие; земя/суша; пулс; пиле-зърно.

gu2,4: (cf., gud(2)).

g?: n., noise, sound; voice – шум, звук, глас.

v., to exclaim; to utter a cry (said of an animal) (гърло, тесен проход   throat + u(3,4,8), крещя/пискам ‘cries, screams’) –

възклицавам, крещя/ревя (като животно).

gu7, kú: n., food, sustenance; fodder; angle –  храна; фураж; ъгъл.

v., –  to eat, swallow, consume, use; to eat up, finish off; to feed, nurse, benefit (with -ni-) (‘гърло’ throat + ú,

‘храна’ ‘food’) –  ям, гълтам,изразходвам, ползвам; изяждам, приключвам; храня се / пася,

кърмя, полза (с -ni- ).

ñá: basket; house; stable (cf., ñar) – кошница; къща; обор / конюшня.

ñá: (cf., ñál, ñar, ñe26 and  ma(3)).

ñe: (cf., me).

ñe6: (cf., gíg).

ñe26, ñá:   I, myself; my  –  аз, себе си / аз самият; мой.

ñi6: (cf., gíg).

ñu10:     my, mine  –   мой.

þa: precative and affirmative verbal prefix: –  may; let; indeed –  може, нека, действително,

*þa: fish (not the usual word for fish, but the fish sign may get its syllabic reading of ÞA from *þ ‘ много many’ +  a ‘вода – water’ = ‘fish’, an alternative to the usual ku6, kua) –  риба.

þá, it-a: numerous; diverse; assorted; mixed  –  многоброен; различен; неподбран; смесен.

þà, þù, a6, u: ten (usually written: u) –   десет.

þe, þi:  to mix  – смесвам.

þe(2): abundance; abundant –  изобилен, обогатен.

þé: precative and affirmative verbal prefix (same as þa) – пожелателен и утвърдителен вербал префикс (като þa)

þu:  –  bird (earlier word than mušen) –   птица.

ia2,7,9, í: five –  пет.

ìa, ì: n., –  oil, fat, cream –  масло, мазнина, крем.

impersonal verbal conjugation prefix, indicates distance from speaker – безличен вербален спрегален префикс, показващ разстояние от говорещия.

ia4, i4: pebble, counter –   камъче, жетон, разменна монета.

ka:  mouth –    уста, отвор.

ka: in late usage the difference between a rough measuring and a final measuring of a quantity of grain – в по късна употреба разликата между грубо измерване и крайно /прецизно/ измерване количеството на зърното.

ká:  gate –    врата.

ka5-(a): fox  –   лисица.

ka9: (cf., kas7 and níñ-kas7/ka9).

-ke4: often occurs at the end of a genitival compound which functions as the actor or agent of the sentence (ak,  genitival suffix

‘of’,   + e,  ergative  agent  marker) – често се среща в края на родителен падеж свързано с функциите,

действащо лице или деятел в изречението.

ki:  n., –  earth; place; area; location; ground; grain (основа ‘base’ + издигам се, никна, издънка  ‘to rise, sprout’) –  земя; място, площ, местоположение; почва; зърно.

prep., – where; wherever, whenever; behind –  къде; където, когато; отзад.

kì: (cf., kìd).

ku: to base, found, build; to lie down (reduplication class) – основавам, строя / градя, полагам.

kú: (cf., gu7). kù: (cf., kug). ku4: (cf., kur9). ku5: (cf., kud).

ku6, kua: – fish (kú, ‘храна food’,  + a, ‘вода water’) – риба.

ku7: (cf., kuruš).

ku10: (cf., gíg).

la: abundance, luxury, wealth; youthful freshness and beauty; bliss, happiness; wish, desire   –   изобилие, разкош

/лукс,  богатство; млада свежест и красота; блаженство, щастие; желание.

lá: to penetrate, pierce, force a way into (in order to see); to know; to look after; to have a beard –    прониквам, пронизвам, промъквам се (да видя), опознавам; брадясвам.

?i?li: juniper/cedar tree –   хвойна / кедър.

l?: true measure; fine oil –    вярно премерено; хубаво масло.

li9: to glisten, shine –   блестя, грея.

lu:  n., many, much; man, men, people; sheep – много; човек/мъж/съпруг/слуга; хора; овца/овце.

v., to be/make numerous, abundant; to multiply; to mix; to graze, pasture (cf., lug) –  умножавам, обогатявам, смесвам, докосвам, пася.

l?: grown man; male; human being; someone, anyone, no one; gentleman –    зрял мъж; мъжкар; истински човек;

някой, всеки, никой; господин.

l?: to disturb, agitate, trouble; to fluster, embarrass; to stir, blend –   безпокоя, смущавам, размътвам; вълнувам /

обърквам/затруднявам; бъркам, смесвам.

lu5: (cf., lub, lul).

ma: to bind (Emesal dialect for ñál; ñá) –  връзвам.

ma(3); ??: to go (Akk. alaaku) –  отивам / вървя.

?i?m?: boat –   лодка.

m?: (Emesal dialect for ??-e).

ma4: to leave, depart, go out (cf., mud6) –   напускам, отпътува, отива си.

ma5: (cf., mù).

me, mì; ñe: n.,  function, office, responsibility; ideal norm; the phenomenal area of a deity’s power; divine decree,

oracle; cult – функция, служба, отговорност; идеалните норми; феноминална

област на божествената сила, божествен декрет /указ; оракул / предсказание; култ.

v., –   to be; the Sumerian copula;  съм; –  to say, tell  – казвам. poss. suffix,  –  our –  наш.

mé: (cf., gíg).

me3,6,7,9: battle  – бой, сражение.

me6: to act, behave – действам, изпълнявам, държа се.

mi: (cf., gíg).

[SAL]:  n –  woman; female (this pronunciation of the sign found in compound words and verbs or in enclitic or proclitic position, Hallo & van Dijk, p. 85) (cf. also, mu10, munus) (compounds are more likely to preserve an older word)   -, жена; женска.

adj., feminine –  женски / женствен.

mu: n., name; word; year; line on a tablet, entry; oath (cf., ñu10) –   име; дума; година; линия на дъсчица;

влизане; клетва.

v., –  to name, speak (cf., mug)  –  именувам, говоря.

prep.,  –  because  –  защото.

conjugation prefix, suggests involvement by speaker, used especially before dative infixes, preferred for animate and agentive subjects – свързващ префикс, подсказващ замесеност с говорещия, ползван специално пред дателен падеж, предпочетен при подвижни и деятелни подлози.

mú: (cf., mud6).

mù, ma5[KA׊È]: to mill, grind; to burn (reduplication class) –   меля, стривам; горя / пека.

mu4: (cf., mur10).

mu5: well-formed, beautiful; plump, fattened –   добре оформен, красив; закръглен / топчест, угоен.

mu7[KA×LI]: to shout, scream, roar; exorcism ?  – викам, провиквам се, крещя, ревя; баене, заклинание.

mu10[SAL]: woman; female (cf. also, mí, munus) –    жена; женски.

na: n., –  human being; incense – настоящ човек; тамян.

adj.,  – no –  не.

modal prefix, emphatic in past tense; prohibitive in present/future tense – модален префикс, подчертан в  минало време, забранен за сегашно и бъдеще време.

ná, nú: (cf., nud).

na4; na: pebble, rock, ordinary stone; stone weight; token; hailstone –   камъче (обикновен камък); ‘каменно тегло’, знак / символ; парче град.

na5: chest, box –   сандък, кутия.

ne(-e), ne.en:  this (one); that (one); demonstrative affix –  този / тази / това; онзи.

nè; ní: strength, vigor, violence; forces, host –   сила / мощ, насилие; войска, тълпа. ni; na: he, she; that one (human animate pronoun or possessive suffix) – той, тя; този имено. n?:    self; body; one’s own –   сам/себе си; тяло / труп; собствен.

n?; ne4: fear; respect; frightfulness; awe – страх; почит / уважение; ужас; страхопочитание.

n?: (cf., n??).

ni9: (cf., n??in).

nu: n., image, likeness, picture, figurine, statue –  изображение, подобие, картина, глинена статуетка, статуя.

adj. & adv., –  no, not; without; negative –  никакъв, не; без / извън; отрицателен.

pron.,  a  pronominal  prefix  in  a  compound  noun  describing  a  person;  or  a  phonetic  writing  for  lú –

местоименен префикс сложносъчетано съществително описващо лице или фонетичен запис на lú.

nu11[ŠIR]: light; fire, lamp; alabaster –  светлина; огън; лампа; алабастър.

(ñiš)pa:    leaf, bud, sprout; branch; wing; feather –  лист, пъпка, филиз; клонка; крило; перо.

pà: (cf., pàd).

pa4,5,6(-r): irrigation ditch, small canal, dike –  напоителен ров, малък канал, насип / дига.

pú:       well, cistern, pool, fountain; depth –  извор / източник, резервуар, фонтан; дълбочина.

ra(-g/þ): n., –  inundation –  наводнение.

v.,   –  to strike, stab, slay; to stir; to impress, stamp, or roll (a seal into clay); to branch out (from the side of a

canal); to flood, overflow; to measure; to pack, haul, or throw away (with -ta-) –  удрям / блъскам, промушвам, убивам; бъркам; щамповам / внушавам, тъпча, тропам; отклонявам (страна на канал); наводнявам, преливам; измервам; опаковам; тегля, превозвам, изхвърлям надалеч (с  -ta- )

prep., dative suffix –  дативен суфикс –  for – denotes the animate being towards whom or in favor of whom an action is done – за, вместо – означава движение напред който или за когото се отнася действието.

rá: (cf., re7).

rà: (cf., ara4).

re7; ri6, rá, ir10; e-re7; er, ir:      –  to accompany, lead; to bear; to go; to drive along or away; to stir, mix (plural hamtu e.re7.er; cf., du, ñin, súb) – съпровождам, водя; раждам; отивам/вървя; карам надалеч; бъркам / разбърквам, смесвам.

ri: v., –  to throw, cast; to place, pour, put into; to place upon or against (with -?i-); to be located; to touch; to moor a boat; to break open; to expel, remove, throw away, sweep away (with -ta-); to emit; to beget; to blow (said of a storm); to inundate; to exchange; to take; to gather, glean; to plan something (ri is hamtu form, ri-g is marы form, ri-ri- g is  plural;  cf.,  rig)  –      хвърлям/тръшкам,  хвърлям,  мятам;  поставям/влагам,  лея,  вкарвам; поставям на място; допирам; връзвам кораб/акустирам; отварям; изгонвам, премествам, хвърлям настрана; помитам надалеч (с -ta-); озпускам / издавам; зачевам / раждам; духам (за буря); наводнявам; разменям; вземам; бера / събирам (класове, баберки); планирам нещо.

adj.,    far –  далеч.

demonstrative affix,   –  that, those; regarding that (where the reference is to something outside the view of the speaker – over yonder) –  този, тези; относно това.

RI: calendar month 5 at Umma during Ur III – календарен 5-ти месец на Умма през Ур.

ru: n., – present, gift –  подарък, дар.

v.,  –   to blow; to give; to send (cf., r?g) –  духам / вея / хвалям се; давам, подарявам; изпращам.

rú: (cf., dù).

rù: to be equal in size or rank –   равнявам (по размер или ранг).

ru5: to  send  forth  shoots,  buds,  or  blossoms;  to  butt;  to  gore  –      избивам навън, напъпвам, покарвам или процъфтявам; бода (с рога), мушкам.

sa: n., sinew, tendon; cord; net; mat; bundle; string of a musical instrument –   сухожилие; връв, корда; мрежа;

рогозка; вързоп; струна на музикален инструмент.

v., to roast (barley) (cf., si; sa) – пека, изпичам (ечемик).

s?: n., advice –  съвет, известие.

v., to approach or equal in value; to compare with; to compete (with -da-) –   доближава се, изравнява по стойност; сравнено с; конкурирам с (с -da-)

sa4: to name; to call by name –   именовам; викам по име.

sa5: n.,  red ocher –  червена охра.

adj., red, red-brown – червено, червено-кафяво.

sa6: (cf., sag9).

sa7: well-formed  – добре-формиран.

sa9[MAŠ]: half –   половина.

sa10:     to be equivalent; to buy (cf., sám) –  да е равностойно; купувам.

sa12:     (cf., sañ).

si: n., horn(s); antenna(e); line; ray(s); light; plowland (cf., sig5) [SI archaic frequency: 417] –   рог(ове); мустак(ци);

линия/черта; лъч(и); светлина; орна земя.

v.,  to  stand  upright;  to  be  straight;  to  be  in  order;  to become  completely  still    –    остълбнявам; изправям;

подреждам, държа се мирно / тихо.

adj., –    regular, normal –  редовно, нормално.

si; su; sa; sa5: v.,  to fill up; to fill with (with -da-); to survey a field; to inundate; to be full; to be sufficient, enough; to increase; to compensate, repay, replace; to grow weak (probably reduplication class) (cf., sum, sug6, r?g,

sig, sig5) – напълвам, попълвам; допълвам с (с-da-); оглеждам (поле); наводнявам; овалвам;задоволявам (достатъчно); увеличавам; компенсирам; връщам, замествам; растя хилаво.

adj.,  –  suitable, fit –  подходящ, годен, подстроен

sì, sè:  (cf., sig10).

si4, su4, sa11:  red –   червен

si14: a small pot –   малко (глинено) гърне, кюп, саксийка.

su: n., body; flesh; skin; animal hide; relatives; substitute (as verb, cf., si; sug6 or r?g) –   тяло; месо; кожа;

животинска кожа; роднини; заместник.

adj., –  naked – гол / съблечен.

l?SU:  Subarian –   субари. su(3): (cf., sud, sug4). sú: (cf., zu)

su4: to grow; to multiply –   растя, отглеждам; умножавам.

su5: (cf., suþ5). su6: (cf., sun4). su7: (cf., sug8).

su8: (cf., súg, súb).

su9; ša4: n.,    – red ocher – червена охра.

v., – to mourn, grieve  – тъгувам, жалея, скърбя.

su11: (cf., zú).

su13: (cf., sud4).

sux (TAG):  to spread (cf., sud) –   разстилам, разширявам се.

ša:  to dry up –   пресъхвам.

šà: (cf., šag4).

ša4, še13: (cf., su9).

ša5: to cut, break (reeds) –   режа, сека, жъна; чупя (тръстика).

?a6: (cf., sag9).

?e: n., –  barley; grain; a small length measure, barleycorn = 1/6 finger = 1/30 cubit = 1.67 centimeter in Presarg.-OB period;

as a surface area measure = 432 square linear barleycorns = 12 square fingers; as a volume measure = 1/180 g?n = 1/3 g?n-tur = 1 2/3 s?la = 360 cubic fingers = 1/10800 sar = approx. 1.667 liters; 1/180 of a gín or shekel of silver = ca. 0.0463 grams (cf., še-ga/ge) –   ечемик; зърно; мярка за (малка) дължина “ечемичено зърно” 1/6 от пръст = 1/30 кубита = 1.67 см в периода Пресарг.-ОБ; като мярка за измерване на повърхност = 432 квадратни линейни “ечемичени зърна” = 12 пръста на квадрат; като мярка за обем = 1/180 g?n = 1/3 g?n-tur = 1 2/3 s?la = 360 пръста на куб = 1/10800 sar = около

1.667 литра; 1/180 от g?n или сребърни шекеля = около 0.046 грама.

demonstrative affix, may indicate ‘нататък’ ‘there’ within the view of the speaker.

šè: n., portion –  част, дял.

prep.,   –  to, unto, as far as, up to; as regards, concerning; because of, for the sake of; until (terminative suffix and in Old

Sumerian period terminative prefix) –  към, за, в, до, докъдето; относно; защото на; заради; до.

še4: (cf., sed). še6: (cf., šeñ6). še7: (cf., šèñ). še8: (cf., šéš).

še10: excrement, dung –   изпражнение, тор.

še17: (cf., sed4).

še29[LÚ×KÁR, LÚ-KÁR]: (cf., šaña).

ši: contrapunctive modal prefix; terminative prefix after Old Sumerian period (cf., šè).

šu: n., hand; share, portion, bundle; strength; control –   ръка; дял / пай, част, вързоп; соля, мощ; надзор,

контрол, власт.

v., – to pour –  лея, наливам.

šú: (cf., šúš).

šu4(-g): to stand; to be deployed, set up  (plural, reduplication class)  –   стоя, държа се; разгъвам (войска), издигам

šu4: (cf., šuš).

šu12:     (cf., šùde).

ta, d?: n., nature, character – природа, естество, характер, знак.

prep., from; to; for; by means of (ablative-instrumental noun suffix and verbal prefix; as a noun suffix can be a locative with remote deixis, as in an-ta and ki-ta)  –   от, до, за; чрез.

ta6: (cf., taka4).

te, de4:  n., cheek, chin (cf., temen) –  буза, брада / брадичка.

te, de4; ti: v., to approach, meet (someone: dative); to attack, assault; to be frightened (alternating class, hamtu

stem; cf., te-ñe26) –  доближавам се, срещам се; нападам, атакувам.

tè: an alkaline plant (?); soapwort (?); cardamon (cf., naña) –   алкално биле, сапунче, кардамон.

mušen

te8[Á]

:  bearded vulture –   брадат лешояд.

ti: (cf., te, diþ, and tìl). –  side, rib; arrow –    страна; ребро; стрела.

tu: to interfere (cf., tud and tur5).  намесвам се, преча.

tumušen: (cf., tum

tú: (cf., tam).

mušen

).

12

tu2,3: (cf., tumu2,3).

tu5,17: n., –  bath  –  баня, къпане.

v., –   to wash, bathe; to pour; to make libation (probably reduplication class)   – мия (се), къпя; лея; обредно

разливане.

tu6: exorcism; conjuration; exorcistic formula –   прогонвам (злия дух), заклинание.

tu7: soup; soup pitcher  – супа; кана за супа.

tu9: (cf., túg). tu10,11: (cf., dun). tu15: (cf., tumu).

za: you (singular) –   ти.

za: to  make  noise  (occurs  as  the  verb  in  compounds  with  repetitive,  onomatopoeic  syllables  symbolizing  a  repeated monotonous noise or motion (Krebernik, Beschwörungen, p. 70, summarizes the different compounds that occur in ED IIIB texts) –

вдигам шум, шумя.

za(2): precious  stone,  gemstone;  bead;  hailstone;  pit;  kernel  –     скъпоценен камък, “бисер”; мънисто; град

(ледена бучка); яма, шахта; ядка.

z?: (cf., zag).

z?[Z?]: to cut; to shear, cut hair; to pluck (Emesal dialect for d?g, cf., zil; z?-er) –    режа, жъня; стрижа,

стрижа коса, скубя.

zi: n., breathing; breath (of life); throat; soul (cf., zid, z?g) –  дишане; дъх (на живот); гърло; душа.

v., (with -r Auslaut) –   to destroy; to annihilate –  разрушавам; унищожавам.

zí: stench; b

Предишна статия

Температурите на Северния полюс са се качили над нулата!

Следваща статия

Шумерски Речник на подбрани думи и изрази.

Други интересни