Шумерски Речник на подбрани думи и изрази.

Автор: Няма коментари Сподели:

Image title

University of California at Berkeley

ELEMENTARY SUMERIAN GLOSSARY

Първоначален Шумерски Речник на подбрани думи и изрази

by Daniel А. Foxvog

Lecturer in Assyriology (retired)

2010

Превод на английския текст от проф. Борис Атанасов

(boris@orgchm.bas.bg , borisatanasov2@gmail.com)

Това е безкрайно полезен речник за всеки, който иска да проумее най-древня засега достъпен език. Това е пряк път за научаване живота на тези хора. Той е синхрнизиран с „INTRODUCTION TO SUMERIAN GRAMMAR ” от същия автор, който искаме също да преведем на български език. Език без граматика не се разбира. Съпоставянето на двата независими труда позвлява да се уточни превода на много логограми. И двата са малки, но много удобни заместители на пълния академичен ePSD, с който се борави много трудно, макар да е Интернет-достъпен. Дъхът спира като произнасяш (верно или неверно) думи на хората от дълбока древност; хора, които са говорили цели 4,000 години (от VI- то до II-ро хил. ВС) и са направили езика си официално-международен за целия тогавашен Близкоизточен свят – в зората на човешката цивилизация. Коренови срички или трансформирани думи от когото могат да се открият и до днес в много езици навсякъде по света.

За нас е особено важно, че хората, от които се формирала дунавско-българската популация са разбирали този език,

а самите те са говорили на много близък до него език или с много „заемки” от шумерски думи. Ние не знаем езикът на племената лулуби (булуи), кутии, утии, туруки и мн. др., но ползването на шумерския ни отвежда далеч в тяхното минало и те стават по-разбираеми и по-близки за нас. Много са дълбоки корените на дунавските българи, зарити в предпланините  на  Сверозападен  Загрос  (известен  още  като  Загор,  Зигар,  Гордиен,  Чахра  и  др.).  Мисля,  че  не  се нуждаем от превод на думата Загор предвид нашето Загоре.

Успешно ползване, будни българи!

Prof. Boris Atanasov

(borisatanasov2@gmail.com)

ELEMENTARY SUMERIAN GLOSSARY

(by Daniel A Foxvog,  Lecturer in Assyriology (retired), University of California at Berkeley, 2010)

A

a, `à  – water, fluid; semen, seed; offspring, child; father; watercourse (cf. e) –  вода,течност,сперма,семе,дете,баща —-  р. 1

a-a (aya) – father   – баща

a-ab-ba, a-aba  – (water of the) sea (cf. ab)  – (морска) вода

a-ab-ba igi-nim  – Upper Sea, the Mediterranean   – Горното Море, Средиземно

a-ab-ba sig  – Lower Sea, the Persian Gulf    – Долното море, Персийския залив

a-ah (or aah) (Gudea) → uh

a-ba(-a)   – who, whoever, whom, whose (interrogative and relative)   – кой, който и да е, кому, чиито

a – bal  – to pour out water, libate, irrigate   – изливам вода, възлеяние, напоявам, орсявам

a-da-ab (an hymn rubric, a hymn of praise consisting minimally of sagida, saĝara and urubi sections)   – заглавие на химн

a-da-al, a-da-lam  – now; current, present   – сега, текущ, присъстващ

a-da-man – a5/du11 – to hold a contest; to dispute, debate   – подържам спор, дискутирам, дебатирам

a – dé – to pour out water; to libate; to freshen (with water); to flood, be flooded  – пречиствам вода, пийвам, освежавам се (с вода), наводнявам (правя потоп), наводнение / потоп

a-du10 – fresh water, sweet water   – свежа вода, сладка вода

a – du11  – to water, irrigate, flood  – наводнявам, напоявамм Потоп   – /нещо страшно/ = ад/ада

a-è-a – sudden onrush of water, damburst, flood wave   – внезапен прилив на вода, разръшен язовир, разливна вълна

a-ga – back, rear (of a building), hind quarters; after  – гръб, задна част от постройка, заден квартал; след

a-ga-am, a-ga-àm (etc.) artificial pond or lake for controlling flood waters   – изкуствено езерце за контрол над течаща вода

a-ga(-aš)-gi4, (OS àgagi4) – later, (the one) after; àga-gi4-a-bé – later, afterwards   – по-късно, след; после

a-gàr, a-gar – agricultural tract, area of field parcels, irrigation district;  a-gar5, a-gàr, a-bár  – lead (the metal) (Reiter) – угър

a-gin7 – how  – как, както, защо

a-gúb-ba –  lustration water, holy water  – светена вода

kuša-ĝá-lá – leather sack   – кожена торба

a-la(-la) ululation, expression of joy   – викане, кряскане, израз на радост

a-ma-ru(-k), a-má/mar-ru10/uru5(-k) devastating flood; the mythical Deluge (see mar-uru5) – опустошителен потоп  — р.2

a-ma-ru-kam It is urgent! Without fail! (lit. It is like water of the tempest!)   – настоятелно; без провала, като вода в буря

a-mah  – high water, flood, inundation   – висока вода, потоп, наводнение

a-na-aš(-àm), a-na-šè(-àm) –  why ; a-na-gin7 – how, why; thus, so   – що, как, по такъв начин, така

a-ne – he, she, this one (e-ne)  – той, тя, тези едни

da-nun-na(-k) – (a grouping of high gods)   – (групиране на висши богове)

a-pa4 – gutter, pipe; (as beer and water libation pipe   – улей, вадичка, тръба

a-ra-li (poetic term for the netherworld; the desert between Bad-Tibira and Uruk where Dumuzi pastured his flocks and was killed   – (поет.подземен свят; пустинята мегду ад-Тибира и Урук, където Думузи пасял стадото си бил убит

a-ra-zu, a-rá-zu, rá-zu prayer, supplication  – молитва, молба

a-rá  – way, path, course; state; multiplied by, “times” (math.) ; a-rá N-kam for the nth time   – начин, път, курс; състояние, положение; условие; умножено на, „пъти” (мат.); за n-ти път

a-ri-a, `à-ri-a  – wasteland, desert    – западна земя, пустиня

a – ru  – to dedicate, donate to a deity   –  посвещавам, дарявам на божеството

a-ru-a   – temple donation, votive gift   – дар за храма, оброчен дар

a-ru12(EN)-da (Pre-Sarg. and Sarg.)  – copper (variant of → urudu)     – мед /метал/, руда

a-sig, a-si(-ig)-ga, a-sa-ga   – clear, clean water   – ясен, чиста вода

a-tu5-a   – bath, bathing ritual   – баня, ритуално къпане

a-zu, a-su   – physician   – лекар, доктор

á, ax(DA)  – arm, wing; branch; side (cf. da); (knife) edge; strength, force; work-force; work-period/unit (measured in days); wage(s), hire, fee, payment, expenditure   – ръка, крило, клон; страна; острие (на нож); сила, насилие; усилна работа; заплата, наем,     награда, плащам, награда; разход, разноски

á – áĝ   – to command, give orders or instructions to someone (-da-) regarding (-ši-)   – заповед, давам ред или указания някому…относно

áĝĝá  – instruction, order; news   – обучение, указание, ред, порядък; новини, вести

ankára

to help

(re

á-an-kára, á – dah   –

, en-kára  – (a divine or royal weapon or staff) (áan-kára)  – божествено или владетелско оръжие / жезъл

ad tah); á-dah help, aid; helper   – помагам, помощ, подкрепа; помощник

á-dam  – settlement, habitation   – селище, заселване, обитаване, живеене      – Адам ?

á – dar   – to seize illegally, confiscate   – хващам / завземам незаконно (!!!), изземам, конфискувам

á-dàra   – horns of wild goats, deer antlers(Steinkeller,BSA 63 n. 24)(see dàra)  – рогове от диви кози,разклонен еленски рог

——————————–———————– р.3

á – è to rear, bring up, take care of   – вдигам се, нося нагоре, грижа се за

á-gùb-bu   – left arm, side; to the left, on the left   – лява ръка, страна; наляво, от ляво

á-ĝál   – mighty, powerful, strong (cf. á-nun-ĝál)  – сила, мощ, могъщ, твърд

á – ĝar – to apply force, overpower   – прилагам сила, надвивам, овладявам    – р. Ангар.а???

á-ĝi6-ba(-a)  – at midnight   – полунощ

á-ki-ti   – (a festival and the temple where it takes place)  – празник и храм, където то става

á – kúš   – to tire (the arms)   –  украсявам, обличам

á-mè(-k)  – arm of battle (describing a weapon, poetic)    – водя битка (с описани оръжия, поетично)

á-nun(-ĝál)   – having great power, (most) powerful (cf. á-ĝál)  – имащ голяма мощ, (най-)могъщия

á-nam-ur-saĝ  – heroic arm/strength/weapon (poetic)   – силно оръжие в героични ръце (поет.)

á-sàg (a demon);   – (a source of sickness or death) (> asakku)    – източник на болести и смърт

á-sìg   – sling stone  – камък за прашка

á – sù(dr)  – to extend the arm(s),spread the wings;to proceed,march on; to sail – удължавам ръка,разстилам крило,отплувам

á-še – now (anumma)  –  сега, веднага

á – tuku  – to have strength, power;  á-tuku powerful, strong, able-bodied   – имам сила, мощ, физически силен (за боец)

á-u4-te-na   – (at) twilight, (in the) evening (coolness) –  полумрак, здрач

á-u4-zal-le  – daybreak, morning   – зазоряване,бразсъмване, сутрин

á-zi-da – right arm, side   – дясна ръка, дясна страна

a5(k), ak –  to do, perform, exercise, act (often as an auxiliary verb); to make, construct; to make like, make into  – правя, изпъл-

ням, упръжнявам, действам, произвеждам, конструирам, правя подобно, правя в

ab   – hole, opening, window, roof vent  (вода);  ab, ab-ba, a-ab-ba, a-aba  – sea – дупка, отвор, прозорец, дупка на покрива

ab-ba, ábba(ABxÁŠ)   – old man, elder, wise man; father; witness  – стар мъж, възрастен, мъдър мъж, баща; свидетел

ab-ba-ab-ba  – grandfather    – дядо

ab-làl  – window, opening, pigeon hole     –  прозорче, вратичка

áb  – cow   – крава

áb-za-za  – (an exotic animal: water buffalo(?), zebu(?))   – екзотично животно: бивол, зебу (индийски бивол)

abgal (apkal)   – (a cultic profession); (mythical) sage    – (култова професия) мъдрец, (митичен) гадател

abrig (NUN.ME.DU)   – (a cultic profession) (abriqqu)   – (култова професия)

abul(la), a-bul5-la – city gate, main gate/entrance  – вход в града, главен вход       ————————————- р.4

abzu  – (mythological underground fresh water ocean, home of the god Enki); (a water-basin shrine in many Mesopotamian temples)  – митичен подземен сладководен океан, дом на бог Енки (водно-басейнови капиша в много Месопо-

тамски храмове)

ad, ad-da father; forefather, great great-grandfather  – баща, прадядо, пра-пра-прадядо

ad  – sound; voice, cry   – звук, глас, вик

ad – gi4  – to advise, take counsel with (-da-), consult; to discuss; to echo, respond;  ad-gi4(-gi4) advice, counsel; advisor, counsellor   – съветвам, съвещавам се с, обсъждам, отеквам, отговарям; съвет,съвещателен, съветник

ad-KID   – reed craftsman, basket and mat weaver;   – тръстиков майстор; кошници и черги плетач

ad – ša4  – to sob, groan, wail  –  ридая, плача;   ad-ša4 wailing, lamenting (nissatu); sound (of an instrument or song) – стѐна

addir  – river-crossing, ford; toll, fare, rent, hire (cf. má-addir ferry boat) – река-пресичащ брод; звъня; такса, наем,заплата

aga  – (a kind of crown, “tiara, diadem”); (an axe)   – (вид корона: „тиара”, „диадема”); (брадва)

àga-gi4-a-bé  – later, afterwards (see a-ga(-aš)-gi4)  – последни, после

àga-kár/ŠÈ – sì   – to conquer, defeat (cf. àga – kár to defeat)   – завоювам, побеждавам, разбивам, поразявам àga-ús, aga-ús  – constable, guard, bodyguard; soldier  – полицай; пазя, охранявам, телохранител; войник agrun(É.NUN)   – (a sacred building or room); (an epithet of the abzu)   –  (свещена сграда или стая) (епитет за АБЗУ) áĝ   – to measure out, mete out; to pay (esp. in grain)   – измервам, раздавам, предназначавам, плащам

áĝ – gi4  – to kill   – убивам, погубвам

aĝarin (AMA.dINANNA), àga-rí(-n)  –  mother (creatress); (fertile) soil; mold, crucible; mixing basin   – майка; почва,пръст

ah, aah (in Gudea) → uh

akkil – cry, clamor; acclaim   – викам, крещя; шумя, плаша; одобрявам

al-a5   – to hoe, work with the hoe      – работя с мотика, прекопавам

al-du11   – to desire, want; to request, ask for, demand   – желание,искам,молба; питам, искане, ———————–  р.5

al-la-nu-um – oak; acorn    – дъб; жълъд

al-lubku6, al-lu5(b)  – (older rdg. al-lul)  – (crayfish or crab)  – (вид рак, омар, морски рак)

alal(ŠIDxA), alalx(ABxA) – conduit, pipe   – тръбопровод, тръба

alam, alan  – figure; statue    – фигура, статуя

alim  – bison (kusarikku)   – бизон                                             (Имало ли е бизони в Шумер? –  Да,  Bos bonasus /Aurochs/)

am – wild bull  – див бик am-si – elephant   – слон ama  – mother   – майка

ama-ab, ama-ad   – parents  – родители

ama-ér(-ra)  – wailing woman, female mourner – плачеща /опечалена жена ama-ugu(4)   – mother who has born, one’s own true mother  – родна майка amalu (AMA.dINANNA) – (personal) goddess   – (лична) богиня

damar-utu(-k) – Marduk, patron-deity of Babylon   – Мардук, патрон-божество на Вавилон

amaš   – sheepfold   – кошара (за овце)

ambar   – marsh, swamp   – блато, трасавище

an  sky, heaven; the sky god An   – небе, небосвод, небето на бог Ан

an, an-na  – high, tall    – висок, възвишен; хваля се

an-bar, an, KÙ.AN   – iron; an-bar7   – noon, noontime heat  – желязо; пладне, пладнешка топлина

an-dùl – shade, cover; protection    – сянка, покривам, предпазване

an-eden-na   – high plain, steppe   – висока равнина, степ

an-ĝá   – and still, even so   – и все още, дори така

an-pa   – heaven’s top, zenith   – „върха на небето”, зенит

an-šà  – heaven’s middle, middle of the sky   – средата на небосвода, средата на небето

an-šár  – heavenly sphere, whole sky    – небесна сфера, цяло небе

an-ta   – above, from above, down; in front; prefix (grammatical term)   – горе, отгоре, долу; отпред; префикс (граматичен)

an-ub-da-límmu-ba   – the four world quarters   – четирите четвъртини на света (четирите посоки)

an-úr   – base of heaven, horizon   – основа на небето, хоризонт      ————————————————— р.6

an-usan, an-ú-sa11-an – evening   – вечер (късен скедобед)

an-za-gàr  – tower, (fortified) outpost  – кула, (защитна) предна стража   (анзагар)

anše  – donkey; (equid in general)   – магаре, (нещо като кон)

anše-kúnga (ANŠE.BARxAN)  –  mule (offspring of a donkey and an onager)   – муле (потомък на магаре и диво магаре) anše-zi-qùm  – equids kept at royal road stations (Ur III)   – товарни животни пазени в царки пътни станции (УрIII) anzu(d)mušen, ánzu(d)mušen  – (a mythological lion-headed eagle, symbol of Ninĝirsu & Ninurta)   – огромен митичен орел с

лъвска глава, символ на Нингирсу и Нинурта

gišapin – plow     – плуг, рало

ár, ar, a-a-ar   – praise;  àr  – to mill, grind flour   – цена; смилам, брашно от зърна

na4àra –  mill, millstone    – мелница, мелничен камък

àr-dú → HAR-tud, ìr ;    arad, árad → ìr

gišásal(A.TU.GAB.LIŠ)  – Euphrates poplar(?) (şarbatu)   – Евфратска топола

 aš( a)   – v. and adj. (to be) one, alone, unique (cf. dili)   – той (сам), самичек; уникален

áš, á-áš, aš   – curse    – проклятие, клетва; псувня

àš  – six   – шест (6)

munusáš-gàr  – female goat (reading zèh is obsolete)   – женска коза

dašnan  – (a goddess figure personifying emmer wheat) (see also  dezinu)  – богиня на житото

az    – bear   – мечка

azlagx(LÚ.TÚG), azlag3-6 – fuller, washerman           – тепавичар

B

ba  – to allot, distribute, assign, divide up, give a gift or share; to reduce, diminish; deteriorate   – разпределям, възлагам;

определям; разделям; подарявам или споделям, намалям; развалям ba-al-gi(4), ba-al-gu7 (also with fish determinative)  – turtle  – (водна) костенурка ba-an → bán

ba-an-du8(-du8), ba-an-du5 (reed, wood or copper determinative) –  bucket, pail; sowing basket   – кофа,ведро; посевен кош

ba-an-gi4   – response, answer   – отзив, отклик, отговор                ——————————————————-  р.7

ba-ba(-da/za)   – porridge    – овесена каша

ba-da-ra  – dagger, a ceremonial kind of knife (Akk. patru > Sum. ba-da-ra back-loaned > Akk. patarru)  – кама, кинжал dba-ú   –  chief goddess of Ĝirsu, consort of Ninĝirsu (also read dba-ba6)  – главна богина на нГирсу, съпруг на Нингирсу ba-za  – cripple, dwarf      – малък, куц човек

bà(EŠ)   – v. to halve; n. Half    – деля наполовина; половина

babbar, bar6-bar6 (bábbar)  – v. and adj. (to be) white, shining;   – избелвам, ставам блестящ  (Бабарев)

bad(r)   – to open up, spread wide, be wide apart, separate; to untie, unravel, reveal; to be distant, remote, removed; to thresh   –

отваеям, простирам широко, настрана, разделям; развързвам, разплитам, откривам, далечен; надвивам

bad, bad-rá, bad-da – open(ed), spread wide; remote   – отворен, разпростирам, отдалечен

bàd (city)  – wall, fortification         – „град” (на Изток)

bàd(-da)  – high (cf. ùn)   – висок, голям

báhar   – potter    – грънчар

bal – to cross (over), pass by or through; around, aside, upside down, against; to change, exchange; to pour out (liquid)   –

пресичам (над),преминавам чрез или през;наоколо,настрана;наоаки (с глава надолу),проненям,обменям; изливам

bal-a-ri  opposite side, shore   – противоположна страна, бряг (на море или голямо езеро)

bala – (rotating) term of office or service, turn of duty; reign; cf. bala-gub-ba term of duty   – срок на услугата, въртя дълг, царуване; имам дълг

bala(-šè)-a5   – transport (for trade)   – транспорт (за търговия)

balaĝ-di   – harp player, lamentation singer   – опяващ музикант, оплакващ певец

gišban → gišpan

 bànda

bàn-da (or bàndada) – small(er), young(er), minor, junior; short (time); impetuous, wild   – малък, млад, кратко;  буен

bànda  – young one,child,infant;offspring,progeny;attendant   – младият, дете, потомък, рожба; придружител (Лугал Банда)

gišbanšur –  table; offering table, altar   – маса, маса за предлагане, олтар

bappir, bàppir   – beer bread (a baked loaf of brewing ingredients)   – бирен хляб (печена питка от бирени инградиенти) bar  – to (make) lie/be outside, go away, send out, set aside, release, split open; to delimit, allot (fields)  – лъжа, външност, махай се, изпращам, слагам настрана, пускам, освобождавам; разцепвам; определям (граници), разпределям

bar  – outside, exterior; outer appearance; body; back, edge; fleece  – отвън,външност,появяване;тяло;гръб,ръб; руно (овца)

bar  –  alien, strange; cf. lú-bar-ra – foreigner, stranger    – чуждинец, странник, чужд човек

bar –  “liver” (as a seat of emotions), mood, spirits   – „чер дроб” (като място на емоциите), настроение; душа

bar NOUN-ak-a or bar-PRONOUN-a –  because of, instead of, with regard to, e.g. bar-bi-a  – because of this  – защото на, вместо от, с уважение към; защото на този

bar-rim4    – arid, dry land   – сух, безводен, суха земя                                  —————————————— р.8

bar-sù(d)  – (a rubric marking a sub-section of a tigi or adab hymn of praise)   – название маркиращо под-раздел на химни

bar-šè – out, away, toward the outside   – вън, навън, надалеч, предстиящо навън bar-šèĝ(-ĝá)  –  fog, mist, drizzle   – мъгла, мъглявина, пръскам (ситен дъжд, ръмя) bar-ta  –  away, aside, outside    – надалеч, настрана, отвън

bar-ta – gub, bar-šè – gub  –  to stand aside, keep away, stay aloof   – стоя настрана, държа се настрана, стоя отделно

bar – tam   –  to examine, choose, select (periphrastic: bar-tam – ak)  – проучвам, изследвам; избирам, подбирам

bar-udu   sheep’s fleece    – овче руно

bára(g) (barag)  –  conventional translations: dais, throne; sovereign, ruler, king;  – подиум, трон, суверен, владерел,  цар bára-mah –  high dais      – висок подиум

bàra(g), ba-ra(-g), (pàr)  –  to spread out (upon), strew  – разстилам

bí-za-za  – frog    – жаба

bi7(d), bìd  – n. excrement, dung; anus(?); v. to defecate   – изпражнения, оборски тор; анус ; очиствам се

bíl –  to heat, burn, scorch              – обгарям, изгарям

 bíl-ga (fresh) fruit; (male) ancestor

–   (свеж) плод; (мъж) прародител, праотец/прадядо     ( Билга -меш)

bíl-lá → pe-el-lá;   bíl-lá, bíl-la  – hot (!)  –  горещ, топъл

biluda, bi-lu-da, pì-lu5-da, be6-lu5-da –  rites, rituals, customs, usages (<  bēlūtu ) – ритуал, церемония, обичай, употреба

bir (reduplicated: bir-bir-re, bi-ib-r(e), bi-bi-r(e))  – to scatter, disperse  – пръскам, разсейвам, разпилявам

bír  – v. to shrivel, wrinkle; adj. flacid, shrivelled      – сбръчквам, съсухрям

bir4   – to bake (bricks, pottery) (pronunciation is uncertain)   – пека (тухли, грънци)

biz, bi-iz  – to drip, drop   – капя, капане, капка

bu(r), bù(r), bur, búr, bux(PAD) (bu-ús, zé(r), zé-zé)  – to pull, rip, tear, pluck out, uproot, extract, extirpate; to drain (water)

– дърпам,тегля изтеглям,разпарям,разкъсвам,късам;скубя,изкоренявам,откъсвам,вадя,изкоренявам;пресъшавам

bu → bú;

bu-lu-úh, bu-luh, bu-úh, bu-bu-luh – to quiver, shudder, be frightened  – треперя, плаша

bu-lu-úh/buluh – si-il  – to belch, burp         –  уригвам се, хълцам

bú, bu, pú –  to flit, rush about                     – прелитам, щурмувам             ————————————– р.9

bugin, bunin (multiple spellings exist, middle/last consonant may be /ĝ/)  – bucket, trough   – кофа, ведро

bul (bu5), – to blow, blow up, fill with air    – издухвам, пълня с въздух

bulug  –  chisel; needle, pin; seal-pin    – дялам, сека; игла, топлийка; печат-щифт

 bùluĝ  –  to grow up, rear children or young, make grow, ripen; to be great, to elevate   – израствам, вдигам, растя, узрявам;

ставам велик, благороден, издигам, повдигам     (след u↔i трансформ. = Билиг?  – Бу-УрКан.ов)

buluggur , wr. urudbulug-gur10 – scythe? (от sPSD и добавено тук от мене) – скит (gur10 – племе, народ, а urudbulug следва да има смисъл на племе (urud); може bulug = buluk, което в урартски запис е buluk т.е. bulu-ki, което се превежда

‘земята на булу-ите”, т.е. по БА – „земя на българите”.

bunga(NITA(2).GA) –  child  – дете, рожба, потомък

bur (stone)  – bowl, vessel  – купа (чаша), съд, съдлина

bur-šu-ma  – old woman, matron, matriarch   – стара жена, почетна омъжена жена; жена глава на род, семейство

 búr   – to free, loosen, release; to reveal, explain, interpret (dreams); to undo, nullify (curse, sin, anger); to spread widely, spread out over, cover   – свободен, нвзависим, отпускам,пускам; откривам, обяснявам; отменям, нулирам; покривам

búr, bu, bu7    – to glow, shine  – грея, светя, блестя,  пламтя, сияя            (коренът на bu-lulu)

i7buranun(-na)  –  Euphrates   – р. Евфрат

bùru (bùr)  – (area measure = 18 iku = 1800 sar = ca. 63,510 m2)  – мярка за площ:

bùru(d) (bùr)  – n. hole, pit, depths; depth; v. to make a hole, pierce, burgle; to be deep; to penetrate, understand; adj. deep   –

дупка, ров, яма, трап, дълбочина; дълбоко; пронизвам; обирам; прониквам, разбирам; дълбоко

buru14    – harvest, crop; harvest time   – жътва, прибиране реколта, посев, култура; урожайно време

D

da, da(g)  – side; near  – страна, близо

da-ga-an, da-ga-na, daggan (KI.GIŠGAL)  – bedroom, private room  – спалня, лична стая

da-gi4-a, dag-gi4-a – district, ward, city quarter (bābtu); cf. ùsar da-gi4-a – neighbour – област, квартал (градски)

da-ri, da-rí – lasting, eternal (cf. Akk. dārû)    – дълготраен, постоянен, вечен, безкраен

da-ri/rí-šè  – forever   – завинаги, навеки

da – ri – to lead at one’s side; who reads the verbal root as /dri/; cf. maš-da-ri-a)   – (заливам) с олово едната страна

dab5, dab, dab6/da5(b) – to fasten onto (-a), hold onto, detain; to seize, take (with –e/a); to be attached to, employed at (-da)   –

прикачвам, прикрепвам, имам власт върху, задържам; хващам, сграбчвам, привързвам към, работя към

dabin (ZÌ.ŠE)   – barley meal or flour   – ечимичена храна или брашно

dadag   – v. and adj. (to be) (cultically)  – pure, (legally) exonerated   –  (to be cultically?), невинен, (легално) оправдан

dag  – to move, run about, roam    – местя, движа, тичам наоколо, скитам (се), бродя

daĝal  – v. & adj.  – (to be) wide, broad, vast, far-reaching, widespread; n. breadth  – разширявам,широк,обширен,важен,шир

daĝal-bé   – broadly   –  (на)широко                                                —————————————————— р.10 daĝal – tag  – to spread wide   – разстилам широко

dah  –  to add (to); to do, say, give in addition; to help  – правя, казвам, давам в допълнение; помагам

gišdal, dalx(HU)   – crosspiece, traverse beam (tallu) – напречник (напречна дъска), преградна греда

dal-ba-an(-na) – in between (area)   – промеждуточна, междина (област)

dalla – è  – to be visible, apparent, manifest; (to shine forth in radiance, be/make resplendent, splendid, i.e. near synonym of pa –

è ?) (šupû)  – видим, явен, очевиден,заявявам, …

dam  – spouse, wife, husband  – съпруг, жена, мъж (оженен), домакин

dam-bàndada secondary or junior wife, concubine  – втора / вторична или млада съпруга, незаконна (многоженство?)

dam-gàr merchant (tamkāru)  – търговец (на едро)

dam-ha-ra   – battle (< Akk. tamhāru)   – бой, битка, сражение

danna(KASKAL.GÍD), da-na – double hour (a distance measure, ca. 6.6 miles) – (оценка за скорост на ходене 3.3 мил/час!)

dan6  (UŠxTAG4) – to clean, wash; (cf. gábdan6   cleaner)  – чистя, мия, (чистач)

dar  – to split;  dar-ra  – split, fileted (fish)  – цепя, разцепвам, правя филета (риба)

dàra, darah, dara4  – Persian wild goat, bezoar    – персийска дива коза, безор (антидот срещу отрова)

dàra-maš  – wild goat stag;   – див пръч;  МАŠ – ерген, мъж  à         МАŠ –мъж

dé   – to pour     – наливам, изливам

dè-dal   – ashes    – прахоляк

de5(g) –  to pick up, gather up, collect; to remove, plunder –  грабя, събирам; махам, премествам, грабя, плячкосвам

de5-de5-ga  – collected (dead animals or people)   – събирам, обирам (умрели животни или хора)

di → du and du11

di(d)  – court case, lawsuit, claim; verdict, judgment – съдилище, вътрешен двор; изисквам; решение, присъда, съдя

di – dab5  – to render a verdict  – давам присъда, прицъждам

di – du11 – to sue, go to court, trial, litigate with (-da-)  – давам под съд, отивам в съдебна палата, подсъден, съдя се с

di-ku5 – judge; judging (cf. ki di-ku5)   – съдия, арбитър

di4(l)  – smaller   – по-малък

di4-di4(-lá) –  little ones, youngsters, children   – дребен, мил, малчуган, деца

dib  – to pass, go, move (by, along, or beyond); to walk (along), tread; to pass in review   – преминава, вървя, движа се, ходя dida  – sweet-wort   – сладка малцова каша /леко ферментирала/ = БОЗА              (NB: duda  – sweet-  плод от черница) didli  – individual; individually, singly; several, various, many; miscellaneous   – индивид, индивидуално, отделно, много diĝir (conventionally dingir) – god, goddess  – бог, богиня

dili   –  one, single, individual, lone, unique  – един, единствен, индивид, сам, отделен, уникален

díli(m), dílim   –  spoon; shallow dish, balance-pan   – лъжица; плитка чиния, плитко блюдо

gišdim  – post, mast   – стълб, мачта; желъд

gišdim-gal, gišdimgul  – mooring-pole (tarkullu)    – акустираща котва                           ——————————-  р.11 dím  –  to fashion, form, create, build; to make like, make into (-šè)  – маниернича, фигура, творя, градя, правя подобно dím-ma  –  judgment, discernment (< ţēmu)   – присъда, разпознавам

gišdimgul → gišdim-gal

diri(g) –  to be more than, greater than, exceed, surpass; to be excessive, extra, surplus, additional   – бивам повече отколкото,

по-гплям от, превишавам, надхвърлям, првъзхождам, прекомерно, добавка, излишък, допълнителен

diri(g) – to float, drift, glide; to sail (downstream)   – плувам, нося се, течение, нося се, плъзгам се; корабно платно

diri-bé, diri-šè  – overwhelmingly, even more   – поразително, непреодолимо, даже повече

diš   – one (the counting word?); a single, certain one – първи, убедително първи

du  –  to come, go, move (about)     – идвам, пристигам, вървя, движа се (наоколо)

du-lum –  misery, suffering, hardship    – мъка, нещастие

dù  – to build, erect, make; to plant; to apply, affix make fast, build onto; to detain, hold back; to drive in, insert   – градя, строя, издигам, изправям, разсаждам; прилагам, прикрепям бързо, надграждам; забвям, задържам; вмъквам, втъквам

dù-a(-bi)  –  all (of it/them)   – всичко, всичкият (от него / тях)

du6(dr) – hill, hillock, mound, “tell” (often confused with habrud)  – хълм, могила, купчина; „казвам”

du6-kù  –  The Holy Hill(a primeval residence of the great gods) – Свещеният Хълм (резиденция на великите богове) (Къде?)

du6-ul (or dul6ul)  – to gather   – бера, събирам

du6-úr, du6-ùr  (the name of the ziggurrat in Ur)   – името на зикурата в Ур     (следва да е Еduúr!)

du7(dr) –  to be complete, perfect, unblemished (šuklulu); to be fitting, proper, suited for, becoming to (wasāmu) непорочен

du8  – opening (petû)  – отвор, отвърстие, дупка

du8(h/r) – to release, free, let fall away, hang down, fall free; to wean; to redeem, ransom; open, untie, take off; to bake; to caulk

– пускам,освобождавам,свободно,нека се маха;вися,навеждам,падам свободно;отвиквам;откупвам;пека;запушвам du8(b) – to equip richly, adorn;to heap up,fill up(possibly a variant of dub) – снабдявам богато.пищно, крася; куп; напълвам (na4)du8-ši-a –  topaz(?)   – топаз? (минерал?)

du9  – to churn      – разбивам, бия, бъркам

du9-na (sun5-na)  – humble             – скромен, прост, беден

du10(b), du10-ub  knees, lap         – колена, пола, скут

du10(b)-tuku  – having strong legs (for running)   – имащ силни крака

du10(g) (dùg)  – to be good, pleasing, enjoyable, sweet (fig.); to enjoy, relish  – добър, хубав, приятен, сладък, наслаждавам се

du10(g), du10-ga – good, pleasant, fine, sweet  – хубав, приятен, фин, сладък

du10-du10-ga  – best, finest   – най-добър, най-хубав, най-изящен

du10-sa  – companion, comrade   – другар, съпруг, другар      ————————————————————- р.12

du11(g) (dug4)  – to do, use (aux. verb); to act or serve as   – правя, върша, употребява, ползвам, действам или служа като

dub  –  tablet, document;  – таблет (глинена плоча), документ dub  –  to heap up, pour in piles   –   скупчвам, изливам; изтичам dub-saĝ –  first (mahrû)

dub-sar  –  scribe   – писар, преписвач

dub-šen  – (treasure) chest (as part of temple furnishings); foundation box   – (съкровищен) сандък ; благоторителна кутия

dúb   – to tremble, shake, quake; to flutter, flail, flap (hands or wings)  – треперя, клатя, треса; пърхам; вършея; пляскам

dubsig(ÍL) (or dupsik) – work basket, corvée basket (often with a wood or reed determinative; previously read dusu) (tupšikku)

– работна кошница, кош за ангария; /преди се читяло dusu)

dug   – pot, jar, vessel  – гърне, делва, кюп, съд, съдлина

kušdùg-gan   – bag (tukkannu)  – торба, чанта, чувал

dugud   – v. & adj. (to be) heavy, huge, weighty, important  – тежа, грамаден, огромен; тежък, важен, значителен

duh, dudda(?)   – bran, chaff    – трици, плява

dul, dùl, dul5(TÚG)  – to cover; to envelop, wrap   – покривам, закривам; обвивам, обкръжавам; завивам, увивам

dum-dam – za – to complain (nazāmu);to howl,roar,cry out;to rejoice  – оплаквам се; вия (като вълк), рева, викам;радвам се dumu  – child, son, daughter; citizen (of a particular city); (member of a class, group, craft)  – дете, син, дъщеря, гражданин dumu-gi7(-ra)  – free or “conditionally free” person, freeborn citizen; noble, princely child; aristocrat  – свободна личност;

роден свободен гражданин; благородник; княжеско дете, аристократ

dumu-munus   – daughter (some read dumu-mí; reading dumu-sal is obsolete)   – дъщеря (dumu-sal е остряло)

dumu-nita(h)   – male child   – мъжко дете

dun   – to dig  /копая, проучвам/;    to weave /тъча, плета, измислям/

dun(-a)   – v. and adj. (to be) – under the authority of, subordinate to (see du9(n))  – под властта на, подчинен на

dungu (IM.DIRI)   – cloud   – облак; заплаха

dur   – cable, cord; umbilicus; bond, link   – дебело въже, връв; пъпна (връв), връзка, свръзка, звено

dur-an-ki(-k)  –  ”Bond of Heaven and Earth” (poetic term for Enlil’s temple complex in Nippur)   – „Връзката Небе-Земя”

dúr – base; bottom (the body part, Ugu-mu Susa); seat, residence (išdu, šaplu)  – база, под; седалище, резиденция gišdúr  – seat (of a chair); bottom board, wooden bottom  – седалка (на стол), долна дъска, дървен под ————  р.13 dúr – ĝar to take a seat – сядам (на стол), settle, establish residence (for reading)  – пейка с облегало, правя резиденция

 giš dúr -ĝar   –  chair, throne (durgar(r)û)   – царски стол, трон

dùr, dur9, du24-ùr (or dur9ùr) – donkey stallion   – магаре-жребец

urududur10-al-lub – a war ax with curved handle or semicircular blade; urududur10-tab-ba – double-ax – бойна брадва с извита дръжка или/и полукръгло острие;  двойна брадва

duru5, dur5(-ru)  – wet, moist, damp; irrigated; fresh   – мокър, влажен, влага; напоен; свеж, пресен

E

e Hey! (an interjection)   – Ей!

e, ég, e4(A) – irrigation ditch, embankment, levee,”a broad earthen wall which accomodated a ditch or small canal running along its top”   – напоителна канавка, ров, канал; речно укрепление; насип, дга, вал; „широка земна стена до канал …’

e-el-lu, e-li-lu, e-lil-la – a shout of joy, a work cry    – вик на радост, работен рев

kušE.ÍB (read kušguru21/kuru14?) – belt, girdle  – колан, пояс

kušE.ÍB-ùr – (siege-)shield    – (обсаден) щит

e-ne (older a-ne) – he, she   – той, тя

e-ne – du11(g) – to play, dance   – играя, танцувам

e-ne – sù(-ud)  – to copulate   – съвокуплявам се

e-pa5 (raised) – irrigation ditch  – напоителен канал

e-sír s –  treet ???

kuše-sír, (e)èsir – sandals   – сандали

 é   – house, household, estate; temple; (à or à`, pronounced [ah] or [hah])  – къща, домакинство, имот;  храм

É  – (read or à` as an older variant of a “water”)   – като по-старият вариант на а = вода

é-ba-an, é-pa-na  – pair  – двойка, чифт

é-babbar  – (the temple of of the sun-god Utu in Larsa and Sippar) – (храмът на бог–Слънце УТУ в Ларса и Сиппар)

é-bappir (possibly é-lunga in certain contexts)  – brewery  –  пивоварна (фабри

Предишна статия

Шумерски подробен речник. JOHN ALAN HALLORAN.

Следваща статия

ОТВЪД СВЕТЛИНАТА!

Други интересни