ПРЕДСТОИ СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ!

Автор: Няма коментари Сподели:

В проекта за Правилник  за организацията и дейността на  Общинския съвет – Хисаря, неговите комиисии и взаимодействието му с общинската администрация е посочена голямата роля, която има този съвет за развитието на общината.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от жителите в община Хисаря  при условия и по ред, определени от закона.

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването в следните дейности :

1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация

2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места

3. Образованието и младежката политика

4. Здравеопазването

5. Културата и вероизповеданията

6. Благоустрояването и комуналните дейности

7. Социалните услуги

8. Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси

9. Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници

10. Развитието на спорта, отдиха и туризма

11. Сигурността, обществения ред и неприкосновеността на собствеността на гражданите

Спираме до тук, защото Общинският съвет има и други права.

Те са регламентирани от Закона за местното самоуправление и местната власт и всички законови разпоредби.

   Ясно е, че хората, които са съветници,  имат голямата отговорност да вземат решения, които няма да нарушат нито един от принципите, посочени по- горе. 

Така ли ще бъде наистина, ще разберем в процеса на работа на този Общински съвет.

    Обсъждайки правилника, съветниците ще решат кои ще са постоянните комисии, как ще заседават, как ще обсъждат проектите за решения и другите актове. 

В правилника е предвидено да има контрол и  и питане към кмета, ще се определят какви са правата и задълженията на общинския съветник, ще се предложи кметовете и кметските наместници да имат съвещателен глас.

    Коституирането, възнагражденията на съветниците и на председателя на Общинския съвет, международните връзки, ръководството на съвета, политическите представителни групи също ще бъдат обект на обсъждане на предстоящата сесия.

     Когато след миналото заседание написахме предложенията за заплатите на председателя и на съветниците, имаше доста коментари. 

Едни предлагаха да се вслушат в призива на д-р Мутовски и да получават 20 процента от средната брутна заплата. 

 Други искаха съветниците да бъдат с 300 лв., а председателят с 400 лв. 

Трети искаха да се изпълни решението за 360 лв. на съветниците и 900 лв. на председателя. 

Различни са мненията, но какво ще стане, ще решат съветниците.

    Заседанието  ще се проведе на 22 декември от 9 часа в залата на общинската администрация и е отворено за гражданите.

                           

                                                                         Тракийски свят

                                                                                                           

Предишна статия

Парите на корумпираните митничари – в одрински банки!

Следваща статия

КОМИСИИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ПРОЕКТ!

Други интересни