Млади компании ще могат да получат до 200 000 евро субсидии!

Автор: Няма коментари Сподели:

Европейското финансиране за иновации в млади и стартиращи предприятия се очаква да тръгне в началото на следващата година, след като документите по процедурата бяха предложени за обществено обсъждане в края на миналата седмица. 

Фирмите могат да ги разгледат и да направят предложения до 8 януари, а самата схема ще започне след финалното одобрение на документацията от Комитета за наблюдение към оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 (ОПИК).

Финансирането е насочено към всякакви по размер предприятия, които са създадени преди не повече от три години, а целта е да се осигури подкрепа за повишаване иновационната дейност в областите, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Общият бюджет на процедурата е 10 млн. евро.

Приоритетни области

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по ОПИК в частта за технологично развитие и иновации. Процедурата е озаглавена “Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” и трябва да подпомогне компании, създадени през последните три години, в разработването на продукти или процеси в няколко направления в областите на информационните и комуникационните технологии, мехатрониката и чистите технологии, индустрията за здравословен живот и биотехнологиите и новите технологии в креативните и рекреативните индустрии. 

Предложените проекти трябва да доведат до създаване на пазарни предимства и повишаване на конкурентоспособността на фирмите. Срокът им за изпълнение е до 24 месеца.

Предимство ще бъде дадено на проекти, които попадат в приоритетните тематични области според регионалната специализация, заложена в ИСИС. Така например за компаниите в Северозападния регион преференции ще има за всички области без информационни технологии. За фирмите от Югозападния регион пък не се дава приоритет за проекти в областта на мехатрониката и чистите технологии.


Финансиране

Общият размер на помощта по процедурата е 10 млн. евро (19.6 млн. лв.). Компаниите могат да кандидатстват с проекти в размер от 50 000 до 391 166 лв. Максималното финансиране, което могат да получат, е 90% от допустимите разходи по проектите.

До 50% от бюджета на проекта може да се използват за възнаграждения на квалифициран персонал. Такива кадри трябва да работят минимум по 4 часа на ден, а при 8-часов работен ден заплатата им не може да надвишава максималния размер на осигурителния доход, който за тази година е 2600 лв. на месец. 

За покупка на машини и оборудване за изпълнение на проекта могат да се заделят най-много 50 хил. лв. Допуска се активите да бъдат придобити с финансов лизинг, при условие че бъдат купени, докато изтече срокът на проекта. 

Няма да се финансират разходи за машини втора употреба, за строително-монтажни работи и такива, които не са свързани пряко с целта на проекта.

Как ще се оценяват предложенията

Кандидатстването и оценката на проектите ще става изцяло по електронен път. Предложенията ще се оценяват на два етапа. Само тези, които преминат проверката за административно съответствие и допустимост, ще бъдат подложени на техническа и финансова оценка. 

Тя включва и проверка и оценка на реалистичността, ефективността и допустимостта на всички предвидени дейности и разходи, както и проверка на заложените цени за инвестиции в активи.

Най-много точки се дават за иновативен капацитет на екипа – максимум 33, като ключов е опитът му в подобни дейности. Вторият важен критерий, който може да донесе до 32 точки на кандидатите, е иновативност и пазарна приложимост на разработваната иновация. 

По-малко точки носят регионалната специализация, подкрепата за екоиновации, реалистичната оценка на разходите и т.н. Трябва да се има предвид обаче, че проекти, получили 0 точки за новост на разработваната иновация или за реалистичност на разходите, се отхвърлят автоматично.

Максималният брой точки, който може да получи едно проектно предложение, е 85. Всички проекти, получили най-малко 51 точки, се класират в низходящ ред, а финансиране се предлага, докато се покрие бюджетът на процедурата.

Още една процедура до края на годината

Подобна процедура за иновации, но за предприятия с по-стара история се очаква да бъде открита до края на годината. Общественото обсъждане на документите за нея приключи през първата половина на ноември.
Процедурата “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” е насочена към фирми с приключени поне три финансови години, а допустими кандидати са както малките и средните предприятия, така и големите фирми.
Проектите трябва да водят до пазарна реализация на продукт или процес в тематичните области на ИСИС. Общият бюджет е 50 млн. евро (97.8 млн. лв.), а помощта, която могат да получат отделните проекти, е между 100 хил. и 1.5 млн. лв.

http://www.capital.bg/

Предишна статия

Шанс за България и Гърция!/на руски език/

Следваща статия

НЕК продължава да изкупува неефективната енергия на високи цени!

Други интересни