ВЪВ ВТОРНИК ЩЕ ИМА СЕСИЯ - Хисаря

18 Май, 2020
18 коментара

№ 180/12.05.2020 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на редовно заседание на 19.05.2020 год. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

Д Н Е В Е Н Р Е Д : 

1. Докладна записка относно: Общинска програма за Закрила на детето за 2020 г.Докладва: Ангелина Пашова – Директор ДСП – Хисаря 

2. Докладна записка относно: Актуализация на инвестиционната програма за 2020 г. на Община ХисаряДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

3. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря, приета с Решение № 300, взето с Протокол № 32 от 19.03.2013 год. на Общински съвет ХисаряДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

4. Докладна записка относно: Приемане на тарифа за таксите за водовземане от минерална вода от находище на минерална вода „Красново”- № 37, село Красново, община Хисаря, област ПловдивДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

5. Докладна записка относно: Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Хисаря през 2019-та годинаДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

6. Докладна записка относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Хисаря за 2020 г.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

 7. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-301/08.05.2020г. от „НИРА КАПИТАЛ” ООД, ЕИК 204347121, със седалище и адрес на управление град Пловдив, община Пловдив, район Северен, ул. „Драва” № 1, чрез пълномощник Владимир Георгиев ПашалиевДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

8. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 годинаДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

 9. Докладна записка относно: Даване на съгласие Община Хисаря да стартира процедура за предоставяне безвъзмездно за управление на Археологически резерват „Античен град в курорта Хисар“ гр. Хисаря, Община Хисаря, съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

10. Докладна записка относно: Готовността на община Хисаря за летния сезонДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

 11. Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2020 г. на Община ХисаряДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

12. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-91/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУП-Парцеларен план на уличен канал от съществуващ уличен канал до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие за преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

13. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-92/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУП-Парцеларен план на уличен водопровод PE-HD Ф 90 от съществуващ водопровод PE-HD Ф 90 до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие запреработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

14. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-89/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУП-Парцеларен план на кабелна линия 20 kV от нов ЖР стълб № 29А до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие за преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

15. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-Т-87/08.05.2020 г. от Тодор Пенчев Шапков за разрешение на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) – за план-схема и ТИП за трасе за въздушна линия ниско напрежение за захранване на ФЕЦ за производство на ел. енергия в УПИ I-общински, кв. 17, по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

16. Докладна записка относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план и план-схема за обект «Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, Община Хисаря»Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

17. Докладна записка относно: Ремонтно-възстановителни дейности по яз. „Керезлъка“, зем. с. Красново и яз. „Лещака“, зем. с. Кръстевич, Община ХисаряДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

18. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 годинаДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

19. Докладна записка относно: Постъпило предложение от Сдружение „Асоциация за социална, здравна и правна помощ Пловдив”, БУЛСТАТ 177136010, с което се депозира проект на Договор за гражданско дружество и пътна карта във връзка с участие и реализация на община Хисаря в „Програма за възстановяване и устойчив растеж на община Хисаря след covid-19”Докладва: Найден Павлов – председател на Общински съвет – Хисаря20. ПИТАНИЯ / РАЗНИ 

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ 

Председател на Общински съвет – Хисаря 

                                                                                         Тракийски Cвят

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от Ирина
19 Май, 2020 | 08:51
Напиши отговор
Оценка: +7
А най- важното го няма в дневния ред.
Анонимен
#2 от До Ирина
19 Май, 2020 | 12:26
Напиши отговор
Оценка: +3
Кое е най важното?
Анонимен
#3 от Ирина
19 Май, 2020 | 13:50
Напиши отговор
Оценка: +21
Питайте председтелят на УС на МИГ - Хисаря! А може да питате и Емил Нанев, Стоян Члаков, Кирчо Иванов - членове на УС. Не предлагат решение от общината. Ще ви напиша, спокойно!
Анонимен
#4 от До Ирина
19 Май, 2020 | 14:40
Напиши отговор
Оценка: +19
МИГ е под шапката на общинския съвет. Общината кандидатства с проекти като всички останали. Не може община да управляваМИГ.
Анонимен
#5 от вела пеева
20 Май, 2020 | 10:10
Напиши отговор
Оценка: -2  +5
Пашова е миндил на държавна хранилка. Нищо не направи за татко днес детето ни ще закриля. Кифла
Анонимен
#6 от еми
20 Май, 2020 | 21:47
Напиши отговор
Оценка: -1  +8
Мария се отказала от мига и взели Милена. В общи линии.
Анонимен
#7 от do #6
21 Май, 2020 | 08:33
Напиши отговор
Оценка: +4
отговор на #6 »
Мария или Милена - все видни финансистки и с опит...
Анонимен
#8 от До Ирина
21 Май, 2020 | 08:40
Напиши отговор
Оценка: -4  +1
ДФЗ е изпратил писмо до МИГ Хисаря че спира финансирането. Защо не попитате господин Лазаров и госпожа Мустакова.
Анонимен
#9 от Ирина
21 Май, 2020 | 10:47
Напиши отговор
Оценка: -1  +5
Спокойно. Животът се гради на търпението. Всичко ще разберете. На сесията не се помена подобно нещо.
Анонимен
#10 от До Ирина
21 Май, 2020 | 11:35
Напиши отговор
Оценка: -2  
Публикувано е на сайта на МЗГХ.
Анонимен
#11 от Ирина
21 Май, 2020 | 11:58
Напиши отговор
Оценка: +4
Ако ме провокирате, аз не съм онази, която обича да казва:" първи в.... научихме...Аз работя с факти и вярвам на изпълнителния директор, който каза, че няма такова нещо.
Анонимен
#12 от Maria Li
28 Май, 2020 | 09:59
Напиши отговор
Оценка: 0
Hi, How are you doing? I intend to provide you with some amazing blog post ideas for your website. I'll provide you a high-quality article (a Guest post) free of cost and would just need you to backlink me within that article in return. I hope this can benefit both of us. Please let me know if I send over some interesting topic ideas for the guest post? Looking forward to hearing back from you. Regards, Maria Li
Анонимен
#13 от Jameskip
11 Септември, 2020 | 18:13
Напиши отговор
Оценка: 0
https://t.me/XrumerSeo - Трафиковое продвижени https://t.me/XrumerSeo - Article promotion
Анонимен
#14 от Elijahsweer
22 Септември, 2020 | 20:47
Напиши отговор
Оценка: 0
Деятельный бандаж GenuTrain стабилизирует сустав, оказывает анальгетическое воздействие и содействует более восстановления подвижности и быстрой реабилитации колена. Ортез рекомендован для активной помощи коленного сустава, его воздействие проявляется на протяжении перемещений. Наряду с этим создается компрессия и происходит массаж мягких тканей за счет материала анатомической вязки и интегрированной кольцевидной вставки Омега. Заказать со скидкой тут: https://bit.ly/33NnBei
Анонимен
#15 от Lewislog
23 Септември, 2020 | 21:56
Напиши отговор
Оценка: 0
Заявка на кредитную карту 100 дней без % Выгодно приобретай кредитную карту: 500 000 ? лимит по карте Получить карту: https://bit.ly/32MeHhT Наша лучшая кредитная карта: Бесплатная доставка - Оставьте заявку на карту сегодня, и мы бесплатно доставим её уже завтра. Получить карту с выгодой https://bit.ly/32MeHhT
Анонимен
#16 от Howardneodo
25 Септември, 2020 | 13:25
Напиши отговор
Оценка: 0
Увеличьте мощность своих свойств в SEO В течение долгого времени линкбилдинг в SEO остается одним из любимых методов линкбилдинга многих линкбилдеров. Хотя эффективность ссылок SEO уже не такая, как раньше. Если на странице нет ссылочного веса, то исходящие ссылки будут иметь меньшую ценность. Так обстоит дело с алгоритмом Google. Итак, в наши дни, если вы хотите сделать свои ресурсы SEO более функциональными, вам нужно создать для них ссылки. Здесь мы можем помочь вам создать ссылки для ваших сайтов. Ссылки на профили форума - отличный способ предоставить ссылочный вес на ваши ресурсы. Таким образом, ваши ресурсы станут более мощными, а позиция вашего сайта в поисковой выдаче повысится. Обращаться: https://t.me/seo_promo
Анонимен
#17 от Georgegpk
14 Октомври, 2020 | 08:37
Напиши отговор
Оценка: 0
http://bit.ly/3b7S20R Раньше пользователи CryptoTab PRO могли ускорять майнинг токмо быть помощи функции Cloud.Boost. Мы решили начинать дальше и предоставить вам доступ к новейшей опции Super.Boost, чтобы вы зарабатывали больше — и быстрее! Оцените преимущества сверхскоростного майнинга с расширением Super.Boost, доступным в PRO-версии Android приложения. Используйте зараз порядочно ускорений Super.Boost и увеличьте общую скорость майнинга на всех ваших устройствах с включеннойй функцией Cloud.Boost. https://bit.ly/2z8APGJ Примерно, резвость вашего устройства — 100H/s, с Cloud.Boost X10 живость составит уже 1000H/s. А с двумя дополнительными ускорениями Super.Boost +80% и +60% суммарная проворство майнинга довольно равна 2400H/s (1000H/s + 1000H/s*0,8 + 1000H/s*0.6 = 1000 + 800 + 600). Скачай CryptoTab PRO и открой ради себя сверхбыстрый майнинг! https://clck.ru/QAzbS Устанавливая PRO-версию Android-приложения кроме опции Super.Boost, вы также получите расширенный набор функций: Cloud Boost — многократно ускоренный майнинг Занятие SDP: сервер-зависимый майнинг не тратит заряд батареи Резвый доступ к кабинету чтобы хранения и вывода криптовалюты Неограниченное число подключённых удалённых устройств Обновление баланса единожды в 10 минут Безграничный умозаключение средств через 0.00001 BTC Отдельные профили чтобы разных пользователей Защищенный профиль чтобы публичного Wi-Fi Приоритетная техническая поддержка Адаптивная новостная лента Никакой надоедливой рекламы Специальные промо-материалы и распродажи Майнинг для мобильных устройствах опять николи не был таким быстрым! Скачай Android-приложение, включи Cloud.Boost и открой для себя суперскоростной майнинг с функцией Super.Boost. Перейти сообразно ссылке: https://clck.ru/QAzt5 @Crypto_Good
Анонимен
#18 от Georgeezs
14 Октомври, 2020 | 14:32
Напиши отговор
Оценка: 0
 Друзья, недавно я открыл для себя отличный способ заработать! Я пользуюсь им уже несколько недель и результаты меня очень радуют! Я зарабатываю в биткойнах и получаю платежи прямиком на свой кошелек. Скачивайте тут - http://bit.ly/2TPy2dj https://cryptotabbrowser.com/landing/23/5703690 https://clck.ru/QB2Nc
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.