ВЪВ ВТОРНИК ЩЕ ИМА СЕСИЯ - Хисаря

18 Май, 2020
13 коментара

№ 180/12.05.2020 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на редовно заседание на 19.05.2020 год. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

Д Н Е В Е Н Р Е Д : 

1. Докладна записка относно: Общинска програма за Закрила на детето за 2020 г.Докладва: Ангелина Пашова – Директор ДСП – Хисаря 

2. Докладна записка относно: Актуализация на инвестиционната програма за 2020 г. на Община ХисаряДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

3. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря, приета с Решение № 300, взето с Протокол № 32 от 19.03.2013 год. на Общински съвет ХисаряДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

4. Докладна записка относно: Приемане на тарифа за таксите за водовземане от минерална вода от находище на минерална вода „Красново”- № 37, село Красново, община Хисаря, област ПловдивДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

5. Докладна записка относно: Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Хисаря през 2019-та годинаДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

6. Докладна записка относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Хисаря за 2020 г.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

 7. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-301/08.05.2020г. от „НИРА КАПИТАЛ” ООД, ЕИК 204347121, със седалище и адрес на управление град Пловдив, община Пловдив, район Северен, ул. „Драва” № 1, чрез пълномощник Владимир Георгиев ПашалиевДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

8. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 годинаДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

 9. Докладна записка относно: Даване на съгласие Община Хисаря да стартира процедура за предоставяне безвъзмездно за управление на Археологически резерват „Античен град в курорта Хисар“ гр. Хисаря, Община Хисаря, съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

10. Докладна записка относно: Готовността на община Хисаря за летния сезонДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

 11. Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2020 г. на Община ХисаряДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

12. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-91/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУП-Парцеларен план на уличен канал от съществуващ уличен канал до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие за преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

13. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-92/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУП-Парцеларен план на уличен водопровод PE-HD Ф 90 от съществуващ водопровод PE-HD Ф 90 до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие запреработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

14. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-89/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУП-Парцеларен план на кабелна линия 20 kV от нов ЖР стълб № 29А до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие за преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

15. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-Т-87/08.05.2020 г. от Тодор Пенчев Шапков за разрешение на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) – за план-схема и ТИП за трасе за въздушна линия ниско напрежение за захранване на ФЕЦ за производство на ел. енергия в УПИ I-общински, кв. 17, по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив.Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

16. Докладна записка относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план и план-схема за обект «Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, Община Хисаря»Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

17. Докладна записка относно: Ремонтно-възстановителни дейности по яз. „Керезлъка“, зем. с. Красново и яз. „Лещака“, зем. с. Кръстевич, Община ХисаряДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 

18. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 годинаДокладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

19. Докладна записка относно: Постъпило предложение от Сдружение „Асоциация за социална, здравна и правна помощ Пловдив”, БУЛСТАТ 177136010, с което се депозира проект на Договор за гражданско дружество и пътна карта във връзка с участие и реализация на община Хисаря в „Програма за възстановяване и устойчив растеж на община Хисаря след covid-19”Докладва: Найден Павлов – председател на Общински съвет – Хисаря20. ПИТАНИЯ / РАЗНИ 

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ 

Председател на Общински съвет – Хисаря 

                                                                                         Тракийски Cвят

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от Ирина
19 Май, 2020 | 08:51
Напиши отговор
Оценка: +7
А най- важното го няма в дневния ред.
Анонимен
#2 от До Ирина
19 Май, 2020 | 12:26
Напиши отговор
Оценка: +3
Кое е най важното?
Анонимен
#3 от Ирина
19 Май, 2020 | 13:50
Напиши отговор
Оценка: +21
Питайте председтелят на УС на МИГ - Хисаря! А може да питате и Емил Нанев, Стоян Члаков, Кирчо Иванов - членове на УС. Не предлагат решение от общината. Ще ви напиша, спокойно!
Анонимен
#4 от До Ирина
19 Май, 2020 | 14:40
Напиши отговор
Оценка: +19
МИГ е под шапката на общинския съвет. Общината кандидатства с проекти като всички останали. Не може община да управляваМИГ.
Анонимен
#5 от вела пеева
20 Май, 2020 | 10:10
Напиши отговор
Оценка: -2  +4
Пашова е миндил на държавна хранилка. Нищо не направи за татко днес детето ни ще закриля. Кифла
Анонимен
#6 от еми
20 Май, 2020 | 21:47
Напиши отговор
Оценка: -1  +3
Мария се отказала от мига и взели Милена. В общи линии.
Анонимен
#7 от do #6
21 Май, 2020 | 08:33
Напиши отговор
Оценка: +4
отговор на #6 »
Мария или Милена - все видни финансистки и с опит...
Анонимен
#8 от До Ирина
21 Май, 2020 | 08:40
Напиши отговор
Оценка: -4  +1
ДФЗ е изпратил писмо до МИГ Хисаря че спира финансирането. Защо не попитате господин Лазаров и госпожа Мустакова.
Анонимен
#9 от Ирина
21 Май, 2020 | 10:47
Напиши отговор
Оценка: -1  +5
Спокойно. Животът се гради на търпението. Всичко ще разберете. На сесията не се помена подобно нещо.
Анонимен
#10 от До Ирина
21 Май, 2020 | 11:35
Напиши отговор
Оценка: -2  
Публикувано е на сайта на МЗГХ.
Анонимен
#11 от Ирина
21 Май, 2020 | 11:58
Напиши отговор
Оценка: +4
Ако ме провокирате, аз не съм онази, която обича да казва:" първи в.... научихме...Аз работя с факти и вярвам на изпълнителния директор, който каза, че няма такова нещо.
Анонимен
#12 от Maria Li
28 Май, 2020 | 09:59
Напиши отговор
Оценка: 0
Hi, How are you doing? I intend to provide you with some amazing blog post ideas for your website. I'll provide you a high-quality article (a Guest post) free of cost and would just need you to backlink me within that article in return. I hope this can benefit both of us. Please let me know if I send over some interesting topic ideas for the guest post? Looking forward to hearing back from you. Regards, Maria Li
Анонимен
#13 от Eric Jones
29 Май, 2020 | 10:18
Напиши отговор
Оценка: 0
Hey, my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at trakiaworld.com. - They hang out for a minute to check it out. “I’m interested… but… maybe…” - And then they hit the back button and check out the other search results instead. - Bottom line – you got an eyeball, but nothing else to show for it. - There they go. This isn’t really your fault – it happens a LOT – studies show 7 out of 10 visitors to any site disappear without leaving a trace. But you CAN fix that. Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know right then and there – enabling you to call that lead while they’re literally looking over your site. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. Time is money when it comes to connecting with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better! Plus, now that you have their phone number, with our new SMS Text With Lead feature you can automatically start a text (SMS) conversation… so even if you don’t close a deal then, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. Strong stuff. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitor.com/unsubscribe.aspx?d=trakiaworld.com
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.