ПАЗЕТЕ ЗЕМИТЕ СИ, ТЪРСЕТЕ ПРАВАТА СИ!

19 Юли, 2018
20 коментара

       Както се случва в нашата страна, винаги има интереси, които ръководят нашите народни избраници. И така, по предложение на някой от тях се допълва в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, че за да не бъде земята пустееща, се представя за ползване от трети лица.

Затова ето какво трябва да направите:

    Всеки собственик на земеделска земя подава в Общинската служба „Земеделие”, в зависимост от това къде е земята му, декларация, в която посочва формата на стопанисване и начинa на трайно ползване на притежаваната от него земеделска земя. Ако собствениците са няколко, достатъчно е единият да подаде такава декларация. В закона е предвидено и представяне на копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята в Общинската служба „Земеделие”, в случай че има сключени такива.

    Декларацията, както и приложените към нея документи, се подават преди започването на следващата стопанска година, а именно до 31 юли. Декларацията е по образец, подава се  до Общинска служба „Земеделие” според това къде е имотът –пример: Калояново, Хисаря, Горна Оряховица,  Карлово и т. н. Ако вашата земя е в село Старосел, вие подавате декларацията си в Хисаря, ако е в село Сухозем, вие подавате декларацията си в Калояново. Този пример ще ви помогне да се ориентирате. Не е необходимо да подавате декларация за всяка календарна година, ако имате договор за наем или аренда и е представен в Общинската служба „Земеделие”.

Ако собственикът не е декларирал притежаваната от него земеделска земя, или за нея не е сключен договор за аренда, то тя се превръща в “имот – бяло петно”.

Възможността за превръщане на земеделската земя в „бяло петно“ е уредена в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който предвижда, че“площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им почл. 37б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.”

Разговоряхме със селскостопански предприемачи, които твърдят, че законът е направен така, че да може да се заграбва земята на собствениците.

Така че, ако собственикът на земеделска земя не подаде такава декларация до 31 юли, или не изрази изричното си желание притежаваната от него земя да не се включва в масив за ползване, то тя може да бъде разпределена за ползване от други ползватели на земеделски земи. Можете да проверите това в Общинската служба „Земеделие”, където се води регистър. Там, в тази служба трябва да бъдат залепени за сведение ортофото-карти. Но нашето проучване показа, че в „Общинска служба „Земеделие” – Хисаря има такива, но те не са актуализирани с новото самолетно заснемане. Трябва да знаете, че  вашата земя, която е станала „бяло петно”, се разпределя на ползвателите на масиви със заповед на директора на Областна служба по земеделие.

Заповедта се издава конкретно за всяка отделна стопанска година, като стопанската година се различава от календарната и представлява времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.

Заповедта се обявява в кметството, в чийто район попада земеделската земя, както и в сградата на Общинска служба  „Земеделие”. Публикува се и на интернет страницата на общината, а също и на съответната Областна дирекция “Земеделие” в срок до 10 октомври. Така трябва.

   Как стават далаверите с „белите петна”? Предприемачи, които се занимават със селско стопанство, разказват, че може определен председател на кооперация, например, да отиде в Общинска служба „Земеделие” и казва да му признаят едногодишен договор, за да не плаща за „бели петна”. Защото едногодишният договор не се заверява от кмета на общината и от нотариус. Така собственикът на земя не получава нищо. Освен това, предприемачи разказаха, че може да бъде изваден констативен акт с трима свидетели, които да докажат, че примерно, ако собственикът на земя е починал, няма наследници, или те живеят в чужбина, но не се интерисуват от земите си, по този начин този селскостопански бизнесмен става собственик на земята. Знаем името на адвоката в Пловдив, който прави подобни сделки. Но това ни кара да разсъждаваме, че не може „крадецът” да няма връзка с ГРАО, чийто служители да му дават информация.

    И сега нещо, което малко собственици знаят. Ако вашата земя е „бяло петно”, ползвателят на имота ви трябва да ви заплати рента. За да получите парите, подавате заявление по образец и банкова сметка, по която да ви бъдат преведени парите. Общинска служба „Земеделие” служебно изпраща вашето заявление до областта. Ползвателят трябва да преведе парите в Областна управа – Пловдив, говорим за общините, които са към тази област. Ако ползвателите са пропуснали да заплатят на собствениците ползваните от тях земи, директорът на Областна служба „Земеделие” издава заповед за заплащане на трикратния размер за средното годишно рентно плащане на землището. И още нещо. Сумите за „белите петна” са депизитни и се изплащат в десет годишен срок на собствениците от Областна дирекция „Земеделие”.

     А знаете ли как „белите петна” се разпледелят между арендаторите? И за това се срещнахме с арендатори. Те се договарят по между си коя част от земята в коя територия да влезе и кой ще я обработва.

     Ако собственикът не желае да обработва земеделската си земя, но предпочита и да избегне обработката на земята му от различни ползватели през стопанските години, той има възможност  да сключи договор за аренда с избран от него арендатор. Договорът се предоставя в Общинската служба „Земеделие”, в чийто район попада поземления имот и се  вписва по партидата на имота в Агенция по вписванията – Имотен регистър.

Ако стопанинът не открие земята си като „бяло петно”, прави се нотариална покана до деловодството или до председателя на кооперацията, в която е земята му, и ги кани за разваляне на договора. Член - кооператорите могат да го развалят, ако е безсрочен и да си вземат дяловете. Ако не са член- кооператори, с нотариална покана могат да си развалят договора – научихме от големи арендатори.

     С всичко, което ви разказахме след консултации с Областна управа, с адвокати и арендатори, ние искаме да ви помогнем да запазите вашите земи. Така че тръгвайте към Общинска служба „Земеделие”, за да проверите какво става с имотите ви! Четете внимателно и не позволявайте да ви измамят!

                 

СРОКОВЕ

ВИД И НОРМАТИВЕН АКТ

СЛУЖБА

СРОК

1.

Регистриране на правно основание

ОСЗ

31 ЮЛИ-ДЕКЛАРАЦИИ

15 ФЕВРУАРИ - АКТУАЛИЗАЦИЯ

2.

Регистрация на земеделските производители –Наредба № 3/1999г.

ОСЗ

1 ОКТОМВРИ -

31 МАЙ

3.

Актуализиране регистъра на животните – Наредба № 5 /2009г.

БАБХ/РВМС

ДО 28 ФЕВРУАРИ

4.

Регистрация на заявления за подпомагане - Наредба № 5 /2009г. (ИСАК)

ОСЗ

1 МАРТ- 15 МАЙ/ 9 ЮНИ

5.

Подаване на декларация от собствениците на земеделска земя - чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ

ОСЗ

ДО 31 ЮЛИ

6.

Подаване на декларация от ползвателите - чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ

ОСЗ

ДО 31 ЮЛИ

7.

Заявление за участие в споразумение чл. 37, ал.3 от ЗСПЗЗ

ОСЗ

ДО 31 ЮЛИ

8.

Подаване на декларация за произведено количество винено грозде

ИАЛВ

ДО 15 ЯНУАРИ

                                     

                                                                                    Тракийски Cвят

    

ЕТИКЕТИ: България.;

Коментари

Анонимен
#1 от Комунист
20 Юли, 2018 | 09:27
Напиши отговор
Оценка: +15
Колелото се върти.Закона за земята търпи изменения всяка година в полза на зърнопроизводителите и арендаторите.Правилото :ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е НЕПРИКОСНОВЕНА е само в Америка. Така собствениците на земя се явяват гонещи,а заспалите и нехаещи за земята си ще останат без нея.Чрез един бивш министър и лобита в парламента закона се изменя така, че едни да богатеят на гърба на другите, докато им вземат земята.Но крадците да не забравят че закона ще ги пази докато има храна за гладните.Следващото е известно на всички от близката история.
Анонимен
#2 от селянка от карловско
20 Юли, 2018 | 14:27
Напиши отговор
Оценка: +17
В нашето село един от Хисар е завладял всичко и ни дава по 40 кг. жито на декар. И хората се боят и никой нищо не смее да прави. той тоя и крави има, ама разправят, че заради парите от фонда ги пишел много, а те са 27 на брой. Какво да правим като поземлената комисия е начело с бившата кметица на Хисар.
Анонимен
#3 от Петро
20 Юли, 2018 | 14:36
Напиши отговор
Оценка: +15
Имам земя в община Марица и три години ми беше заграбена като бяло петно и не получих нищо. Арендаторът отговаряше, че рента за мен няма. Така си мина времето, докато вървях да се оправям и накрая разбрах, че я няма в кадастъра моята земя, затова оня си я използвал като негова. Дадох сума ти пари да се оправя. Такива неща стават в тази държава. Всички са на синджир марка.
Анонимен
#4 от Ангел Данчевски
20 Юли, 2018 | 19:13
Напиши отговор
Оценка: +12
Тоя от хисаря Тачо по опасен от Гробара
Анонимен
#5 от Минчо Лаловски
20 Юли, 2018 | 19:14
Напиши отговор
Оценка: -2  +10
Тачо е милионер
Анонимен
#6 от Н.П.
20 Юли, 2018 | 22:28
Напиши отговор
Оценка: +9
Абе да не говорите за Ст. Ст. Той се е заплел и в нашето село, ма ще видим до къде ще стигне
Анонимен
#7 от Тано Тинтиков
21 Юли, 2018 | 01:26
Напиши отговор
Оценка: -1  +7
Стоян Стехов ще стигне до още милиони
Анонимен
#8 от РУСИЯ
21 Юли, 2018 | 09:50
Напиши отговор
Оценка: -1  +12
отговор на #7 »
Какво значение имат милионите,когато имаш нужда от фистинг,за да се почустваш,че си жив.
Анонимен
#9 от Манка
21 Юли, 2018 | 14:32
Напиши отговор
Оценка: +9
Нищо не значат милионите, когато започнат разследванията. Те идат и то не от приятелите от Пловдив.
Анонимен
#10 от Вълко Сакутов
21 Юли, 2018 | 20:14
Напиши отговор
Оценка: -6  +2
Тачо има хора в София недосигаем е ,бедняците му завиждат има бедни много богатите са малко ,такчва е истината
Анонимен
#11 от ЖЖЖЖЖЖЖ
21 Юли, 2018 | 20:47
Напиши отговор
Оценка: -1  +6
Ей така като почнете да превъзнасяте някой, който няма качества, а е обигран в игри, лошо ми става. Стига, де, погледнете около такива, вижте кой спира с тях, кой ги зачита, па тогава дрънкайте.
Анонимен
#12 от Ми да
21 Юли, 2018 | 22:22
Напиши отговор
Оценка: +8
Такива като калинката и двамата баш тарикати
Анонимен
#13 от Иван Др.
22 Юли, 2018 | 07:43
Напиши отговор
Оценка: +6
Добре че прочетох това. Отидох в службата, няма ми я земята.ще ги гоня докрай, но дядо земята ще си взема
Анонимен
#14 от Господари на ефира
26 Юли, 2018 | 20:03
Напиши отговор
Оценка: +3
От началото на новия програмен период 2014-2020 г. до момента земеделските стопани са получили общо 4 750 251 032 лева по схемите и мерките на директните плащания. Това съобщи изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция Живко Живков по време на Шестата национална среща на земеделските производители в Златни пясъци. За Кампания 2015 са кандидатствали 114 716 земеделски стопани по 24 схеми и мерки от директните плащания. Общата разплатена сума в размер на 1 997 612 549 лв., което представлява средно 94.46 % от бюджета за кампанията. Към нея влизат и 268 млн. лв., преведени за агроекологични плащания, подчерта Живков. За Кампания 2016 са подадени 114 548 заявления за подпомагане по 28 схеми и мерки, прилагани от дирекция „Директни плащания“. Общата оторизирана сума е в размер на 1 958 485 639 лв. което представлява средно 93.82 % от бюджета (включително и 83 млн. лева за агроекологични плащания). В Разплащателната агенция за Кампания 2017 г. са внесени 113 682 заявления за компенсаторни плащания. Към момента по 11 от схемите са изплатени общо 785 152 844 лв., което представлява средно 82.58 % от бюджета, каза изпълнителният директор на фонда.
Анонимен
#15 от Господари на ефира
26 Юли, 2018 | 20:04
Напиши отговор
Оценка: -1  +3
Ето какви пари печелят от субсидии от вашите земи ! Агрокомерс 98 - 4 760 122 лв. ЗК Момина баня Величка - 445 023 лв. Ат. Куковски - 134 134 лв. Иванка Куковскa - 190 438 лв. Тотка Куковска - 151 950 лв. Михаела Борукова - 132 183 лв.
Анонимен
#16 от Господари на ефира
26 Юли, 2018 | 20:05
Напиши отговор
Оценка: -2  +3
Петко Кисьов - 163 141 лв. Атанас Кисьов - 169 740 лв. Диляна Богданова - 115 672 лв. Стефан Богданов - 93 083 лв.
Анонимен
#17 от Господари на ефира
26 Юли, 2018 | 20:06
Напиши отговор
Оценка: -1  +3
Стоян Стехов - 313 940 лв. Генка Стехова - 106 504 лв. Кольо Стехов - 135 404 лв. Иван Стехов - 171 762 лв. Агро Тач ООД - 142 917 лв. Иванка Гоцева - 104 986 лв. Виделина Попова - 111 053 лв. Юлиан Велков - 117 200 лв.
Анонимен
#18 от Господари на ефира
26 Юли, 2018 | 20:06
Напиши отговор
Оценка: -1  +3
Стоян Бонев - 828 060 Стела Бонева - 153 063 Иванка Корджакова - 132 727 лв. Димитър Корджаков – 70 439 лв. Николай Бегов - 109 722 лв.
Анонимен
#19 от Господари на ефира
26 Юли, 2018 | 20:07
Напиши отговор
Оценка: -1  +2
Стоян Христев - 168 501 лв. Гана Христева - 122 227 лв. Николай Сираков - 143 367 лв.
Анонимен
#20 от Господари на ефира
26 Юли, 2018 | 20:07
Напиши отговор
Оценка: -1  +3
Ивелина Стехова - 158 530 лв. Екатерина Бадова - 40 342 лв.(Предполагам , че е от Миромир на Стоян Бонев) Иван Иванов - 30 652 лв. Борислав Върбанов - 81 364 лв.(човек на Калинките) Атанаска Петрова - 11 844 лв. Сптравка „фонд Земеделие” И още много знайни и незнайни поставени лица !
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.