ГЛАВАТА НА НИКОЛА ПИРЯНКОВ Е НА РАМЕНЕТЕ МУ

22 Март, 2018
7 коментара

    Някой беше писал,  че взели главата на председателя на земеделската кооперация „ПРОГРЕС” в Старо Железаре – Никола Пирянков. 

   Няма такова нещо. Главата му е на раменете, защото просто няма все още признат нов председател.

     В съда е подадена искова молба от член - кооператор за отмяна на решението на общото събрание на член- кооператорите на старожелезарската земеделска кооперация, взето на 18 февруари 2018 година за освобождаване на председателя – Никола Пирянков, членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет и избор на нов председател, нов състав на Управителния съвет и на Контролен съвет.

     Пловдивският окръжен съд – търговско отделение с председател Таня Георгиева проведе закрито заседание и установи, че е предявен иск за отмяна на решението, чийто вписване е заявено пред Агенция по вписванията. Налице са предпоставки за спиране на регистърното производство.

                                           Затова съдът ОПРЕДЕЛИ:

Спира регистърното производство по заявление № 20180222162326  пред  Агенцията по вписванията – търговски регистър за вписване промени в обстоятелствата по партида на земеделска кооперация „ПРОГРЕС”- Старо Железаре до приключването на влязъл в сила съдебен акт на произвоството по предявената  пред Пловдивския районен съд искова молба от 27 февруари 2018 година.

Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативния съд  - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.

Препис от определението да се изпрати на Агенцията по вписванията – търговски регистър за сведение и изпълнение.

   Решението се обжалва от отсрещната страна.

                              ОЩЕ ЗА СТОПАНСКИЯ ДВОР В СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ

    Няколко месеца, преди да напусне кметския стол на община Хисаря, инж. Пенка Ганева внася докладна за „АГРОКОМЕРС 98””. Председателят на кооперацията вече е подал  заявление на 26 февруари 2015 година, което трябва да мине през заседание на Общинския съвет. Тъй като хората от кооперацията бързат, а сесия ще има към 20 март, председателят на Общинския съвет - Пено Бойновски   насрочва заседание спешно. Само  че не в залата на общинската администрация, а прави списък на съветниците и  eдин човек тръгва от къща на къща, за да се подпишат, че са съгласни с докладната на Пенка Ганева. А в  нея се иска допускане, проучване и проектиране на комплексен проект в стопанския двор на Старо Железаре – ПИ № 711001.

 „АГРОКОМЕРС 98” вече са се сдобили с констативен нотариален акт за трите сгради, построени в държавен поземлен имот № 711001, за който имот пише, че е собственост на Министерството на земеделието и храните.  Те искат да си построят складова база за селскостопанска продукция. Както виждате от приложеното по- долу решение, подписали са се тези, които са потърсени, и решението е взето. Нищо странно до тук. „АГРОКОМЕРС 98” не са единствените, на които се дава разрешение за ПУП.

    До  датата на сесията – 6 март 2015 година „АГРОКОМЕРС 98” вече са  питали в Областната служба „Земеделие”- Пловдив  дали сградите в стопанския двор на  Старо Железаре  са държавна собственост и от там им  отговарят, че не са държавна собственост, но парцелът върху който са изградени, е държавен. Имат служебна бележка с изходящ номер от

 7.08. 2012 година и двадесет дни след това се снабдяват с констативния нотариален акт, вписан в Служба по вписванията още същия ден. За да извадят този нотариален акт, представят няколко документа. Два документа правят впечатление. Единият е за данъчната оценка на трите сгради в стопанския двор- масивна стопанска сграда „Хамбар”, метален навес и навес с дървени подпори. Имаме номера на удостоверението  и датата на издаване от община Хисаря. Пита се кой даде удостоверение за данъчна оценка на „АГРОКОМЕРС 98”, без тя да е собственик? Все още собственик, според датата на издаване,е  кооперация  “ПРОГРЕС” – Старо Железаре. Има и едно удостоверение от община Хисаря, издадено десет дни преди да бъде съставен нотариалния акт. Какво пише в него? Търсим отговор от общината.

    Въпросът е какво се е случило, та след бързо насрочената сесия спират действията в стопанския двор. Защото чак на следващата година – 2016 Никола Пирянков подава искова молба да си търси имотите. Делото на кооперация „Прогрес”  срещу „Агрокомерс 98” е гражданско и  е с № 2016.

                                                     Р Е Ш Е Н И Е № 674

Взето срещу ПОДПИС с  Протокол № 74 от Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област на 06.03. 2015 год.

Относно: точка „Втора” - Заявление вх. № 39-00-9 от 26.02.2015 г. от Кооперация “АГРОКОМЕРС-98”, за произнасяне по допускане, проучване и проектиране на Комплексен проект по член 150 от ЗУТ за ПИ № 711001 по КВС на с.Старо Железаре, общ. Хисаря - Стопански двор, за нуждите на Складова база за селскостопанска продукция - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 3 от Правилника за дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет гр. Хисаря

                                                         Р Е Ш И :

1.На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с Заявление вх. 39-00-9 от 26.02.2015 г. от Кооперация “АГРОКОМЕРС-98”, за произнасяне по допускане, проучване и проектиране на Комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ за ПИ № 711001 по КВС на с. Старо Железаре, общ. Хисаря - Стопански двор, за нуждите на Складова база за селскостопанска продукция.

 2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава на Кооперация “АГРОКОМЕРС-98” да изработи Комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ за ПИ № 711001 по КВС на с. Старо Железаре, общ. Хисаря - Стопански двор, за нуждите на Складова база за селскостопанска продукция, съгласно приложение.

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти ,Общински съвет намира решението за целесъобразно.

 Общ брой общински съветници – 17 - “за” – 14 Подписали – 14 - “против” – няма Гласували – 14 - “въздържали се” – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,

 СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: /Нено Жутев/

                                                                  

                                                                                     Тракийски Cвят

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от фамилна черта на Мустакови
22 Март, 2018 | 23:13
Напиши отговор
Оценка: +11
Калинките ги карат на конвейр. След като сложиха Марийка Мустакова за председател на МИГ-Хисар ,защо пък и нейния братовчед да не бъде председател на ЗК-Прогрес.И на двамата ролите ще са да духат и да лижат.......Селски нрави. Селски глави.
Анонимен
#2 от нека калiнкiте клатят старожелезарцi....
23 Март, 2018 | 14:03
Напиши отговор
Оценка: +7
кой каквото сам сi направi,нiкой друг не може да му го направi...
Анонимен
#3 от 99999999999999999999
23 Март, 2018 | 19:14
Напиши отговор
Оценка: +5
А така, сега г-н Мустаков какво ще прави? нито е председател, нито не е председател. Върви дело и не може да предприема никакви действия. А пролетнва сеитба се е задала....
Анонимен
#4 от прокуратор
23 Март, 2018 | 20:21
Напиши отговор
Оценка: +9
Искам да добавя, че след като калинките изработват констативката по давностно владение повече от 10 години, успели да излъжат Минестерството на Земеделието, да свикат комисия и да им продадат държавна земя от 6,2 декара на стопанския двор Старо Железаре,като тук трябва да припомня, че това се случва по времето на служебното правителство на Росен Плевнелиев-2014г и министър на вътрешните работи е Йордан Бакалов,министър на МЗХ е Васил Грудев, а директор дирекция комасация в МЗХ е Стилян Митев, сега подсъдим с обвинение като длъжностно лице и директор на служба ЗЕМЕДЕЛИЕ гр Добрич, които с цел облага е раздавал плажната ивица на плажа в Кранево на МИТЕВ-ЕООД собственост на баща му,като с това е обогатил себе си и фирмите на семейството.Извършили всички тези ходове безнаказано се стига до решение на Общински съвет- Хисаря, взето с ПОДПИСКА 2015 г при Пена Ганева за разрешаване на изработване на комплексен проект ПУП ПРЗ върху имот 711001 с площ 6,2 дка по КВС на землище с Старо Железаре за складова дейност.Питам къде е онзи полицаи с белезите и неговият шеф на РУП Хисар да се самосезират и извършат има ли лъжи свидетели при изработването на констативката и документна измама.Тези нагалци са навързали служители, министри, всички в лайната и сега всички ги прикриват. Хайде господа прокурори действайте!!!! Вземете пример от Специализираното звено-АНТИКОРУПЦИЯ-СГП поле за изява бол.
Анонимен
#5 от АПЕЛ
23 Март, 2018 | 21:11
Напиши отговор
Оценка: +7
ХОРА...НЕ БЪДЕТЕ СЛЕПИ ОффЦИ..ИДЕТЕ ДО НАЙ-БЛИЗКИЯ ОФИС НА ЗЕМЕДЕЛСКА СЛУЖБА ИЛИ ДО НАЙ-БЛИЗКАТА ОБЩИНСКА СЛУЖБА...ОСОБЕНО ТЕЗИ НАСЛЕДНИЦИ ОТ ГРАДОВЕТЕ...ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ „ЧЕ ЗЕМИТЕ ВИ СА ВЕЧЕ В ДРУГИ ВЛАДЕНИЯ ИЛИ ПРОСТО ОТКРАДНАТИ......Спите ли още, Охлювиииииии.........??????
Анонимен
#6 от аман от Бакала
23 Март, 2018 | 21:39
Напиши отговор
Оценка: +9
Пак ли Асеновградския мангал, още пазя благодарственото му писмо към Дългополските цигани, че му помогнаха да стане депутат с техните гласове.Боята доста му помогна.
Анонимен
#7 от мангал от Станимака
23 Март, 2018 | 21:50
Напиши отговор
Оценка: +8
Ава,бачо,тва да ней оня чернио плешок,дет са говори,чей баш чорбаджията на хотел Калинка„ва...а го ибЪ...
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.