КНИГИ И УЧЕБНИЦИ от Учителя ПЕТЪР ДЪНОВ

Автор: Няма коментари Сподели:

Приятели, препращам ви изключително издържан юридически текст за отказ от носене на маски и тестване за covid-19, изготвен от мнооого качествени приятели- юристи/ цивилисти/.

Oтказ от носене на маска и тестване за covid-19

Долуподписаният: …………………………………………………………………………………………………………………………. във връзка с пандемията от covid-19, заявявам отказа си върху мен да се извършват медицински интервенции, включително носене на маска и вземане на проба за тест за covid-19, без моето изречно писмено информирано съгласие! Евентуалното по-късно тестване и поставяне на маска, ще бъде обсъдено и решено съвместно с личния лекар. Желанието ми е съобразено със следните закони и нормативни актове: 


1. Закон за здравето: Чл. 87. (1) Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента. Чл. 90 (1) Пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител или лицето по чл. 162, ал. 3, може да откаже по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност. Вземането на проба и поставянето на маска е „медицинска дейност“ по смисъла на чл. 87 от Закона за здравето и спада към “други диагностични и терапевтични методи” по смисъла на чл. 89, както и съгласно определението в §1 т. 3 от Допълнителните разпоредби. От това следва, че преди вземането на проба, трябва да ни бъде предоставено информирано съгласие в писмена форма, което съгласие, съгласно чл. 90 от същия закон, може да бъде оттеглено по всяко време. Чл. 63. (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) (9) Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 4 и 7, като средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.

2. Конституция на Република България, Проект: 654-01-58/20.04.2016 г: Глава първа.

ОГРАНИЧАВАНЕ НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО 

Чл. 1. Този закон урежда ограничаването на носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето. 

Чл. 2. (1) На публични места на територията на Република България не се допуска носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето. (2) Публично място по смисъла на ал. 1 е всяко обществено достъпно място на територията на Република България. 

Чл. 3. Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 не се прилага: 1. ако носенето на облеклото се налага: а) по здравословни причини; б) от характера на упражняваната професия; в) в рамките на спортни, културни, образователни или други подобни прояви, когато се носи от участниците в тях и е с временен характер; 2. в молитвените домове на регистрираните вероизповедания; 3. когато със закон е установено друго. 

Чл. 4. (1) Облекло, прикриващо или скриващо лицето, са плътни или полупрозрачни дрехи, покривала, наметала, мрежести платки, маски или други подобни елементи, които прикриват частично или скриват напълно лицето. (2) Лицето е прикрито частично при носенето на облекло, с което са закрити устата, носът или очите. (3) Лицето е скрито напълно при носенето на облекло за цялостно закриване на лицето. Тази ми позиция се подкрепя и от следните международни нормативни актове:

3. Конвенция за защита правата на човека и човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината (ратифицирана от Р. България и със статут на закон): 

Чл. 2. Интересът и благото на човека имат преимущество над интереса на обществото или този на науката. 

Чл.5. Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент. 

Чл.6 т.2. Когато според закона непълнолетно лице е неспособно да даде съгласието си за дадена интервенция, тя не може да бъде извършена без разрешението на посочения от закона негов представител, власт, лице или инстанция…. 

Според чл. 5 ал. 4 от Конституцията на Р. Бъгария, влезлите в сила международни актове имат предимство пред тези норми на вътрешното право, които им противоречат. 4. Универсална декларация за биоетика и човешки права на ЮНЕСКО: 

Чл. 6. ал. 1 Всички превантивни, диагностични и терапевтични медицински интервенции се извършват само с предваритено свободно дадено информирано съгласие на лицето, основано на адекватна информация. Съгласието може да се оттегли по всяко време и по всякаква причина, без негативни последици за лицето и без предразсъдъци към него. 

Чл. 5. Свободата на лицата да вземат сами решения и да носят отговорност за тези решения, зачитайки свободата на другите, трябва да се уважава. България като член на ЮНЕСКО е длъжна да вземе предвид тази Декларация. 

Поради гореизброените факти ОТКАЗВАМ да нося маска и бъда тестван за covid-19.

                                  А ето и какво сътвориха друга група приятели:

Публикувам СТИКЕР, който ще поръчаме днес, относно: ЗАКОН за ЗАБРАНА НА МАСКИТЕ Обн. ДВ. бр.80 от 11 Октомври 2016г. : 

 “Чл. 2. (1) На публични места на територията на Република България не се допуска носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето. Чл. 6. (1) Който на публично място носи облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето, се наказва със:1. глоба в размер на 200 лв. – за първо нарушение”

Стикерът ще бъде на самозалепваща хартия, ще се разпространява БЕЗПЛАТНО. Стикерът ще се лепи на подходящи места по кръстовища и обществено достъпни места.

Носете стикера в себе си, показвайте го на ХОРА И ПОЛИЦАИ, които искат да ви правят АКТОВЕ.

                         Заявки за получаване ще приемаме на вайбър 0888710202 

 При желание, средства и възможности, може да НИ ПОДПОМОГНЕТЕ със средства за издаване на КНИГИ И УЧЕБНИЦИ от Учителя ПЕТЪР ДЪНОВ.

                                  Сметката за набиране на средства по банка е:

BG35 UBBS 8002 1097 6706 40 Любомир Мулетаров. IBAN: UBBSBGSF

Средства чрез ЕКОНТ – София улица Мадара, Любомир Мулетаров телефон 0888710202

Сметка в ИЗИПЕЙ BIC& BGSPYBGS1 BG95 ESPY 2205 4204 3816 2280 Любомир Мулетаров

Всички томове и книги на Учителя книгата ще се разпространяват безплатно.

За уточняващи въпроси и отговори моля позвънете 0888710202 

                                                                                                                Любомир Мулетаров

Предишна статия

ИЗБОРИ ПО АМЕРИКАНСКИ

Следваща статия

Созвездия передают помощь человечеству и призывают к духовной свободе

Други интересни