СЕПТЕМВРИЙСКАТАТА СЕСИЯ В ХИСАРЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на редовно заседание на 08.09.2020 год. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Докладна записка относно: Подготовката на Четвъртото общо събрание на Асоциация общински гори (АОГ) и избор на упълномощен представител и заместник на Община Хисаря, които да я представляват в Асоциацията.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

2. Докладна записка относно: Заявление вх. № 93-00-148/17.07.2020 г. от инж. Пенка Ганева – Кмет на Община Хисаря, за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ за част от квартал  97 по КРП на с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив.

     Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

3. Докладна записка относно: Готовността на Общината за задоволяване на населението с дърва за огрев.

   Докладва: Петко Петров – секретар на община Хисаря.

4. Докладна записка относно: Приет Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

5. Докладна записка относно: Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на община Хисаря.

Докладва:  Петко Петров – секретар на община Хисаря

6. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общинския дълг на община Хисаря.

Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

7. Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2020 г., Инвестиционната програма 2020 г. и Разчета на сметките за СЕС за 2020 г. на Община Хисаря.

     Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

8. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-С-198/03.08.2020 г. от Стоян Стоянов Чолаков за допускане за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ XLIV-5135, кв. 90, гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

Докладва: инж. Пенка Ганева  – кмет на община Хисаря

9. Докладна записка относно: Даване на принципно съгласие от Общински съвет – Хисаря за процедиране по реда на чл. 78а от ППЗСПЗЗ промяна начина на трайно ползване на общински ПИ с идентификатор 77270.3.908, област Пловдив, община Хисаря, град Хисаря от „дере“ в „изоставена орна земя“.

    Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

10.  Докладна записка относно:Предоставяне под наем на 6 броя имоти в землището на село Беловица, по реда на чл. 24 а, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка със заявление вх. № 94-00-С-129/26.05.2020 г. от Станислав Руменов Григоров, с постоянен адрес гр. София, ж.к. „Люлин“ бл. 225, вх. А, ет. 2, ап. 5.

   Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

11. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година.

  Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

12. Докладна записка относно: Информация  за състоянието на околната среда около града и населените места на територията на община Хисаря.

            Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

13. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Хисаря по Мярка 9 –„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ от Стратегията на МИГ Хисаря.

             Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

14. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Хисаря по Мярка 10 “Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Хисаря” BG05M9OP001-1.103, Приоритетна ос: Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица по Програма за Развитие на човешките ресурси.

              Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

15. Докладна записка относно: Приемане на училищната мрежа и утвърждаване на паралелките под норматив и маломерните  паралелки в училищата в Община Хисаря  за учебната 2020/2021 година.

             Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

16. Докладна записка относно: Информация за състоянието на материално-техническата база на образователните институции в община Хисаря.

             Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

17. Докладна записка относно: Приемане на план-програма на Общинско горско стопанство  гр. Хисаря  за добив на дървесина от гори, собственост на Община Хисаря през 2020 г. и 2021 г.

            Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

18. Докладна записка относно:  Приемане на МАНДАТНА ПРОГРАМА за мандат 2019 – 2023 г.

           Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

19. Докладна записка относно:  Обявяване за частна общинска собственост баня „Банче“, гр. Хисаря, кв. Миромир и актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година.

           Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

20. Докладна записка относно: Даване на съгласие за изменение в кадастрална карта на с.Старо Железаре, ЕКАТТЕ 68967, община Хисаря, област Пловдив, по молба на Пламен Рангелов Челибашки,  съгласно изготвена  скица – проект за изменение.

          Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

21. ПИТАНИЯ/РАЗНИ

                                        ТРАКИЙСКИ СВЯТ       / от сайта на община Хисаря/

Предишна статия

Няма вече измъкване от присъдата на Историята!

Следваща статия

Въоръжените до зъби десетки хиляди полицаи и жандармеристи се оплакват, че гражданите ги нападат

Други интересни