ПРЕД БЪДНИ ВЕЧЕР СЕ ОЧЕРТАВА БУРНА СЕСИЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

     Председателят на Общинския съвет  Найден Павлов свиква съветницитге на последната за годината сесия на 23 декември 2019 година от 13 часа. В дневния ред са включени 17 точки. Ето по- важните:

    Докладната за възнагражденията започва  с името на Пенка Ганева. Предлага се тя да получи 973 лв. Кметът на Старо Железаре – Илия Тонов ще вземе 484 лв., кметът  на Паничери – Веска Пашкулова – 495 лв. ,Матея Гудев – кмет на Старосел ще бъде възнаграден с 501лв., а Цвятко Истилянов с 495 лв. Ще има допълнителни възнаграждения и на служителите на общинската администрация, на работниците и служителите, на кметските наместници от бюжетните дейности на общината, които имат реализиран фонд работна заплата.

    Друга докладна е свързана с местните данъци  и такси. Предложението е да се допълни Наредбата . Туристическият данък да стане за една звезда 0.60 лв. , за две звезди – 0.70 лв., за три звезди – 0.80 лв.

 Данък по придобиване на имущество по дарение  и по възмезден начин от 2 на сто става 2.5 на сто.

    Данък върху недвижимите имоти от 0.6 на 1., за селата от от 1.00 на 1.4. Таксата битови отпадъци с много аргументи се предлага да е 2.31 промила за Хисаря, в Михилци и в Черничево – 7.93, в Старо Железаре -9.12, в Красново 11.60 промила,  в Мало Крушево – 16.35, в Беловица – 10.95, в Ново Железаре- 10.30, в Старосел – 9.76, в Мътеница-  10.30, в Кръстевич -10.63, в Паничери 7.93 промила.

    Към тази докладна има допълнително предложение от Ива Вълчева, която иска да се впише в наредбата за определянето на местните данъци и такси решението на Общинския съвет  от 21 януари 2019 година, в което юридическите и физическите лица и еднолични търговци, осъществяващи стопанска дейност в нежилищни имоти – предприятия с разкрити работни места, въведени в експлоатация след 1 януари 2013 година, които са извън град Хисаря, заплащат  такса битови отпадъци в размер на една пета от определената за съответното  населено място.

На сесията на 23 декември Пенка ганева  внася много интересна докладна. В нея е повдигнат въпроса за надлеза и пътната връзка. Напомня се на съветниците за двете решения на Общинския съвет, които аз цитирах в статията „Истината за надлеза”. Става въпрос за частно лозе от 2.064 дка., имот №  048113. в землището на Старо Железаре.  Тя иска от съветниците разрешение  община Хисаря да го купи от „Аржил” АД чрез покупко- продажба, тъй като  този имот е необходим за изграждането на път три 642 Калояново – Хисаря – надлез и пътна връзка.  „Аржил” ЕАД е правилното название на фирмата, която по национална  лозарска програма през 2013 година, финансирана с 2 мил. 161 хил. лв. засади към 1000 дка лозя край Старо Железаре. Г-жа Ганева била говорила със собственика / кой е той инж. Ганева?/ и той бил готов да продаде имота на общината, както и да закупи от общината равностоен имот в землището на Старо Железаре. Но всичко не свършва тук. Излиза, че общината, след като купи от фирмата лозето , след това самата община ще го подари безвъзмездно на Агенция пътна инфраструктура. Какъв благороден жест! Хем даваш пари на собственика на „Аржил „АД, хем после подаряваш купеното на държавата.

    А сега от даренията, минавам на исканията. Те са от Мария Мустакова – ръководителката на Местната инициативна група. Този път тя иска от съветниците безлихвен заем  за изпълняване на дейностите по мярка 19.4. от 75 хил. лв. за текущи разходи и популяризиране на стратегията. Бюджетът за 2019 година е 236, 763,78 лв. Проведени са през 2019 година осем оценителни сесии, одобрена е една, остават седем, до края на годината ще има още четири приема, а до средата на следващата година още един прием. Затова за обезпечаване на дейността на МИГ да се даде този безлихвен заем от 75 хил.лв .

Добре е съветниците да обърнат внимание на една справка за сключени  граждански договори на  Местната инициативна група с  36 човека.

На 27.02.2019 г. е сключен договор с Подбалкански новинар за създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии за 2 хил. 796 лв.

На 24.04.2019 г.с „Елгарди „ЕООД за организиране на двудневно обучение за най- малко 20 участника – местни лидери и бенифициенти, свързани с подготовка, отчитане на проекти и с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода за 9 хил.720лв.

На 10.06.2019 г. с Медия бокс ЕООД  – 3 хил. 600лв.

На 17.07 2019 г. с Медия бокс ЕООД за отпечатване на брошури – 5 хил. лв.

На 24.06.2019 – офис техника от Визиком ЕООД за 3 хил.966 лв.

Разходи за проучване и анализи на съответната територия – 8 хил.020лв.

И още има, но оставям на съветниците да питат.

      Сега отиваме  при докладната за маломерни имоти, които са общо 106. Девет са в Мътеница, един в Старо Железаре, един в Паничери, четири в Хисаря, четири в Красново и всички останали са в Старосел. Маломерните  имоти до 10 дка  ще бъдат дадени по предложение на кмета на земеделски стопани и животновъди без търг и конкурс за една година. Те били подали заявления. Защо към докладната не е приложен списъка на желаещите да ползват тези имоти? То в това е цялата същност на докладната – кои хора вземат имоти, имат ли животни, не са ли някои набедени и т. н.

    Друга докладна е за структурата на общинската администрация. Според нея на кмета са подчинени кметовете по села, кметските наместници, заместник- кметът, главният одитор, главният архитект, финансовият контрольор. Секретарят е починен на заместник- кмета. 18 човека са в обща администрация и 33 в специализираната администрация . В отдел европейски проекти – 6, отдел икономика – 6, отдел устройство на територията – 8, отдел административно обслужване  -7, отдел финанси и бюджет – 7, отдел местни приходи – 4, отдел ГРАО -12. Това е предложението за новата структура.

Останалото можете да видите в 13 часа  на 23  декември като влезете в залата на общинската администрация и видите кой как ще гласува. Нали вие ги избрахте?

                                                                        ТРАКИЙСКИ СВЯТ             TRAKIAWORLD

Предишна статия

20 – то издания на фестивал EXIT_ Novi Sad, който ще се проведе от 9 до 12 юли 2020 г.

Следваща статия

За Перник и амнезията на властта!!!

Други интересни