ИСТИНАТА ЗА НАДЛЕЗА

Автор: Няма коментари Сподели:

                                                                              Ирина Кирилова

     На 22 март 2016 година кметът на община Хисаря през миналия мандат – инж. Пенка Дойкова внася докладна в Общинския съвет във връзка с писмо  от 29 февруари 2016 година на Агенция „Пътна инфраструктура”. То е за обект „Път III – 642, Калояново – Хисаря от км. 15 + 650 до км. 17 +192 – НАДЛЕЗ И ПЪТНА ВРЪЗКА”. Дойкова съобщава на съветниците, че през втората половина на 2016 година е предвидено изграждане на този обект, който е финансово обезпечен. Агенция „Пътна инфраструктура” иска от община Хисаря безвъзмездно прехвърляне/ дарение/  в полза на АПИ на имот 000065 нтп път IV клас за нуждите на траспорта, който е

 3 266 дка и е публична общинска собственост и имот 001167 н т п – път IV клас за нуждите на транспорта – 9 262 дка- публична общинска собственост. Необходимо е да бъдат променени  имотите от публична в частна общинска собственост по реда на чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС. Имотите са земен насип със шкарти, бетонова подпорна стена, част от бетонов мост и сервитутни зони от незавършения надлез и пътна връзка. По плана на КВС имотите не представляват част от път IV клас, не се ползват за нуждите на транспорта, поради което са престанали да имат предназначение по чл. 3, ал.3 от ЗОС.

Съветниците вземат решение № 91  и обябяват за частна общинска собственост двата имота, намиращи се в землището на община Хисаря за нуждите на транспорта.  

Три месеца по- късно, на 19 юли 2016 година Общинският съвет взема  решение № 167 със 17 гласа ЗА община Хисаря да направи безвъзмездно прехвърляне – дарение в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство – Агенция „Пътна инфраструктура” на двата имота , които вече са частна общинска собственост.  Според специалисти от общината, има за уреждане още имоти, свързани с изграждането на този надлез.

    Пред мен е документ от 20 страници, с който Агенция „Пътна инфраструктура” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството дава обявление на поръчка  за Проектиране и доизграждане на обект „Път –III- 642  Калояново – Хисаря от км 15+650 до км 17+192 – надлез и пътна варианта.”Обявлението обхваща  обществената поръчка, изискванията към участниците, количеството на поръчката, правна, икономическа, финансова и техническа инфраструктура. Гаранцията за участие е 20 хил. лв. Посочени са условията за участие, процедурата е открита. Прогнозната стойност на обекта без ДДС е 3 милиона и 200 хил. лв.            

     На 12 декември 2016 година тогавашният председател на Управителния съвет на Агенция”Пътна инфраструктура” – Дончо Атанасов подписва решение за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита на 2 ноември 2015 година с решение  № 273 и обявление на обществена поръчка от 2 ноември 2015 година.В изпълнение на решението на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” от 9 декември 2016 година са отстранени  от участие няколко фирми. Това са „Консорциум Хисаря 2016”, в който влизат „Пътстрой 92” АД и „Мостремонт 97” ООД, ,„Калистратов Груп” ООД, ОРС инфраструктура ООД, „Сдружение ПСТ Хисар 2015”, в което участват ПСТ Груп ЕАД и „АЛВЕ Консулт ЕООД”, и  ИСА 2000 ЕООД. Без да описвам всички мотиви, ще ви кажа само, че са намерени грешки във офертите на тези фирми. Следва решение , в което пише:

На основание чл. 38 ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки            

ПРЕКРАТЯВАМ откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и доизграждане на обект Път III – 642 Калояново- Хисаря от км. 15+650 до км 17+192 –НАДЛЕЗ И ПЪТНА ВРЪЗКА.”

    В едно интервю кметът на общината – инж. Пенка Ганева казва, че  за доизграждането на надлеза са били осигурени от Областно пътно управление над 600 хил. лв., но не са били усвоени и са били пренасочени на друго място.

Питам кмета на община Хисаря  как, кога  и от къде са тия 600 хил.лв., загубени за община Хисаря, като надлезът е обект на Министерството на регионалното развитие и благоустройство – Агенция „Пътна инфраструктура? Нали процедурата по обществената поръчка е прекратена? 

Попитах и заместник – директора на Областно пътно управление – Пловдив, който не знае за подобно нещо и ми каза, че няма обявена нова обществена поръчка. Опитах се да получа отговор от главния финансист на община Хисаря, но жената не само не ми даде отговор, но страшно се изплаши, че разговаря с мен. Бившият кмет – Инж. Дойкова каза, че няма истина в казаното за 600 хил. лв. 

Бившият заместник – кмет  потвърди, че за толкова много пари не може един заместник – кмет да не знае.  Говорих и с общински съветници, които също не знаят повече от половин милион да са изпуснати. 

Потърсих и инж. Ганева, но на единия ден тя предаде чрез секретарката си, че не може да разговаря с мен, а на другия ден я нямаше. Но аз не мога да допусна, че тя няма да пожелае да говори с журналистката, на която много добре знае способностите. Не вярвам да е забравила че когато беше  заместник – кмет при инж. Пирянков и после кмет, аз  правих общинския вестник „Славей” и работих в общинското кабелно радио.  Така че очаквам тя да бъде толерантна, така, както аз толерантно изрових документите, за да представя на хората истината за надлеза по документи. Знам, че има какво да ми каже, тъй като научих, че вече е била в Агенция „Пътна инфраструктура”.

                                                                               ТРАКИЙСКИ СВЯТ

    

Предишна статия

Мой друг Валера Акимов на Крещение Господне

Следваща статия

Чем счастливее люди живут, тем проще они одеваются…

Други интересни