ФИРМАТА „БАШЕВ СЕКЮРИТИ“, ПРЕВЗЕЛА ЛИБИЙСКИЯ КОРАБ, ЛИПСВА В МАСИВИТЕ НА МВР, КАТО ЛИЦЕНЗИРАНА!

Автор: Няма коментари Сподели:

На 10.01.2019 първа АФЕРА публикува снимката на лицето, което се представя от фирма „Башев Секюрити“ при пиратското завземане на либийския кораб BARD:

ЛОНГОЧЕВСИГНАЛ ДО „АФЕРА“: ТОВА Е ЧОВЕКЪТ, ВОДИЛ ПИРАТСКОТО ПРЕВЗЕМАНЕ НА ЛИБИЙСКИЯ КОРАБ BARD! ПРЕДСТАВИ СЕ ОТ „БАШЕВ СЕКЮРИТИ“!

Ден по-късно сайта „Биволь“ оповести, че лицето, предвождало пиратскаата акция, представило се, че е е от „Башев секюрити“,  е Александър Василев Лонгочев и е действащ полицай от СПС- София.

В редакцията на АФЕРА се получи сигнал, че охранителната фирма „Башев секюрити“ липсва в лицензираните списъци на МВР, сигнал, който публикуваме:

Във връзка с добилият публична и международна известност случай в Бургаският Залив с М/т Бадр /Пристанище на регистрация Триполи,IMO №  9356426/, който бе отразен от Вас и другите СМИ в подробности и от изнесените в обществено достояние нотариално заверени  показания на Капитан Абдула Мохамед, направени на 24.12.2018 в град Триполи, Държава Либия, се твърди за участие  в инцидента на неустановени  лица носещи части от униформа на охранителното дружество BASHEV SECURITY  AND TEAM.

Simultaneously, there was another boat approaching the tanker which was the boat of the Harbor master, from which other large number of personnel wearing military uniforms boarded the vessel. It was later found out that they were the personnel of a private security company named BASHEV SECURITY & TEAM as written on their caps.

Въпреки че досега  няма никаква официално изнесена информация за участието на горепосоченото Дружество и свързани с него лица, и то не е направило никакво официално заявление относно твърденията, че негови предполагаеми служители са били въвлечени този инцидент.

башев секюритиBASHEV SECURITY AND TEAM поддържа профил в социалните мрежи

https://www.facebook.com/Bashev-Security-Team-561006417420415/

и интернет страница

https://bashev-team.com/

и е с посочен адрес гр. София 1138 България

Справка в Търговският регистър и регистър на ЮЛНЦ (ТРРЮЛНЦ) на Агенцията по Вписванията към Министерството на Правосъдието на Република България, данните в който са публични, показва, че права върху наименование /име  съдържащо BASHEV SECURITY, с Транскрипция на Кирилица БАШЕВ СЕКЮРИТИ притежава без крайна дата на закрила фирма „Башев Секюрити Тийм“.

Според ТТРЮЛНЦ Башев Секюрити Тийм ООД е Българско Юридическо Лице  по смисъла на Търговският Закон`на Републиката (ЕИК/ПИК 204695583 вписване № 20181025133516 ТС АВ София на 27.07.2017 като Башев Секюрити ЕООД с едноличен собственик /не се чете/ и вписване ТС АВ София № 20170727131735)

С основни обстоятелства както следва:

  1. ЕИК/ПИК 204695583

  2. Фирма/ Наименование БАШЕВ СЕКЮРИТИ ТИЙМ

  3. Правна форма Дружество с ограничена отговорност

  4. Изписване на чужд език BASHEV SECURITY TEAM LTD

  5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ,област София (столица), община Столична гр. София 1592

  6. Предмет на дейност: ИЗДИРВАНЕ, УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ НА ДАННИ, ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ФИЗИЧЕСКА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ЛИЦА, ПОМЕЩЕНИЯ, ОБЕКТИ И ТЕРИТОРИИ; БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ФИРМЕНАТА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ФИРМЕНАТА ТАЙНА И СИГУРНОСТ В ЗАЩИТА НА ФИРМЕНАТА ТАЙНА НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА У НАС И В ЧУЖБИНА, ЧАСТНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ:КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ ИЛИ ОБЕМ НАЛАГА ИЗВЪРШВАНЕТО И ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН.

7. Едноличен собственик на капитала /Заличено обстоятелство/

8. Прехвърляне на дружествен дял

9. Капитал:

Размер Сто Български Лева (100 BGN)  Внесен капитал Сто Български Лева (100 BGN).

В ТРРЮЛНЦ търговско дружество с наименование БАШЕВ СЕКЮРИТИ ЕНД ТИЙМ /BASHEV SECURITY AND TEAM/ не бяха открити.

В предмет на дейности обявени от БАШЕВ СЕКЮРИТИ ТИЙМ ООД  и БАШЕВ  СЕКЮРИТИ ЕНД ТИЙМ са включени и невъоръжена и въоръжена охрана на физ. лица, сгради, обекти и др. материални активи.

Според Българското Законодателство такива дейности изискват надлежните разрешения от МВР и Служба КОС – Контрол на Общоопасните Средства към МВР по Законът за Охранителна  Частна Дейност (ЗОЧД) и Законът за Оръжията, Боеприпасите, Взривните Вещества и Пиротехническите средства.

Според ЗОЧД за да изпълнява дейността си Частно Охранително Дружество трябва да придобие  лиценз за Охранителна дейност за територията на Областта  или за територията страната в зависимост от търговските намерения на дружеството.

Чл. 40. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност се издава от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи (МВР) или от оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 41. (1) За получаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност лицата по чл. 2, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 2 подават заявление до директора наГлавна дирекция „Национална полиция“ – МВР, съгласно приложението. Заявлениетоможе да се подаде и чрез областната дирекция на МВР, на чиято територия еседалището на лицето, както и по електронен път съгласно Закона за електроннотоуправление. Документите, удостоверяващи изпълнението на изискванията заполучаване на лиценз, се определят с наредбата по чл. 2, ал. 4.

Чл. 44. (1) Лицензът за извършване на частна охранителна дейност се издава без срок.

(2) В лиценза се посочва изчерпателно видът дейност по чл. 5, ал. 1, която лицето има право да извършва, териториалният обхват на дейността, данни за притежателя на лиценза и обстоятелството, че е безсрочен.

(3) Лицензът се издава по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи.

(4) Правата по лиценза не подлежат на прехвърляне или преотстъпване.

Охранителната дейност се осъществява съгласно Наредба № 8121з-611 от 11.08.2018 на Министърът на МВР. Съгласно ЗОЧД ,МВР  подържа регистър на охранителните фирми.

Чл. 70. (1) В Министерството на вътрешните работи се изгражда и поддържа Единен автоматизиран централизиран регистър на лицензите за дейностите по този закон.

За издадените и отнетите лицензи за извършване на частна охранителна дейност, както и за отказите за издаването им се създава публичен регистър, който се обявява на интернет страницата на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, съгласно Закона за електронното управление.(чл.70,ал.4).

Информационните масиви на Служба КОС не са обект на публичен достъп.

https://www.mvr.bg/gdnp/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B0%D0%B4%D0%BC-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%85%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82

Списъците в Регистъра са са три:

1-За охранителни фирми придобили лиценз по старият ЗЧОД

2-За охранителни фирми придобили лиценз по новият ЗЧОД

3- За охранителни фирми с отнети,върнати или анулирани лицензи.

Фирмите в тях са подредени по дата на издаване и номер на лиценза. Новолицензираните фирми се добавят в 7-дневен срок.

В Горепосочените публични списъци обнародвани в интернет страницата на МВР, Охранителните дружества БАШЕВ СЕКЮРИТИ ЕНД ТИЙМ и БАШЕВ СЕКЮРИТИ ТИЙМ не бяха открити .

 Това предизвиква следните въпроси:

1.BASHEV  SECURITY AND TEAM /БАШЕВ СЕКЮРИТИ ЕНД ТИЙМ/ явява ли се регистрирана търговска марка на БАШЕВ СЕКЮРИТИ ТИЙМ ООД или това са два различни субекта по смисълът на Търговският Закон?

2.Защо BASHEV SECURITY AND TEAM и БАШЕВ СЕКЮРИТИ ТИЙМ ООД не са отразени в горепосочените списъци с лицензи, въпреки че като охранителни дружества се счита, че са  лицензирани по ЗЧОД и вкарани със съответните изискуеми данни в Единният Електронен Регистър по чл.70 на ЗОЧД.

Настоящото писмо не твърди, че горепосочените дружества,собствениците, техните управители и служители  извършват или подпомагат  дейности извън законите на Република България, нито има за цел уронването на доброто им име. То изразява само гражданска позиция и цели изясняването на горните два въпроса, което считам че е в обществен интерес.

 С Уважение:

Алескандър («Саша Белый») Белов

город Москва  101000

П.П. Не твърдя че Башев секюрити нямат лиценз и извършват охранителна дейност без такъв, но ги няма в публичните списъци, а МВР е длъжно да ги ъпдейтва, и както се вижда го извършва. Ако сте забелязали обикновено в рекламните материали и сайтовете на реномираните охранителни фирми, както и по техните стикери, униформи и автопарк за извършване на патрулно-постова дейност, са сложени и лиценза за охранителна дейност и датата на издаването им, въпреки че не са задължителни по закон. Това ме накара да ги проверя в списъците.

                                                                                                   http://afera.bg

Предишна статия

Златев срещу Домусчиев – олигархо-руски бой за скъпи играчки

Следваща статия

МАТЕЯ ГУДЕВ ПРЕД ИРИНА КИРИЛОВА

Други интересни