И ПАК ЗА МЯСТОТО ДО ДЕТСКА ГРАДИНА „ПИНОКИО”

Автор: Няма коментари Сподели:

   Когато в края на юли миналата година  излезе статията за мястото, свързано с името  на Емил Нанев до детска градина „Пинокио”в Хисаря, имаше 59 коментара. Вълнение обхвана града. Мина малко повече от година и кметът на общината – инж. Пенка Дойкова отново внесе в Общинския съвет за разглеждане въпроса, тъй като имало нова скица- предложение . Освен това се установило, че имот 839 е продаден. Затова тя предложи на съветниците да дадат съгласието си за изменение на ПУП – ПРЗ, внесено от Дафинка Дойчева, да се изпрати предложението в Министерството на образованието и науката и инж. Дойкова  да разговаря със собственика на ПИ 834 за евентуално изкупуване на част от имота с площ 149,56 кв. м., за който се предлага да се замени с част от общински имот УПИ I 839 по плана на Археологическия резерват.

     Съветникът инж. Ненко Костов гласува против, инж. Георги Пирянков и Гатьо Султанов се въздържаха, а останалите гласуваха ЗА.

    Каква е историята около този имот? Тя започва с едно решение № 100 на Общинския съвет от 18 май 2004 година, когато тогавашните съветници дават разрешение за измение на ПУП- ПР за имот 839 и 835 в кв. 18. След изменението  Експертният съвет  го внася  в Общинския съвет.  Със заповед на тогавашния кмет – инж. Вълко Макавеев от 1 декември 2005 година проектът е одобрен. На 21 март 2006 година инж. Макавеев и главният счетоводител Мая Караиванска продават общинско място от 140 кв. м. в  образуваното  УПИ II 835, кв. 18 по ПУП-ПР, одобрен със заповед от 1 декември 2005 година на Илияна Петрова Димитрова за 14 246 лв.. Цената е определена с решение №386 на Общинския съвет  от 21 февруари 2006 година. С това решение на Общинския съвет се съгласува изготвения ПУП- ПРЗ/ план за регулация и застрояване/ за УПИ I 839, детска градина и УПИ II 835 в кв. 18 по плана на Хисаря.

    Съветниците на тази сесия се запознаха и с писмо от Министерството на околната среда и водите относно измение на ПУП- ПРЗ и работен устройствен план РУП на УПИ I 839 и УПИ III 834 и технически проект за жилищна сграда в УПИ III 834 в кв. 18. От министерството се  обосновават, че има решение на Общинския съвет, има решение на Административен съд –Пловдив № 2225 от 16 ноември 2015 година, има и Определение на Върховния административен съд № 6886 от 30 май 2017 година. 839, 834 „ технически проект за жилищна сграда в УПИ 834 не попада в границите за защитените територии според Закона за защитените територии, както и в границите на „Натура 2000” според Закона за биологичното развитие.

      В докладната бе предложено писмо от Министерството на културата. Министърът издава заповед във връзка със Закона за културното наследство и становище на Националния инстититут за недвижимо културно наследство от 9 февруари 2018 година и пише, че имотите УПИ 839 и УПИ III 834  са част от Археологическия резерват.  Резерватът е обявен с решение на Министерския съвет № 199 от 19 ноември 1976 година. „ Теренът на античния град  в курорта Хисар , ограден с крепостна стена, област Пловдивска, античният град Хисар съгласно  приложения към чл. 50, ал. 3 от ЗКП притежава статут на археологически резерват. УПИ I 839 и УПИ II влизат в охранителната зона на недвижима културна ценност.  УПИ I 839 е в охранителна зона – жилищна сграда и в списък на НИПК / протокол 27 от 26 септември 1986 година/ като архитектурно- строителен паметник на културата и има статут на архитектурно- строителна недвижима културна ценност. Въпреки посочените обстоятелства, Министерството на културата разрешава промяна в регулационните граници между УПИ I 839 и УПИ III 834, кв. 18 като определя условия. Те са: РУП да обхваща само посочените имоти и изкопните работи да се предхождат от спасителни археологически проучвания.

    Припомням, че на 18 юли 2017 година Общинският съвет даде съгласие за изменение на ПУП- ПРЗ и РУП за УПИ III 834 и УПИ I 839 в кв. 18 в Археологическия резеравт. Тогава единствено против гласува инж. Ненко Костов. Мотивите на кмета бяха, че исканото изменение засяга публична общинска собственост, че има съдебно решение, с което общината е осъдена да възстанови част от описания урегулиран поземлен имот на неговите собственици.

    Дафинка Дойчева е написала писмо и до Министерството на регионалното развитие. Там специалистите имат по- твърдо мнение и заместник- министърът Валентин Йовев връща преписката на кмета на общината с изходящо писмо от 5 юли 2018 година.

      При нотариус Мариана Пиперкова Атанасова на 24 октомври 2016 година е изготвен нотариален акт, в който Любомир Цилов Нейчев лично и в качеството си на пълномощник на Тодорка Нейчева и пълномощник на Саванна Невена Гибс продават на Дафинка Дойчева, представлявана от пълномощник Емил Нанев ПИ 834 – 692 кв. м. в кв. 18 по кадастралния план, одобрен със заповед РД – 02- 14 -2299 / 2000 г.и  заповед от януари 2013 година, и по регулационен план, одобрен със заповед РД- 02-14-171 от 19 март 2007, ПИ 834 участва в УПИ I 839 с площ 328 кв.м. и в УПИ III 834 с площ 364 кв.м.

     Това е историята. Остава да се разбере как Министерството на образованието и науката   ще отговори на решението на Общинския съвет в Хисаря. Факт е, че всичко започва преди 14 години.  И как ли чак сега се разбра, че имот 839 бил продаден? А, и да не забравяме обяснителната записка за изменение на ПУП, където  през 2013 година се изменя кадастралния план / кмет тогава беше инж. Пенка Ганева/ като се придават 328 кв. м от ПИ 839 към ПИ 834. Тези 328 кв. м. са част от съществуващата детска градина. Дафинка Дойчева иска да урелулира собствения си имот ПИ 834, без да навлиза в съоръженията на детската градина, та арх. Бакалова предлага замяна на дял 1 с дял 2.

     Остава да чакаме. В чий ли ръце ще влезе решението на общинските съветници от  Хисаря в Министерството на образованието и науката?  Или по- точно кой пръв ще влезе и при кого  от това министерство?

                                                                                           ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

НАРОДЕ???? – няма те, няма ни, няма никой готов да защищава честта и правата си на човешко същество…

Следваща статия

ЩЕ ИМА НОВА СЕСИЯ

Други интересни