ЩЕ ИМА ЛИ БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА ОБЩИНА ХИСАРЯ???

Автор: Няма коментари Сподели:

 Вторник – 6 февруари ще има заседание на Общинския съвет. 

В дневния ред са включени осем точки. Съветниците ще разискват върху културния и спортен каленсар, но най- важна е третата точка – приемането на бюджета. 

Както е известно, на миналата сесия бюджетът беше отхвърлен. Съветниците не се разбраха по съществени въпроси. Общинското ръководство предлага един бюджет, в който основните приоритети са повишаване на ефективността на публичните разходи, развитието на качествени социални услуги, използване на европейските фондове, благоустрояване, поддържане на чистотата, уличното осветление и озеленяването. 

Ето някои цифри, предвидени в проекта, върху които съветниците ще дискутират: 

Отбрана и сигурност – 101 250 лв. 

 Образование в делегирани от държавата дейности – 2 817 308 лв. 

Социални осигуровки, подпомагане и грижи – 396 300 лв. 

Археологически музей -176 670 лв.Читалища – 226 125 лв. 

За издръжка на общинската администрация – 359 266 лв. 

За Общинския съвет – 127 900За детските градини – 206 932 лв. 

Осветление на улици и площади – 235 500 лв. 

За чистотата – 768 583За озеленяване – 334 694 лв. 

За опазване на околната среда – 66 000 лв. 

Изграждане и поддържане на уличната мрежа – 212 125 лв. 

По жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие – 271 240 лв. 

За дейност на културата – 72 200 лв. 

За общинско горско стопанство – 219 000 лв. 

 За спорт – 63 120 плюс 18 300 за спорт за всички 

Има и още дейности, но това е достатъчно да даде представа накъде ще бъде насочена дискусията за бюджета. 

Рамката на бюджета за 2018 година е 9 323 460 лв. Държавна отговорност – 5 163 191 лв., общинска отговорност – 3 592 584 лв., дофинасиране на държавната дейност с местни приходи – 567 585 лв.

 Кметът на общината – инж. Пенка Дойкова изрази надежда, че на тази сесия съветниците ще разсъждават разумно и ще одобрят бюджета, за да не спъват работата на общинската администрация. 

 И на последния конкурс за управител на Медицинския център нищо не стана. Няма кандидати, затова отново съветниците ще определят дата за нов конкурс. 

 Даване на съгласие за подписване на допълнителни споразумения към текущи договори за наем за пасища и мери, подписани с животновъди през 2013 година, чийто срокове изтичат преди 30 септември 2018 година – такава е докладната, която поражда въпроси, свързани с разтрогване на договори на някои стопани, но за това вероятно ще стане дума на заседанието. 

 Отново се внася проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на общината. Тя е приета през 2012 година и е променяна и допълвана единадесет пъти. 

И още две наредби ще бъдат разгледани – за безопастност на движението и Наредба за изменине и допълнение на реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета в началото на февруари 2009 година. 

                         Сесията започва в 13 часа на 6 февруари и залата е свободна за граждани.

                                                                         Тракийски Cвят

Предишна статия

ХИСАРЯ, КОЗАНИ, АЛЕКСЕНАЦ – ТРИ ПРОТЕГНАТИ РЪЦЕ

Следваща статия

Вот это понимаю показ мод…

Други интересни