Барети се разбунтуваха срещу своеволията на командира на СОБТ

Автор: Няма коментари Сподели:

Барети се разбунтуваха срещу своеволията на командира на СОБТ

.

Барети в действие.Източник: БГНЕС

Ден след конгреса на ГЕРБ, на който Бойко Борисов и Цветан Цветанов описа грандиозните успехи на своето управление, баретите от Специализирания отряд за борба с тероризма към МВР написаха гневно писмо.

Адресираха го до министри и депутати. В него описват отровената атмосфера в отряда, своеволията на командира, нарушенията на правилника, репресиите и униженията, на които са подложени.

                     Ето и самото писмо. 

ДО

КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И

ОБЩЕСТВЕН РЕД КЪМ НАРОДНОТО

СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДО

ВИЦЕПРИЕМИЕРА НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ С РЕСОР „СИГУРНОСТ“

Г-Н КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

ДО

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н ВАЛЕНТИН РАДЕВ 

Копие : До Главния секретар на МВР

До Директора на Дирекция „ИНСПЕКТОРАТ“

До Директора на Дирекция „Вътрешна сигурност“ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВИЦЕПРЕМИЕР,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 Обръщаме се към Вас с искане за извършване на пълна проверка на дейността на Специализирания отряд за борба с тероризма към Министерство на вътрешните работи, организацията на работа на Отряда, професионалното й ръководство, включително кадрова политика, провеждане на конкурси и пр., предвид извършени нарушения на ЗМВР, подзаконови нормативни актове и Етичния кодекс на държавните служители в МВР.

Основание за това ни дават многобройните прояви на лоши практики в СОБТ, създаването на атмосфера на недоверие между служителите в отряда, недобрата кадрова политика, подчинена на личностни взаимоотношение, а не на професионални качества, опити за саморазправа, нарушаване на основни принципи на работа в МВР, каквото се явява възможността за кариерно израстване, професионално обучение и пр., конкретни нарушения на Етичния кодекс за поведението на държавните служители в МВР, в раздел V „Взаимоотношения между държавните служителите“.

В СОБТ от страна на неговия командир и приближените му се извършва тотална саморазправа с неудобни служители. Страхът и притеснението от реваншизъм и „изпадане в немилост“ изцяло са превзели структурата ни, до степен, че служителите вече се страхуват дори да си разговарят по между си. Върху нас се упражнява натиск, изразяващ се в поставяне на занижени оценки, противопоставяне на служители чрез несправедливо разпределение на допълнителни средства за работа за специфични условия на труд, като служители, които не са приближени на командира на СОБТ биват лишавани от такова допълнително материално стимулиране, притискане на служители да пишат едни срещу други, отправяне на заплахи за премествания на служители в други структури или извършване на структурни промени и др. Толерират се служители с недостатъчна подготовка, единствено паради лоялност към командира и сляпо подчинение. Конкретен пример в тази насока е случай от месец ноември на 2017 г., когато ВПД Командирът на СОБТ, г-н Гайков, бе сезиран с докладни записки, съгласно надлежния ред, относно няколко случая на неспазване на нормативната уредба и нарушаване на установените правила от служители, назначени на ръководни длъжности по лично негово предложение и усмотрение. Въз основа постъпилите докладни записки, г-н Гайков, в качеството му на ВПД Командира на СОБТ, разпореди да бъде извършена проверка, като за целта назначи съответни комисии. Всички служители в отряда обаче бяха силно озадачени, че в една от проверяващите комисии за неин член бе посочен Георги Цанов, заемащ ръководна длъжност, за който през няколко месеца преди това дирекция „Инспекторат”, със свое становище рег. № 4575р-1687/20.07.2017 г., се произнесе, че същият не познава водещи нормативни документи в СОБТ. Въпреки становището на Дирекция „Инспекторат“, от страна на ръководителя ни не бяха предприети никакви действия към горепосочения служител, насочени към повишаване на неговата компетентност, запознаване с нормативните актове, имащи пряко отношение към нашата работа или дори дирене на дисциплинарна отговорност, предвид обстоятелството, че констатацията навежда на дисциплинарно нарушение по смисъла на чл.199, ал.1, т.5 от ЗМВР.

Според г-н Гайков обаче, г-н Цанов можел да участва в проверката по подадените сигнали за нормативни нарушения, въпреки установеното непознаване на уредбата.

В резултат на целенасочените действия на г-н Гайков, сигналите бяха омаловажени и фокусът от тях беше преместен, а срещу служителите, които бяха докладвали за нередностите се организираха атаки.

Считаме, че с това си поведение ръководителят на структурата ни наруши грубо т. 59 от Етичния кодекс, а именно: „Държавния служител в качеството си на ръководител не използва йерархичното си положение за осъществяване на натиск върху подчинените. Цялостното отношение на г-н Гайков към подаваните към него докладни записки, с които се навеждат нарушения или се посочват проблеми и пропуски, се подчинява на принципа дали на него му е удобно или не да вземе отношение с оглед субекта, за който се отнасят. Така в едни случаи има наказани, а в други просто липса на каквито и да е последици.

Същевременно служители с дългогодишен стаж в СОБТ-МВР, които са се доказали като професионалисти в реални високорискови специализирани и специални операции и се ползват с доверието и уважението на останалите, но неудобни за Командира на СОБТ, чрез гореспоменатите докладни записки, се отстраняват без претекст и не им се дава възможност за професионално обучение и развитие. Пример за това е забраната, с която се спират дългогодишни служители (отново тези, които са докладвали) от включване в специална подготовка „Парашутна” без никакви професионални мотиви. Тези служители имат летателна подготовка, за която в годините са инвестирани сериозни финансови средства от страна на МВР, но поради наложените ограничения и липса на летателни часове, ще намалят или загубят парашутни умения. Мотивът за това е изцяло личен и взет еднолично от ВПД Командира на СОБТ – г-н Гайков, без да се търси мнение или становище на преките им ръководители и без провеждането на евентуални дисциплинарни проверки по смисъла на ЗМВР.

Към момента отново със същия подход умело и тактично, възползвайки се от служебното си положение г-н Гайков се опитва да толерира т. нар. „любимци“, които нямат съответната подготовка и да ги назначава на ръководни длъжности, като пренебрегва други служители, които са подготвени и могат да заемат тези длъжности, но не са от „любимците“. За извършените от него избори липсва всякаква мотивировка, няма проведени разговори с преки ръководители и пр. – пример в тази насока е лицето, определено да представлява СОБТ в комисията по Председателството на Европейския парламент, което е без необходимата длъжност и компетентност.

Има проблем и с документооборота. Многократно се нарушава субординацията и съгласувателният режим при издаването на документи, като в последно време това се превръща в система. Не се спазват „Вътрешните правила за документооборота“ и не се съгласуват документите със съответните началници на отдели, на сектори и зам. командирите, които ги касаят, по компетентност.

Сред служителите на СОБТ упорито се говори, че тайно се подготвя нов щат по предложение на г-н Гайков, с цел отстраняване на неудобни служители и назначаване на хора от близкия му кръг. Това води до страх на служителите дали ще запазят служебните си места, демотивира ги и ги поставя в ситуация на незаинтересованост от пряката им работа, тъй като са заети да запазят работата си и положението на семействата си.

Важно е да се отбележи, че до момента г-н Гайков не е обсъждал такова намерение с ръководителите на отделните структури, които имат преки наблюдения и трезва оценка за състоянието на ръководените от тях екипи в отряда, за целесъобразността и съответно законосъобразността на едни такива промени, с оглед на високорисковата дейност, и спецификата на изпълняваните от СОБТ задачи, а действа еднолично и тайно. Невземането предвид на становището и на ръководителите на отделните звена по повод промяна в структурата на отряда, , може да доведе до срив на работата му, а от там и до създаване на опасност за живота и здравето, както на служителите в СОБТ, така и на гражданите.

Този подход на командира на СОБТ не е нов. При предходното си управление, в периода 2013 – 2014 г., г-н Гайков отстранява от ръководни длъжности служители без никакви аргументи, като предлага за назначаване на тяхно място други лица, определени лично от него, без обосновка за необходимостта, наложила тази промяна. Един от тези удобни служители скоро след назначаването му беше задържан за контрабанда на цигари и му е повдигнато обвинение за ощетяване на държавата с милиони левове. По негово време е и добилия печална слава случай „Лясковец“, при който настъпиха тежки последствия и загуби не само за държавата, а и за служителите от отряда. Беше изгубен човешки живот и пострадаха 4-ма служители, като за взетите решения за смяна на ръководни служители, никой не се осмели да му потърси отговорност.

С настоящото заемане на длъжността, г-н Гайков управлява по същия начин, като внася напрежение и разделение сред състава, недопустимо и опасно за структура като нашата. Предприемат се действия за репресия срещу всеки, който не бива харесван и удобен на командира, упражнява се всякакъв натиск, поставят се занижени оценки, противопоставят се служители. Инвестира се ресурс за търсене на „къртиците”, които са склонни да изнасят информация за всичко, което се случва в СОБТ. В отряда са се оформили различни лагери. Едните са около ръководството, а другите минават за техни опоненти.

Господин Гайков нееднократно използва служебни автомобили за лични цели – транспортиране на приятелката му със служебен автомобил до различни дестинации, дори през почивни дни, като някои от съвместните им посещения са на молове в София, което не е свързано със служебни ангажименти, а водачите на служебния автомобил са принудени да чакат в паркинга по няколко часа.

Най-екстравагантната идеята на ВПД командира е да бъде преместен отдел ПБТСФХ, което не се базира на никаква логика, тъй като на сегашното си местонахождение, отделът е обезпечен технически за извършване на специфичната си дейност. Преместването ще доведе до влагането на голям финансов ресурс за МВР и сериозно затруднение за изпълнение на служебните задължения при експертно-криминалистическата дейност и техническото осигуряване на дежурните групи.

До сега се притеснявахме да сигнализираме за поведението на г-н Гайков, поради това, че той заема най-високата ръководна длъжност в отряда и може да окаже някакъв натиск върху нас, да използва контактите си, за да забави и/или прикрие сигнала и/или да се стигне до уволнение на служители, които не са съгласни с методите на управление. Основание за това ни притеснение дава и фактът, че г-н Гайков многократно, на всеслушание е заявявал, че има както политическа подкрепа, така и че познава много властимащи лица.

Считаме, че с действията си г-н Гайков не само уронва престижа на СОБТ, опитвайки се да го превърне в лична своя частна фирма, но създалата се демотивация в личния състав, води до рязко влошаване на микроклимата в отряда, разклаща доверието между служителите, в резултат на което намалява боеспособността на отряда. С оглед специфичната дейност на СОБТ, необходимостта от екипна работа при изпълнението на високорискови задачи, Ви информираме, че вследствие на тези факти при реални действия са застрашени изпълнението на бъдещи специализирани и/или специални операции, както и животът и здравето на служителите, което вече се е случвало под ръководството на г-н Гайков, а и животът на граждани и интересите на обществото.

Във връзка с гореизложеното считаме, че е належащо спешно да бъде извършена обективна и безпристрастна проверка, за да спре вредното разделение на отряда, изтичането на кадърни кадри, манипулациите и психическия натиск върху служителите и да не се допуска за в бъдеще СОБТ да бъде използвано за развитие на личните амбиции и интереси. 

 С уважение:

Следват 27 подписа на служители в СОТБ. Тяхната анонимност е запазена по разбираеми причини.

https://frognews.bg/novini/bareti-razbuntuvaha-sreshtu-svoevoliiata-komandira-sotb.html

Предишна статия

Не се шегувам, това наистина е краят…

Следваща статия

На Люба Кулезич ще бъде предложен нов договор в BiT

Други интересни