В ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ

Автор: Няма коментари Сподели:

ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ДОКЛАДНАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ – инж. Пенка Дойкова, КОЯТО ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА ОТ СЪВЕТНИЦИТЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА СЕСИЯ НА 12 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА. 

   Прочетете аргументите и сами преценете прави ли са съветниците, които не пожелаха да има сесия!

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ХИСАРЯ

Относно: 

Връщане за ново обсъждане на Решение № 375, взето с Протокол № 42 от 05. 09.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 28.09.2017 г. ми бе връчено приетото от Общински съвет Хисаря Решение № 375, взето с Протокол № 42 от 05.09.2017 г., с което частично се опрощава задължението на „Натура фит” ЕООД към Община Хисаря, произтичащо от неразплатено ТБО, „като същото да се изчисли на база 1/5 от отчетната стойност, ведно със законната лихва”.

На основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА връщам за ново обсъждане горното Решение, поради неговата нищожност, респективно незаконосъобразност по следните съображения:

1/С Решението се опрощават парични задължения на „Натура фит” ЕООД, произтичащи от незаплатена такса битови отпадъци, като в административния акт дори не е отразен техният размер и периодът, за който същите са дължими. Така формулирано, решението е с неясно съдържание и априори не може да породи търсения правен ефект. Обръщам внимание и на обстоятелството, че приетото решение от Общински съвет Хисаря не съответства по съдържание нито на искането на „Натура фит” ЕООД за „преоформяне на такса смет”, обективирано в заявлението от 31.08.2017 г. до Кмета на Община Хисаря, нито на моето предложение до Общинския съвет за разсрочване на задълженията на дружеството за Данък недвижими имоти и ТБО в общ размер от 75142, 36 лв. Коментираното решение е прието при липса на надлежно предложение за опрощаване на публични задължения.

2/ Компетентностите на Общинския съвет са изчерпателно посочени в разпоредбата на чл. 21 ЗМСМА. Сред изброените правомощия не е посочено правомощие за опрощаване на публично задължение, каквото е задължението за ТБО.

В подкрепа на горното се позовавам и на съдебна практика на ВАС, а именноРешение № 1613 т 2.02.2011 г. на ВАС по адм.д. № 10784/2010 г., ІІІ отделение, постановено по оспорено решение на Общински съвет Благоевград, с което на основание чл. 108 ЗЗД е опростено парично задължение на търговско дружество, произтичащо от приватизационна продажба на общински имот. ВАС приема, че решението на Общинския съвет е прието „в нарушение на Закона за общинските бюджети и не е съобразено с правомощията на общинския съвет по чл. 21 ЗМСМА и със задълженията на кмета на общината като първостепенен разпоредител с общинския бюджет”.

3/ От гледна точка на Закона за счетоводството, опростеното парично вземане се явява приход за длъжника иизвънреден разход за кредитора.Съгласно чл. 128 от Закона за публичните финанси, не се допуска извършването на разходи и натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

4/Решението за опрощаване на публичните задължения от ТБО на „Натура фит” ЕООД лишава общинския бюджет от актив в размер, съответен на опростеното вземане. Наред с това, съгласночл. 44, ал. 2 ЗМДТ, подлежат на облагане с данък в размер наданък дарениеи безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както ипогасените чрез опрощаване задължения.Ето защо, с коментираното решение прякосенанася щета на бюджета.

5/ Положителното решение за опрощаване на публично вземане съставляванеразрешена схема за държавна помощ.Съгласно§ 1 от ДР на Закона за държавните помощи,”Държавна помощ” е всяка помощ, предоставена от държавата илиобщинатаили за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия. „Натура фит” ЕООД е търговец и Законът за държавните помощи, а така също чл. 107 от Договора за функциониране на ЕС разглежда като нарушение на конкурентната среда всяко парично облагодетелстване с публични средства наотделни предприятия, освен акопомощта е със социален характер или е предназначена да отстрани щети, причинени от природно бедствие или други извънредни събития. Дори когато са налице законовите предпоставки за предоставяне на държавна помощ, такава може да бъде предоставена след спазване на специалния разрешителен режим, регламентиран в ЗДП, който в настоящия случай изобщо не е прилаган.                  

                                                                     Тракийски Cвят

Предишна статия

„250 онлайн издания“, че да се зърнем между тях и да ти спретнем такова дело в Страсбург…

Следваща статия

Защо официална Русия на Путин е по-голяма пряка и екзистенциална заплаха за България, отколкото за ЕС и НАТО

Други интересни