СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ В ХИСАРЯ ИМАТ НОВ ДИРЕКТОР!

Автор: Няма коментари Сподели:

 Още по средата на годината бе обявен конкурс за директор на Специализирани болници за рехабилитация в Хисаря. За да участват в конкурса, кандидатите трябваше да бъдат магистри по медицина и с квалификация по здравен менджмънт, или магистър по икономика и управление и с придобита образователна или научна степен, или преминато обучение за повишаване на квалификацията, да имат три години професионален управленски стаж в системата на здравeопазването. 

Сред седемте документа се искаше писмена разработка на тема: „Икономическо състояние, начини на финансиране и стратегия за развитие на филиала за следващите три години.” Кандидатът, спечелил конкурса, се назначава в Хисаря за три години. Допуснатите кандидати по документи и събеседването с тях се проведе на 14 юли 2017 година в Централния офис на СБР – НК – София.

 За този конкурс не излезе никаква информация – нито колко кандидати има, нито от къде са, нито каква професия имат, нито председателят на комисията от Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ли е, или от Министерството на здравеопазването, нито имаше ли пресявка на кандидатите ….

И защо в края на краищата от средата на юли до 13 септември 2017 година никой не знаеше името на спечелия? Трябваше да търся приятели по София, за да разбера нещо за новия човек на СБР – Хисаря. В болницата чакаха с нетърпение кой е спечелил конкурса. Разбраха на 13 септември 2017 година по обед, когато им беше представен ЕВГЕНИ ЛЮБЕНОВ – новият директор на СБР – Хисаря. 

ЕВГЕНИ ЛЮБЕНОВ идва от Националната здравно- осигурителна каса, по образование е икономист , а квалификацията му е „Здравен мениджмънт”. Няма 50 години, което му дава възможност и за развитие. Този тринадесети ден на септември дано му отвори път към продължаване на доброто в болницата и разкриване на грешките на предшестващите го директори. Но ще оставя човека да навлезе в документацията, още повече, че е икономист, пък ще говорим за това в следващия разговор. 

Г–н Любенов, досега не беше се случвало човек, който не е лекар, да ръководи здравното заведение в Хисаря. Това няма ли да накара някои хора да мислят, че Bие сте специално изпратен човек в този град? 

Уважаема г-жо Кирилова, изискванията за заемане на конкурсната длъжност „Директор“ на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Хисаря, са определени със заповед на Изпълнителния директор на „СБР-НК“ ЕАД в качеството му на работодател и са надлежно публикувани в обява от 27.07.2017 г. във в. „Телеграф“. 

Относно описаната от Вас по-горе фактическа обстановка, бих искал да отбележа, че аз съм се явил и участвал в обявения и проведен на 01.09.2017 г. конкурс и нямам никакво отношение към предходно обявявани и провеждани конкурси за „Директор“ на филиал Хисаря. 

Както сама посочвате, изискванията за образование дават възможност в обявения по реда на Кодекса на труда конкурс да кандидатстват лица, както с медицинско, така и с икономическо образование, при спазване и на всички останали изисквания, надлежно посочени в обявата. Доколкото ми е известно, като дългогодишен специалист в сферата на здравеопазването, а именно в Националната здравноосигурителна каса, много от държавните болници в България се ръководят от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с квалификация по „Здравен мениджмънт“ . 

Наред с това, бих искал да Ви обърна внимание, че в посочената обява няма изискване за три години професионален управленски опит в системата на здравеопазването, а съвсем ясно и точно е посочено, че изискването към кандидатите и да „притежават не по-малко от пет години професионален опит в системата на здравеопазването“. В този смисъл, смятам, че моето образование и професионален опит напълно отговарят на изискванията за заемане на длъжността „Директор“ на филиал Хисаря. 

Смятате ли, че стратегията ви беше най-важното, с което надминахте останалите кандидати? 

Като всеки от кандидатите, явили се на конкурса, представих пред конкурсната комисия писмена разработка на тема: „Икономическо състояние, начини на финансиране и стратегия за развитие на филиала за следващите три години”. Подготовката ми за тази разработка бе изключително задълбочена, включваща запознаване и анализ на всички налични данни и документи относно актуалното състояние на филиал Хисаря, както и надлежно разработена и представена от мен стратегия за развитието на филиала през следващите три години. 

Не мога да коментирам разработките на останалите кандидати, тъй като не съм запознат с тях, но съм напълно удовлетворен от постигнатия от мен резултат и се радвам, че конкурсната комисия е оценила изключително положително представената от мен разработка, както и вложените от моя страна усилия. 

 Да погледнем в нея! Моля накратко да очертаете как ще се развива Специализирана болница за рехабилитация в следващите три години? Ремонти, нова техника за рехабилитация и лечение, нови специалисти, квалификации на работещите – какво предвиждате? 

Развитието на филиал Хисаря се подчинява в цялост на политиката за развитие на „СБР-НК“ ЕАД и се формира както от ръководството на дружеството в лицето на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, така и от директора на самия филиал. Разбира се, от голямо значение е инициативността и професионализма на директора на филиала и във връзка с това мога да Ви уверя, че ще положа максимални усилия филиал Хисаря да продължи да се развива като една от водещите болници за рехабилитация, която полага непрекъснати усилия за осигуряване на висококачествено лечение на пациентите, съобразено с всички медицински стандарти, както и грижа за професионалното израстване и развитие на всеки един от работещите във филиала медицински специалисти. 

Що се отнася до техниката, в голямата си част тя е напълно обновена, а предстоящите инвестиции, включващи както ремонти, така и доставка на услуги, са заложени в инвестиционната програма на дружеството, която се осъществява при стриктно спазване на всички вътрешни нормативни актове, както и изискванията на Закона за обществените поръчки. 

Обикновено, когато се провежда конкурс, все се говори след това, че има допуснати грешки в процедурата по провеждането. Страхувате ли се, че някой от кандидадите може да оспорва вашето избиране? 

Не само в конкретния конкурс, но и за съжаление като цяло, действително съществува подобна практика на слухове, внушения и инсинуации относно допуснати грешки в процедурата, или други нарушения при провеждане на избор или конкурс за дадена длъжност. По отношение на проведения на 01.09.2017 г. конкурс за директор на филиал Хисаря, считам, че е организиран и съобразен изцяло с разпоредбите на Раздел IV от Кодекса на труда и при стриктно спазване на нормите от чл.90 до чл.96 от КТ. 

По принцип, всеки участник е свободен в съответствие със собствените си разбирания да оспорва или не редовно обявен и проведен конкурс и аз не бих могъл да имам отношение към подобни действия. 

Идването Bи от София в този малък град ви лишава от представленията на софийските театри, концерти, спортни състезания. ..Кое ще ви липсва най- много? 

Когато човек има желание да посети определено събитие или театрално представление, винаги може да го направи в свободното си време, без това да пречи на служебните му ангажименти. 

Човек се изгражда като личност цял живот. Предвиждате ли да специализирате, да се квалифицирате в областта на здравеопазването? 

Моето професионално развитие и кариера от дълги години са свързани със системата на здравеопазването и смятам, че и занапред ще имам възможност да надградя постигнатото досега и да бъда максимално полезен за развитието на филиал Хисаря, както и за съвременното и успешно лечение на нашите пациенти. 

Имате ли стремеж да вървите нагоре и до къде бихте могли да стигнете? 

Всеки човек има естествен стремеж да върви напред, да се развива и доказва, но нека да оставим времето и работата ми да покажат…

Един ръководител трябва да може като го върнат от едната врата, да влезе в другата. Вие къде можете да влезете? В Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс, в Министерството на здравеопазването, в комисията по здравеопазване в Народното събрание? С една дума – къде имате връзки, които биха били полезни за СБР – Хисаря? 

Ще работя всеотдайно и полагайки максимални усилия за успешното развитие на филиал Хисаря като утвърдено през годините лечебно заведение за рехабилитация, извършващо дейността си по утвърдени медицински стандарти, като спазвам всички вътрешни за дружеството нормативни актове и разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Една работа трябва да се върши с любов. Хисаря е град на минералните води и на любовта. На ТИ ли сте с любовта? 

Позволете ми да си запазя правото да не отговоря на този доста общ и личен въпрос. Единственото, което бих искал да споделя с Вас е, че ще работя с уважение и респект към всички пациенти и служители на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Хисаря, както и към гражданите и гостите на град Хисаря. 

Това беше за сега г-н Любенов. Предстаят ни още срещи. Успех и да ви почитат тези, с които работите! 

 ДОПЪЛНЕНИЕ: 

 Наистина са проведени два конкурса в София. Единият е на 14 юли 2017 година, когато се явява само един кандидат. На 26 юли, на основание чл. 91 – 96 от Кодекса на труда Изпълнителният директор на Специализирани болници за рехабилитация – Национален компкс ЕАД – Плумелина Мичева издава заповед за нов конкурс, който да се проведе на 1 септември 2017 година в 10 часа. 

 Като сравних двете обяви, оказа се, че има една малка, но много съществена разлика. В първата обява за конкурса на 14 юли пише, че кандидатите трябва да имат три години професионален УПРАВЛЕНСКИ стаж в системата на здравеопазването. 

 В обявата от 26 юли пише, че кандидатите трябва да притежават не по – малко от пет години професионален опит в системата на здравеопазването. Очаквайте продължение от изгубилия конкурса! 

 Разговора води Ирина Кирилова                                                               Тракийски Cвят

Предишна статия

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Следваща статия

Делян Пеевски, чрез своята медия „Монитор“, вече навлиза с пълна сила в света на биткойн

Други интересни