ПРЕДСТОИ ОЩЕ ЕДНА СЕСИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ!

Автор: Няма коментари Сподели:

Председателят на Общинският съвет – Гатьо Султанов свиква общинските съветници на заседание на 26.01.2017 год. (четвъртък) от 13.00 часа в залата на общинската администрация.

    Девет точки са включени в дневния ред. По осемте от тях ще докладва инж. Пенка Дойкова – кмет на община Хисаря, а отчета за работата на Общинската комисия по безопастност на движението ще внесе заместник- кметът – Тони Илиева.

    Най- важната точка, която съветниците ще разгледат е за общинския бюджет през 2017 година. В началото има нещо ново:

  • Въвежда се за първи път ограничение на размера на средствата за представителни разходи на кметовете на общините и на Общинските съвети до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на общинската администрация и съответно на Общинския съвет.

  • Въвежда се забрана за недопускането на  натрупване на нови задължения за разходи, или поемането на ангажименти за разходи от кмета на общината, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията от чл. 94, ал.3, т.1 и 2 от Закона за публичните финанси.

  • От 1 януари 2017 година минималният размер на основната заплата за най- ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 460 лв.

   И една друга докладна е свързана с бюджета на общината. Ще има информация за актуализирано разпределение на промените по бюджета  и второстепенните разпоредители за срока от 30 септември 2016 до 31 декември 2016 година.

    Четири точки от дневния ред са свързани с общинските гори. Става въпрос за това, че на населението трябва да се осигурят дърва. Затова  кметът предлага да се добият дърва за огрев от общинските гори в землището на село Кръстевич. Ще бъде отчетено използването на дървесина от горските територии на община Хисаря. Ще бъде взето решение хората да добиват дървесина от общинските гори, спазвайки наредбата за сеч. Ще може да се добиват дърва на корен в общинските гори на територията на Кръстевич по ценоразпис.

 Общинското предприятие „ОГС – Хисаря” ще предложи на съветниците годишен план за добиване на дървесина през 2017 година.

   Две искания за изработване на Подробни устройствени планове също ще бъдат обект на разискване. Едното заявление е от Емил Трайчов Душанов за  Хисаря  за ПУП за обществено обслужване. Другото е от Нено Стоянов Драгоев за изработване на ПУП в землището на Старосел с промяна на предназначението за кравекомплекс.

     Заседанието на съветниците започва в 13 часа на 26 януари 2017 година.

                                                                                                                  Тракийски Свят                            

Предишна статия

Иде ли края на либерализма? Иво Христов…!

Следваща статия

Над 80% от водата се губи в течове…

Други интересни