„Коалиция за Хисар” губи делото, ОИК – плаща…

Автор: Няма коментари Сподели:

„КОАЛИЦИЯ ЗА ХИСАР” ИЗГУБИ ДЕЛОТО В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

      „Коалиция за Хисар”, представлявана от Николай Марковски и Рангел Спасов пуснаха жалба в Пловдивския адинистративен съд срещу решението на Общинската изибирателна комисия . Според адвоката на коалицията, комисията е постановила нищожен административен акт, отказвайки повторно да обяви избора на Ненко Костов за незаконен и да даде правомощията на следващия в листата.

    Защо „Коалиция за  Хисар” не се предсдставлява от лидера и – Атанас Куковски, а от двама човека, които са били общински съветници? Като  бивши съветници се предполага, че те добре познават Закона за местното самоуправление и местната администрация и следят измененията в закона. Но не. Те просто са били лицата, бутнати напред, за да съдействат Ненко Костов да бъде изгонен от Общинския съвет. Николай Марковски работеше години наред в общинското предприятие „Чистота, озеленяване и строителство.” Когато кмет стана Пенка Ганева, даде му възможност да бъде на работа в общината във военния отдел, но той издържа само няколко дни и отново се върна на старото си работно място. Защо Куковски е избрал Рангел Спасов? Той работи в Разплащателна агенция на фонд „Земеделие” и е важен човек за управителя на „ Агрокомерс 98”.

    Затова  чрез тях „Коалиция за Хисар” поиска решението на Общинската избирателна комисия от 22 октомври 2016 година да бъде обявено за  незаконосъобразно, да се обяви следващия кандидат за избран като се върнат книжата в ОИК.

   На делото не дойде никой от Общинската избирателна комисия. Ненко Костов беше представляван от адвокатите Юруков и Петров. За това дело беше уведомена и Богдана Краева – следващият в листата след Костов, но тя не дойде.

   Фактите показват, че Общинската избирателна комисия е регистрирала листата на Националния фронт за спасение на България, в която Богдана Краева е втора, а Ненко Костов – шести.  С решение № 199 от 26 октомври 2015 година ОИК е обявила за избран общински съветник Ненко Видолов Костов с преференциални гласове. Причината да започне битката против него е условната му присъда, която е потвърдена  април 2015 година.

      Както ви осведомихме, на 22 октомври 2016 година Костадин Атанасов свика заседание на Общинската избирателна комисия, на което първа точка от дневния ред беше:

Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ненко  Видолов Костов, общински съветник в община Хисаря от партия Национален  фронт за спасение на България и обявяване за избран следващия от листата във връзка с чл.458, ал.1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 4 т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

    Самото формулиране на дневния ред беше като предопределено, без да са чути мненията на членовете на Общинската избирателна комисия.

Ще цитирам само две противоположни мнения от това заседание:

                                                 АНГЕЛИНА ПЕТРИШКА

„Ненко Видолов Костов е избран за общински съветник на проведените избори на 25 октомври 2015 година. Обявен е за общински съветник с решение на ОИК. Предоставено му е удостоверение и е положил подпис на клетвения лист  и се е заклел, след което от тази дата възникват неговите правомощия като общински съветник. От този момент по силата на закона неговите правомощия се прекратяват, без да е необходимо решение на който и да е друг орган. Нито ЦИК, нито ОИК трябва да издаде решение за прекратяване на тези правомощия. Задължение на ОИК след получаване на документите от ЦИК с приложено свидетелство за съдимост, че Ненко Костов е осъден за умишлено престъпление от общ характер, ОИК трябва да мотивира прекратени ли са пълномощията му по силата на закона и да вземе решение, с което да посочи кой е следващият избран от листата на НФСБ, тъй като за мен правомощията на Ненко Коство са прекратени в момента на заклеването  му.”

        Мнението на Теменужка Кривчева е противоположно на това на Петришка:

„Съгласно чл. 142 от АПК съдът проверява кой е действащият закон към момента на издаване на административния акт, поради което не мога да се съобразя с думите на г-жа Петришка. Към днешна дата има изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на оснвание на което тези обстоятелства не са налице и противоречието между Изборния кодекс и ЗМСМА са изчистени. Мотивите на съда не са задължителни за ОИК, поради което не следва правомощията на Ненко Костов да бъдат прекратявани.

    Бихме могли да цитираме и изказването на Мина Рахова – секретар на ОИК, но е  редно преди това да се запитаме защо това младо и хубаво момиче разсъждава по този начин? Кой му вкарва подобни мисли в главата, че да дава отрицателна оценка на закона? Някой друг ли дърпа конците, или това е нейно лично мнение?

    В този сайт даде интервю членът на Общинската избирателна комисия Мартин Джинджев. Той тогава каза, че тези юристи, които искат да се отнемат  правомощията на Ненко Костов, трябва да си скъсат дипломите.

    И забележете сега какво решение са сътворили в Общинската избирателна комисия  председателят и секретарят:

РЕШЕНИЕ  244  : Отхвъря предложението за предсрочно прекратяване на  пълномощията на НЕНКО ВИДОЛОВ КОСТОВ, общински съветник от община Хисаря от Национален фронт за спасение на България, тъй като на основание чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс  липсва необходимото мнозинство.

Възползвайки се от така съчинено  решение, „Коалиция за Хисар” подава жалба против ОИК.

Делото беше на 21 ноември 2016 година в Административен съд в Пловдив.

    Разрешаването на спора изисква да добавим, че докато се водеха спорове и дела за  правомощията на Костов,бе направено изменение в Изборния кодекс, обнародвано в Държавен вестник  бр. 39 от 26 май 2016. Изменението се отнася за чл. 30, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната власт. И там пише, че за да се прекратят преждевременно  правомощията на един общински съветник, той трябва да е с влязл в сила присъда след избирането  му за общински съветник. Но явно, че нито част от членовете на ОИК, нито адвоката на „Коалиция за Хисар,” нито лидера на СДС са се съобразили с това. Недопустимо е да бъдат отнети правомощията на съветника Костов – смята съдът. Това не може да бъде сторено нито от административен орган, нито от съда.

    Затова съдът реши:

Отхвърля оспорването на местна коалиция „Коалиция за Хисар”, представлявана от Николай Марковски и Рангел Спасов срещу решение № 244 от 22 октомври 2016 година на Общинската избирателна комисия Хисаря, с което е отказано да бъде прекратен мандата на общинския съветник Ненко Видолов Костов от листата на Националния фронт за спасение на България.

    Осъжда  Общинската избирателна комисия – Хисаря да заплати на Ненко Костов 900 лв /деветстотин / лева, представляващи извършени разноски по производството.

    Георги Господинв Петров  беше съдия на това дело, а този господин е председател на Пловдивския административен съд. Значи делото не е решено случайно в полза на Ненко Костов, а просто човекът е тълкувал закона правилно. Остава само едно съмнение: Защо съдът осъжда ОИК , а не „Коалиция за Хисар”, която подава жалбата? Грешка ли е допусната в сайта на съда, ще разберем скоро.

     Решението подлежи на обжалване във Върховния административен съд. Така че историята продължава, ако „Коалиция за Хисар” обжалва това решение.

                                                          Image title                                                                                                                               ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Правителство, политици и институции решиха…

Следваща статия

„Глас народен, глас Божи”

Други интересни