Нов конфликт в ОИК Хисаря!

Автор: Няма коментари Сподели:

                                       Е, НЯМА КРАЙ!

     На 9 май 2016 година в Централната избирателна комисия е пристигнало писмо, което има входящ номер МИ-15-758/09.05.2016 г.

  Кой е изпратил писмото скана ясно на 16 юни, когато със съобщение по мобилните телефони членовете на Общинската избирателна комисия бяха свикани на заседание. То мина бурно и дори скандално, защото председателят на ОИК – Костадин Атанасов отвори писмо от Централната избирателна комисия с изходящ номер МИ-761/09.0616 г. В него обясняват на ОИК, че са самостоятелен и независим орган, който осъществява дейността си съгласно Изборния закон. Съобщават им още, че решението на ОИК от 21 декември 2015 година, с което членовете на комисията запазиха правомощията на съветника Ненко Костов е отменено, защото има решение на Административния съд –Пловдив от 28 март 2016 г.

     Искрата на заседанието на ОИК пламна, когато заместник – председателят на ОИК – Петър Дишкелов попита кой е дал право на председателя Костадин Атанасов еднолично да изпрати писмо до ЦИК, без да уведоми членовете на комисията. Костадин Атанасов даде да се разбере, че членовете на комисията няма да получат отговор, като се държа крайно некоректно с уважавания от целиия град заместник – председател на комисията Петър Дишкелов.

     Кой е написал това писмо и кой го е подписал, не стана ясно. Според изискванията, то трябва да бъде подписано от председателя на ОИК и секретаря, или от заместник – председателя и секретаря. Бурното реагиране на Петър Дишкелов даде да се разбере, че той нищо не знае за писмо, изпратено до ЦИК. Секретар на Общинската избирателна комисия е Минка Рахова, но тя твърди, че не е подписвала подобно писмо. За това писмо знае и една служителка, която е трябвало да даде печата на ОИК, за да бъде сложен на документа. Тя беше обект на наша статия, когато печатът на ОИК изчезна…

    Един месец след изпратеното от Общинската избирателна комисия писмо, идва отговорът. Датата е 9 юни 2016 година. С кого е трябвало да се обсъжда това писмо, не се знае. Факт е, че заседанието е насрочено от председателя  седем  дни по- късно.

    Заседанието на ОИК показа, че  Ненко Костов ще тревожи още хората, които дърпат конците на куклите, готови да изпълняват политически поръчки.

    От приствашите десет човека, шест в тази комисия са юристи: Костадин Атанасов, Петър Дишкелов, Минка Рахова, Теменужка Кривчева, Ангелина Петришка и Николай Марковски. Би трябвало всеки от тях да знае поправката в Изборния закон, според която Ненко Костов трябва да остане общински съветник.

    Припомняме, че Николай Марковски стана член на ОИК, когато Пено Бойноски подаде оставка като секретар на комисията. На неговото място седна Минка Рахова, а Николай Марковски бе предложен от БСП  да заеме мястото на Рахова.

    Припомняме още, че според решение на БСП, в случай, че нещо стане с Бойновски, секретар ще бъде Димитър Сотиров. Той, обаче, беше пренебрегнат.

    Какво стана в края на заседанието?

Ето, прочетете протокола!

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА  ХИСАРЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

                                                       ПРОТОКОЛ № 50

    

     Днес, 16.06.2016 г. в гр. Хисар, област Пловдив се проведе заседание на ОИК – Хисар, на което присъстваха:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Атанасов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Атанасов Дишкелов

СЕКРЕТАР: Минка Маноилова Рахова

ЧЛЕНОВЕ:

Ангелина Петрова Петришка

Васила Димитрова Марина

Елена Димитрова Драгневска

Мартин Мартинов Джинжев

Николай Бойнов Марковски

Теменужка Николова Кривчева

Янко Иванов Янков

Общият брой на членовете на ОИК- Хисаря, съгласно Решение №1602-МИ/НР на ЦИК от 31.08.2011 год. е 11 Броят на присъстващите членове за днешното заседание е 10, поради което заседанието е редовно и може да приема решения.

Заседанието беше открито в 09.00 часа, при следният дневен ред:

 Председателя на ОИК – Костадин Атаносов, откри заседанието.

Прочете проекта за дневен ред на ОИК – Хисаря а именно: Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1.Разглеждане на писмо  от Пловдивски административен съд, с което е изпратено заверен препис от влязло в сила Решение № 633/28.03.2016 г., постановено по адм. д. № 3344/2015 г.

2. Разглеждане на писмо с изх. № МИ-15-761/09.06.2016 г. на ЦИК

3. Други процедурни.

 

  •   След което председателя на ОИК – Хисаря даде думата на присъстващите да се изкажат относно дневния ред, имат ли забележки. Прикани членовете на ОИК – Хисаря да гласуват поименно и явно относно дневния ред на заседанието.

       

     ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ХИСАРЯ единодушно и поименно

  • ПРИЕМА проекта за дневен ред на 16.06.2016 г. както следва:

1.Разглеждане на писмо  от Пловдивски административен съд, с което е изпратено заверен препис от влязло в сила Решение № 633/28.03.2016 г., постановено по адм. д. № 3344/2015 г.

2. Разглеждане на писмо с изх. № МИ-15-761/09.06.2016 г. на ЦИК

3. Други процедурни.

 

По т. 1 от Дневния ред докладва  председателя

Постъпило е писмо  от Пловдивски административен съд, с което е изпратено заверен препис от влязло в сила Решение № 633/28.03.2016 г., постановено по адм. д. № 3344/2015 г.срещу Решение № 217/21.12.2015 г на ОИК Хисар

Тъй като по жалба на ПП Герб  срещу Решение № 217/21.12.2015 г. на ОИК Хисар е образувано адм. д. № 19/2016 г., което е било насрочено на 26.06.2016 г. от 14:00 ч., се взе следното:

                                                  ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ДА СЕ отложи заседанието, след като влезе в сила окончателното решение по жалбата на ПП Герб, която е със същия предмет по решението постановено по адм. д. № 3344/2015 г

По т. 2 от Дневния ред докладва  председателя

Присъстващите членовете на ОИК Хисар се запознаха със съдържанието на писмото изпратено от ЦИК.

По т. 3 от Дневния ред докладва  председателя

          С оглед на изложеното повдигнат беше въпроса поради приключване дейността и съобразно решение да се изпрани искане до ЦИК за заплащане за определяне на възнаграждения на членовете на ОИК-  присъствали на заседанията/ дежурствата, поради което ОИК –Хисаря, единодушно и поименно при следното,

                                                   ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ДА СЕ изпрати искане до ЦИК, окомплектовано съобразно решение № 2901-МИ/05.11.2015 г. на ЦИК за заплащане на проведените заседания/дежурства за всички присъстващи от състава на ОИК –Хисаря.   

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Атанасов/П/

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Атанасов Дишкелов/П/

СЕКРЕТАР: Минка Маноилова Рахова/П/

ЧЛЕНОВЕ:

Ангелина Петрова Петришка/П/

Васила Димитрова Марина/П/

Елена Димитрова Драгневска/П/

Мартин Мартинов Джинжев/П/

Николай Бойнов Марковски/П/

Теменужка Николова Кривчева/П/

Янко Иванов Янков/П/


                                                                                                               Тракийски Свят

Предишна статия

Опасна жега ще ни мъчи до петък!

Следваща статия

Коментар и отговор на Ненко Костов.

Други интересни