СЪДЪТ ОТМЕНЯ ОЩЕ ЕДНА ЗАПОВЕД НА ГАНЕВА !

Автор: Няма коментари Сподели:

    Това е решение на Пловдивския административен съд № 497. Съдийски състав  с председател Йордан Русев заседава по жалба на ТПК „Бутилираща компания Хисар” против заповед РД-05-88  от 9 февруари 2015 година на кмета на община Хисаря, с която е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план за промяна на уличната регулация и за възстановяване на бивша улица по плана  на град Хисаря. Тази улица е заличена още на 3 юни 1972 година със заповед на ОНС – Пловдиви е образувана нова улица.

    ТПК „Бутилираща компания Хисар” счита заповедта на кмета за незаконосъобразна и прилага писмени бележки.

         Историята започва с докладна на кмета на община Хисаря до Общинския съвет за допускане до проучване, проектиране, изменениена Подробния устройствен план завъзстановяване на улица, заличена със заповед №286 от 3 юни 1972 година.

   На 29 април 2014 година Общинският съвет в Хисаря одобрява задание за проектиране по чл. 125 от Закона за устройство на територията.

    Еспертен съвет за устройство на територията с решение № 39 е приел проект за изменение на Подробния устройствен план за промяна на уличната регулация.

    Против решението на Експертния съвет е депозирано възражение на 20 ноември 2014 година от ТПК „Бутилираща компания Хисар”. Експертният съвет се събира  на заседание на 22 януари 2015 година и отхърля възражението на кооперацията. ТПК – „Бутилираща компания Хисар” има, обаче, документ за собственост, записан в том 19, дело 6016 от 1995 година, узаконено при нотариус в Пловдив.

   От обжалването на заповедта и експертното заключение става ясно, че за новата улица трябва да се отнемат 1737 кв.м.

   Съдът преценява, че заповедта на кмета е порочна, тъй като не са възникнали нови държавни, или обществени нужди за обекти – собственост на държавата, на общините и на експлоатационните дружества.

    Затова съдът реши да отмени заповедта на кмета № РД-05-88 от 9 февруари 2015 година. Общината трябва да заплати 390 лв. разноски по делото.

    Първо да изясним кой беше кмет от 2011 година до  2015 година. Знае се, че това е инж. Пенка Ганева. Тя внася докладната в Общинския съвет.

     После да изясним кой беше председател на Общинския съвет. Това беше г-н Пено Бойновски. Той непрекъснато твърдеше, че е много компетентен.

    Трето – да изясним кой беше юрист на Общинския съвет. Това беше Данчо Дамбулев. Не видя ли, че тази докладна не може да влезе на заседание  за разглеждане от съветниците?

    Четвърто – да изясним как едно мощно предприятие в страната дава 390 лв. за разноски по делото, а г-жа Ганева има дадени адвокатски хонорари , които са далеч над тази сума. В жалбата на община Хисаря, която изпраща до по- висша инстанция във връзка с делото на Светла Стаменова Светлева пише:

Да се присъди на доверителя ми направените по делото разноски в общ размер 3 хил. 453 лв. и 50 ст. По това дело разноските на сестрата на Стаменов са 600 лв.

      И пето – няма да броим  делата против общината през мандата на Ганева. Само ще припомним,  че съдът реши да отмени заповедта на кмета от 11 февруари 2013 година, поправена на 27 март 2014, с която е отказано да бъде извършено попълване на действащия кадастрален план на стопанския двор в Черничево и да бъде нанесена двуетажна, стоманено- бетонна жилищна сграда на Коста Стаменов.

   Три дела за 9 хил. лв., изгубени от Ганева за неспазване на Закона за опазване на околната среда за нерегламентирани сметища в Старосел, Красново и Кръстевич.

     На делото на ТКП „Бутилираща компания Хисар” против община Хисаря съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Заповед № РД-05-88 от 09.02.2015г. на кмета на община-Хисар, с коятое одобрен проект за изменение на ПУП и ПУР-План за промяна на уличната регулация на УПИXII-553, кв. 5 и УПИXII-657, кв. 7 и квартал 7 за възстановяване на бивша улица с осови точки 26-26а-26б-24, по плана на гр. Хисаря, заличена със Заповед № 286 от 03.06.1972г.на ОНС-Пловдив, както следва: заличава УПИXII-553, кв. 5 по КРП на гр. Хисаря и образува нова улица с о.л. 26-26а-26б-24, нов квартал 7 и УПИXII-657, кв. 7 съгласно приложения чертеж „ПУП и ПУР-План за улична регулация за УПИXII-657, кв. 7 и улица между о.л. 26-26а-26б-24 по КРП на гр. Хисаря“. От запад на бивш УПИXII-553, кв. 5 се отнемат 1737 кв.м. за улицата. Улицата е с широчина 10 м. и 10,13м. съгласно чертежа към ПУП-ПУР.

ОСЪЖДА Община-Хисаря, да заплати наТПК „Бутилираща компания Хисар“, ЕИК **сумата в размер на 390 /триста и деветдесет/ лева разноски по делото.

Решението е окончателно на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.

   

     Какво ли ще стане, ако ТПК „Бутилираща компания Хисар” заведе дело за накърняване на доброто име на известната в страната кооперация, след като на 18 май 2014 година тръгнаха багери към двора на кооперацията, та се наложи служителите да барикадират входа с мотокари? Дойде и полиция. Кого защитаваше? Частната собственост на кооперацията , или незаконната заповед на Ганева?

 

                                                                                                 Тракийски свят

Предишна статия

Отворено писмо!

Следваща статия

Офшорните зони – анонимен бизнес!

Други интересни