Неравенството в доходите!

Автор: Няма коментари Сподели:

Народните представители са гласували през 2007 г. правила за актуализация на възнагражденията и пенсиите, които им дават по-привилегировани и благоприятни правила за осъвременяване на своите възнаграждения в сравнение с правилата за осъвременяване на пенсиите? Към основните им работни заплати се добавят множеството допълнителни възнаграждения; част от НП получават безплатни жилища в София; всички НП ползват безплатен транспорт; всички НП имат право на 2/3 от основния размер на работната си заплата , предназначени за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, кантори и други дейности, свързани с работата на НП в НС и избирателните им райони ( месечният им размер през първото тримесечие на 2016 г. възлиза на 2046 лв.

Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средно месечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

В същото време “пенсиите , отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година . В случай, че процентът по ал. 1 е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват.“

***В Преамбюла на Конституцията на Република България са декларирани основни общочовешки права, изисквания и върховни принципи на съвременните обществени отношения, които определят Конституцията като върховен закон на държавата. Между тях са : хуманизъм, равенство и справедливост; върховенство на закона и на правата на личността, нейното достойнство и сигурност; опазване на националното и държавното единство; решимостта да създадем демократична, правова и социална държава и др.

Чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България изрично провъзгласява равенството на всички граждани пред закона и недопускането на никакви ограничения на техните права или привилегии, основани на раса, народност, религия …лично обществено положение или имуществено състояние.

Спазени ли са тези изисквания на Конституцията и конкретно изискването на чл.6, ал. 2 от нея от народните ни представители при одобрените от тях през 2007 г. и валидни и днес правила и различия в правилата за актуализация на техните собствени възнаграждения, от една страна, и на пенсиите на пенсионерите, от друга страна? Или обратното : възползвайки се от личното си обществено положение, чрез законодателство и подзаконова нормативна уредба народните представители са гласували много по-привилегировани и благоприятни правила за осъвременяване на своите възнаграждения в сравнение с правилата за осъвременяване на пенсиите?

Отговорът на тези въпроси търсим в сравнението и сравнителния анализ и оценка на тези правила и непосредствените им социални последици.

Относно правилата за осъвременяване на основните работни заплати1 на народните представители (НП) и пенсиите на пенсионерите

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (НС) и по-точно – на приложените към правилника „Финансови правила по бюджета на Народното събрание“, “основното месечно възнаграж-дение на народните представители е равно на три средно месечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средно месечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.“.

Съгласно чл. 100 от КСО, ал.1 “пенсиите , отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година . В случай, че процентът по ал. 1 е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват.“

Сравнението на тези правила показва съществени принципни и конкретно различия в полза на народните представители, отнасящи се до :

честотата на тяхното осъвременяване в рамките на една календарна година : 4 пъти за основните работни заплати на народните представители и само 1 път за пенсиите на пенсионерите;
датите на тяхното осъвременяване : от 1 януари, 1 март, 1 юли и 1 септември всяка календарна година – за работните заплати на народните представители; и от 1 юли – за пенсиите на пенсионерите;
основите на тяхното осъвременяване : средната работна заплата на наетите лица в обществения сектор2 през последния месец на предходното тримесечие – за работните заплати на народните представители; и размерите на пенсиите отпуснати до 31 декември на предходната календарна година – за пенсионерите;
процентите на тяхното осъвременяване : процент, равен на индексите на средните работни заплати на наетите лица в обществения сектор – за заплатите на народните представите ; и процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година .

Конкретните им размери и последици от тези различия за народните представители и пенсионерите през 2014, 2015 и първото тримесечие на 2016 г. са както следва :

През 2014 г.

а) за основните месечни работни заплати на народните представители

По официалните данни на НСИ, средната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор през месеците декември 2013 г. и месеците март , юни и септември 2014 г. възлизат на : 919 лв.; 857 лв.; 862 лв. и съответно 900 лв. Определените на тяхно основа и в съответствие с Правилника за организацията и дейността на НС основни размери на работните заплати на народните представители за първото, второто, третото и четвъртото тримесечие на 2014 г. възлизат съответно на 2 757 лв.; 2 571 лв.; 2 586 лв. и 2 700 лв.

Средно месечният им размер за 2014 г. възлиза на 2 653.5 лв.( 2 757 лв. + 2 571 лв. + 2 586 лв. + 2 700 лв.) : 4 ) ; средно месечното му повишение спрямо

базисния размер преди осъвременяването – на 460.5 лв.( 2 653.5 лв.- 2 193 лв.); процентното увеличение на възнагражденията на народните представите от 1 януари 2013 г. спрямо базисният им размер – на 21,0 % ( 460.5 лв. : 2 193 лв. х 100).

б) за пенсиите пенсионерите

В същото време, в съответствие с чл. 10 от КСО и решение на Надзорния съвет на НОИ , размерите на отпуснати пенсии до 31 декември на предходната (2013) година се индексират от 1 юли 2014 г. с 2.7 %, в резултат на което от същата дата ( от 1 юли) средният им месечен размер нараства с около 8.10 лв.

Но тъй като актуализацията на отпуснатите пенсии до 31 декември 2013 г. е от средата на 2014 г., то всъщност средно месечният процент на осъвременяването им за 12-те месеци на 2014 г. е равен на половината от посочения процент на тяхната индексация, т.е. на 1.35 % ( 2.7 % : 2 ). По същата причина средно месечното увеличение на отпуснатите до 31 декември размери на пенсиите е равно на половина от увеличението на техния месечен размер от 1 юли 2014 г., т.е. равно на около 4.05 лв.( 8.10 лв. : 2 ).

Една от най-значимите негативни обществени последици от тази актуализация (индексация, осъвременяване) по чл.10 от КСО на старите пенсии за трудова дейност е : ежегодното изоставане на техните размери и равнище от размерите и равнището на ново отпусканите пенсии за трудова дейност на лица с напълно еднакъв принос през техния активен живот3. И по този начин – загубата им на мястото, което са имали и заслужили със воя труд през активния период от своя живот; изкуственото противопоставяне на различните поколения пенсионери с пенсии за трудова дейност и един и същ принос; нарастващо чувство за социална несправедливост ; нарастващо недоверие сред болшинството от пенсионерите към политиците и държавните институции; ниска избирателна активност и пр..

Сравнението между непосредствените последици показва : 15,56

пъти по-нисък среден процент ( 21,0 % : 1.35 %) и 113.7 пъти по-малък среден месечен размер за 2014 г. като цяло ( 460.5 лв. : 4.05 лв.) на осъвременяването и повишението на размерите на пенсиите на заварените пенсионери в сравнение с процента и размера на повишението на основните възнаграждения на народните представители при тяхната осъвременяване (наричано още индексация или актуализация) в рамките на 2014 г.

Тези неоправдано високи различия се дължат непосредствено на различията в базата за осъвременяване на възнагражденията на народните представители , от една страна, и на пенсиите на пенсионерите – от друга страна :

за народните представители – средната работна заплата в обществения сектор през м.декември 2013 г. – 919 лв. и нейното увеличение спрямо средната работна заплата на наетите лица в обществения сектор през м. септември 2009 г. – 731 лв. ;
за пенсионерите – заварените размери на пенсии , отпуснати до 31 декември на предходната календарно години – в случая, до 31 декември 2013 година.

Така или иначе, това сравнение показва, че правилата за осъвременяване на възнагражденията на народните представите4 са значително по –благоприятни (привилегировани) от правилата за осъвременяване на пенсиите на пенсионерите. А това поставя под сериозно съмнение морала, етиката и професионализма, отговорността и чувството за социална справедливост на народните представители, гласували тези правила. Както и въпроса нарушени ли са основни изисквания на чл.6, ал. 2 от Конституцията на Република България. Но тъй като не съм юрист, бих искал да чуя мнението по този въпрос на професионални юристи, в т.число на народни представители –юристи , на Комисията по правните въпроси към НС, а защо не и на Председателя на НС, г-жа Цецка Цачева.

Макар и в много по-смекчен вид, наблюдаваните през 2014 г. различия в актуализацията на основните размери на възнагражденията на народните представители и пенсии на пенсионерите и през 2015 г. отново са в полза на народните представители.

По-конкретно :

а) В съответствие с Правилника за организацията и дейността на НС, през 2015 г. основните заплати на народните представители отново ще се актуализират всяко тримесечие, т.е. 4 пъти , а пенсиите – само 1 път, при това отново от 1 юли (от средата) на 2015 г;.

В съответствие с данните на НСИ за средните работни заплати на наетите лица в обществения сектор през последния месец на съответното предходно тримесечие , през 2015 г. основните размери на работните заплати на народните представители (и на ръководни кадри в други 27 институции) ще възлизат на : 2 886 лв. през първото тримесечие; 2 703 лв. през второто; 2 691 лв. през третото; и 2 799 лв. през четвъртото. Това формира :

средно месечен размер на основните работни заплати на народните представители за 2015 г. от 2 69,75 . { (2886 лв.+2703 лв.+2691 лв.+2799 лв.) :4}.
средно месечно повишение на техния основен размер спрямо този през 2014 г. от 116.25 лв. (2 769.75 лв. – 2 653.50 лв.);
процент на тяхната индексация през 2015 спрямо 2014 г. – 4,38 % ( 2 769,75 лв. : 2 653,50 лв. х 100).

В сравнение с средно месечният размер и процент на увеличение на основните възнаграждения на народните представители през 2014 спрямо 2013 г., това са значително по-малки стойности.

Но в сравнение с базисните им размери през 2013 г., те са и останат необичайно високи, просто защото акумулират в себе си необичайно високото и повишение при тяхната актуализация през 2014 спрямо 2013 г. По тази причина увеличението през 2015 спрямо 2013 г. на средно месечния размер на основните работни заплати на народните представители възлиза на 576.75 лв. ( 2769,75 лв. – 2 193 лв.), а относителното (процентното ) му нарастване – на 26.30 % (576,75 : 2 193 лв. х 100). Както ще се убедим след малко, тези абсолютни и относителни размери на актуализацията на основните работни заплати на народните представители през 2015 спрямо 2013 г. отново остават многократно по-големи от абсолютно и относително актуализиране на отпуснатите до 31 декември 2013 и до 31 декември 2014 г. пенсии.

б) В рамките на 2015 г. пенсиите отново ще се индексират от 1 юли същата година по предвидения начин в чл.100 от КСО (наричан популярно „швейцарско правило“) – този път с 1.9 %. Тази им поредна индексация ще повиши средните месечни размери на отпуснатите пенсии до 31 декември 2014 г. с близо 6 лв. Но от 1 юли 2015 г., т.е. само през последните шест месеци на 2015 г. Което отново означава средно месечното им повишения за 12-те месеци на 2015 г. наполовина , т.е. с около 3 лв., или относителното ( процентното ) им средно месечно повишение за 2015 г. като цяло – с около 0.95 %.

И така през 2015 спрямо 2014 г.:

увеличение на средните месечни размери на основните работни заплати на народните представители възлиза на 4.38 % ; срещу 0.95 % за индексация на средно месечните размери на пенсиите; съотношение между относителното им повишение от актуализациите е 4.61 : 1 в полза на народните представители;
. увеличение на средно месечните размери на основните работни заплати на народните представители през 2015 спрямо 2014 г. с 116,25 лв; срещу увеличение на средно месечните размери на отпуснатите до 31 декември 2014 г. пенсиите с около 3 лв.; съотношение между увеличението на средно месечните размери на основните работни заплати на народните представители и пенсии на пенсионерите през 2015 спрямо 2014 г. в резултат на тяхното актуализиране 38.75 : 1 отново в полза на народните представители.
Акумулираното за двете години календарни години ( 2014 и 2015 г. ), т.е. през 2015 спрямо 2013 г. увеличение на средно месечните размери на основните работни заплати на народните представители възлиза на 576,75 лв. и относително – 26,30 %,; срещу акумулирано увеличение на средно месечните размери на отпуснатите пенсии до 31 декември 2014 и 2015 г. от актуализацията им през същите две календарни години от около 14 лв.- от 1 юли на всяка от тези две години; и от около 7 лв. – средно месечно за 24-те календарни месеци в тях;
съотношение между натрупаното повишение от актуализацията на средно месечните размери на основни работни заплати на народните представите през двете календарни години (2014 и 2015 г. ) , или все едно, през 2015 спрямо 2013 г. и на средните месечни размери на отпуснатите пенсии до 31 декември 2014 и 31 декември 2015 г. : от 1 юли – 41.20 : 1 (576,75 лв. : 14 лв.) ; и съотношение на средно месечното им повишение при актуализацията за 24-те месеци на 2014 и 2015 г. – 82,39 : 1 ( 26,30 % : 7 % ) – и в двата случая в полза на народните представители.

в) В началото на 2016 г. основните работни заплати на народните представители отново ще бъдат актуализирани(всъщност вече актуализирани) на основата на средната работна заплата на наетите лица по трудово през м. декември 2015 г., възлизащо на 1 023 лв. Новият актуализиран месечен размер на основната работна заплата на народните представители през първото тримесечие на 2016 г. възлиза на 3 069 лв.

– Спрямо средният им месечен размер през първото тримесечие на 2015 г. тази основна работна заплата означава увеличение от 183 лв. ( 3 069 лв. – 2 886 лв.);

– Спрямо средният им месечен размер за 2015 г. като цяло – увеличение от 299,25 лв.( 3 069 лв. – 2 769.75 лв.); или с 10,80 % ( 3069 лв. : 2769,75 лв.).

– Спрямо средният им месечен размер през четвъртото тримесечие на 2015 г. – увеличение от 270 лв. ( 3 069 лв. – 2 799 лв.); или с 9,65 % .

– Спрямо средният им месечен размер през 2014 г. като цяло – увеличение от 415.5 лв. ( 3 069 лв. – 2 653.5 лв. ).

– Спрямо средния им месечен размер през четвъртото тримесечие на 2014 г. – увеличение от 369.0 лв. ( 3 069 лв. – 2 700 лв. ) или с 13.67 %.

В също овреме , по силата на чл. 100 от КСО, през същата 2016 г. заверените и отпуснати до 31 декември 2015 г. пенсии ще бъдат индексирани с 2.6 %. Т.е. отново с значително (в пъти по-малък) процент и още по-малък размер.

Всички тези данни и сравнения поставят с още по-големи сила повдигнатите в началото въпроси, в т.ч. въпроса за евентуални нарушения на изисквания на чл.6, ал. 2 от Конституцията на Република България от страна на народните представители, както и необходимостта от качествена ревизия и промяна във възприетите и прилагани правила за актуализация на работните заплати на народните представители и пенсиите на пенсионерите ( а това важи и за работните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в обществения сектор).

Изрично ще подчертая, че не смятам основните и дори брутните работните заплати на народните представите за необосновано завишени или прекалено високи, ако те и останалите представители на политическите партии в законодателната, изпълнителната и съдебната власт , добросъвестно, качествено, отговорно и ефективно изпълняваха своите задължения.

Но определено смятам пенсиите за необоснова занижени и ниски. Доказателствата за тази оценка са много. Ще споменем само едно от тях : по официалните данни на НОИ, преобладаващия брой от пенсионерите са с основни размери на своите пенсии под Линията на бедността( ЛБ) , определяна от ЕК по т.нар „Статистика на доходите и условията на живот (по SILC). Например през м. септември 2015 г. , за който в момента има публикувани официални данни от НОИ, 69.8 % от общия брой на пенсионерите са с основни размери на своите пенсии под ЛБ по SILC от 323.75 лв..

И не само пенсиите. Официалните статистически данни на НСИ и Евростат – статистическата служба на ЕК – и техния анализ показват, че работните заплати и пенсиите у нас са около 2 пъти по-ниски от обективно възможните им размери при произвеждания БВП и/или БДС на глава от населението и/или средно на заето лице.

Не знам как водещи юристи, в т.ч. народни представители биха коментирали и оценили очертаните различия в правилата и в преките последици от възприетите правила за индексация на основните работни заплати на народните представители, от една страна, и пенсиите на пенсионерите, от друга страна ( които, както отбелязахме важат по принцип и за работните заплати на наетите лица по трудови и служебно правоотношения в обществения сектор). Но не само аз, много още други лица и НПО биха искали да знаят тяхното становище. По тази причина очакваме и официален отговор по въпроса от Председателят на Комисията по правните въпроси при НС, а защо не и от Председателя на НС, г-жа Цецка Цачева. Още повече че се наблюдават множество обществено още по значими негативни явления и процеси, поставящи под още по-сериозно съмнение морала, професионализма, компетентността и отговорността на народните представители и политиците като цяло пред българските избиратели и българския народ като цяло.

Става въпрос за продължаващата от няколко десетилетия крайно неефективната дейност на съдебната система, позволила : повсеместна корупция и най-вече безнаказана корупция по високите етажи на властта ; огромна контрабанда на акцизни стоки, злоупотреби на политици с обществените поръчки; безнаказаното източване на публични средства и ДДС; законната, но по същество грабителска приватизация, ограбените спестявания на българския народ през 1996-1997 г.; източени милиарди от КНБ и пр. Както и за незавидното състояние на енергетиката; хауса в здравеопазването; незадоволително качество на образованието; абдикацията на българската държава от опазването на вътрешния ред, сигурността, живота и имуществото на гражданите и най-вече – на жителите на селата; силно занижените размери и равнище на работните заплати и пенсиите спрямо обективно възможното им размери и равнище при произвеждания по данните на НСИ БВП и БДС на глава от населението и средно на заето лица; необоснована и неефективна от социална и икономическа гледна точка данъчна политика5; най-високо в ЕС равнище на бедността и населението в риск от бедност и социално изключване; най-високо в ЕС подоходно и имуществено неравенство и пр. водещи и довели до реално ограничени и съществуващи само на книга политически, граждански и социални права на преобладаваща част от населението на страната, висока и нетна емиграция, очертаващ се все по-широк и остър недостиг на квалифицирани кадри в различни области на обществения живот и дейност, ежегодно задълбочаваща се демографска криза, заплашваща да се превърни, след няколко десетилетия, в демографска катастрофа; незадоволителното стимулиране на иновациите, техническото и технологично обновяване на икономиката; формиращи неблагоприятната и ежегодно влошаваща се обществена среда както за потребителите, така и за бизнеса; и като последица –

драстичен спад на преките чуждестранни инвестиции след 2008 г. и нарастващо чувство сред населението, че живее в социално несправедлива държава.

Какъв според нас е изходът от тази ситуация и конкретно от несправедливите различия в правилата за актуализация на възнагражденията на народните представите и пенсиите на пенсионерите и техните непосредствени последици?

Според нас, изходът изисква цялостна ревизия на сега възприетите правила за актуализация на възнагражденията на народните представители и пенсиите на пенсионерите, насочена към : (а) тяхното пълно хармонизиране ; или (б) към максималното възможното им сближаване.

Това според нас означава и (изключваме свръх мажорни обстоятелства) като правило :

работните заплати на народните представители и пенсиите на пенсионерите да се актуализират равен брой пъти в рамките на една календарна година и от една и съща дата;
актуализацията на работните заплати на народните представители (и свързаните с тях заплати на високо поставените длъжности в останалите държавни институции ) да се обвърже с определен обективен показател и последица от цялостната дейност и резултати от дейността на законодателната, изпълнителната и съдебната власт – например с размерите и относителното нарастване на БВП и/или БДС на глава от населението или средно на заето лице пред предходната календарна година. Т.е. с показател или показатели , в които се оглеждат основните резултати от цялостната дейност на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
актуализацията на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември предходната календарна година, да се осъществя чрез тяхното ежегодно преизчисляване по формулата за определяне (изчисляване) на ново отпусканите пенсии за трудова дейност, т.е. на основана на средния осигурителен доход през предходната календарна година и индивидуалните размери на осигурителния стаж и индивидуалните коефициенти на пенсионерите – показатели , определящи приноса на всеки пенсионер към пенсионната система през неговия икономически активен живот.
ако по финансови съображения това за сега се сметне за невъзможно, то законодателно да се гарантира преизчисляване на старите (заварените ) пенсии на всеки 3 до максимум 5 календарни години – когато изоставането на индексираните размери на старите пенсии по т.нар. „ швейцарско правило“ (по чл.100 от КСО) от размерите на ново отпусканите пенсии през дадена календарна година достигне и надхвърли нормативно определен и консенсусно приет процент – примерно 10 или 15 %. През тези 3 до 5 календарни години на тяхното преизчисляване, пенсиите да се индексират ежегодно както сега – по реда и установените правила в чл. 100 от КСО, като датата на тяхното индексиране се хармонизира с датата на актуализацията на възнагражденията на народните представители и свързаните с тях високо поставените държавни служители в 27 институции, както и работните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в обществения сектор.

За да се гарантират необходимите финансови средства за тези промени в не само и единствено в актуализацията на въпросните лични доходи на народните представители и пенсионерите, но за необходимото повишение на силно занижените сега размери и равнище на пенсиите и работните заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор са необходим множество качествени реформи, в т.ч. бърза и ефективна съдебна и данъчната реформа; качествена промяна в водената до сега подоходна и данъчна политика, в дейността на държавната и общинска администрация; в кадровата политика на управляващите политически партии и коалиции.

Тези реформи изискват замяна на доминиращата до сега философия на пазарния фундаментализъм, фрагментарни и конюнктурни подходи към предизвикателствата през нашето обществено развитие с философията на съвременната демократична социална държава и системен (интегрален, комплексен) подход; пълно съобразяване на цялостната обществена политика, програми и практика със йерархията на основните цели на общественото развитие – научно-технически, икономически, екологични и социални, последните стоящи на върха на пирамидата на обществените цели и явяващи се едновременно негови самоцели; бързо, пълно и последователно внедряване на програмното бюджетиране и програмните бюджети , позволяващи търсенето на реална отговорност от разпоредителите с бюджетни средства за тяхното законосъобразно, целесъобразно и ефективно разходване; много по-активна и ефективна регулаторна и контролна функция на българската държава.

Главната пречка за тези необходими реформи и тяхното бързо, безкомпромисно и комплексно осъществявани до сега се оказва липсата на реална политическа воля сред водещите политически партии и техните болшинството от техните ръководства. Най-вече защото тези реформи биха променили статуквото и ограничили възможностите на политиците за монополизиране и безнаказано ползване на политическата власт за лично обогатяване, пълнене на черни партийни каси и манипулиране на избиратели и избори.

***Бележки и пояснения

В настоящата статия ще се ограничим до размерите и индексацията на основни работни заплати на народните представители НП. Въпреки че те са само част от брутните им заплати и още по-малка част от цялостната им средномесечна издръжка, тъй като : първо, основните заплати на ръководните кадри на НС са по-високи ( например, основната Рз на Председателя на НС е с 55 % по-висока; на зам. Председателите – с 45 % и т.н.;второ, към основните им работни заплати се добавят множеството допълнителни възнаграждения по КТ и Правилника за организацията и дейността на НС (ПОДН; трето, част от НП получават безплатни жилища в София; четвърто, всички НП ползват безплатен транспорт; и пето, всички НП имат право на 2/3 от основния размер на работната си заплата , предназначени за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, кантори и други дейности, свързани с работата на НП в НС и избирателните им райони ( месечният им размер през първото тримесечие на 2016 г. възлиза на 2046 лв. Разходването на тези средства не е предмет на строга отчетност и проверки от Сметната палата. Този и други факти пораждат съмнения, че част спестяват лични разходи на народните представители и техните семейства и дори че част от тях реално влизат в джобовете на народни представители.

2. Изборът на средната заплата в обществения сектор за последния месец на предходното тримесечие не е случаен. Освен другите съображения, той е свързан с факта, че средно месечният размер на работните заплати в обществения сектор по принцип и конкретно през последния месец на предходното тримесечие е по-голям както от този средно за страната, така и от този на наетите лица в частния сектор. Например, по официални данни на НСИ през м. декември 2015 г. средната работна заплата в обществения сектор възлиза на 1 023 лв., в частния сектор – на 908 лв., а средната за страната – на 937 лв.

3. За подробности по този въпрос виж нашата статия в бл. 5 и 6 / 2016 г. на в. Златна възраст „ под надслов : „Относно социалните последици от прилагането на швейцарското правило – нарастващи различия между размерите на старите и новите пенсии за труда дейност на лица с еднакъв принос“ – в сайта на в. Златна възраст (www.nabor.bg (link is external)), Събота, 23 януари 2016 г. Същата статия публикувана в два поредни броя на в. „златна възраст „ – бр.5 и бр.6 съответно от5 и 12 февруари 2016 г. под надслов : „Швейцарското правило“ буксува . Пенсиите от вчера – кой ще помисли за тяхното актуализиране?“

4. Ще припомним, че актуализацията на месечните размери на основните работни заплати на народните представители (НП) автоматично води до повишаване на свързани с нея работни заплати на високо поставени служители в 27 други институции, в т.ч. на Президента, Премиера, министрите и пр.

5. За подробности по този въпрос виж нашата статия под надслов „Сравнителен анализ на данъчните модели и политики в ЕС и България „,публикувана в сп.“ Панорама на труда“, бр. 9-10 / 2014 г.

http://www.168chasa.bg

author image

Предишна статия

Повече валежи през март!

Следваща статия

Светът е в трета световна война!

Други интересни