МИНАЛИ НАРУШЕНИЯ, СЕГАШНИ НАКАЗАНИЯ!

Автор: Няма коментари Сподели:

    Историята започва през 2015 година, когато представители на Регионалната дирекция на околната среда и водите – Пловдив проверяват в село Старосел, община Хисаря и установяват, че по поречието на преминаващата в село Старосел река „Пясъчник”, в района на ракиджийницата в ромската махала, както и в храстовидната растителност има замърсявания. 

Те затрудняват проводимостта на двата водни обекта. Установено е още, че под моста на центъра на селото и под моста в западната част на селото има нерегламентирани замърсявания с пласмасови опаковки, смесени битови отпадъци от клони и храсти, които затрудняват движението на водата в реките. 

 Представителите на РИОС правят протокол 003667 и директорът на Регионалната дирекция издава заповед за административно наказание от 3 000 лв.

    Комисията посещава и село  Красново. Там установява, че по поречието на минаващата през село Красново река „Геренска”, северно от селото, по посока на село Кръстевич има нерегламентирано замърсяване със строителни отпадъци, смесени битови отпадъци, пластмасови опаковки и оборски тор. 

Подобно е и състоянието на другото дере в селото, което преминава през центъра на селото  и се влива в коритото на река „Геренска”. Това се приема като административно нарушение от кмета на чл. 151, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците и е наложено наказание от 3 000 лв.

     Проверката става във връзка със заповед от 12 февруари 2015 година на Министерството на околната среда и водите и писмо на директора на  Регионалната дирекция по околна среда и водите – Пловдив от 18 февруари 2015 година.

     Ведната П.Г. като кмет на община Хисаря е издала заповед на 23 февруари 2015 година до всички кметове и кметски наместници в общината, в която  нарежда да бъдат преведени в ред всички нерегламентирани места за сметища.  Проверката , обаче, установява нередностите на 16 април 2015 година.

    Чрез адвокат К……… П. Г. обжалва двете постановления на РИОСВ – №49 и № 50 пред Районния съд в Пловдив. Съдът отменя административното наказание, тъй като след събраните доказателства е приел, че нарушението не е извършено и действията на кмета са с по – ниска степен за обществена опастност – твърди се за проверката в Старосел. 

Но РИОСВ обжалва решението на Районния съд в Пловдив в пловдивския Административен съд. Там състав с председател Явор Колев отменя  решение  № 2030 от 15 септември 2015 година и потвърждава наказателното постановление № 49 от 15 юни 2015 година на директора на РОИСВ – Пловдив като определя глоба от 3 000 лв.

    На 14 януари 2016 година в Административния съд състав с председател Анелия Харитева разглежда другото дело. В него РИОСВ обжалва решението на Районния съд в Пловдив да се отмени административното наказание от 3 000 лв., което е за нарушаване на Закона за управление на отпадъците  в село Красново.

    Административният съд не признава доказателствата , представени в Районния съд. Според  съда кметът трябва да отговаря за предотвратяването на изхвърляне на боклуци на  нерагламентирани места и  ако има такива, да организира почистването им. Съдът потвърждава наказателното постановление на директора на РИОСВ за глоба от 3 000 лв.

Решението е окончателно и нито за едното, нито за другото дело подлежи на обжалване.

Това са фактите. Остават въпросите. Кой ще плати парите? 

От общинския бюджет ли ще бъдат взети, или П. Г. ще даде лични пари?

Заключение:  Гражданите  винаги плащат грешките на управляващите.

                                                                                                        Тракийски свят

                                                                     Р Е Ш Е Н И Е

                                                                         № 273

Град Пловдив, 10. 02. 2016 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХІІ касационен състав, в открито заседание на четиринадесети януари, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                                                  Председател: Анелия Харитева

                                                                                         Членове: Стоил Ботев

                                                                                                      Георги Пасков

при секретар С.Д. и с участието на прокурора Анна Викова, като разгледа докладваното от съдия Ботев к.н.а.д. № 3024 по описа на съда за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационно производство по чл. 63, ал.2 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. АПК.             

С Решение № 2005 от 01.10.2015 г., постановено по н.а.х.д.  № 4015 от 2015г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив, VIII наказателен състав  е потвърдено Наказателно постановление № 50 от 15 юни 2015 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, с което на П.Й.Г., ЕГН ********** в качеството й на Кмет на Община Хисаря е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на  3 000 /три хиляди/ лева за нарушение на чл.151 ал.2 т.6 пр.1 вр.чл.19 ал.3 т.15 от Закона за управление на отпадъците.

Касационният  жалбоподател – Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив твърди атакуваният съдебен акт да е незаконосъобразен и необоснован. Оспорва се възприетата фактическа обстановка, както и направените правни изводи. Иска се решението на Пловдивски районен съд да бъде отменено и да се постанови решение, с което да се потвърди обжалваното наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба  П.Й.Г., представлявана от адв. К. счита първоинстанционното решение за правилно и обосновано и изразява становище, че същото следва да бъде оставено в сила.

Контролиращата страна – Окръжна прокуратура гр.Пловдив дава заключение, че  жалбата е основателна.

След като се запозна с обжалваното съдебно решение, обсъди наведеното касационно основание и доводите на страните, Административен съд Пловдив, след съвещание, намира касационната жалба за процесуално ДОПУСТИМА, а разгледана по същество и за  ОСНОВАТЕЛНА.

ПРС е  приел за установено от фактическа страна, че при проверка по  Заповед № РД 114 от 12,02,2015г. на Министър на околна среда и водите , както и въз основа на писмо с № УО-311 от 18,02,2015г. на  Директора на РИОСВ Пловдив на 16/04/2015г. е констатирано съществуването на нерегламентирани замърсявания в местности, попадащи в Община Хисар, отразено в констативен протокол № 0003667. Установено е, че по поречието на преминаваща през с.Красново, общ.Хисаря, река „Геренска”, северно от селото в посока с. Кръстевич има нерегламентирано замърсяване със строителни отпадъци, смесени битови отпадъци, пластмасови опаковки и оборска тор. Подобно е констатираното състояние и на другото дере в селото , преминаващо през центъра на селото  и вливащо се в коритото на река „Геренска“.

Въз основа на това е съставен  АУАН № 19 на 14/05/2015г. акт за установяване на административно нарушение,в който е прието,че кметът на община Хисар е извършила нарушение на чл.151 ал.2 т.6 пр.1 вр.чл.19 ал.3 т.15 от Закона за управление на отпадъците. Въз основа на това е издадено и оспорваното НП, с което на жалбоподателката Г. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 3000 лева за извършено нарушение по чл.151 ал.2 т.6 пр.1 вр.чл.19 ал.3 т.15 от Закона за управление на отпадъците. Описано е, че нарушението е било извършено на 16/04/2015г. и установено с КП № 0003667/16.04.-2015г.

В хода на съдебното производство е установено още,че административно наказаното лице, в качеството си на кмет на Община Хисаря, е издавала Заповед  РД 05-144/23.02.2015г., адресирана с писмо изх.№ 10-00-29/24.02.2015г. до кметовете и кметските наместници по места на територията на общината във връзка с изпълнение на предписанията, дадени от РИОСВ Пловдив, касаещи наличието на нерегламентирани сметища. В същата заповед е определен срок за изпълнение до 09/03/2015г.

За да отмени спорното наказателно постановление, районният съд, при така описаната и възприета фактическа обстановка, след преценка и на събраните по делото писмени и гласни доказателствени средства, е приел, че нарушение не е извършено, тъй като от страна на кмета са били предприети мерки за предотратяване изхвърлянето на отпадъци. Мотивирано е още,че неточно е посочена датата на извършване на нарушението, както и че констатираното от административно-наказващия орган поведение би могло да доведе до евентуално извършване на нарушение по чл.166 т.3 вр.чл.155 ал.1 и ал.2 вр.чл.156 т.2 вр. чл.165 от Закона за опазване на околната среда /за което са били дадени предписания през м.02 2015г. , но не и до вмененото такова по чл.151 ал.2 т.6 пр.1 вр.чл.19 ал.3 т.15 от ЗУО .

Съдът намира, че възприетото от районния съд приложение на материалния закон е неправилно. Описаното в НП нарушение е именно такова по чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, която норма въвежда задължение за кмета на Общината да отговаря за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и за организиране на почистването им, като предприеме съответните мерки за това.

Като е допуснал наличието на описаното в констативния протокол замърсяване в  района на община Хисаря, кметът на общината безспорно е реализирал състава на горното нарушение.

В случая се касае за форма на изпълнително деяние, изразяваща се в бездействие, с оглед на което до извършване на дължимото действие, нарушението се осъществява от субекта във всеки един момент, включително и на посочената в НП дата.

За неизпълнение на това задължение законодателят е въвел и санкционна норма с текста на чл. 151, ал. 2 т. 6 от ЗУО, която предвижда „глоба” от 3000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, за кмет на община, който не предприеме мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и/или организиране на почистването им.

Посочена е и нарушената от санкционираното лице разпоредба на чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО.

Издадената и препратена до съответните кметове на кметства в района на общината заповед не е мярка, която да се приеме за такава, обосноваваща липсата на извършено нарушение, след като замърсяването е налице. Законът изисква да са предприети такива мерки, в резултат на които да се попречи на изхвърлянето на отпадъци на неразрешените за това места. Защото въведеното от законодателя задължение за Кмета на Общината е да отговаря за предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и за организиране на почистването им. Нищо подобно не е направено в случая. За съставомерността на деянието има значение факта че е допуснато натрупване на отпадъци и не е организирано почистването им. 

Правилно описаното нарушение е отнесено към съответстващата му санкционна разпоредба на чл. 151, ал. 2, т. 6 от ЗУО, която предвижда административно наказание глоба за кмет на община и/или длъжностно лице, което не предприеме мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и/или организиране на почистването им.

Извършването на нарушението е установено по несъмнен начин с цитирания по-горе  констативен протокол от 16,04,2015г.

Правилно е определен и субекта на административно-наказателната отговорност, а именно кмета на общината, тъй като той е адресат на посочената по-горе норма и въведеното с нея правило за поведение.

Това,че би могло да се вмени и друго нарушение по реда на друг закон, цитираната във въззивното решение норма на чл.166 от ЗООС, не прави констатираното нарушение неизвършено, нито води до неговата неправилна правна квалификация.

Законът за управление на отпадъците ясно и конкретно посочва задълженията на физически и юридически лица, производители, длъжностни лица, в т. ч. органи на местното самоуправление, в частност на кметовете на общините – Глава Втора, Раздел трети от закона. В случая наложената санкция на лицето е за това, че в качеството му на кмет на община не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища в посочените участъци.

В този смисъл неправилно районният съд е приел, че посочената правна квалификация не отговаря на фактическия състав на нарушението, описано в НП.

Размерът на наложената глоба е определен  правилно, като е съобразен   характера и тежестта на нарушението.

Касационния състав намира , че  не са допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на АУАН и НП, които да опорочат процедурата и да доведат до невъзможност наказаното лице да разбере в какво се изразява нарушението му, нито се касае за неправилно посочване на правната квалификация, поради което следва да се приеме , че оспореното НП е законосъобразно и следва да се потвърди.

Като е направил обратното, районният съд е постановил неправилно решение в нарушение на приложимия материален закон – касационно основание за отмяна по смисъла на чл. 348 ал. 1 т. 1 НПК вр. чл. 63 ал. 1 изр. второ ЗАНН.

В съответствие с правомощието на съда по чл. 221 ал. 2 предл. второ АПК вр. чл. 63 ал. 1 изр. второ ЗАНН въззивното решение следва да се отмени и вместо него, на основание чл. 222 ал. 1 АПК вр. чл. 63 ал. 1 изр. второ ЗАНН, следва да се постанови ново по съществото на правния спор, с което да се потвърди изцяло оспореното по реда на чл. 59 ЗАНН наказателно постановление.

 Водим от горното, Съдът,

Р  Е  Ш  И :

 ОТМЕНЯ Решение № 2005 от 01.10.2015 г., постановено по н.а.х.д.  № 4015 от 2015г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив, VIII наказателен състав  и вместо това постановява:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 50 от 15 юни 2015 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, с което на П.Й.Г., ЕГН ********** в качеството й на Кмет на Община Хисаря е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на  3 000 /три хиляди/ лева за нарушение на чл.151 ал.2 т.6 пр.1 вр.чл.19 ал.3 т.15 от Закона за управление на отпадъците.

Решението е окончателно .

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            

       ЧЛЕНОВЕ :

Предишна статия

Преди да бъдем горди, нека бъдем достойни!

Следваща статия

УТОЧНЕНИЕ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА „ПЪРВИ РАЗКРИТИЯ ….”

Други интересни