ПРОЕКТ ЗА ЗАПЛАТИ НА СЪВЕТНИЦИТЕ!

Автор: Няма коментари Сподели:

Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на

Общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с

решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия

брой съветници.

Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може

да надвишава 70 на сто от средната брутна заплата в общинската администрация –

Хисаря, определена за съответния месец.

Участие на общинските съветници в работата на Общинския съвет и неговите

комисии се заплаща както следва:

1. За участие в заседания на Общински съвет – 30% от средната брутна заплата в

общинската администрация – Хисаря, определена за съответния месец.

2. За участие в заседание на комисии- 20% от средната брутна заплата в

общинската администрация – Хисаря, определена за съответния месец.

3. За председател на комисите – 5% от средната брутна заплата в общинската

администрация – Хисаря, определена за съответния месец.

За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, общинският съветник

ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов стаж. 

 Общината поема всички пътни и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с

работата му в съвета.

Дали всичко написано по – горе ще бъде прието, зависи от решението на съветниците,

което ще се вземе на заседанието им на 22 декември 2015 г. То започва в 9 часа. 

Залата на общинската асминистрация е отворена за граждани. 

Обсъждането на Правилника за работата на Общинския съвет, в който са включени възнагражденията на председателя

и на съветниците, ще стане в началото на сесията, тъй като е в първа точка на дневния ред.

                                                          ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

В ТРЕХ ПРОВИНЦИЯХ ТУРЦИИ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА?

Следваща статия

ПРОЕКТ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ХИСАРЯ!

Други интересни