Да защитим природата в община Хисаря!

Автор: Няма коментари Сподели:

           

                                                                     ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ…

    

 Защитена зона „Река Стряма” е включена в списъка на зищитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с решение на Министреския съвет от 2 март 2007 година.

     Защитена местност са и „Барикадите”на площ 119.7 хектара в землището на село Старосел, община Хисаря заради вековната букова гора и характерен ланшафт с широколистни гори и ливади. Това е решено още в 1986 година и преподвърдено на 31 март 2003 година със заповед на Министъра на околната среда и водите.

     Защитена местност има и в село Паничери. Тя се казва „Герена”.

      Още от 1975 година е обявена за защитена местност в село Кръстевич, община Хисаря местността „Дъбите – Конска поляна”. Представлява вековна дъбова гора и е близо до туристическо- възпоменателния комплекс „Бунтовна”.

    „Чевира” се намира в землището на село Старосел. Категоризирана е като защитена местност сас заповед от 31 март 2003 година на Министъра на околната среда и водите. Защитената местност е с площ 106.5 хектара и е обявена за опазване на вековната букова гора и характерен ланшафт с широколистни гори и ливади.

     Защитена зона е  Средна гора, където са селата Кръстевич, Мътеница, Старосел, както и град Хисаря.

     В землището на село Беловица, Паничери и Старосел се намира защитената зона язовир „Пясъчник”. В района на язовира и околностите му има146 вида птици. 44 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 72 са от европейско природозащитно значение. Като световно застрашени са включени 5 вида, а като застрашени в Европа – 15 вида и още други застрашени 52 вида.

     Язовирът е място с международно значение за зимуване на водолюбиви птици. Струпват се 22 хиляди. Най- много е голямата белочела гъска. От световно  застрашените видове през зимата се срещат малкият корморан, малката белочела гъска, червеногушата гъска, морският орел, а по време на миграциая – белооката потапница. За много видове птици язовирът е важна междинна станция по време на пролетната и есенна миграция като място за почивка и хранене.  Няколко са находищата на орела рибар в  страната и един от тях е язовир „Пясъчник”.

     В микроязовир  –  Паничери се намира смесена колония от малка, бяла чапла и нощна чапла.

     И в този рай искат да построят електрическа централа с инсталирани до 1.5 мвт. електрически и до 1.7мвт. топлинни мощности чрез използаве на биомаса от растителни субстанции  –  силажи около 24000  тона годишно и живоотински субстанции  –  отпадъци от месопреработка  около 2500 тона годишно.

     Според СДРУЖЕНИЕ ЗЕЛЕНО ЧЕРНИЧЕВО това представлява потенциална заплаха както за посочените по- горе територии, така и за птиците в района на язовир „Пясъчник”.

                                                             ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Турция е на ръба на гражданска война.

Следваща статия

СИГНАЛ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Други интересни