РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ ОСЪДИ „АГРОКОМЕРС 98”

15 Май, 2018
31 коментара

                              РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ ОСЪДИ „АГРОКОМЕРС 98” 

 Няколко месеца, преди да напусне кметския стол на община Хисаря, инж. Пенка Ганева внася докладна за „АГРОКОМЕРС 98””. 

Председателят на кооперацията вече е подал заявление на 26 февруари 2015 година, което трябва да мине през заседание на Общинския съвет. Тъй като хората от кооперацията бързат, а сесия ще има към 20 март, председателят на Общинския съвет - Пено Бойновски насрочва заседание спешно. 

Само че не в залата на общинската администрация, а прави списък на съветниците и eдин човек тръгва от къща на къща, за да се подпишат, че са съгласни с докладната на Пенка Ганева. А в нея се иска допускане, проучване и проектиране на комплексен проект в стопанския двор на Старо Железаре – ПИ № 711001. 

 „АГРОКОМЕРС 98” вече са се сдобили с констативен нотариален акт за трите сгради, построени в държавен поземлен имот № 711001, за който имот пише, че е собственост на Министерството на земеделието и храните. 

 Те искат да си построят складова база за селскостопанска продукция. Странното е, че старожелезарци и председателят на кооперацията не знаят, че имотите в стопанския им двор не са техни. 

„АГРОКОМЕРС 98” не са единствените, на които се дава разрешение за ПУП. Още в началото на този мандат разрешение за ПУП беше дадено на сесия на Общинския съвет на Б. Бормалийски, за което тогава съветникът Ненко Костов напомни, че имотът е с неизяснена собственост, но другите не го послушаха. 

 Какво става по- нататък? До датата на сесията – 6 март 2015 година „АГРОКОМЕРС 98” вече са питали в Областната служба „Земеделие”- Пловдив дали сградите в стопанския двор на Старо Железаре са държавна собственост и от там им отговарят, че не са държавна собственост, но парцелът върху който са изградени, е държавен. 

Имат служебна бележка с изходящ номер от 7 август 2012 година и двадесет дни след това се снабдяват с констативния нотариален акт, вписан в Служба по вписванията още същия ден. За да извадят този нотариален акт, представят няколко документа. 

Два документа правят впечатление. Единият е за данъчната оценка на трите сгради в стопанския двор - масивна стопанска сграда „Хамбар”, метален навес и навес с дървени подпори. Имаме номера на удостоверението и датата на издаване от община Хисаря. 

Пита се кой даде удостоверение за данъчна оценка на „АГРОКОМЕРС 98”, без кооперацията да е собственик? Все още собственик, според датата на издаване, е кооперация “ПРОГРЕС” – Старо Железаре. 

Има и едно удостоверение от община Хисаря, издадено десет дни преди да бъде съставен нотариалния акт. Какво пише в него? Търсим отговор от общината. Въпросът е какво се е случило, та след бързо насрочената сесия спират действията в стопанския двор? 

Защото чак на следващата година – 2016 Никола Пирянков – председател на Земеделска кооперация „ПРОГРЕС” подава искова молба да си търси имотите. 

 „АГРОКОМЕРС 98” има констативен нотариален акт, оформен от помощника на нотариус Бистра Тонева, която кой знай защо на 27 август 2012 година я няма в кантората. Документът е подписан от Виктор Боев – нотариус по заместване. 

В нотариалния акт пише, че нотариусът признава „АГРОКОМЕРС 98” с председател и законен представител Атанас Петров Куковски за изключителен собственик по силата на продължило повече от десет години давностно владение на масивна стопанска сграда „Хамбар” с площ 541 кв. м., метален навес със застроена площ 254 кв. м. и навес дървени подпори със застроена площ от 793 кв. м. 

В кантората при издаване на нотариалния акт свидетели са били Илия Боруков – шофьор в „АГРОКОМЕРС 98”, Стояна Машева и тракторист от фирмата.

Районният съд в Пловдив на 3 април 2018 година на публично заседание в състав с председател Весела Петрова разглежда исковата молба на ЗК „ПРОГРЕС” – Старо Железаре. В нея се твърди, че кооперацията е собственик на посочените по - горе имоти, тъй като има договори за прехвърляне на собственост върху недвижими имоти, сключени с общото събрание на правоимащите на заличеното ТКЗС „Българо- кубинска дружба” от 5 октомври 1995 година, с които е извършено разпределение на имуществото на заличеното ТКЗС. 

Кооперацията е владеела тези имоти лично до 2009 година, а след това ги е отдала под наем, включително и на „АГРОКОМЕРС 98” за срок от три години. За това има договор за наем от 1 януари 2011 година. 

Пред съда се твърди, че кооперация „АГРОКОМЕРС 98” се е снабдила с нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка и станала собственик, без да е упражнявала фактическа власт над имотите. 

Затова кооперация „ПРОГРЕС” си иска правото на собственост и моли за отмяна на констативния акт. Съдът изслушва аргументите на „АГРОКОМЕРС 98”, но тук нямаме възможност да разглеждаме няколко страници доводи, защото по - важно е решението нва съда, в което пише: 

ОТМЕНЯ на основание чл. 537 ал. 2 от ГПК нотариалния акт на нотариус / името сме посочили по - горе/, вписан в Служба по вписванията - Пловдив в частта, с която кооперация „АГРОКОМЕРС 98” е призната за собственик на масивна стопанска сграда хамбар с площ 541 кв. м. и навес с дървени подпори с площ 793 кв. м., построени в стопанския двор от 6220 кв. м.ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 ГПК кооперация „АГРОКОМЕРС 98” да заплати на земеделска кооперация „ПРОГРЕС” 819,84 лв. съдебно деловодни разноски. 

 Решението може да бъде обжалвано от страните в двуседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Пловдив. Това дело показа, че има честни съдии, които са преценили всички обстоятелства и са взели това решение. 

 Да не забравяме, „АГРОКОМЕРС 98” са уредили въпроса и за имота, върху който са построени сградите – ПИ 711001! Защото нали с това започнахме – че е дадено разрешение за допускане, проучване и проектиране на комплексен проект в стопанския двор на Старо Железаре. 

Може би полицията и прокуратурата трябва да се самосезират как със свидетели се издават констативни нотариални актове, които съдът отменя?

 Р Е Ш Е Н И Е № 674 Взето срещу ПОДПИС с Протокол № 74 от Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област на 06.03. 2015 год. 

 Относно: точка „Втора” - Заявление вх. № 39-00-9 от 26.02.2015 г. от Кооперация “АГРОКОМЕРС-98”, за произнасяне по допускане, проучване и проектиране на Комплексен проект по член 150 от ЗУТ за ПИ № 711001 по КВС на с.Старо Железаре, общ. Хисаря - Стопански двор, за нуждите на Складова база за селскостопанска продукция - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 3 от Правилника за дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет гр. Хисаря Р Е Ш И:

 1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с Заявление вх. 39-00-9 от 26.02.2015 г. от Кооперация “АГРОКОМЕРС-98”, за произнасяне по допускане, проучване и проектиране на Комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ за ПИ № 711001 по КВС на с. Старо Железаре, общ. Хисаря - Стопански двор, за нуждите на Складова база за селскостопанска продукция. 

 2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава на Кооперация “АГРОКОМЕРС-98” да изработи Комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ за ПИ № 711001 по КВС на с. Старо Железаре, общ. Хисаря - Стопански двор, за нуждите на Складова база за селскостопанска продукция, съгласно приложение. 

 МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

 Общ брой общински съветници – 17 - “за” – 14 Подписали – 14 - “против” – няма Гласували – 14 - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

 ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: /Нено Жутев/

 Сега трябва да зададем въпроса, след като тече съдебна процедура за собствеността на имотите в стопанския двор, това решение законно ли е?

                                                                                                               ТРАКИЙСКИ СВЯТ

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от jhj
15 Май, 2018 | 21:30
Напиши отговор
Оценка: +32
А, инетерсно, интересно... Заплетено.... Битката загубена от калинките, но иде война. Ще бъде с много гръмотевици и светкавици, но имало и честен съд в тази държава! Дръжте се старожелезарци, само така, търсете си правата.
Анонимен
#2 от Тано Тинтиков
15 Май, 2018 | 22:42
Напиши отговор
Оценка: -33  +4
Калинките ще разсфасоват свинята бай неч мого си прост ва Нено тия плашоци те смазаха
Анонимен
#3 от Ангел Данчевски
15 Май, 2018 | 22:44
Напиши отговор
Оценка: -30  +2
Калинки те са четерима свинята Нено е сам
Анонимен
#4 от ДАНС
15 Май, 2018 | 22:55
Напиши отговор
Оценка: -27  +32
Шефа на полицията да се самосезира нали обича да го прави от медии. И оня белязаният следовател също, дето говори, че имало господ ,а той самият е забравил да се огледа в огледалото. Сега ще ви видим как се самосезирате, избирателно или по поръчка,визирам случая Китински.Смело напред господа полицай целият град сега вас гледа. Има ли лъжесвидетели пред нотариус Бистра Тонева.Ние скоро ще влезнем при нея.
Анонимен
#5 от ...
16 Май, 2018 | 07:32
Напиши отговор
Оценка: -23  +29
отговор на #4 »
Много си прост
Анонимен
#6 от защитник на бай Неч
16 Май, 2018 | 12:13
Напиши отговор
Оценка: -1  +33
Не разбирам защо се ядете с бай Неч. Като чета статията, бай ви Неч няма нищо общо нито с Агрокомерс 98, нито с "Прогрес." Или сте много тъпи и не разбирате за какво става дума, или искате бай ви Неч да го няма на света и така да си крадете както си искате, да заграбвате както си искате, да мамите както си искате и доволни да заспивате. Само че през нощта ще започнат да ви се явяват караконджули и да тровят съня ви. А за оня, който гледа отгоре, и преценява, вие не мислите, защото, за да мислиш, трябва да имаш гънки на мозъка. А вие сигурно и "Под игото" не сте чели, да не говорим за закони и решения на Общинския съвет. Глупаци! Авторът им написал истината, а те за транжьорна мислят, човек да разфасоват. Никога няма да прогледнете, защото природата ви е лишила от правилни позиции в живота.
Анонимен
#7 от До председателя на Ос
16 Май, 2018 | 12:49
Напиши отговор
Оценка: +24
Султанов, провери това решение, което е написано горе не трябва ли да се отмени!
Анонимен
#8 от калинката да връща на Мюмюн парите
16 Май, 2018 | 14:51
Напиши отговор
Оценка: +22
За да объркат напълно нещата, хората на „АГРОКОМЕРС 98” са участници в едно гражданско дело с “Екотурс Старосел”. Това е фирма на Соня Нешева Тодорова,съпруга на Минчо Тодоров-кандидат за кмет на Старосел от "Коалиция за Хисар", създадена на 2 януари 2016 година. В това дело „Екотурс Старосел” в исковата молба твърди, че има договор за наем, забележете, за същите имоти - три склада и земята от 6 дка и 200 кв. м.Минчо пази се от тези калинки .Няма да я изкараш надалече с тези разбойници.
Анонимен
#9 от Юрист
16 Май, 2018 | 16:57
Напиши отговор
Оценка: +24
Решение на Общинския съвет в Хисаря, взето с подпис. Нито проверили на кого е стопанския двор, нито какви договори има, нито се съобразили, че земята му е държавна - решение с подпис. За да се угоди на "Агрокомерс 98". Община - чудо. Съветници - чудни. Адвокатът пък на съветниците - "ЧУДЕСЕН".То долу, в една селска община какво става, а какво да кажем за горе, в държавата.
Анонимен
#10 от Даньо
17 Май, 2018 | 06:40
Напиши отговор
Оценка: +21
Калинката има най скьпата кола могу е богат па що е толку стиснат
Анонимен
#11 от Вълко Сакутов
17 Май, 2018 | 06:49
Напиши отговор
Оценка: -17  +3
Бай Неч няма скьпа кола няма язовир вече сегь шь му земат и ябьлките,нищо неможа да развииш ла Нено ,баталясай сегь и Орфей,кой шь ти работи ва Нено сички та знаят как мачкаш работниците на пейката срещу вас стой сам облечен с парцали от лафиестата
Анонимен
#12 от Минко марински
17 Май, 2018 | 06:53
Напиши отговор
Оценка: -15  +8
Виждал сьм бай Нено да пазарува от лафиестата на сточна гара
Анонимен
#13 от bay neno
17 Май, 2018 | 09:27
Напиши отговор
Оценка: +15
Друго си е да имаш розови гащи и да можеш да си ги сложиш.
Анонимен
#14 от :)
17 Май, 2018 | 10:08
Напиши отговор
Оценка: +14
отговор на #12 »
И там е за хора
Анонимен
#15 от pitai
17 Май, 2018 | 12:34
Напиши отговор
Оценка: +18
Как никой не пита кой от данъчното в Хисаря даде документ за данъчна оценка, без да провери на кого е имота, никой не пита какъв документ издаде общината, без да провери на кого е стопанския двор в Старо Железаре.........Как гащите на двама съветника са по- важни от най- важното. Голямо падение на нравите и простотия до гуша.
Анонимен
#16 от Mi
17 Май, 2018 | 12:39
Напиши отговор
Оценка: +17
За Калинки Малинки Бойчовци Кисета Стоянчовци фалшификатори на документи им идва времето да лежат в кауша !Много скоро ще ее !!!
Анонимен
#17 от pileto
17 Май, 2018 | 20:17
Напиши отговор
Оценка: -11  +2
Какво значение има колко пари имаш и откъде пазаруваш,като имаш нужда от фистинг?
Анонимен
#18 от до 17
18 Май, 2018 | 09:13
Напиши отговор
Оценка: -1  +14
Ти си болен човек. Цяла нощ ли се кокориш да гледаш порно, та употребяваш тази дума, за която дори е срамно да обясня значението и? Не знам за кого намекваш, но може би ти имаш нужда от това, или си с болно подсъзнание. Хората му написали за една осъдена кооперация, а той пише, а може и да е тя - то има и болни на тази тема жени за мръсни работи. Гнусно!
Анонимен
#19 от бай Ставрi от Централнiя
19 Май, 2018 | 11:46
Напиши отговор
Оценка: -1  +7
Борука че отнесе какалашката...ХАХАХАХАХАХА....Алооо.....Шефа на РПУ-то....Шо керез „бе ????
Анонимен
#24 от До РУП
20 Май, 2018 | 07:50
Напиши отговор
Оценка: -6  +7
Шефе, работи,нали искаш да си на първото място,макар и да звучи не скромно.Не трупай актив с измислени дела ,съсипвайки човешки животи и съдби.Долно е.
Анонимен
#25 от Сандо
20 Май, 2018 | 09:21
Напиши отговор
Оценка: +3
Ава бай Неч ша ва разпертушини сички калинки кисили кесета очилати пилета бай Нено събирай четата
Анонимен
#26 от Ей, къде сте тръгнали, момчета
20 Май, 2018 | 09:27
Напиши отговор
Оценка: +10
Абе срещам трактори на калинките по пътя Старо Железаре- Черничево, които карат каваци. От къде ги отрязоха тези каваци, питаха ли някой, да не са на собственици, защото не съм чул калинките да имат каваци в Старо Железаре.
Анонимен
#27 от Димитър Попов
20 Май, 2018 | 09:28
Напиши отговор
Оценка: +7
Ава бай Неч ша ва разпертушини сички калинки кисили кесета очилати Калинката ограби роднините си Срам
Анонимен
#28 от Нина
20 Май, 2018 | 09:46
Напиши отговор
Оценка: +12
Всичко в общината е на калинката язовири земи хотели улици робите които работят за тях са лъжисвидетели чорлави пияни зли участват в схемите за източване на пари такова беззаконие по турско не е било
Анонимен
#29 от Георги вафлата
20 Май, 2018 | 09:54
Напиши отговор
Оценка: +5
Розите нямат цена бай Нено помагай калинките очертават всичко крадат и лъжат пък дребните ще фалира ме
Анонимен
#30 от дО КАЛИНКИТЕ
20 Май, 2018 | 11:07
Напиши отговор
Оценка: +6
ПЪТЯТ ЗА РАЯ Е МНОГО ТЕСЕН, А ЗА ПЪКАЛА СЕ ВЪРВИ С КОЛА.
Анонимен
#31 от дО КАЛИНКИТЕ
20 Май, 2018 | 11:09
Напиши отговор
Оценка: +5
ПЪТЯТ ЗА РАЯ Е МНОГО ТЕСЕН, А ЗА ПЪКАЛА СЕ ВЪРВИ С КОЛА.
Анонимен
#32 от пример за наглостта на калинките
20 Май, 2018 | 13:05
Напиши отговор
Оценка: +7
След нова година по пътя за Старо Железаре в черните Общински пътиша се копаеха канали с Багери и се полагаха тръби и кабели за ток.Това беше фирма Агрокомерс-98.Звъннах по телефона на кмета, на други Общински служители и съветници да попитам някои знае ли нещо. Всички мълчаха и вдигаха рамена.За преминаването през Общинските пътища се иска изработване на ПУП и съгласие на Общинския съвет-така гласят наредбите и закона и така е редно,за да се знае къде има комуникации и да не се случват сакатлъци,След това звъннах на тел .112.За съжаление никаква реакция от РУП и Община.Всичко отмина без пушилка ,но на следващата сесия се втрещих, когато имаше докладна за искане от една фирма за прокарване на кабел през Общ. път, различна от Агрокомерс-98.На тази фирма не се даде съгласие за преминаване.Общинският съветник от "Коалиция за Хисаря" Куковсаки най-безцеремонно направи предложение за тези, които искат да ползуват Общинските пътища за комуникации да заплащат по един лев на метър.Стоях гледах и мълчах и не можех да повярвам на алчността и наглостта на този 1.60 великан.Всички гласуваха единодушно.Така е в България,властимащите ще правят каквото си искат ,а бедните ще изпълняват закона и разпоредбите най-стриктно,за което ще бди полиция и Община.Нищо не ми остана освен да цитирам от ф."История на света"-КАКВО ЩЕ НАПРАВИМ ЗА БЕДНИТЕ..???= БЕДНИТЕ ДА ГО Д...УХА....Т....!!!!!
Анонимен
#33 от 999
20 Май, 2018 | 14:08
Напиши отговор
Оценка: +6
И тия каваци дето ги карат сигурно са на някой беден човек. Отсякли са ги и никой нищо не може да им каже.
Анонимен
#34 от Милен
20 Май, 2018 | 16:00
Напиши отговор
Оценка: +8
Какви са тия мишки нямат охрана нямат смелост по тъмно по един сап в главата да пълнят гащи до края на мизерният си живот това май ще стане единият вече го дебнат въпрос на време е
Анонимен
#35 от Кой
20 Май, 2018 | 17:15
Напиши отговор
Оценка: +9
Един като си го получи другите дано мирясат.Това тяхното вече не се търпи
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.