РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ ОСЪДИ „АГРОКОМЕРС 98”

Автор: Няма коментари Сподели:

                              РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ ОСЪДИ „АГРОКОМЕРС 98” 

 Няколко месеца, преди да напусне кметския стол на община Хисаря, инж. Пенка Ганева внася докладна за „АГРОКОМЕРС 98””. 

Председателят на кооперацията вече е подал заявление на 26 февруари 2015 година, което трябва да мине през заседание на Общинския съвет. Тъй като хората от кооперацията бързат, а сесия ще има към 20 март, председателят на Общинския съвет – Пено Бойновски насрочва заседание спешно. 

Само че не в залата на общинската администрация, а прави списък на съветниците и eдин човек тръгва от къща на къща, за да се подпишат, че са съгласни с докладната на Пенка Ганева. А в нея се иска допускане, проучване и проектиране на комплексен проект в стопанския двор на Старо Железаре – ПИ № 711001. 

 „АГРОКОМЕРС 98” вече са се сдобили с констативен нотариален акт за трите сгради, построени в държавен поземлен имот № 711001, за който имот пише, че е собственост на Министерството на земеделието и храните. 

 Те искат да си построят складова база за селскостопанска продукция. Странното е, че старожелезарци и председателят на кооперацията не знаят, че имотите в стопанския им двор не са техни. 

„АГРОКОМЕРС 98” не са единствените, на които се дава разрешение за ПУП. Още в началото на този мандат разрешение за ПУП беше дадено на сесия на Общинския съвет на Б. Бормалийски, за което тогава съветникът Ненко Костов напомни, че имотът е с неизяснена собственост, но другите не го послушаха. 

 Какво става по- нататък? До датата на сесията – 6 март 2015 година „АГРОКОМЕРС 98” вече са питали в Областната служба „Земеделие”- Пловдив дали сградите в стопанския двор на Старо Железаре са държавна собственост и от там им отговарят, че не са държавна собственост, но парцелът върху който са изградени, е държавен. 

Имат служебна бележка с изходящ номер от 7 август 2012 година и двадесет дни след това се снабдяват с констативния нотариален акт, вписан в Служба по вписванията още същия ден. За да извадят този нотариален акт, представят няколко документа. 

Два документа правят впечатление. Единият е за данъчната оценка на трите сгради в стопанския двор – масивна стопанска сграда „Хамбар”, метален навес и навес с дървени подпори. Имаме номера на удостоверението и датата на издаване от община Хисаря. 

Пита се кой даде удостоверение за данъчна оценка на „АГРОКОМЕРС 98”, без кооперацията да е собственик? Все още собственик, според датата на издаване, е кооперация “ПРОГРЕС” – Старо Железаре. 

Има и едно удостоверение от община Хисаря, издадено десет дни преди да бъде съставен нотариалния акт. Какво пише в него? Търсим отговор от общината. Въпросът е какво се е случило, та след бързо насрочената сесия спират действията в стопанския двор? 

Защото чак на следващата година – 2016 Никола Пирянков – председател на Земеделска кооперация „ПРОГРЕС” подава искова молба да си търси имотите. 

 „АГРОКОМЕРС 98” има констативен нотариален акт, оформен от помощника на нотариус Бистра Тонева, която кой знай защо на 27 август 2012 година я няма в кантората. Документът е подписан от Виктор Боев – нотариус по заместване. 

В нотариалния акт пише, че нотариусът признава „АГРОКОМЕРС 98” с председател и законен представител Атанас Петров Куковски за изключителен собственик по силата на продължило повече от десет години давностно владение на масивна стопанска сграда „Хамбар” с площ 541 кв. м., метален навес със застроена площ 254 кв. м. и навес дървени подпори със застроена площ от 793 кв. м. 

В кантората при издаване на нотариалния акт свидетели са били Илия Боруков – шофьор в „АГРОКОМЕРС 98”, Стояна Машева и тракторист от фирмата.

Районният съд в Пловдив на 3 април 2018 година на публично заседание в състав с председател Весела Петрова разглежда исковата молба на ЗК „ПРОГРЕС” – Старо Железаре. В нея се твърди, че кооперацията е собственик на посочените по – горе имоти, тъй като има договори за прехвърляне на собственост върху недвижими имоти, сключени с общото събрание на правоимащите на заличеното ТКЗС „Българо- кубинска дружба” от 5 октомври 1995 година, с които е извършено разпределение на имуществото на заличеното ТКЗС. 

Кооперацията е владеела тези имоти лично до 2009 година, а след това ги е отдала под наем, включително и на „АГРОКОМЕРС 98” за срок от три години. За това има договор за наем от 1 януари 2011 година. 

Пред съда се твърди, че кооперация „АГРОКОМЕРС 98” се е снабдила с нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка и станала собственик, без да е упражнявала фактическа власт над имотите. 

Затова кооперация „ПРОГРЕС” си иска правото на собственост и моли за отмяна на констативния акт. Съдът изслушва аргументите на „АГРОКОМЕРС 98”, но тук нямаме възможност да разглеждаме няколко страници доводи, защото по – важно е решението нва съда, в което пише: 

ОТМЕНЯ на основание чл. 537 ал. 2 от ГПК нотариалния акт на нотариус / името сме посочили по – горе/, вписан в Служба по вписванията – Пловдив в частта, с която кооперация „АГРОКОМЕРС 98” е призната за собственик на масивна стопанска сграда хамбар с площ 541 кв. м. и навес с дървени подпори с площ 793 кв. м., построени в стопанския двор от 6220 кв. м.ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 ГПК кооперация „АГРОКОМЕРС 98” да заплати на земеделска кооперация „ПРОГРЕС” 819,84 лв. съдебно деловодни разноски. 

 Решението може да бъде обжалвано от страните в двуседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Пловдив. Това дело показа, че има честни съдии, които са преценили всички обстоятелства и са взели това решение. 

 Да не забравяме, „АГРОКОМЕРС 98” са уредили въпроса и за имота, върху който са построени сградите – ПИ 711001! Защото нали с това започнахме – че е дадено разрешение за допускане, проучване и проектиране на комплексен проект в стопанския двор на Старо Железаре. 

Може би полицията и прокуратурата трябва да се самосезират как със свидетели се издават констативни нотариални актове, които съдът отменя?

 Р Е Ш Е Н И Е № 674 Взето срещу ПОДПИС с Протокол № 74 от Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област на 06.03. 2015 год. 

 Относно: точка „Втора” – Заявление вх. № 39-00-9 от 26.02.2015 г. от Кооперация “АГРОКОМЕРС-98”, за произнасяне по допускане, проучване и проектиране на Комплексен проект по член 150 от ЗУТ за ПИ № 711001 по КВС на с.Старо Железаре, общ. Хисаря – Стопански двор, за нуждите на Складова база за селскостопанска продукция – докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 3 от Правилника за дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет гр. Хисаря Р Е Ш И:

 1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с Заявление вх. 39-00-9 от 26.02.2015 г. от Кооперация “АГРОКОМЕРС-98”, за произнасяне по допускане, проучване и проектиране на Комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ за ПИ № 711001 по КВС на с. Старо Железаре, общ. Хисаря – Стопански двор, за нуждите на Складова база за селскостопанска продукция. 

 2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава на Кооперация “АГРОКОМЕРС-98” да изработи Комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ за ПИ № 711001 по КВС на с. Старо Железаре, общ. Хисаря – Стопански двор, за нуждите на Складова база за селскостопанска продукция, съгласно приложение. 

 МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

 Общ брой общински съветници – 17 – “за” – 14 Подписали – 14 – “против” – няма Гласували – 14 – “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

 ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: /Нено Жутев/

 Сега трябва да зададем въпроса, след като тече съдебна процедура за собствеността на имотите в стопанския двор, това решение законно ли е?

                                                                                                               ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

БОЙКО ЩЕ ПРАВИ МАЯ ПРЕЗИДЕНТ?

Следваща статия

Вот Умница!

Други интересни