Ваксини срещу COVID-19 и нежелани странични ефекти: Проучване сред 99 милиона ваксинирани лица

Автор: Няма коментари Сподели:

От редакцията на “Тракийски Свят”: Научно изследване относно ваксините против ковид-19 и нежеланите странични ефекти – за пореден път доказва, че т. нар. ваксини предизвикват множество нежелани странични ефекти, последствията, от които тепърва ще виждаме. Това е резултата от Пландемията ковид-19. Какво ли още ни готвят световните кукловоди?

Кратък превод на български на следното научно изследване: “Ваксини срещу COVID-19 и нежелани събития от особен интерес: Кохортно проучване на мултинационална глобална мрежа за данни за ваксините (GVDN) на 99 милиона ваксинирани лица

Превод на резюмето на български:

Основа

Глобалният проект за безопасност на ваксините срещу COVID (GCoVS), създаден през 2021 г. в рамките на мултинационалната Глобална мрежа за данни за ваксини™ (GVDN®), улеснява цялостна оценка на безопасността на ваксините. Това проучване имаше за цел да оцени риска от нежелани събития от специален интерес (AESI) след ваксинация срещу COVID-19 от 10 места в осем държави.

Методи

Използвайки общ протокол, това наблюдателно кохортно проучване сравнява наблюдаваните с очакваните нива на 13 избрани AESI при неврологични, хематологични и сърдечни резултати. Очакваните проценти са получени от участващите страни, използващи здравни данни преди ваксинация срещу COVID-19, подредени по възраст и пол. Наблюдаваните проценти са докладвани от едни и същи набори от здравни данни след въвеждането на програмата за ваксиниране срещу COVID-19. AESI, настъпващ до 42 дни след ваксиниране с ваксини mRNA (BNT162b2 и mRNA-1273) и аденовирусен вектор (ChAdOx1), бяха включени в първичния анализ. Рисковете бяха оценени с помощта на съотношения наблюдавани спрямо очаквани (OE) с 95% доверителни интервали. Приоритетните потенциални сигнали за безопасност са тези с долна граница на 95% доверителен интервал (LBCI), по-голям от 1.5.

Резултати

Участниците включват 99 068 901 ваксинирани лица. Общо 183 559 462 дози от BNT162b2, 36 178 442 дози от mRNA-1273 и 23 093 399 дози от ChAdOx1 са приложени в участващите страни през периода на изследването. Рисковите периоди след схеми на хомоложна ваксинация допринесоха за 23 168 335 човеко-години проследяване. OE съотношения с LBCI > 1.5 са наблюдавани за синдром на Guillain-Barré (2.49, 95 % CI: 2.15, 2.87) и тромбоза на мозъчния венозен синус (3.23, 95% CI: 2.51, 4.09) след първата доза от ваксината ChAdOx1. Острият дисеминиран енцефаломиелит показва OE съотношение от 3.78 (95 % CI: 1.52, 7.78) след първата доза ваксина mRNA-1273. Съотношенията OE за миокардит и перикардит след BNT162b2, mRNA-1273 и ChAdOx1 са значително повишени с LBCIs > 1.5.

Заключение

Този анализ в няколко страни потвърждава предварително установени сигнали за безопасност за миокардит, перикардит, синдром на Guillain-Barré и тромбоза на церебралните венозни синуси. Бяха идентифицирани други потенциални сигнали за безопасност, които изискват допълнително проучване.

 

Оригинален текст на резюмето на английски:

Background

The Global COVID Vaccine Safety (GCoVS) Project, established in 2021 under the multinational Global Vaccine Data Network™ (GVDN®), facilitates comprehensive assessment of vaccine safety. This study aimed to evaluate the risk of adverse events of special interest (AESI) following COVID-19 vaccination from 10 sites across eight countries.

Methods

Using a common protocol, this observational cohort study compared observed with expected rates of 13 selected AESI across neurological, haematological, and cardiac outcomes. Expected rates were obtained by participating sites using pre-COVID-19 vaccination healthcare data stratified by age and sex. Observed rates were reported from the same healthcare datasets since COVID-19 vaccination program rollout. AESI occurring up to 42 days following vaccination with mRNA (BNT162b2 and mRNA-1273) and adenovirus-vector (ChAdOx1) vaccines were included in the primary analysis. Risks were assessed using observed versus expected (OE) ratios with 95 % confidence intervals. Prioritised potential safety signals were those with lower bound of the 95 % confidence interval (LBCI) greater than 1.5.

Results

Participants included 99,068,901 vaccinated individuals. In total, 183,559,462 doses of BNT162b2, 36,178,442 doses of mRNA-1273, and 23,093,399 doses of ChAdOx1 were administered across participating sites in the study period. Risk periods following homologous vaccination schedules contributed 23,168,335 person-years of follow-up. OE ratios with LBCI > 1.5 were observed for Guillain-Barré syndrome (2.49, 95 % CI: 2.15, 2.87) and cerebral venous sinus thrombosis (3.23, 95 % CI: 2.51, 4.09) following the first dose of ChAdOx1 vaccine. Acute disseminated encephalomyelitis showed an OE ratio of 3.78 (95 % CI: 1.52, 7.78) following the first dose of mRNA-1273 vaccine. The OE ratios for myocarditis and pericarditis following BNT162b2, mRNA-1273, and ChAdOx1 were significantly increased with LBCIs > 1.5.

Conclusion

This multi-country analysis confirmed pre-established safety signals for myocarditis, pericarditis, Guillain-Barré syndrome, and cerebral venous sinus thrombosis. Other potential safety signals that require further investigation were identified.

Източник: COVID-19 vaccines and adverse events of special interest: A multinational Global Vaccine Data Network (GVDN) cohort study of 99 million vaccinated individuals

Присъединете се към нашия канал в Телеграмhttps://t.me/trakiaworld

Предишна статия

Путешествие к началу времён

Следваща статия

“Понеже апостол Павел едно време и той беше роб…” Здравейте Роби!

Други интересни