КАКВО ЩЕ СТАНЕ С АТАНАС КУКОВСКИ?

Автор: Няма коментари Сподели:
В края на седмицата общинските съветници получиха три допълнителни докладни за разглеждане на сесията на 22 юни.
Едната докладна е от член на постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря – Пенчо Шапков. До тая комисия има постъпили сигнали от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество / КПКОНПИ/ за наличие на несъвместимост на Атанас Куковски със заеманата от него длъжност „общински съветник“. Предложението на Пенчо Шапков за решение е съветниците да приемат информацията.
Да, но точно в деня на сесията някой спретна на Гатьо Султанов посещение на комисия за финансов надзор. Така Султанов не можа да се включи в работата на сесията, посрещайки хората, които му поискаха куп документи. Да не забравяме, че Гатьо Султанов е член на комисията за антикорупция и конфликт на интереси в Общинския съвет, така че денят за проверка при него сякаш не е определен случайно.
В същото време се оказа, че съветничката от БСП Мария Мустакова също е заета и нейното включване в сесията беше след като бе приет дневния ред.
И Таня Марковска, която стана майка , е в болнични. Останаха Ива Вълчева, Пенчо Шапков, Пенка Рахова, Ненко Костов и Стефан Недевски, които гласуваха въздържали се. Останалите гласуваха против. Докладната на Пенчо Шапков за Атанас Куковски не влезе в дневния ред.
В същото време бе насрочено на 23 юни 2021 година в 17 часа и 30 мин. заседание на Общинската избирателна комисия –
Хисаря. Предлагаме ви протокола от заседанието на ОИК по- долу.
                                                                                                       Ирина Кирилова за Тракийски Свят
П Р О Т О К О Л № 31
Днес, 23.06.2021 година от 17.30 часа се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Хисаря, назначена с Решение № 907-МИ от 30.08.2019 година на Централната избирателна комисия.
На заседанието присъстват:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Илиева Дишлиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангелина Петрова Петришка
СЕКРЕТАР: Николай Бойнов Марковски
ЧЛЕНОВЕ: Пенка Иванова Дишкелова
Мария Добрева Кинарова
Тинка Иванова Салутска
Пено Стоянов Бойновски
Минка Маринова Макавеева
Стоян Тонов Тонов
Иван Боянов Мавров
Мартин Мартинов Джинджев
Съгласноразпоредбатаначл.85,ал.3отИКзаседанията наобщинска избирателна комисия са редовни когато присъстват повече от половината от членовете й.
След проверка на кворума се установи, че на днешното заседание присъстват всичките единадесет члена на комисията
Съгласно чл. 85. ал. 2 заседанието се води от председателя на комисията Диана Дишлиева
Протоколът се води от секретаря Николай Марковски.
Диана Дишлиева: За днешното заседание предлагам следния дневен ред, по който да работим:
1 Обсъждане на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси,
антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря – Комисия по §2, ал. 5 от
ДР на ЗПКОНПИ с вх. № 142 от 21.06.2021г. от входящия регистър на Общинска избирателна
комисия Хисаря
2 Разни
Пристъпи се към гласуване на така предложения дневен ред.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
РЕШЕНИЕ:
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК – Хисаря прие да работи по посочения по-горе дневен ред.
Диана Дишлиева: Уважаеми госпожи и господа,
В ОИК Хисаря е депозиран Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря – Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ с вх. № 142 от 21.06.2021г. от входящия регистър на Общинска избирателна комисия Хисаря. Докладът съдържа заключение за несъвместимост на Атанас
Куковски, ЕГН ********** със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година. Докладът е изготвен от Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря, като е посочено, че комисията съвместява функциите на колективния орган по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ.
След подробно разглеждане на доклада, се установи, че липсват всички относими към проверката документи, в това число протоколи от преведени заседания, всички постъпили по проверката писмени документи, обясненията на проверяваното лице, заверени от правоимащото длъжностно лице, както и съответния акт на Общински съвет – Хисаря, с който депозирания доклад е одобрен.
При наличие на установена несъвместимост, ОИК Хисаря следва да предприеме съответните действия чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 36 ал. 4 от ЗПКОНПИ. Тези действия се предприемат след пълно изясняване на фактическото и правното положение за всеки конкретен казус, като ОИК е задължена да установи верността на заключението, изложено в доклада, във връзка с неговото съответствие с фактическата и правна обстановка, установена в хода на проверката.
Съгласно правилата на чл. 16 ал. 7 от НОРИПДУКИ, „Проверката приключва с доклад до органа по избора или назначаването”. Съгласно указание на ЦИК № МИ-15-36/15.02.2018 „Общинските избирателни комисии не са орган по избора или по назначаването на общинските съветници и кметовете по смисъла на ЗПКОНПИ съгласно § 1, т. 10 от ДР на ЗПКОНПИ.
Общинските избирателни комисии се назначават от Централната избирателна комисия при общи избори за общински съветници и за кметове и имат изрично посочени правомощия по Изборния кодекс (ИК), Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Допълнителен аргумент в подкрепа на това становище са разпоредбите на чл. 83 и следващите от Глава пета, раздел ІІІ от Кодекса на труда (КТ) относно произвеждане на избор и възникване на трудово правоотношение. Общинските избирателни комисии не са постоянно действащи органи, не разполагат с административен и експертен капацитет (щат, бюджет, помещения), за да обезпечат прилагането на ЗПКОНПИ, Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, включително изпълнението на конкретни задължения по приемане, съхранение и публикуване на декларациите, поддържане на регистър и др.”

Във връзка с гореизложеното, предлагам да се изпрати писмо до вносителите да представят пълно окомплектована и заверена преписка по извършената проверка за предприемане на действия по чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 36 ал. 4 от ЗПКОНПИ.

Пристъпваме към гласуване на протоколно решение по точка 1. Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК – Хисаря прие следното протоколно
РЕШЕНИЕ:
Да се изпрати писмо до вносителите да представят пълно окомплектована и заверена преписка по извършената проверка, както и съответния акт на Общински съвет – Хисаря, с който депозирания доклад е одобрен за предприемане на действия по чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 36 ал. 4 от ЗПКОНПИ.
Неразделна част от настоящия протокол са присъствен лист с подписите на членовете, присъствали на заседанието и списък с отбелязване начина на гласуване на членовете на ОИК по взетите решения.
След изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието бе закрито в 17.50 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Диана Дишлиева
СЕКРЕТАР: /П/
Николай Марковски
Предишна статия

БЕЗКРАЙНИ СА ПЕЧЕЛИВШИТЕ КОМБИНАЦИИ НА ВСЕЛЕНСКАТА ЛОТАРИЯ

Следваща статия

МИЛКО КОЧЕВ ПРОСЛАВИ ХИСАРЯ

Други интересни