Извънредна пресконференция на Възраждане – Бургас

Автор: Няма коментари Сподели:

Абонати на ВиК – Бургас в град Поморие получават предписания, според които се налага да изградят и обезопасят с капак и за собствена сметка водомерна шахта пред имота си. Причината е, че след водопроводно отклонение има повече от един потребител, а няма централен водомер, какъвто е нужен според изискванията на чл. 11, ал. 3 от наредба 4 от 14.09.2004 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Поставянето на такъв водомер ще бъде извършено от служител на ВиК – Бургас, а местата, на които се налага да се случи това са надлежно разчертани, от представител на дружеството, пред всеки имот. Ако предписанието не бъде изпълнено в 30 дневен срок предстои спиране на водозахранването на абонатите на основание чл. 41, ал. 3 т.1  от гореспоменатата наредба.

Според Чл.11, ал.3 от наредба 4 от 14.09.2004 г. изграждането на водомерна шахта не е ангажимент на абоната, а на дружеството:

„(3) (Доп. -ДВ, бр. 63 от2012 г., в сила от17.08.2012 г., изм., бр. 95 от2013 г., в сила от1.11.2013 г.) Водомерният възел на водопроводните отклонения в урбанизираните територии и селищните образувания се разполага в урегулирания поземлен имот в защитена срещу нерегламентиран достъп шахта на разстояние до 2 m от уличната регулационна линия или в общо леснодостъпно, затворено и с осигурено осветление помещение непосредствено след влизането на тръбата в сградата, когато тя е етажна собственост, или когато сградата отстои на не повече от 5 m от уличната регулационна линия. При необходимост операторът може да изгради за своя сметка водомерната шахта и да монтира водомерния възел извън границите на имота, като отговорността му за предоставяне на услугата водоснабдяване е до регулационната линия на имота на потребителя. В тези случаи водомерната шахта заедно с водопроводното отклонение до имотната граница на имота на потребителите са част от общите мрежи на водоснабдителната система и се изграждат, поддържат и стопанисват по реда на ЗУТ и ЗВ от операторите.“

Според гореспоменатия член става ясно, че изграждането на водомерна шахта пред имота и поставянето на водомер по въпросната наредба, на която се позовава предписанието не е задължение на абоната, а на дружеството, което в случая прехвърля отговорността си неправомерно. 

От този акт на ВиК – Бургас вече има и потърпевши – семейство от град Несебър, което не изпълнява предписанието и десет дни по-късно е със спряно водоподаване на имота си. Следва повече от седмица без вода и търсене на съдействие от различни институции, но без резултат. Така семейството се принуждава да плати около 1000 лв., за да изпълни предписанието. Разходите обаче могат да достигнат дори до 3000 лв. тъй като зависят от дебита на водомера, материалите и труда. При по- голям дебит, тоест ако се ползва за нуждите на повече семейства цената на водомера може да варира от 250-750 лева.

Монополист ли е ВиК – Бургас или не тълкува правилно наредбата? Това, което извършва държавен рекет ли е? Тези и други въпроси предстои да бъдат задавани към отговорните институции.

На 7 май 2021 г. от 14:00 ч. в Тракийското дружество, на адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“  5, ет. 2   ще се проведе пресконференция на Възраждане – Бургас,  на която ще присъстват и потърпевши граждани от действията на ВиК – Бургас. На нея ще представим действията предприети от Възраждане за разрешаване на казуса в съответствие със съществуващата наредба.

Днес (7 май  2021 г.) от 14:00 ч. в Тракийското дружество, на                    адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“  5, ет. 2   ще се проведе пресконференция на Възраждане– Бургас.

На пресконференцията ще бъдат представени действията, предприети от Възраждане във връзка със сигнал, подаден от граждани, относно предписания на ВиК – Бургас, по чл.11, ал.3 от Наредба 4 от 14.09.2004 г.

Дейностите, по чл.11, ал.3 от Наредба 4 от 14.09.2004 г.
би трябвало да са ангажимент на дружеството, но са прехвърлени като отговорност, включително и финансова, на гражданите. На срещата ще присъстват и потърпевши, които са получили предписания.

Пресконференцията ще се излъчва и онлайн в страницата на Възраждане – Бургас – @vuzrazhdaneburgas.

С уважение,

                                Екипът на Възраждане

Предишна статия

Четвърти международен конкурс за млади пианисти – Елисей Мисин

Следваща статия

Cafe De Anatolia – Ethno Deep Summer

Други интересни