ГОЛЯМА БЪРКАНИЦА СТАНА С „БАНЧЕТО“

Автор: Няма коментари Сподели:

ГОЛЯМА БЪРКАНИЦА СТАНА С „БАНЧЕТО“

На 2 февруари 2021 година в общината пристига писмо от Областната управа, подписано от областния управител Дани Каназирева. 

Тя връща решението на съветниците от 19 януари 2021 година за продажба на „Банчето“. 

Според нея правните основания на решението на съветниците не се подкрепят от приложените писмени доказателства. 

В приложена скица от 5 януари 2021 година от Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив на поземлен имот с идентификационен номер 77270.181.14 е отразена площ 846 кв. м. земеделска земя.

Поземлената комисия при възстановяне в стари реални граници е отбелязала, че няма данни за сгради. По скицата от 15 януари 2021 е отразена площ от 164 кв.м. урбанизирана територия, и че няма данни за сгради. 

В акта за частна общинска собственост от 6 януари 2021 година, вписан в Служба по вписванията – Пловдив поземленият имот е ПИ № 77270.184.14, одобрен със заповед от 1 ноември 2019 година на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, място „Банчето – 04“, площ 846 кв.м. , НТП – за друг вид застрояване и застроената в него едноетажна, масивна сграда – баня, иденфикационен номер 77270.184.647 е с площ 164 кв.м.

При съпоставката на документите юристите на Областната управа откриват, че едноетажната масивна сграда със самостоятелен иденфикационен номер 77270.184.647 с площ

164 кв. м. не съществува и не е нанесена като обект на кадастъра. Нарушени са Закона за кадастъра и на имотния регистър. Банята има неясен правен статут и незаконен характер на едноетежната сграда – баня. 

Това рефлектира върху достоверността на изготвената актуална пазарна оценка. Тя трабва да се оцени не като самостоятелна, а като приращение към земята по правилата на Закона за собствеността.

Затова Областият управител обявява решението от 19 януари 2021 година за продажба на „Банчето“ за незаконосъобразно.

Инж. Найден Павлов – председател на Общинския съвет в Хисаря внася докладна, с която предлага на съветниците на сесията на 16 февруари да отменят решението от 19 януари.

Питам се само това ли е нужно в момента? 

Да се отмени едно решение? 

Прочетете внимателно колко факти посочват областните юристи! 

Кой допусна грешките? 

Кой върна земята от 846 кв. м. като писа, че няма сгради? 

Кой предложи да се продаде „Банчето“ с площ 164 кв. м.? 

А останалата земя къде отива? 

Това „Банче“, което създаде повод за обществено обсъждане, което събра хората от квартал Миромир на събрание, пък на него дойдоха и

кметът, и председателят на Общинския съвет и потенционциалният купувач, се оказа, че е впълна бърканица. 

Свкнали сме никога да не връщаме събитията назад. А е време да се види кой е бил председател на поземлената комисия, когато се е връщала земята в реални граници,

кой е направил скицата, кой е отишъл в Агенциятга по кадастър, кой в Агенцията по вписвания и т. н.

 И кой най – вече е бил в основата на грешката банята да я няма в кадастъра.

Накрая да поздравим съветниците, които не гласуваха за продажбата на „Банчето“. Дали не са усещали, че не всичко при тази баня е редно?

                      ТРАКИЙСКИ СВЯТ                            ИРИНА КИРИЛОВА

Предишна статия

Измамата, наречена “демократичен преход”! Симеон Славейков Костадинов за “прехода”…

Следваща статия

Жертвената поза като житейска стратегия

Други интересни