Да припомня още, че България е на последно място по раждаемост в света!

Автор: Няма коментари Сподели:

Първата таблица с прогнозите за динамиката на населението на България е на ООН – https://countrymeters.info/ru/Bulgaria#population_forecast.
Вижда се ясно рязкото намаляване на броя на българските граждани – през 2060 г. те стават 4 млн., после 3 млн.

                                https://countrymeters.info/ru/Bulgaria#population_forecast

Тези данни обаче са фризирани, не са точни, истинските числа са други, и наистина са ужасяващи, няма да ги казвам сега.
Освен това ООН в прогнозите си не отчита етническата структура на намаляващото население на България: етническите българи ще изчезнат напълно само след няколко десетилетия, българи няма да има, а братята цигани, които не намаляват, а бързо се увеличават, заедно с турците, съвсем скоро ще станат огромно мнозинство.

Умирането на България се потвърждава от нейната демографска пирамида по възраст и пол (първата от трите пирамиди долу), публикувана в сайта на ЦРУ (https://www.cia.gov/index.html).
Новородените и децата у нас с годините стават все по-малко и по-малко.

В сравнение с братска Турция, където малките възрасти стават относително все по-многобройни (втората пирамида долу от сайта на ЦРУ), и общото население бързо нараства, турците скоро ще стигнат 100 млн., когато по това време България ще е 2-3 млн., и ние ще изчезнем от картата, демографската катастрофа изглежда умопомрачително и отчайващо.

Същото сравнение може да се направи и с демографската пирамида на света (третата пирамида долу на ЦРУ), и тя показва колко бързо отиваме като нация на оня свят.
Да припомня още, че България е на последно място по раждаемост в света (и то при плодовитостта на циганите у нас), да припомня, че ние при управлението Баце станахме световен шампион по смъртност (16,5 ‰), и сме вече първи в света по намаляване и изчезване на населението.

                                                        БЛАГОДАРИМ ТИ, БОЙКО!

            Четете моите текстове!
Купувайте и четете моите книги!
Търсете ги в сайта: www.tornadobg.com
                                                            акад. Петър Иванов

                                                                                   https://svobodnoslovo.eu/

Население Болгарии в 2020 году

В 2020 году численность населения Болгарии уменьшится на -48 963 человек и в конце года будет составлять 6 876 491 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 39 475 человек. За весь год родится примерно 65 376 детей и умрёт 104 851 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на -9 488 человек. То есть, суммарное количество людей, покидающих страну (эмигрантов) будет преобладать над количеством людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов).

Динамика изменения численности населения Болгарии в 2020 году

Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Болгарии, рассчитанные нами для 2020 года:

 • Рождаемость: в среднем 179 детей в день (7.46 в час)

 • Смертность: в среднем 287 человек в день (11.97 в час)

 • Миграционный прирост населения: в среднем -26 человек в день (-1.08 в час)

Скорость убыли населения Болгарии в 2020 году будет 134 человек в день.

Население Болгарии 2019

Согласно нашей оценке, на конец 2019 года, население Болгарии составляло 6 925 454 человека. 

За 2019 год население Болгарии уменьшилось приблизительно на 49 312 человек. Учитывая, что население Болгарии в начале года оценивалось в 6 974 766 человек, годовой прирост составил -0.71 %.

Вот основные демографические показатели Болгарии за 2019 год:

 • Родившихся: 65 842 человек

 • Умерших: 105 598 человек

 • Естественный прирост населения: -39 756 человек

 • Миграционный прирост населения: -9 555 человек

 • Мужчин: 3 337 136 человек (по оценке на 31 декабря 2019 года)

 • Женщин: 3 588 318 человек (по оценке на 31 декабря 2019 года)

Прирост населения 1952 – 2020

Прирост населения %

Year Прирост населения
1952 0.75
1953 0.78
1954 0.81
1955 0.82
1956 0.83
1957 0.84
1958 0.84
1959 0.85
1960 0.86
1961 0.87
1962 0.87
1963 0.87
1964 0.85
1965 0.82
1966 0.78
1967 0.74
1968 0.7
1969 0.67
1970 0.65
1971 0.62
1972 0.6
1973 0.57
1974 0.53
1975 0.48
1976 0.42
1977 0.36
1978 0.31
1979 0.28
1980 0.28
1981 0.29
1982 0.29
1983 0.27
1984 0.21
1985 0.12
1986 0.01
1987 -0.09
1988 -0.21
1989 -0.37
1990 -0.55
1991 -0.75
1992 -0.95
1993 -1.11
1994 -1.17
1995 -1.14
1996 -1.05
1997 -0.95
1998 -0.87
1999 -0.82
2000 -0.81
2001 -0.82
2002 -0.82
2003 -0.82
2004 -0.81
2005 -0.79
2006 -0.77
2007 -0.75
2008 -0.73
2009 -0.72
2010 -0.71
2011 -0.71
2012 -0.7
2013 -0.7
2014 -0.7
2015 -0.71
2016 -0.71
2017 -0.71
2018 -0.71
2019 -0.71
2020 -0.71

Плотность населения Болгарии

Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь Болгарии составляет 110 994 квадратных километров. 

Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ. Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории. Согласно нашим рассчётам на начало 2020 года население Болгарии составляло приблизительно 6 925 454 человека.

Таким образом, плотность населения Болгарии равна 62.4 человека на квадратный километр.

Религия в Болгарии

Религия Количество последователей Процент от общей
численности населения
Христианство 5 656 062 82.1 %
Ислам 943 825 13.7 %
Нерелигиозные и атеисты 289 348 4.2 %

Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape 

Распределение населения по возрастным группам

Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2020 года, население Болгарии имело следующее распределение по возрасту:

13.9 67.9 18.2

– процент людей младше 15 лет
– процент людей в возрасте от 15 до 65 лет
– процент людей старше 64 лет

В абсолютных цифрах:

 • 963 954 человека младше 15 лет (мужчин: 494 408 / женщин: 469 546)

 • 4 700 306 человек старше 14 и младше 65 лет (мужчин: 2 311 578 / женщин: 2 388 797)

 • 1 261 194 человека старше 64 лет (мужчин: 509 990 / женщин: 751 204)

Как мы видим, возрастная пирамида Болгарии имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип пирамиды обычно встречается у высоко развитых стран. В таких странах обычно достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования граждан. Вследствии относительно низкой смертности и рождаемости, население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни. Все эти факторы, наряду с множестом других, приводят к старению населения (повышают средний возраст населения).

Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .

Коэффициент демографической нагрузки

Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения). Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет. Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.

Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д.

Общий коэффициент нагрузки

Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.

Для Болгарии Коэффициент общей демографической нагрузки равен 47.3 %.

Значение в 47.3 % – относительно низкое. Оно показывает, что численность трудоспособного населения более чем в два раза превышает численность населения нетрудоспособного возраста. Такое отношение создаёт относительно низкую социальную нагрузку для общества.

Коэффициент потенциального замещения

Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.

Коэффициент потенциального замещения для Болгарии равен 20.5 %.

Коэффициент пенсионной нагрузки

Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.

Коэффициент пенсионной нагрузки в в Болгарии составляет 26.8 %.

Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .

Ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека. То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека. Как правило, под “ожидаемой продолжительностью жизни” понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в Болгарии составляет 73.6 лет (года).
Это выше средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года (по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам). 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении – 70 лет (года).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении – 77.4 лет (года).

Грамотность населения

По нашим подсчётам в Болгарии около 5 865 249 человек старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 98.39% от общего числа взрослого населения. Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет. Соответственно, около 96 320 человек все ещё остаются безграмотными.

Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 98.73% (2 785 819 человек).
35 749 человек – безграмотны.
Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 98.07% (3 079 430 человек).
60 571 человек – безграмотны.

Уровень грамотности среди молодёжи 98.21% и 97.78% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 98%. Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.

Источник: Данные для раздела “Грамотность населения Болгарии” основаны на последних данных, опубликованных Институтом Статистики ЮНЕСКО (данные были взяты 13 марта 2016) .

История населения Болгарии (1951 – 2020)

Данные показаны на 1 января соответствующего года.

Year История населения Болгарии
1951 7,277,386
1952 7,331,885
1953 7,389,381
1954 7,449,066
1955 7,510,331
1956 7,572,773
1957 7,636,195
1958 7,700,583
1959 7,766,061
1960 7,832,784
1961 7,900,765
1962 7,969,713
1963 8,038,918
1964 8,107,320
1965 8,173,868
1966 8,237,841
1967 8,298,978
1968 8,357,427
1969 8,413,615
1970 8,467,990
1971 8,520,788
1972 8,571,886
1973 8,620,691
1974 8,666,266
1975 8,707,722
1976 8,744,282
1977 8,775,652
1978 8,802,819
1979 8,827,848
1980 8,852,683
1981 8,878,240
1982 8,903,979
1983 8,927,860
1984 8,946,763
1985 8,957,453
1986 8,958,564
1987 8,950,231
1988 8,931,191
1989 8,898,504
1990 8,849,730
1991 8,783,260
1992 8,699,468
1993 8,602,978
1994 8,502,028
1995 8,404,871
1996 8,316,389
1997 8,237,293
1998 8,165,833
1999 8,098,981
2000 8,033,365
2001 7,967,450
2002 7,901,757
2003 7,837,083
2004 7,773,891
2005 7,712,677
2006 7,653,613
2007 7,596,495
2008 7,541,012
2009 7,486,852
2010 7,433,677
2011 7,381,264
2012 7,329,486
2013 7,278,140
2014 7,226,924
2015 7,175,548
2016 7,124,817
2017 7,074,445
2018 7,024,429
2019 6,974,766
2020 6,925,454

История населения Болгарии

Год Население Прирост населения
1951 7 277 386 N/A %
1952 7 331 885 0.75 %
1953 7 389 381 0.78 %
1954 7 449 066 0.81 %
1955 7 510 331 0.82 %
1956 7 572 773 0.83 %
1957 7 636 195 0.84 %
1958 7 700 583 0.84 %
1959 7 766 061 0.85 %
1960 7 832 784 0.86 %
1961 7 900 765 0.87 %
1962 7 969 713 0.87 %
1963 8 038 918 0.87 %
1964 8 107 320 0.85 %
1965 8 173 868 0.82 %
1966 8 237 841 0.78 %
1967 8 298 978 0.74 %
1968 8 357 427 0.70 %
1969 8 413 615 0.67 %
1970 8 467 990 0.65 %
1971 8 520 788 0.62 %
1972 8 571 886 0.60 %
1973 8 620 691 0.57 %
1974 8 666 266 0.53 %
1975 8 707 722 0.48 %
1976 8 744 282 0.42 %
1977 8 775 652 0.36 %
1978 8 802 819 0.31 %
1979 8 827 848 0.28 %
1980 8 852 683 0.28 %
1981 8 878 240 0.29 %
1982 8 903 979 0.29 %
1983 8 927 860 0.27 %
1984 8 946 763 0.21 %
1985 8 957 453 0.12 %
1986 8 958 564 0.01 %
1987 8 950 231 -0.09 %
1988 8 931 191 -0.21 %
1989 8 898 504 -0.37 %
1990 8 849 730 -0.55 %
1991 8 783 260 -0.75 %
1992 8 699 468 -0.95 %
1993 8 602 978 -1.11 %
1994 8 502 028 -1.17 %
1995 8 404 871 -1.14 %
1996 8 316 389 -1.05 %
1997 8 237 293 -0.95 %
1998 8 165 833 -0.87 %
1999 8 098 981 -0.82 %
2000 8 033 365 -0.81 %
2001 7 967 450 -0.82 %
2002 7 901 757 -0.82 %
2003 7 837 083 -0.82 %
2004 7 773 891 -0.81 %
2005 7 712 677 -0.79 %
2006 7 653 613 -0.77 %
2007 7 596 495 -0.75 %
2008 7 541 012 -0.73 %
2009 7 486 852 -0.72 %
2010 7 433 677 -0.71 %
2011 7 381 264 -0.71 %
2012 7 329 486 -0.70 %
2013 7 278 140 -0.70 %
2014 7 226 924 -0.70 %
2015 7 175 548 -0.71 %
2016 7 124 817 -0.71 %
2017 7 074 445 -0.71 %
2018 7 024 429 -0.71 %
2019 6 974 766 -0.71 %
2020 6 925 454 -0.71 %

Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.

Прогноз численности населения (2020-2100)

Год Население Прирост населения
2020 6 940 522 N/A %
2025 6 694 221 -3.55 %
2030 6 430 854 -3.93 %
2035 6 157 135 -4.26 %
2040 5 894 125 -4.27 %
2045 5 651 929 -4.11 %
2050 5 423 860 -4.04 %
2055 5 201 795 -4.09 %
2060 4 981 151 -4.24 %
2065 4 765 543 -4.33 %
2070 4 567 035 -4.17 %
2075 4 395 885 -3.75 %
2080 4 254 230 -3.22 %
2085 4 138 175 -2.73 %
2090 4 038 812 -2.40 %
2095 3 944 710 -2.33 %
2100 3 849 973 -2.40 %

Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).

Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения 

Предишна статия

Що не си вземете метрото с Бойко Борисов и не си го занесете у вас?

Следваща статия

Българската конституция, ако беше жена, горката, очите щеше да си изплаче

Други интересни