ПЕНТАГРАМЪТ Е ВЕЛИКА СИЛА

Автор: Няма коментари Сподели:

 Значение на пентаграма 

Използването на пентаграма датира от дълбока древност. Той е Соломонов знак и с този символ са си служили много окултни школи с цел своето духовно повдигане. Пентаграмът е символ на петте велики принципа: любов, мъдрост, истина, правда и добродетел. 

Това са петте качества, които трябва човек да изработи в себе си, за да стане съвършен. Във всичко пулсира живият Бог и хората, рано или късно, ще осъществят Божия замисъл – чрез силите на пентаграма да намерят пътя към истинския живот. 

Пентаграмът представлява пет велики и разумни течения в живата природа – течения на енергия и светлина, които индусите наричат ^прана^ или ^течения на живота^. Това са пет велики центъра, в които стават разумни процеси. Те съчетават в себе си пет положителни и пет отрицателни сили. 

Възходящите или положителните сили се намират по върховете на пентаграма, обърнат с върха си нагоре, а низходящите или отрицателните се намират във вътрешния петоъгълник, обърнат с върха надолу. 

Пентаграмът хармонира ума и сърцето на човека и му показва, че може да живее и да разреши правилно задачите си само с помощта на своя Отец – Бога. Той е извор на светлина, на динамична и магическа сила.

 Въвеждане на пентаграма в школата на Учителя 

За смисъла и практическото приложение на пентаграма Учителят говори на участниците във веригата още през 1908 г. Тогава той дава следното обяснение: 

^Външният кръг символизира светските хора, средният – учениците на окултизма, духовните хора, а вътрешният кръг е светая светих и отговаря на великите посветени. Двете категории хора имат по пет стъпки за повдигане или по пет фази, през които трябва да преминат, за да завършат по един цикъл от своето развитие.

^ През 1911 г. пентаграмът се приема като емблема за духовна работа в Бялото братство. През 1922 г. се изработва нов цветен пентаграм. Той се различава по някои от своите елементи от черно-белия от 1911 г. 

Основно значение на пентаграма според Учителя Пентаграмът представлява човек с разтворени ръце и крака. Петте му върха са израз на пет важни стъпки за повдигането на човешката душа. В Библията те са свързани с великите събития, станали на петте известни планински върха: 

Арарат, Мория, Синай, Тавор и Голгота. 

Основни елементи на пентаграма 

Пентаграмът се състои от външен кръг, вътрешен кръг, център, надписи и букви. 

Външен кръг 

Външният кръг, в който е вписан пентаграмът, представлява света, опитностите, земното училище. Той е символ на безкрайност и показва, че това, което не можеш да постигнеш в един живот, можеш в безкрайното бъдеще. Когато човек започне своето развитие като млада душа и придобива опитности, той извървява външния кръг, където са картините на сабята, чашата, светилника и жезъла. Те са извън фигурата и са символи на силите в природата, на нейния език. 

Елементи на външния кръг 

а) Сабята (ножът) Символизира силата. Показва, че всеки човек може да бъде силен, но като такъв може някога да извърши и престъпление, като неопитна душа да си послужи с насилие. Символизират се и младежките енергии на човека. Младият човек мисли, че всичко му е позволено и може да прави, каквото пожелае, без да мисли за последствията. Силата трябва да бъде или в мускулите, или в ума, или в сърцето. Без нея нищо не може да се направи. След като човек има сила, като живее и работи с хората, ще направи грешки, за което ще го сполетят страдания. Той трябва да се научи да ги понася с търпение. 

б) Чашата По силата на кармичния закон човек, който е извършил насилие, трябва да си получи заслуженото. Това се символизира от чашата. Преминавайки през страданията, той ще придобие ценни опитности. Чашата прилича на цвят, който по-късно ще стане добър плод. 

в) Книгата Като изпие горчивото съдържание на чашата, човек намира отворената книга, от която научава защо страда, и започва да изучава духовната наука. В нея той намира законите на природата и живота, започва да ги прилага, за да не прави повече грешки и да не страда. Така добива светлина и животът му става разумен и съзнателен. 

г) Светилникът За да чете от книгата на живота, на човек му е необходим светилник. Той символизира човешкия разум, който показва какво е написано в книгата на природата. Чрез тази светлина човек достига до величието на Божествения план, който го води от тъмнината към светлината, от робство към свободата, от обикновеното към съвършеното, от греха към чистотата и от невежеството към знанието. Светилникът със свещта е слънцето, което озарява разума на човека и го кара постоянно да мисли. 

д) Жезълът (скиптърът) Като чете книгата и изучава принципите и законите на природата, човек придобива просветление и се стреми да овладее себе си, да стане свой господар. Той е достигнал до закона на правдата и не бива да отстъпва. В ръцете на просветения жезълът става средството, с което могат да се направляват известни природни и психични сили за благото на човечеството. С тази картина завършва пътят на светския човек, външното учение в неговия живот. Изминаването му е подготовка за тръгване по пътя на ученика. 

Това е вътрешният кръг. Вътрешен кръг Символизира пътя на душата чрез петте картини, които са поставени на линията на съответните добродетели: истината – удобна стълба с врата; правдата – Христовия дух; любовта – стръмен път, водещ към тясна врата; мъдростта – окото, което вижда всичко и добродетелта – дървото на живота. След изминаването на външния кръг човек е все още недоволен и душата му търси по-дълбок смисъл в живота. 

Започва да работи съзнателно върху себе си, за своето повдигане и усъвършенстване и става ученик на великото училище на живота (ВУЖ). Досега външният живот е оказвал своето влияние върху неговото съзнание, а сега той поема еволюцията си в свои ръце. Това е влизане в Божествената школа. Ученикът започва да подхранва изработването на Божествените добродетели, които характеризират съвършения човек, като минава през петте стъпки на самоусъвършенстване. 

Елементи на вътрешния кръг 

а) Стълба с удобни стъпала, които водят до една врата – път от добродетелта към истината (по синия лъч) След външния кръг започва нов, по-труден етап от развитието на ученика. Той влиза през вратата на добродетелта, за да бъде посветен. Отначало изпитанията ще бъдат по-леки (като удобни стъпала), но необходими. Ако при някоя неприятност ученикът загуби своя вътрешен мир, ако не помага на страдащите около него същества – той ще е пропаднал на изпита. В тази фаза от развитието му започва зазоряването на истината. Това е началото на познаването на Бога. В ученика се ражда подтик да върви в Божия път. 

б) Христовият дух – правдата (по зеления лъч) ^Глава на Твоето Слово е истината^ – това е Христовият дух, до който неизбежно достига ученикът в своето развитие. Тогава той е вече ръководен отвътре. Ученикът започва да се променя постепенно и влиза естествено в пътя на правдата и справедливостта. Той се старае да бъде справедлив към всички и всичко. В цветния пентаграм на върха е изобразен Учителят с разтворени ръце, които благославят всички. Много векове душата на ученика търси да срещне своя учител, да го познае и да влезе в неговата школа да учи. Той става ученик на Всемирното бяло братсво, глава на което е Христос. 

в) Стръмен път, водещ до тясна врата – любовта (розовият лъч) Преминавайки през изпитанията на правдата, ученикът достига до една много тясна врата. Тя символизира отказване от светския живот. Той трябва да мине през нея и да започне да работи за Бога. Започват вътрешните, мистични изпити за ученика (да възлюби врага си, да премине през огромни изпитания, подобно на Йов и др.). 

г) Окото – мъдростта (по жълтия лъч) Окото е Божественият дух, който ще научи ученика как да разбира Божествената истина. Започват да се отварят портите на Божественото знание. Ученикът вече знае защо Бог е наредил така света. 

д) Дървото на живота – добродетелта (по белия лъч) Овладял любовта и мъдростта, ученикът е изправен пред дървото на живота. Новият живот вече дава своите плодове. Ученикът започва един дълбок, вътрешен живот и дава пълна изява на своите добродетели. Той достига до най-високата точка в своя живот – служенето на Бога, и започва да живее изцяло съгласно заповедта на Учителя: 

^Обичай съвършения път на истината и живота. Постави доброто за основа на дома си, правдата за мерило, любовта за украшение, мъдростта за ограда и истината за светило. Само тогава ще ме познаеш и Аз ще ти се изявя.^ 

Центърът на пентаграма – светая светих 

След като измине външния и вътрешния кръг, ученикът има желание да се слее с Бога – последната задача от неговата еволюция. Той навлиза в Божествения център на пентаграма, където пътят пак е илюстриран с картини: две преплетени змии, кръг, кръст и отворен нагоре полукръг. Отново е необходимо да бъдат издържани пет изпита. Змията е противникът – врагът, когото той трябва да възлюби, за да победи. Двете преплетени змии показват, че ученикът се бори със своята низша природа – злото в себе си. Побеждава го с мъдростта и преминава през кръста – пълното самоотричане. Те още символизират двата жизнени канала в човека, по които протича и се издига жизнена енергия към глазус пинеали (третото око), изразено чрез свастиката. 

Кръгът символизира Божествената хармония, до която всеки ученик трябва да достигне, полукръгът – човешката душа, съчетала в себе си всички основни добродетели и отправила се към Бога. Минавнето през центъра на пентаграма е път на пълното самоотричане – отдаването но Божеито дело, служенето на човечеството. 

Тук човек достига до висшите прояви на любовта. В тази фаза на развитие ученикът минава през най-страшните и тежки изпити. 

Буквите около пентаграма Те са: “В”, “У”, “Ж”. 

Буквата ^В^ е символ на Господ Иисус Христос, вожд (ръководител) на небето. 

Буквата ^У^ е символ на Господ Иисус Христос, Учител и Спасител. 

Буквата ^Ж^ е символ на двувластието на Господ Иисус Христос, равенство между светската и духовната власт. 

Взети заедно, буквите означават: ^Велико училище на живота^. Има и друго значение: ^Вожд и учител на живота^. 

Цифрите в пентаграма 

В пентаграма между катетите и големите ъгли се образуват пет малки равнобедрени триъгълника, в които е написана по едно число. 

Числото 1 е на върха, при истината, над който е ясносиният цвят – на духовния човек. Щом човек допусне в ума, сърцето или волята си някаква лъжа, той обръща пентаграма с върха надолу и отива към ада, като загубва ясносиния цвят и придобива черния. 

Числото 2 е на върха на любовта, където е яснорозовият цвят, който въздейства на сърцето и дробовете. Когато човек наруши принципа на любовта – заболява от сърце, туберкулоза или получава психическо разстройство. 

Числото 3 е при върха на мъдростта, където е ясножълтият цвят, който влияе на ума. Когато човек наруши принципа на мъдростта и се откаже от Бога, в него започва една голяма вътрешна борба. Борят се две еднакви по сила и противоположни по същност мисли. Крайният резултат е, че човек полудява. 

Числото 4 при върха на добродетелта, където е белият цвят, който символизира краката и тялото. Когато човек наруши принципа на добродетелта, блокира му се физическата дейност. 

Числото 5 е при върха на правдата, където е яснозеленият цвят, който влияе на жлъчката, черния дроб и ръцете. Ако човек наруши строгия закон на правдата, заболяват тези органи. 

Формули на пентаграма 

а) Формула, написана в кръг около пентаграма. ^В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа.^

б) Формула на вътрешния кръг (не се вижда). ^Защото Бог толкоз възлюби света, щото даде Сина Своего Единородного, за да не погине всеки, който вярва в Него, но да има живот вечен.^ 

в) Формула в центъра на пентаграма (не се вижда). ^Търсете първом Царството Божие и неговата правда и всичко друго ще ви се приложи (ще ви се даде).^ 

Подписът на Учителя 

Цветният пентаграм е подписан от Учителя 

Духовна работа с пентаграма 

Когато петте принципа живеят в човека, той се слива в Божествения свят и става една съзнателна монада, която знае вече да работи за еволюцията с пълно съзнание и дълбоко знание за Божествените закони. 

Когато ученикът иска да изрази някоя добродетел най-силно, той поставя пентаграма хоризонтално и насочва напред съответния ъгъл. Пентаграмът оживява и енергиите му протичат през тази добродетел с голяма сила. Тогава казва и формулата за случая: ^В изпълнението волята на Бога чрез любовта е силата на човешката душа.^(3 пъти) ^В изпълнението волята на Бога чрез мъдростта е силата на човешката душа.^(3 пъти) ^В изпълнението волята на Бога чрез истината е силата на човешката душа.^ (3 пъти) ^В изпълнението волята на Бога чрез правдата е силата на човешката душа.^(3 пъти) ^В изпълнението волята на Бога чрез добродетелта е силата на човешката душа.^(3 пъти) 

Когато ученикът се намира в опасност, трябва да си представи, че държи пентаграма пред себе си, като с дясната ръка е хванал правдата, а с лявата истината. Насочва върха на мъдростта напред към обекта, който го заплашва, казвайки: ^В името на Господа Иисуса Христа молим Господа на силите да стане благоугодно пред Неговите очи.^ 

Абсолютно е забранено да се обръща пентаграмът с два върха нагоре или за правене на зло (черна магия). Тогава енергиите му се обръщат срещу този, който го използва с такава цел. 

Препоръка на учителя за работа с пентаграм ^Често изучавайте тази картина и разсъждавайте върху символите в нея. Петте стъпки символизират един път, по който трудно се върви, защото не е на философстване, а на ^живо дело^, на постоянно творчество. Това е именно пътят на Христа. Не забравяйте, че много важни са за вас и думите, писани в кръга около пентаграма.

 Пентаграмът в паневритмията 

Пентаграмът е последната част от паневритмията. Учителят работи известно време върху него и след това дава движенията, мелодията и текста. Според него: ^… Като наблюдаваш човека, виждаш в него: правата, която води от левия крак към главата, е истината; от главата към десния крак е правдата; от десния крак към лявата ръка е любовта; от лявата ръка към дясната е мъдростта и от дясната ръка към левия крак е добродетелта^. 

Тези негови мисли са в основата на пентаграма на паневритмията

                                        Мария СТОЯНОВА

                                 Прочети повече в Blitz.bg:https://blitz.bg/article/104

Предишна статия

ПРОТЕСТЪТ “НАРОД СРЕЩУ МАФИЯ” НЕ Е САМО СРЕЩУ БАЦЕ! ТОЙ Е СРЕЩУ ВСИЧКИ, КОИТО СРИНАХА БЪЛГАРИЯ!

Следваща статия

Методът на Цветните лъчи на Светлината

Други интересни